ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типова кореспонденція рахунків по обліку капітальних інвестицій та надходження основних засобівN з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Облік капітальних інвестицій
Придбання устаткування, що потребує монтажу
Відображення суми податку на додану вартість (ПДВ)
Передача устаткування у монтаж
Придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструменту, інвентарю, меблів тощо
Відображення сум ПДВ
Відображення затрат на проектні, будівельно-монтажні роботи за рахунками підрядників і проектних організацій
Відображення сум ПДВ в рахунках підрядників і проектних організацій
Затрати на транспортування і монтаж безоплатно отриманих основних засобів
Сума ПДВ в рахунках на послуги транспортування
Витрати на будівництво об'єкта господарським способом:    
а) матеріали
б) послуги допоміжних виробництв (машин, механізмів тощо)
в) оплата праці працівників, зайнятих у будівництві
г) відрахування на соціальні заходи
Послуги машин і механізмів сторонніх організацій на об'єкті будівництва господарським способом
Відображення суми ПДВ у рахунку за послуги машин і механізмів
Затрати на поліпшення, реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання об'єктів основних засобів
Сума ПДВ
Затрати на реконструкцію і модернізацію об'єкта оренди (будівлі)
Відображення ПДВ
2. Облік надходження основних засобів
Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення в експлуатацію
Одержання від учасника (засновника) підприємства об'єкта основних засобів
Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів
Зарахування витрат на транспортування і монтаж до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів
Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів
Переведення помилково не зарахованих малоцінних і швидкозношуваних предметів, що знаходяться на складі, до складу основних засобів
Включення до складу основних засобів предметів, які знаходяться в експлуатації та які помилково були зараховані до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів

Необоротні активи підлягають амортизації.

Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Вартість, яка амортизується, – первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Строк корисного використання (експлуатації) – очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Знос основних засобів – сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання.

 

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких методів:

1) прямолінійного;

2) зменшення залишкової вартості;

3) прискореного зменшення залишкової вартості;

4) кумулятивного;

5) виробничого.

 

 

1) при використанні прямолінійного методу річна сума амортизації визначається за формулою:

, де (10.8)

 

Ар – річна сума амортизації;

Ва – вартість, яка амортизується;

Т – строк корисного використання об'єкта основних засобів.

 

Вартість, яка амортизується розраховують:

 

Ва = Пв – Лв або Ва = Прв – Лв, де (10.9)

Пв – первісна вартість об’єкта основних засобів;

Прв – переоцінена вартість об’єкта основних засобів;

Лв – ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів.

 

Місячна сума амортизації розраховується за формулою:

, де (10.10)

 

Ам – місячна сума амортизації.

 

2) при використанніметоду зменшення залишкової вартостірічна сума амортизації визначається за формулою:

 

Ар = Зв поч. х Нр або Ар = Пв поч. х Нр , де (10.11)

 

Зв поч. – залишкова вартість об'єкта на початок звітного року;

Пв поч. – первісна вартість на дату початку нарахування амортизації;

Нр – річна норма амортизації.

 

Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як:

 

х 100, де (10.12)

 

Т – термін (кількість років) корисного використання об'єкта основних засобів.

 

3) при використанні методу прискореного зменшення залишкової вартості річна сума амортизації визначається як:

 

Ар = Зв поч. х Нр або Ар = Пв поч. х Нр, (10.13)

 

Річну норму амортизації обчислюють за формулою:

х 2 (10.14)

4) при використанні кумулятивного методу річна сума амортизації визначається як:

 

Ар = Ва х К, де (10.15)

 

К – кумулятивний коефіцієнт.

 

Кумулятивний коефіцієнт розраховують за формулою:

 

, де (10.16)

 

Тк – кількість років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів;

– сума числа років його корисного використання.

 

5) при використанні виробничого методу місячна сума амортизації визначається як:

 

Ам = Ом х Вс, де (10.17)

 

Ом – фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг);

Вс – виробнича ставка амортизації.

Виробнича ставка амортизації обчислюється:

 

, де (10.18)

 

Озаг. – загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.

Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.006 с.)