Тема 9 Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на промислових підприємствах.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9 Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на промислових підприємствах.Мета:ознайомитися з принципами організації облікової служби на підприємстві.

Час: 4 години

 

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати відповіді на наступні питання:

1. Які основні вимоги висуває процес прийняття управлінських рішень до організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

2. Які переваги надає автоматизація облікових процесів підприємства з точки зору менеджерів підприємства?

3. Хто несе відповідальність за організацію обліку на підприємстві?

4. Чи існують нормативні документи, які регулюють порядок організації обліку на підприємстві?

5. Які основні складові повинен містити наказ про організацію обліку з точки зору управлінського персоналу?

2) вміти: визначати основні критерії побудови облікової служби підприємства.

Завдання 9.1

Необхідно:провести аналітичний огляд програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку в Україні, визначити переваги і недоліки, занести дані в порівняльну таблицю наступної форми:

Характеристики продукту Назва програмного продукту
                     
Розробник                        
Галузеві особливості                        
Наявність розвиненої ділерської мережі                        
Спосіб отримання оновлень                        
Розповсюдженість (по 10-бальній шкалі)                      
Можливості (коротка характеристика)                        
Вбудована мова для програмування                      
Взаємодія з іншим програмним забезпеченням                        
Примітки                      
Вартість                        
Загальна привабливість (по 10-бальній шкалі)                        

Дата виконання____________Кількість балів_________________________

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1

Дайте вірну відповідь на тестові завдання:

1. Важливою передумовою раціональної організації обліку на підприємстві є:

1) правильна розстановка кадрів на окремих ділянках облікового процесу;

2) посада головного бухгалтера;

3) ведення бухгалтерського обліку;

4) керівник.

2. Чисельність облікового апарату і його структура залежить від:

1) обсягу облікових робіт;

2) форми організації і автоматизації обліку;

3) від масштабів виробництва;

4) обсягу облікових робіт, форми організації і автоматизації обліку та від масштабів виробництва.

3. Хто встановлює для облікового працівника службові обов’язки:

1) головний бухгалтер;

2) головний зоотехнік;

3) ветлікар;

4) керівник.

4. Хто організовує виконання службових обов’язків обліковими працівниками:

1) головний бухгалтер;

2) головний зоотехнік;

3) ветлікар;

4) керівник.

5. Посадова інструкція бухгалтера служить насамперед для:

1) чіткого розмежування обов’язків;

2) роботи підрозділів;

3) визначення результатів діяльності;

4) чіткого розмежування обов’язків, роботи підрозділів та визначення результатів діяльності.

6. Підприємство самостійно:

1) визначає облікову політику;

2) обирає форми бухгалтерського обліку;

3) розробляє систему та форми внутрішнього контролю, обліку та звітності;

4) визначає облікову політику, обирає форми бухгалтерського обліку та розробляє систему та форми внутрішнього контролю, обліку та звітності.

7. Одним з найголовніших документів, що визначає правильність організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах є:

1) Наказ про облікову політику підприємства;

2) Наказ про прийняття на роботу гол. бухгалтера;

3) заява про прийняття на роботу гол. бухгалтера;

4) Наказ про облікову політику підприємства, Наказ про прийняття на роботу гол. бухгалтера та заява про прийняття на роботу гол. бухгалтера.

8. Управління методологією бухгалтерського обліку і фінансовою звітністю здійснює:

1) Міністерство фінансів України;

2) Міністерство юстиції України;

3) Держкомстат України;

4) Міністерство праці України.

9. Нормативні акти з питань бухгалтерського обліку і звітності погоджуються з:

1) держкомстатом України;

2) Міністерством фінансів України;

3) Кабінетом Міністрів України;

4) держкомстатом України, Міністерством фінансів та Кабінетом Міністрів України.

10. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з неї:

1) керівником підприємства;

2) головним інженером;

3) головним механіком;

4) головним агрономом.

11. Хто відповідає за організацію поточного архіву підприємства:

1) керівник підприємства;

2) головний бухгалтер;

3) заступник керівника підприємства;

4) касир.

