Типова кореспонденція рахунків по обліку витрат діяльності
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типова кореспонденція рахунків по обліку витрат діяльностіN з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Нарахована заробітна плата:    
а) адміністративному персоналу
б) відділу збуту
в) працівникам, що займаються дослідженнями і розробками
г) працівникам, що здійснюють ліквідацію наслідків надзвичайних подій
Здійснено нарахування на фонд оплати праці 92, 93, 941, 99
Затверджено авансовий звіт (відрядження) 92,93,94 і т.д.
Нараховано амортизацію необоротних активів 92,93,94 і т.д.
Використано виробничі запаси, МШП для адміністративних, збутових та інших потреб 92,93 та ін. 20,22
Відображено отримання юридичних, аудиторських, поштових послуг
Відображено витрати на маркетинг і рекламу
Відображено собівартість реалізованих виробничих запасів
Створено резерв сумнівних боргів
Віднесено на витрати втрати від знецінення запасів
Нараховано відсотки за користуванням кредитом
Відображено втрати від участі в капіталі
Відображено залишкову вартість списаних основних засобів
Нараховано податок на прибуток
Відображено втрати від надзвичайних подій 10, 20, 22, 28 і т.д.
Віднесено витрати на фінансові результати 92-99
Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено рахунок 79 «Фінансові результати».За кредитом рахунку 79 відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток.Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»:Дт 79 Кт 44 – відображено прибутокДт 44 Кт 79 – відображено збитки.

Контрольні запитання

1. Назвіть основні господарські процеси.

2. Як змінюється форма господарських засобів у процесі їх кругообігу?

3. У чому полягає процес постачання? Якими документами його оформлюють?

4. Який склад виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)?

5. На якому рахунку узагальнюється інформація про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)? Охарактеризуйте його.

6. Якими документами оформлюють процес виробництва?

7. Що таке калькуляція? Які методи калькулювання собівартості продукції Вам відомі?

8. Назвіть типові кореспонденції рахунків по обліку процесу виробництва.

9. У чому полягає процес реалізації продукції (робіт, послуг) та якими документами його оформлюють?

10. Що включає собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)?

11. Яким П(С)БО визначені методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси?

12. Дайте визначення запасів? Який їх склад?

13. З яких фактичних витрат складається собівартість запасів, що придбані за плату?

14. Які витрати не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені)?

15. За якою формулою визначають суму транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, та середній відсоток ТЗВ?

16. Назвіть типові кореспонденції рахунків по обліку надходження запасів на підприємство.

17. Якими документами оформлюють надходження запасів?

18. Які методи застосовують для оцінки запасів при їх вибутті? Охарактеризуйте їх.

19. Назвіть типові кореспонденції рахунків по обліку вибуття запасів.

20. Якими документами оформлюють вибуття запасів?

21. Як класифікують готову продукцію?

22. Дайте характеристику рахункам обліку готової продукції і товарів.

23. Яким П(С)БО визначені методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби?

24. Дайте визначення основних засобів.

25. Як класифікують основні засоби відповідно до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів?

26. З яких витрат складається первісна вартість об’єкта основних засобів, придбаних за плату?

27. Дайте характеристику рахункам обліку основних засобів.

28. Назвіть типові кореспонденції рахунків по обліку надходження основних засобів на підприємство.

29. Що означає амортизація і знос основних засобів?

30. За допомогою яких методів здійснюють нарахування амортизації основних засобів? Охарактеризуйте їх.

31. Як нарахування амортизації відображають на рахунках бухгалтерського обліку?

32. Яка процедура визначення непридатності основних засобів до використання?

33. Назвіть типові кореспонденції рахунків по обліку вибуття основних засобів.

34. Назвіть типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів.

35. Яким П(С)БО визначені методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства?

36. Дайте визначення витрат та елемента витрат.

37. Для чого призначені рахунки класу 8 Плану рахунків?

38. Які елементи витрат Вам відомі?

39. Назвіть типові кореспонденції рахунків по обліку витрат за елементами.

40. Для чого призначені рахунки класу 9 Плану рахунків?

41. Які витрати належать до:

- адміністративних?

- витрат на збут?

- інших операційних витрат?

- фінансових витрат?

- втрат від участі в капіталі?

- інших витрат?

- надзвичайних витрат?

42. Як витрати діяльності відображають на рахунках бухгалтерського обліку?

43. Дайте характеристику рахунку 79 «Фінансові результати».

 

Тема 11. Основи бухгалтерської звітності

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.007 с.)