ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спрощену систему оподаткування, обліку та звітностіКритерії 1 група 2 група 3 група 4 група
Вид особи фізичні особи-підприємці фізичні особи-підприємці фізичні особи-підприємці юридичні особи
Види діяльності виключно роздрібний продаж това-рів з торго-вельних місць на ринках та /або прова-дять господ-дарську ді-яльність з на-дання побуто-вих послуг на-селенню господарськадіяльність з надання пос-луг, у тому числі побуто-вих, платни-кам єдиного податку та /або насе-ленню, ви-робництво та /або продаж товарів, ді-яльність у сфері ресто-ранного гос-подарства - -
Наймані працівники не викорис-товують пра-цю найманих осіб не використо-вують працю найманих осіб або кіль-кість осіб, які перебувають з ними у трудових від-носинах, од-ночасно не перевищує 10 осіб не вико рис-товують пра-цю найманих осіб або кіль-кість осіб, які перебувають з ними у тру-дових відно-синах, одно-часно не пе-ревищує 20 осіб; середньооблі-кова кількість не перевищує 50 осіб
Обсяг доходу протягом календар-ного року не перевищує 150 000 гривень не перевищує 1 000 000 гривень не перевищує 3 000 000 гривень не перевищує 5 000 000 гривень

Систематизація господарських операцій здійснюється в таких журналах обліку господарських операцій (далі – Журнали):

1) Журнал 1-мс обліку активів;

2) Журнал 2-мс обліку капіталу і зобов’язань;

3) Журнал 3-мс обліку доходів;

4) Журнал 4-мс обліку витрат.

Інформація про господарські операції з Журналів 1-мс і 2-мс використовується для складання Балансу (форма № 1-мс), а з Журналів 3-мс і 4-мс – Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) Спрощеного фінансового звіту.

За потреби, зокрема у разі значного обсягу господарських операцій, додатково можуть застосовуватися такі відомості обліку господарських операцій (далі – Відомість):

1) Відомість 1.1-мс обліку необоротних активів;

2) Відомість 1.2-мс обліку нарахування амортизації;

3) Відомість 2.1-мс обліку розрахунків з постачальниками, іншими кредиторами та бюджетом ;

4) Відомість 2.2-мс обліку розрахунків з працівниками;

5) Відомість 4.1-мс обліку витрат на ремонт та поліпшення основних засобів.

У разі потреби можуть використовуватися додаткові регістри (виготовлені самостійно) для узагальнення інформації про господарські операції щодо окремих активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат, підсумкові дані з яких переносяться до відповідних граф Журналів.

Наприклад, Журнал 1-мс обліку активів має наступний вигляд:

Фрагмент Журналу 1-мс обліку активів
№ з/п Дата Зміст господарської операції (первинний документ, №) Основні засоби Амортиза-ція (знос) Інші необоротні активи і т.д. Разом  
 
отри-мано вибу-ли нара-ховано спи-сано отри-мано вибу-ли надій-шло вико-ристано  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22  
Залишок на початок періоду   -   -   -   -    
                       
                       
                       
                       
Обороти за період                    
Залишок на кінець періоду   -   -   -   -    

Методичні рекомендації визначають систему регістрів, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них без застосування подвійного запису для складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (далі – Спрощений фінансовий звіт) за формою згідно із додатком 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Записи у регістрах здійснюється на підставі первинних документів. Перенесення інформації з первинних документів до регістрів повинно здійснюватися в міру їх надходження, але не пізніше терміну, що забезпечує своєчасне складання Спрощеного фінансового звіту. Малі підприємства самостійно обирають періодичність складання регістрів – місяць або квартал залежно від обсягу господарських операцій.

Схематично спрощену форму бухгалтерського обліку можна відобразити наступним чином (рис.7.6):

 

      Первинні документи      
           
   
Регістри аналітичного обліку Журнали, відомості     Допоміжні та групувальні відомості
       
    Оборотно-сальдова відомість    
       
    Бухгалтерська звітність    
         

Рис.7.6. Схема спрощеної форми обліку

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.006 с.)