Типова кореспонденція рахунків по обліку вибуття і оренди основних засобів
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типова кореспонденція рахунків по обліку вибуття і оренди основних засобівN з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Облік вибуття основних засобів
Ліквідація основних засобів:    
а) сума зносу об'єкта
б) залишкова вартість
Демонтаж об'єкта основних засобів:    
а) оплата праці
б) відрахування на соціальні заходи
в) послуги підрядника, інших сторонніх організацій
г) одержані товарно-матеріальні цінності від ліквідації об'єкта
Відображення сум дооцінки об'єкта основних засобів при їх вибутті (на дату вибуття об'єкта субрахунок 423 "Дооцінка активів" має кредитове сальдо по конкретному об'єкту (ідентифіковано сальдо) на основі записів з початку експлуатації об'єкта про зміну (індексацію) балансової вартості основних засобів в картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об'єктів основних засобів). У разі застосування підприємством іншої періодичності зарахування відповідної суми дооцінки до складу нерозподіленого прибутку такий запис (кореспонденція) здійснюється щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації.
Списання сальдо дооцінки об'єкта незавершеного будівництва при його вибутті
2. Облік основних засобів в оренді
Отримані основні (транспортні) засоби в оренду:    
а) операційну   На рахунку 01 здійсню-ється запис про одержання в операційну оренду із зазначенням вартості та інших характеристик
б) фінансову
в) зарахування до складу основних засобів об'єкта фінансової оренди
  Передано устаткування в операційну оренду   В аналітичному обліку на рахунку 10 зазна-чається факт знаходження об'єкта в операційній оренді
Включено об'єкт основних засобів до групи вибуття:    
а) сума зносу об'єкта
б) сума перевищення залишкової вартості об'єкта над його справедливою вартістю
в) залишкова вартість об'єкта
Господарські операції з будівництва, виготовлення, придбання, введення в експлуатацію, підтримання в робочому стані, поліпшення і вибуття основних засобів оформлюються підприємствами первинними документами, які розкривають інформацію про:ü назву первинного документу, яка характеризує оформлену господарську операцію;ü дату складання;ü назву підприємства, від імені якого складено документ;ü зміст, кількісні та вартісні показники обсягу господарської операції;ü назву об’єкта основних засобів, його інвентарний номер, дату початку і місце експлуатації, термін корисного використання;ü технічну характеристику (площа, обсяг, місткість, потужність тощо) та вартість об’єкта основних засобів, його переоцінку, ремонт, поліпшення та амортизацію;ü посади осіб, які здійснювали господарську операцію та оформлення первинних документів з їх підписами;ü перелік технічної документації, що передається (приймається) разом з об’єктом основних засобів, вид і кількість дорогоцінних металів, що містяться в об’єкті основних засобів;ü походження коштів (власні, цільові), використаних для придбання, будівництва і поліпшення основних засобів, та про безоплатно одержані основні засоби;ü особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у здійсненні господарської операції.Для аналітичного обліку та забезпечення спостереження за використанням у місцях експлуатації основних засобів кожному об’єкту присвоюється інвентарний номер. Інвентарний номер закріплюється за об’єктом основних засобів на весь час його знаходження на даному підприємстві. Інвентарні номери об’єктів основних засобів, що вибули, не присвоюються іншим об’єктам основних засобів, які надійшли на підприємство, протягом періоду, який забезпечує виключення ідентифікування нових об’єктів з тими, що вибули (наприклад, протягом строків зберігання документів). Орендовані об’єкти основних засобів можуть залишатися з інвентарним номером орендодавця (якщо таких інвентарних номерів орендарем не присвоєно об’єктам основних засобів).Дані про кожний інвентарний об’єкт основних засобів заносяться до інвентарної картки або іншого регістру аналітичного обліку основних засобів.Інвентарні картки реєструються в опису інвентарних карток обліку основних засобів. Інвентарні картки в картотеці бухгалтерії розташовуються за групами основних засобів з виділенням окремої групи таких об’єктів, що тимчасово не експлуатуються (капітальний ремонт, реконструкція та інше поліпшення і консервація об’єктів).Типовими формами первинної облікової документації з обліку основних засобів є:03-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів"03-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів"03-3 "Акт списання основних засобів"03-4 "Акт на списання автотранспортних засобів"03-5 "Акт N про установку, пуск та демонтаж будівельної машини"03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів"03-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів"03-8 "Картка обліку руху основних засобів"03-9 "Інвентарний список основних засобів"03-14 "Розрахунок амортизації основних засобів" (для промислових підприємств)03-15 "Розрахунок амортизації основних засобів" (для будівельних організацій)03-16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту"

 

 

Облік витрат підприємства.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».Згідно із П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» витрати –зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).Елемент витрат – це сукупність економічно однорідних витрат.Планом рахунків передбачено два класи для обліку витрат (рис.10.10):

Рис. 10.10. Класифікація витрат за Планом рахунків.

 

Рахунки класу 8 призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду. На рахунках цього класу, крім рахунку 85 «Інші затрати», ведеться облік витрат операційної діяльності за такими елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Рахунок 85 застосовується для узагальнення інформації про витрати, пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також про витрати, пов'язані із запобіганням надзвичайним подіям та ліквідацією їх наслідків.

Суб'єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, для обліку витрат можуть використовувати тільки рахунки класу 8 із списанням до дебету рахунку 23 «Виробництво» щомісячно сум в частині прямих і виробничих накладних витрат (загальновиробничих витрат) та до дебету рахунку 79 «Фінансові результати» в кінці року або щомісяця сум в частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Інші підприємства рахунки цього класу можуть використовувати для узагальнення інформації про витрати за елементами з щомісячним списанням сальдо рахунків у кореспонденції з рахунком 23 «Виробництво» і рахунками класу 9 «Витрати діяльності».

Рахунок 85 ведеться тільки тими підприємствами й організаціями, які не застосовують рахунки класу 9, та сальдо на ньому закривається в кінці року або щомісяця в кореспонденції з дебетом рахунку 79 «Фінансові результати».

До складу елемента «Матеріальні затрати» включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва) сировини й основних матеріалів; купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; палива й енергії; будівельних матеріалів; запасних частин; тари й тарних матеріалів; допоміжних та інших матеріалів.

До складу елемента «Витрати на оплату праці» включаються
заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення,
матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та
іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.До складу елемента «Відрахування на соціальні заходи» включаються відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.До складу елемента «Амортизація» включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів
та інших необоротних матеріальних активів.До складу елемента «Інші операційні витрати» включаються
витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу
елементів, наведених вище, зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.

На рахунках бухгалтерського обліку витрати за елементами відображають так (табл. 10.10):

Таблиця 10.10

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.007 с.)