Тема 7. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку.Мета:засвоїти призначення і способи калькулювання в системі бухгалтерського обліку, ознайомитися з елементами узагальнення інформації в вартісному вираженні та засобом контролю за збереженням ресурсів підприємства.

Час: 4 години

 

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати відповіді на наступні питання:

1. Сутність та значення вартісної оцінки.

2. Як здійснюється оцінка об'єктів обліку?

3. Чим регулюється процес оцінки об`єктів бухгалтерського обліку?

4. Як здійснюється калькулювання в системі бухгалтерського обліку.

 

2) вміти: застосовувати означені методи в вирішенні практичних завдань.

Завдання 7.1

Необхідно:закінчити речення:

Оцінка – це________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Калькулювання – це ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 7.2

Необхідно:визначити і обгрунтувати підходи до оцінки :

Сировина і матеріали, паливо, запасні частини та інші виробничі запаси, а також вироблена готова продукція оцінюються за _______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні засоби оцінються за _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Нематеріальні активи оцінюються за __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Біологічні активи оцінюються за _____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Інвестиції оцінюються ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 7.3

Необхідно:Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків.

Зміст операції Дт Кт Первинний документ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Дата виконання____________Кількість балів_________________________

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1

Дайте вірну відповідь на тестові завдання

1. В балансі дебіторська заборгованість відображається за:

1) первісною вартістю;

2) залишковою вартістю;

3) чистою вартістю реалізації;

4) фактичною вартістю.

2. В основу оцінки придбаних засобів підприємств України покладено:

1) їх фактичну собівартість;

2) норму використання;

3) ціну реалізації;

4) покупну вартість.

3. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи обліковуються:

1) за фактичною вартістю їх спорудження або придбання;

2) за зносом;

3) не обліковуються;

4) за покупною вартістю.

4. Який метод калькулювання собівартості продукції доцільно використовувати при виробництві (виготовленні) одного виду продукції:

1) простий;

2) попроцесний;

3) позамовний;

4) нормативний.

 

5. Фактична собівартість придбаної сировини і матеріалів складається із:

1) купівельної вартості і транспортно-заготівельних витрат;

2) купівельної вартості за виключенням транспортно-заготівельних витрат;

3) транспортних витрат;

4) купівельної вартості.

6. Оцінка – це:

1) спосіб вираження за допомогою грошового вимірника наявності та руху господарських засобів;

2) спосіб вираження за допомогою грошового вимірника наявності та руху джерел утворення господарських засобів;

3) спосіб вираження з допомогою трудового вимірника наявності та руху господарських засобів;

4) спосіб вираження наявності та руху господарських засобів.

7. Калькулювання – це:

1) спосіб групування витрат і визначення собівартості придбаних матеріальних цінностей, виготовленої продукції та виконаних робіт;

2) спосіб вираження за допомогою гро­шового вимірника наявності та руху господарських засобів;

3) витрати , пов'язані з придбанням надходження виробничих запасів;

4) спосіб вираження наявності та руху господарських засобів.

8. Оцінка та калькуляція є елементами:

1) системи рахунків;

2) балансу;

3) подвійного запису;

4) методу бухгалтерського обліку.

9. Застосування вартісної оцінки дає можливість:

1) порівняти витрати підприємства з доходом;

2) зіставити та узагальнити різнорідні засоби та економічні явища, порівняти витрати підприємства з виручкою, виявити результати його роботи;

3) визначити результат;

4) визначити рух господарських засобів.

10. Купівельна вартість – це:

1) вартість, за якою підприємство реалізовує (продає) товар;

2) вартість, за якою підприємство придбало товарно-матеріальні та інші цінності;

3) сума виробничих та інших витрат на виготовлення конкретної продукції на конкретному підприємстві;

4) первісна вартість.

11. Продажна вартість – це:

1) вартість, за якою підприємство реалізовує (продає) товар;

2) вартість, за якою підприємство придбало товарно-матеріальні та інші цінності;

3) сума виробничих та інших витрат на виготовлення конкретної продукції на конкретному підприємстві;

4) первісна вартість.

12. Собівартість готової продукції або послуг – це:

1) вартість, за якою підприємство реалізовує (продає) товар;

2) вартість, за якою підприємство придбало товарно-матеріальні та інші цінності;

3) сума виробничих та інших витрат на виготовлення конкретної продукції на конкретному підприємстві;

4) первісна вартість.

13. Основні засоби, нематеріальні активи та малоцінні і швидкозношувані предмети при придбанні оцінюють:

1) за фактичними витратами на їх придбання, доставку і встановлення, відображаючи окремо суму їх зносу;

2) за цінами продажу;

3) за первісною вартістю;

4) за чистою вартістю реалізації.

14. Сировина і матеріали, паливо, запасні частини та інші виробничі запаси, а також вироблена готова продукція при придбанні оцінюються:

1) за первісною вартістю;

2) за цінами реалізації;

3) за їх фактичною собівартістю;

4) за фактичними витратами на їх придбання, доставку і встановлення.

15. За характером виробництва калькуляції класифікують:

1) галузеві і повні;

2) попередні і виконавчі;

3) масові (періодичні), індивідуальні, проміжні;

4) загальні і параметричні.

16. Під об'єктом калькуляції слід розуміти:

1) окремий вид чи групу однорідної продукції, певну роботу або вид послуг, за якими розраховується собівартість їх виробництва;

2) спосіб вираження наявності та руху господарських засобів;

3) витрати, пов'язані з придбанням надходження виробничих запасів;

4) спосіб вираження наявності та руху джерел утворення господарських засобів.

