Тема 3. Бухгалтерський балансМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Бухгалтерський балансПоняття «бухгалтерський баланс». Значення балансу.

Слово "баланс" (лат. bis — двічі, lans — чаша терезів) означає дві чаші, як символ рівноваги.

Термін «баланс» у бухгалтерському обліку використовується у наступних значеннях [1]:

Ø як форма звітності – таблиця, в якій майно підприємства відображається у грошовій формі на певну дату за ознаками: господарського управління — актив; права власності — пасив;

Ø як підсумок кожної сторони таблиці як визначення їх рівності;

Ø як метод групування і відображення в грошовій оцінці на певну дату активів, зобов’язань та власного капіталу, результати якого відображаються у формі звітності «баланс».

 

Отже, бухгалтерський баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал.

Зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. № 87.

Метою складання балансу є надання користувачам повної,
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан
підприємства на звітну дату.Значення балансу[3]:1) це основа бухгалтерської звітності про результати господарської та фінансової діяльності підприємства за певний період;2) основне джерело інформації про майновий і фінансовий стани суб’єктів господарювання;3) інформаційна база для податкових органів, кредитних установ і органів державного управління майном;4) інформаційне забезпечення для фінансового планування підприємства, контролю грошових потоків відповідно до отриманого прибутку.

Побудова балансу. Актив і пасив балансу.

Баланс будують у вигляді двосторонньої таблиці:

- ліва сторона називається активом: відображають склад і розміщення господарських засобів підприємства;

- права сторона називається пасивом: відображають джерела формування господарських засобів.

Схематично бухгалтерський баланс має наступний вигляд:

 

Баланс
Актив Пасив
склад і розміщення господарських засобів підприємства джерела формування господарських засобів

Актив і пасив балансу складаються з окремих статей.

Стаття балансу відображає величину певного економічно однорідного виду господарських засобів або джерел їх утворення на певну дату.

Статті, у свою чергу, об’єднані у розділи – 3 розділи у активі і 5 – у пасиві балансу:

Баланс
Актив Пасив
Розділ І. Необоротні активи (наводиться інформація про нема-теріальні активи, основні засоби, незавершені капітальні інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторськузаборгованість та ін.) Розділ І. Власний капітал (фіксують дані про статутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплачений, вилучений капітали, нерозподілені прибутки (непокриті збитки))
Розділ ІІ. Оборотні активи (включає дані про виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, товари, грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, із внутрішніх розрахунків та ін.) Розділ ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів (наводиться інформація про цільове фінансування, отримане з різних джерел, забезпечення виплат відпусток, гарантійних зобов'язань та ін.)
Розділ ІІІ. Витрати майбутніх періодів (відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів, напр. передплата періодичних видань, оплачені наперед послуги оренди, страху-вання тощо) Розділ ІІІ. Довгострокові зобов’язання (включає дані про довгострокові кредити банків, інші довгострокові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання та ін.)
Розділ ІV. Поточні зобов’язання (містить дані про короткострокові кредити банків, поточну заборго-ваність за довгостроковими зо-бов’язаннями, видані векселі, кре-диторську заборгованість за товари, роботи і послуги, поточні зо-бов'язання за розрахунками та ін.)
Розділ V. Доходи майбутніх періодів (включає дані про доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів, напр. одержані авансові платежі за послуги оренди, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо)
Підсумок активу балансу повинен дорівнювати сумі
зобов'язань та власного капіталу, тобто пасиву балансу. Це обов'язкова умова правильності його складання. Дана рівність зумовлена тим, що в обох його частинах відображені у вартісній оцінці одні і ті ж господарські засоби: в активі — згруповані за складом і розміщенням, у пасиві — за джерелами їх формування. Кожна група господарських засобів, розміщених в активі, має відповідне джерело їх утворення, наведене в пасиві балансу.Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущених при його складанні.

 

Зміни в балансі, викликані господарськими операціями. Типи операцій.

Господарська операція – це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів, зобов'язань, власному капіталі підприємства.

За характером змін у балансі підприємства вся різноманітність господарських операцій зводиться до чотирьох типів (табл.3.1):

Таблиця 3.1.

Типи господарських операцій

Тип операції Вплив операції на
актив балансу пасив балансу валюту балансу
І Стаття активу збільшується (+) Стаття активу зменшується (–) Без змін Без змін
ІІ Без змін Стаття пасиву збільшується (+) Стаття пасиву зменшується (–) Без змін
ІІІ Стаття активу збільшується (+) Стаття пасиву збільшується (+) Підсумок балансу збільшується (+)
ІV Стаття активу зменшується (–) Стаття пасиву зменшується (–) Підсумок балансу зменшується (–)

Розглянемо наступний приклад:

 

Баланс станом на 01.04.20__р. тис.грн.
Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби Статутний капітал
Сировина і матеріали Резервний капітал
Незавершене виробництво Нерозподілений прибуток
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Довгостроковий кредит банку
Грошові кошти на рахунку в банку Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс Баланс

 

Протягом місяця відбулись наступні господарські операції:

Операція І типу. Відпущено на виробництво продукції сировину і матеріали на суму 8 тис.грн.

Внаслідок цієї операції залишок незавершеного виробництва становитиме 140тис.грн.+8тис.грн.=148тис.грн., а залишок сировини і матеріалів складатиме 110 тис.грн.–8 тис. грн.=102 тис.грн.

