Вимоги, які пред’являються до первинної документації.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги, які пред’являються до первинної документації.Первинна документація повинна відповідати наступним вимогам:

ü Первинні документи повинні бути складені у момент
проведення кожної господарської операції
або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення.

ü Усі первинні документи, облікові регістри і бухгалтерська звітність повинні складатись українською мовою. Документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку і складені іноземною мовою, повинні мати впорядкований аутентичний переклад на українську мову.

ü Первинні документи складаються на бланках типових і
спеціалізованих форм
, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

Розробка єдиних зразків документів для оформлення однотипних господарських операцій на підприємствах, в організаціях і установах незалежно від виду діяльності та форм власності називають уніфікацією.

ü Записи у первинних документах, облікових регістрах
повинні здійснюватися тільки у темному кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та іншими засобами, які б забезпечили
збереження цих записів протягом установленого строку зберігання
документів та запобігли внесенню несанкціонованих і непомітних
виправлень.

ü Вільні рядки в первинних документах підлягають
обов'язковому прокреслюванню.

ü Кожен первинний документ має містити дані про посаду, прізвище і підписи осіб, відповідальних за його оформлення, а підпис може бути скріплений печаткою.

ü У документах, пов’язаних з рухом грошей, суми проставляють цифрами і прописом, перше слово суми записують скраю, не залишаючи вільного місця, та з великої літери.

ü Керівником підприємства, установи затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні
документи
) на здійснення господарської операції, пов'язаної з
відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого
майна.

ü Відповідальність за несвоєчасне складання первинних
документів та недостовірність відображених у них даних несуть
особи, які склали та підписали ці первинні документи.

ü Первинні документи підлягають обов’язковій перевірці
працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і
змістом.

ü Забороняється приймати до виконання первинні документи
на операції, що суперечать нормативно-правовим актам,
встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним і фізичним особам. Такі документи повинні бути передані керівнику підприємства, установи для прийняття рішення.

ü Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати
відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання: при
ручній обробці - дату запису в обліковий регістр, а при обробці на
обчислювальній установці – відтиск штампу оператора,
відповідального за їх обробку, або відмітку, придатну для її
оброблення електронними засобами.

ü Усі документи, що додаються до прибуткових та
видаткових касових ордерів, а також документи, що стали підставою
для нарахування заробітної плати та інших подібних виплат,
підлягають обов'язковому погашенню штампом або ручним надписом "Одержано" або "Сплачено" із зазначенням дати (числа, місяця, року).

ü Копії первинних документів та регістрів бухгалтерського
обліку можуть бути вилучені у підприємства лише за рішенням
відповідних органів
, прийнятим у межах їх повноважень,
передбачених законами. Обов'язковим є складання реєстру
документів, що вилучаються, у порядку, встановленому
законодавством.

ü У разі складання та зберігання первинних документів і
регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації
підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на
паперових носіях
на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.

ü Підприємство вживає всіх необхідних заходів для
запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів
у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

Встановлення єдиних норм та вимог, які пред’являються до документів, називають стандартизацією.

Реквізити документів.

Первинні документи повинні мати обов’язкові реквізити, а також залежно від характеру операції та технології обробки даних до них можуть бути включені додаткові реквізити (рис.6.1):
Реквізити документів Обов’язкові реквізити найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ
   
назва документа (форми)
   
дата і місце складання
   
зміст та обсяг господарської операції
   
одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/ або вартісному виразі)
   
посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення
   
особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції
     
Додаткові реквізити ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру
   
номер документа
   
підстава для здійснення операцій
   
дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо
Рис.6.1. Реквізити первинних документів

Якщо у первинному документі відсутній будь-який реквізит, такий документ стає недоказовим і не може слугувати підставою для здійснення відповідних записів у бухгалтерському обліку.

 

Класифікація документів.

 

Класифікація документів – це поділ їх на групи за певними ознаками.

 

Документи класифікують за наступними ознаками (рис.6.2):

 

Рис.6.2. Ознаки класифікації документів

За наведеними ознаками документи класифікують наступним чином (рис.6.3):

 

 

Рис.6.3. Класифікація документів

 

Характеристика кожного виду документа наведена у табл.6.1:

Таблиця 6.1

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.007 с.)