12. В якому документі визначають функціональні обов’язки працівників бухгалтерії:

1) положення про бухгалтерію;

2) в штатному розкладі;

3) в наказі керівника;

4) в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

13. Хто відповідає на підприємстві за організацію бухгалтерського обліку:

1) головний бухгалтер;

2) керівник підприємства;

3) головний економіст;

4) власник підприємства або уповноважена ним особа.

14. В якому документі вказується чисельність та штат працівників бухгалтерії:

1) посадовій інструкції;

2) статуті підприємства;

3) штатному розкладі;

4) головній книзі.

15. Відповідальність за бухгалтерський облік операцій у разі ліквідації підприємства несе:

1) головний бухгалтер;

2) керівник підприємства;

3) ліквідаційна комісія;

4) економіст.

16. План організації бухгалтерського обліку містить:

1) план звітності;

2) план рахунків та їх кореспонденцію;

3) план інвентаризації;

4) план звітності, план рахунків та їх кореспонденції та план інвентаризації.

17. План (графік) документообороту складається:

1) на підставі переліку типових і спеціалізованих форм документів;

2) на підставі статуту підприємства;

3) на підставі статутного фонду;

4) на підставі спеціалізованих форм документів.

18. План (графік) документообороту розробляє:

1) головний бухгалтер;

2) головний агроном;

3) головний зоотехнік;

4) керівник підприємства.

19. План інвентаризації передбачає:

1) строки і порядок проведення інвентаризації;

2) затвердження форм бухгалтерського обліку;

3) план організації бухгалтерського обліку;

4) графік документообігу.

20. Хто призначає на посаду працівників бухгалтерії:

1) головний бухгалтер;

2) власник підприємства;

3) керівник підприємства;

4) начальник відділу кадрів.

21. При організації обліку важливою умовою є знання апаратом бухгалтерії законів, положень та інструкцій по веденню обліку:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

22. В залежності від місця узагальнення даних бухгалтерського обліку його поділяють:

1) централізований;

2) децентралізований;

3) простий і складний;

4) централізований і децентралізований.

23. Оформлені первинні документи передаються:

1) керівнику;

2) економісту;

3) центральній бухгалтерії;

4) нікуди не передаються.

24. Функції бухгалтерії головного підприємства або центральної бухгалтерії зводяться до перевірки звітності і складання узагальненої в цілому по підприємству:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

25. Кожне підприємство складає план організації бухгалтерського обліку, визначає зміст, послідовність і строки виконання облікових робіт на підприємстві:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

26. Робочий план рахунків та їх кореспонденція затверджується на кожному підприємстві:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

27. План проведення інвентаризації передбачає:

1) строки і порядок проведення інвентаризації майна підприємства;

2) строки і порядок інвентаризації грошей в касі та на рахунках в банках;

3) строки і порядок інвентаризації розрахунків;

4) строки і порядок проведення інвентаризації майна підприємства, грошей в касі та на рахунках в банках та інвентаризації розрахунків.

28. План інвентаризації дозволяє уникнути порушень ритму роботи підприємства:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

29. За організацію архіву відповідальність несе:

1) економіст;

2) фінансист;

3) керівник або головний бухгалтер;

4) головний інженер.

30. На підприємстві архівні документи повинні зберігатись в окремому приміщенні:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

31. План організації бухгалтерського обліку визначає:

1) зміст;

2) послідовність і строки використання облікових робіт;

3) складання і подання звітності;

4) зміст, послідовність і строки використання облікових робіт, складання і подання звітності.

32. Головний бухгалтер має право другого підпису:

1) так;

2) ні;

3) не завжди;

4) раз на рік.

33. Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання документи по операціях:

1) що порушують чинне законодавство;

2) що відповідають чинному законодавству;

3) що не узгоджені керівником;

4) відсутня така заборона.

34. Право першого підпису на грошових і розрахункових документах належить:

1) технологу;

2) касиру;

3) керівнику;

4) бухгалтеру по заробітній платі.

