Тема 1 Господарський облік, його суть і характеристикаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1 Господарський облік, його суть і характеристикаМета:ознайомитися з вимогами до побудови господарського обліку з метою оптимізації користування обліковою інформацією для прийняття управлінських рішень.

Час: 2 години

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати відповіді на наступні питання:

1. Як класифікують бухгалтерську інформацію?

2. Хто є користувачами бухгалтерської інформації?

3. Що таке синтетична бухгалтерська інформація?

4. Що таке аналітична бухгалтерська інформація?

5. Як групується бухгалтерська інформація в залежності від стадії виникнення?

6. Яка структура господарського обліку?

7. Яку інформацію несуть дані оперативного обліку?

8. Для яких цілей використовується інформація статистичного обліку?

9. Чим відрізняється інформація, нагромаджена бухгалтерським обліком від інформації статистичного і оперативного обліку?

10. Які складові бухгалтерського обліку?

11. Які види звітності Ви знаєте?

12. Що включає в себе організаційна структура бухгалтерського обліку?

13. Які завдання фінансового обліку?

14. Які завдання внутрішньогосподарського обліку?

15. Що впливає на структуру внутрішньогосподарського обліку?

Визначте відмінності і спільні риси внутрішньогосподарського і фінансового обліку

2) вміти: визначати завдання і принципи бухгалтерського обліку.

Завдання 1.1

Для кожного положення дайте відповідь, користуючись конспектом лекцій.

Завдання бухгалтерського обліку це___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вимоги до бухгалтерського обліку____________________________________ __________________________________________________________________

Предмет бухгалтерського обліку______________________________________

__________________________________________________________________

Метод бухгалтерського обліку________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Принципи бухгалтерського обліку_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 1.2

Необхідно:Користуючись конспектом лекцій накресліть схему побудови господарського обліку:

Дата виконання____________Кількість балів_________________________


Завдання для самостійної роботи

Завдання 1

На підставі даних Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» та П(С)БО перелічити і написати короткий зіст принципів бухгалтерськогообліку:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2

Знайти відповіді на тестові завданя:

1. Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел їх утворення в процесі їх кругообігу, називається:

1) бухгалтерським;

2) оперативно-технічним;

3) податковим;

4) господарським.

2. Облік, який являє собою систему спостережень і контролю за окремими господарськими операціями і процесами з метою управління ними, називається:

1) бухгалтерським;

2) оперативно-технічним;

3) податковим;

4) статистичним.

3. Облік, який являє собою систему вивчення та контролю кількісної сторони масових суспільних явищ в їх нерозривному зв’язку з якісною стороною, називається:

1) бухгалтерським;

2) оперативно-технічним;

3) податковим;

4) статистичним.

4. Облік, що ведеться з метою визначення суми, яку необхідно сплатити до бюджету у вигляді технічних чи інших податків, або обов’язкових платежів, називається:

1) бухгалтерським;

2) оперативно-технічним;

3) податковим;

4) статистичним.

5. Бухгалтерський облік поділяється на:

1) податковий і статистичний;

2) фінансовий і управлінський;

3) фінансовий і податковий;

4) оперативно-технічний і управлінський.

6. Особливостями бухгалтерського обліку є:

1) документальне оформлення;

2) обов’язкове використання грошового вимірника;

3)суцільне і безперервне відображення всіх дій і подій господарської діяльності;

4) всі зазначені вище.

7. Який вид бухгалтерського обліку має комерційну таємницю:

1) фінансовий, управлінський;

2) податковий;

3) податковий, управлінський;

4) управлінський.

8. Які вимірники застосовуються в бухгалтерському обліку?

1) тільки натуральні;

2) тільки трудові;

3) тільки вартісні;

4) натуральні, трудові, вартісні.

9. Вимірники, які використовують для визначення кількості затраченої праці в одиницях робочого часу, називаються:

1) трудові;

2) матеріальні;

3) вартісні;

4) натуральні.

10. Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства – це принцип:

1) послідовності;

2) обачності;

3) автономності;

4) відповідності доходів і витрат.

11. Постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики – це принцип:

1) послідовності;

2) обачності;

3) автономності;

4) відповідності доходів і витрат.

12. Можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності – це принцип:

1) послідовності;

2) безперервності;

3) повного висвітлення;

4) періодичності.

13. Оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі – це принцип:

1) послідовності;

2) безперервності;

3) повного висвітлення;

4) періодичності.

14. Розробкою і затвердженням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності займається:

1) Міністерство фінансів України;

2) Національний банк України;

3) Державний комітет статистики України;

4) Державна казначейська служба України.

15. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ розробляє:

1) Міністерство фінансів України;

2) Національний банк України;

3) Державна казначейська служба України;

4) Державний комітет статистики України.

16. Ведення бухгалтерського обліку підприємствами України є:

1) бажаним;

2) обов’язковим;

3) необов’язковим;

4) доречним.

17. Не відноситься до функцій бухгалтерського обліку:

1) інформаційна;

2) контрольна;

3) науково-пізнавальна;

4) динамічна.

18. Наука про завдання, предмет, метод, техніку, форми та організацію бухгалтерського обліку – це:

1) управлінський облік;

2) теорія бухгалтерського обліку;

3) фінансовий облік;

4) податковий облік.

19. Пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання – це принцип:

1) послідовності;

2) безперервності;

3) історичної собівартості;

4) періодичності.

20. Метод бухгалтерського обліку – це:

1) економічні процеси, які супроводжуються змінами в структурі господарських засобів та їх джерел в основі співвідношень між підприємствами та в середині їх;

2) сукупність прийомів та способів, які забезпечують суцільне, безперервне, взаємопов'язане та об'єктивне відображення, економічне узагальнення та підрахунок в грошовому виразі об'єктів бухгалтерського обліку;

3) матеріальні та грошові цінності, юридичні відносини та господарські операції, які приводять до їх змін;

4) господарські процеси.

Дата виконання____________Кількість балів_________________________


Практична робота № 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.019 с.)