17. Для визначення величини фактичної собівартості використовують:

1) інвентаризацію;

2) калькуляцію;

3) баланс;

4) подвійний запис.

18. Можливість зіставити та узагальнити різнорідні засоби та економічні явища, порівняти витрати підприємства з виручкою, виявити результат дає застосування:

1) калькуляції;

2) звітності;

3) подвійного запису;

4) вартісної оцінки.

19. Інвентаризація – це:

1) перевірка і документальне оформлення господарських операцій за поточний місяць;

2) перевірка і документальне підтвердження наявності та стану матеріальних та інших цінностей, основних засобів та вкладень підприємства, розрахунків і зобов’язань, звірка фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;

3) перевірка наявності працюючих на підприємстві;

4) систематична перевірка фінансового стану підприємства

20. Що підлягає інвентаризації?

1) все майно підприємства, включаючи об’єкти невиробничого призначення, діючі об’єкти, об’єкти та предмети, що передані в оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі чи резерві незалежно від технічного стану;

2) тільки виробничі запаси підприємства, які є в наявності;

3) основні засоби підприємства;

4) трудовий колектив підприємства.

21. Які є види інвентаризації в залежності від повноти охоплення перевіркою об’єктів?

1) планові та несподівані;

2) повна та часткова;

3) повторні та додаткові;

4) вибіркова та суцільна.

22. В яких випадках проводиться часткова інвентаризація?

1) при зміні матеріально-відповідальної особи, при підозрі крадіжок, зловживань;

2) перед складанням річного звіту станом на 1 січня;

3) кожного року перед 1 вересня;

4) кожного місяця.

23. В яких випадках проводиться повна інвентаризація?

1) при зміні керівника підприємства;

2) перед складанням річного звіту станом на 31 грудня;

3) кожного року перед 1 вересня;

4) кожного місяця.

24. Перевірка фактичної наявності всіх ТМЦ, що перебувають в місцях зберігання це:

1) вибіркова інвентаризація;

2) суцільна інвентаризація;

3) повторна;

4) додаткова.

25. Перевірка окремих видів цінностей це:

1) вибіркова інвентаризація;

2) суцільна інвентаризація;

3) повторна;

4) додаткова.

26. За своїм характером інвентаризація поділяється на :

1) вибіркові та повні;

2) суцільні та вибіркові;

3) планові і позапланові (раптові);

4) додаткова та повторні.

27. Планові інвентаризації проводяться:

1) при зміні керівництва;

2) згідно раніше складеного і затвердженого графіку;

3) при зміні матеріально-відповідальної особи;

4) завжди перед 1 вересня.

28. Хто затверджує склад інвентаризаційної комісії?

1) фінансовий директор;

2) головний бухгалтер;

3) керівник підприємства;

4) головний економіст.

29. Хто обов’язково входить в склад інвентаризаційної комісії?

1) фінансовий директор;

2) головний бухгалтер;

3) керівник підприємства;

4) головний економіст.

30. Хто обов’язково повинен бути присутній при проведенні інвентаризації ТМЦ?

1) фінансовий директор;

2) матеріально-відповідальна особа;

3) керівник підприємства;

4) головний економіст.

31. Чи дозволяється робити виправлення в бланках інвентаризаційних описів?

1) так, в присутності керівника підприємства;

2) ні;

3) так, в присутності матеріально-відповідальної особи;

4) так, якщо виправлення невеликі.

32. Як повинні виправлятися помилки в інвентаризаційних документах?

1) коректором;

2) шляхом закреслення неправильних записів і написання зверху правильних;

3) шляхом закреслення неправильних записів і написання зверху правильних та підтверджені підписами всіх членів інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальних осіб;

4) не потрібно виправляти.

33. Хто підписує інвентаризаційний опис?

1) всі працівники бухгалтерії;

2) всі керівники підрозділів підприємства;

3) всі члени комісії.

4) тільки матеріально-відповідальна особа

34. В якому документі зазначаються висновки, пропозиції і рішення інвентаризаційних комісій?

1) протоколі;

2) інвентаризаційному описі;

3) статуті;

4) накладній.

35. Як в бухгалтерському обліку відображається нестача грошових коштів в касі?

1) Дт 947 Кт 30;

2) Дт 30 Кт 947;

3) Дт 974 Кт 30;

4) Дт 31 Кт 974.

36. Як списують нестачі ТМЦ в межах норм природних втрат?

1) на фінансові результати;

2) на збитки підприємства;

3) на витрати виробництва пропорційно сум використаних на це виробництво таких же ТМЦ;

4) на винуватців і стягненню з них відповідної суми.

37. Як списують нестачі ТМЦ за межами норм природних втрат?

1) на фінансові результати;

2) на збитки підприємства;

3) на витрати виробництва пропорційно сум використаних на це виробництво таких же ТМЦ;

4) на винуватців і стягненню з них відповідної суми.

38. Коли повинен затверджуватись протокол засідання інвентаризаційної комісії?

1) не пізніше 10 днів після закінчення проведення інвентаризації;

2) не пізніше 15 днів після закінчення проведення інвентаризації;

3) не пізніше 20 днів після закінчення проведення інвентаризації;

4) пізніше 10 днів після закінчення проведення інвентаризації.

 

 

Дата виконання____________Кількість балів_________________________

Практична робота № 10-13Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.177.24 (0.016 с.)