Баланс виглядатиме наступним чином:

Баланс після першої операції тис.грн.
Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби Статутний капітал
Сировина і матеріали Резервний капітал
Незавершене виробництво Нерозподілений прибуток
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Довгостроковий кредит банку
Грошові кошти на рахунку в банку Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс Баланс

Таким чином, одна стаття активу збільшилась, інша – зменшилась, пасив – без змін, підсумок балансу – без змін. Отже, дана господарська операція належить до І типу.

До операцій І типу належать:

Ø видача готівки підзвітним особам;

Ø отримання готівки з поточного рахунку в банку;

Ø відпуск сировини, матеріалів та інших виробничих запасів у виробництво;

Ø оприбуткування готової продукції з виробництва;

Ø надходження заборгованості від дебіторів в касу чи на поточний рахунок;

Ø оприбуткування виробничих запасів від підзвітних осіб;

Ø повернення готівки на поточний рахунок тощо.

Операція ІІ типу. Збільшено резервний капітал на 5 тис.грн. за рахунок прибутку.

Внаслідок цієї операції сума резервного капіталу становитиме 200 тис.грн.+5 тис.грн.=205 тис.грн., а залишок прибутку складатиме 130 тис.грн.-5 тис.грн.=125 тис.грн.

Баланс виглядатиме наступним чином:

 

Баланс після другої операції тис.грн.
Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби Статутний капітал
Сировина і матеріали Резервний капітал
Незавершене виробництво Нерозподілений прибуток
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Довгостроковий кредит банку
Грошові кошти на рахунку в банку Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс Баланс

 

Таким чином, одна стаття пасиву збільшилась, інша – зменшилась, актив – без змін, підсумок балансу – без змін. Отже, дана господарська операція належить до ІІ типу.

До операцій ІІ типу належать:

Ø погашення заборгованості постачальникам за рахунок отриманих кредитів банків;

Ø поповнення резервного, статутного, додаткового капіталів за рахунок прибутку;

Ø переведення довгострокових зобов’язань до складу поточних;

Ø переоформлення кредиторської заборгованості у боргові зобов'язання (векселі);

Ø утримання податків та інших платежів із заробітної плати працівників, що підлягає перерахуванню до бюджету тощо.

Операція ІІІ типу.Зараховано на поточний рахунок довгостроковий кредит банку в сумі 25 тис.грн.

Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів на поточному рахунку складатиме 125 тис.грн.+25 тис.грн.=150 тис.грн., а заборгованість перед банком по довгостроковому кредиту становитиме 30 тис.грн.+25 тис.грн.=55 тис.грн.

Баланс виглядатиме наступним чином:

Баланс після третьої операції тис.грн.
Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби Статутний капітал
Сировина і матеріали Резервний капітал
Незавершене виробництво Нерозподілений прибуток
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Довгостроковий кредит банку
Грошові кошти на рахунку в банку Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс Баланс

Таким чином, одна стаття активу, одна стаття пасиву та підсумок балансу збільшились на одну і ту саму суму. Отже, дана господарська операція належить до ІІІ типу.

До операцій ІІІ типу належать:

Ø отримання і зарахування на поточний рахунок кредиту, наданого банком;

Ø нарахування заробітної плати працівникам з одночасним віднесенням її на витрати виробництва;

Ø оприбуткування виробничих запасів, товарів, основних засобів від постачальників з одночасним відображенням кредиторської заборгованості по них;

Ø надходження цільового фінансування на поточний рахунок тощо.

 

Операція ІV типу.Перераховано грошові кошти з поточного рахунку постачальнику в рахунок погашення заборгованості за отримані товари в сумі 7 тис.грн.

Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів на поточному рахунку складатиме 150 тис. грн. – 7 тис. грн. = 143 тис. грн., а кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становитиме 85тис.грн.-7 тис.грн.=78 тис.грн.

Баланс виглядатиме наступним чином:

Баланс після четвертої операції тис.грн.
Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби Статутний капітал
Сировина і матеріали Резервний капітал
Незавершене виробництво Нерозподілений прибуток
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Довгостроковий кредит банку
Грошові кошти на рахунку в банку Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс Баланс

Таким чином, одна стаття активу, одна стаття пасиву та підсумок балансу зменшились на одну і ту саму суму. Отже, дана господарська операція належить до ІV типу.

До операцій ІV типу належать:

Ø виплата заробітної плати;

Ø погашення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги;

Ø перерахування до бюджету податків і платежів;

Ø виплата дивідендів;

Ø викуп виданих векселів грошовими коштами тощо.

 

 

Отже, можна зробити наступні висновки:

1. Кожна господарська операція, що відбувається у процесі діяльності підприємства, змінює, принаймні, дві статті його балансу, не впливаючи при цьому на рівність активу і пасиву.

2. За характером змін у балансі підприємства вся різноманітність господарських операцій зводиться до чотирьох типів.

3. Валюта балансу змінюється тільки тоді, коли господарська операція стосується одночасно господарських засобів і джерел їх формування.

4. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої операції.

Контрольні запитання

1. Що означає слово «баланс» та у яких значеннях цей термін вживається у бухгалтерському обліку?

2. Яке Положення (стандарт) бухгалтерського обліку визначає зміст, форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей?

3. Яка мета складання балансу?

4. У чому полягає значення бухгалтерського балансу?

5. Яка будова балансу? Охарактеризуйте розділи активу і пасиву.

6. Які зміни викликають у балансі кожний тип господарських операцій?

7. До якого типу Ви віднесете операцію по відпуску виробничих запасів у виробництво?

8. До якого типу належить операція по перерахуванню до бюджету податків і платежів?

9. Чи правда, що операція по отриманню на поточний рахунок кредиту, наданого банком, належить до І типу?

10. До якого типу Ви віднесете операцію по виплаті заробітної плати?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.23.193 (0.011 с.)