Дата виконання____________Кількість балів_________________________


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Нормативна

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями). [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

4. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97р. № 168/97-ВР (із змінами і доповненнями). [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

5. Порядок подання фінансової звітності: Затв. постановою Кабінету Міністрів від 28.02.00р. № 419. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. №87. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс ": Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів ": Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал ": Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах ": Затв. наказом Мінфіну від 28.05.99р. № 137. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": Затв. наказом Мінфіну від 27.04.00р. № 92. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи": Затв. наказом Мінфіну від 18.10.99р. № 242. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": Затв. наказом Мінфіну від 20.10.99р. № 246. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": Затв. наказом Мінфіну від 08.Ю.99р. № 237. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання": Затв. наказом Мінфіну від 31.01.00р. № 20. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції": Затв. наказом Мінфіну від 26.04.00р. № 91. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда": Затв. наказом Мінфіну від 28.07.00р. № 181. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": Затв. наказом Мінфіну від 29.11.99р. № 290. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Затв. наказом Мінфіну від 31.12.99р. № 318. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств": Затв. наказом Мінфіну від 07.07.99р. № 163. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність": Затв. наказом Мінфіну від 30.07.99р. №176. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів": Затв. наказом Мінфіну від 10.08.00р. № 193. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва": Затв. Наказом Мінфіну від 25.02.00р. № 39. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

25. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну від 30.11.99р. № 291. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

26. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну від 30.11.99р. №291. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

27. Порядок ведення касових операцій в національній валюті України: Затв. постановою НБУ від 13.10.97р. № 334. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

28. Інструкція №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Затв. постановою Правління НБУ від 02.08.96р. № 204. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

29. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Затв. наказом Мінфіну від 11.08.94р. №69. [Електронний ресурс: точка доступу http://www.dtkt.com.ua]

Спеціальна

30. Бутинець Т. Бухгалтерський облік. Навч. пос. Ж.: ЖІТІ, 2000-672с.

31. Бутинець Ф. Організація бухгалтерського обліку. К.: ЖІТІ, 2001-576с.

32. Бутинець Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник.(вид.2-е, доп.).Ж.:ЖІТІ, 2000-640с.

33. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000 - 448с.

34. Бутинець Ф.Ф.Історія бухгалтерського обліку .В 2-х частинах. - Житомир: ЖІТІ-,2001

35. Кузнецова С. А. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. – 230 с. (12,09 друк. арк.)

36. Кузнецова С. А. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика: [монографія] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: Таврійській державний агротехнологічний університет, 2007. – 297 с. (17,26 друк. арк.)

37. Кузнецова С. А. Організація облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання: [монографія] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. – 224 с. (13,02 друк. арк.) яка отримала позитивну рецензію в фаховому журналі – “Бухгалтерський облік і аудит”, № 1, 2009, С. 63-64;

38. Кузнецова С.А. “Синергетичний розвиток бухгалтерського обліку для становлення «економіки знань» в Україні”/ Монографія – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 148 с.

39. Кузнецова С.А. Кучеркова С.О. Синергія бухгалтерської звітності в управлінні АПК України: Монографія. / За заг. ред. С.А. Кузнецової. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 156 с.

40. Ловінська Л., Жилкіна Л., Голенко О. Бухгалтерський облік. К:. КНЕУ, 2003 – 370 с. [Електронний ресурс: точка доступу library.oseu.edu.ua ›vist/buh/buh_obl.html]

41. Сопко В. Бухгалтерський облік. Підручник. К.: КНЕУ, 2000-580с. [Електронний ресурс: точка доступу vthntusg.at.ua›…teorija_bukhgalterskogo_obliku]

42. Сопко В.В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. - К., 2000. [Електронний ресурс: точка доступу otdoxni.su›jurnal/bisnes/43870-teoriya…obliku.html]

43. Сопко В.В., Сопко О.В. Бухгалтерський облік: Основи теорії та концептуальні засади побудови: Навч.-метод. Посібник. _К.: Знання України, 2003. -231 с. [Електронний ресурс: точка доступу referaty.pp.ua›abstracts/ua/buhoblik/buhoblik…]

44. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку / Электронная книга: books.efaculty.kiev.ua›bug/1/


 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.015 с.)