Взаємозв’язок рахунків з балансом.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Взаємозв’язок рахунків з балансом.Між бухгалтерськими рахунками та балансом існує взаємозв’язок:

Ø рахунки поділяють на активні і пасивні подібно до лівої і правої частини балансу – активу і пасиву;

Ø рахунки відкривають на підставі статей балансу;

Ø при відкритті рахунків початкові сальдо господарських засобів та джерел їх утворення записують на тій стороні рахунку (лівій, тобто по дебету, чи правій, тобто по кредиту), на якій вони відображені у балансі (лівій, тобто в активі, чи правій, тобто в пасиві);

Ø на підставі кінцевих залишків по рахунках складають баланс на кінець звітного періоду.

 

Контрольні запитання

1. Дайте визначення рахунка бухгалтерського обліку та опишіть його будову залежно від виду рахунка.

2. Яке призначення активних і пасивних рахунків?

3. Як вивести кінцеве сальдо по активних і пасивних рахунках?

4. У чому сутність і значення методу подвійного запису?

5. Наведіть синоніми до терміна «кореспонденція рахунків».

6.Чим складна проводка відрізняється від простої? Наведіть приклади.

7. Які дані наводять у Журналі реєстрації господарських операцій?

8. Який існує зв’язок між синтетичними і аналітичними рахунками?

9. Які види оборотних відомостей Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

10. У чому полягає взаємозв’язок між балансом і рахунками?

Тема 5. План рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та його структура.

План рахунків бухгалтерського обліку – це перелік рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку.

У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку).

Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного рахунку, третьою – номер субрахунку. Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунку.

 

У Плані рахунків, чинному з 10.01.2012р., відсутні субрахунки. Субрахунки до синтетичних рахунків уводяться підприємствами самостійно, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності.

Підприємства, які застосовують Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за №893/4186, використовують субрахунки, визначені цією Інструкцією.

Для зменшення обсягу облікової роботи на практиці замість назви рахунків вказують лише їх коди.

 

План рахунків складається з 10-ти класів, які об’єднують рахунки, виходячи з економічного змісту об’єктів обліку.

 

План рахунків, розроблений підприємством, виходячи з власних потреб, називають робочим Планом рахунків.

 

Класи Плану рахунків, їх характеристика.

План рахунків включає 10 класів (рис.5.1, табл. 5.1):

 

Рис.5.1. Перелік класів Плану рахунків.

Таблиця 5.1

Характеристика класів Плану рахунків

Номер і назва класу Характеристика
Клас 1 «Необоротні активи»   рахунки 10-19 Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.
Клас 2 «Запаси»   рахунки 20-28 Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству готової продукції, товарів, предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використання у виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці, які підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.
Клас 3 «Кошти, розрахунки та інші активи»   рахунки 30-39 Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.
Клас 4 «Власний капітал та забезпечення зобов’язань»   рахунки 40-49 Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.
Клас 5 «Довгостро-кові зобов’язання»     рахунки 50-55 Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про: заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов'язанням (заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу); заборгованість підприємства щодо зобов'язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.
Клас 6 «Поточні зобов’язання»     рахунки 60-69 Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу. На рахунках цього класу ведеться облік короткострокових позик, довгострокових зобов'язань, що стали поточною заборгованістю із строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.
Клас 7 «Доходи і результати діяльності»   рахунки 70-79   Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій. Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Клас 8 «Витрати за елементами»     рахунки 80-85 Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду. На рахунках цього класу, крім рахунку 85 "Інші затрати", ведеться облік витрат операційної діяльності за такими елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Рахунок 85 застосовується для узагальнення інформації про витрати, пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також про витрати, пов'язані із запобіганням надзвичайним подіям та ліквідацією їх наслідків.
Клас 9 «Витрати діяльності» рахунки 90-99 Рахунки цього класу застосовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків.
Клас 0 «Позабалансові рахунки»   рахунки 01-09 Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух: цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об'єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі); умовних прав і зобов'язань підприємства (застави, гарантії, зобов'язання тощо); бланків суворого обліку; списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками); амортизаційних відрахувань.

Рахунки класів 0 - 7 є обов'язковими для всіх підприємств.

Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

 

Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

План рахунків узгоджений з формами фінансової звітності та зорієнтований на потреби їх складання (табл. 5.2):

Таблиця 5.2

Узгодженість Плану рахунків з фінансовою звітністю

Форма фінансової звітності План рахунків
БАЛАНС Розділ 1 активу Клас 1
Розділ 2 активу Клас 2
Розділи 2 і 3 активу Клас 3
Розділи 1 і 2 пасиву Клас 4
Розділ 3 пасиву Клас 5
Розділ 4 і 5 пасиву Клас 6
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Клас 7
Клас 8
Клас 9
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ Клас 0

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.004 с.)