Тема 3 Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3 Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствахМета:засвоїти склад і структуру методичних прийомів бухгалтерськогообліку

Час:2 години

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати відповіді на наступні питання:

1. Дати визначення поняття:

· Індукція

· Дедукція

· Моделювання

· Абстрагування

· Аналогія

· Експертиза

· Зустрічна перевірка

· Логічна перевірка

· Арифметична перевірка

· Тематична перевірка

· Камеральна перевірка

· Документальна перевірка

· Перевірка за змістом

· Перевірка формальна

· Нормативно-правова перевірка

· Перевірка версії

· Контрольні замірювання робіт

· Інвентаризація.

2) вміти: визначати необхідний метод бухглтерського обліку у відповідності до поставленого завдання обліку.

Завдання 3.1

Необхідно:Дати визначення наступним поняттям:


1. аналіз;

2. синтез;

3. індукція;

4. дедукція;

5. моделювання;

6. абстрагування;

7. аналогія;

8. експертиза;

9. зустрічна перевірка;

10. логічна перевірка;

11. арифметична перевірка;

12. тематична перевірка;

13. камеральна перевірка;

14. документальна перевірка;

15. перевірка за змістом;

16. формальна перевірка;

17. нормативно-правова перевірка;

18. перевірка версії;

19. балансовий метод;

20. інвентаризація;

21. вибіркові спостереження;

22. суцільні спостереження;

23. контрольні замірювання робіт;

24. контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво;

25. контрольний обмір.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата виконання____________Кількість балів_________________________

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1

Визначте вірну відповідь на тестові запитання:

1. Вкажіть, який з наведених не є принципами бухгалтерського обліку і фінансової звітності:

1) безперервність;

2) превалювання сутності над формою;

3) планова собівартість;

4) єдиний грошовий вимірник.

2. Яким державним органом регулюється методологія ведення бухгалтерського обліку на підприємствах і організаціях в Україні?

1) Міністерством фінансів;

2) Національним банком України;

3) Державна казначейська служба України;

4) Галузевими міністерствами та відомствами.

3. За допомогою якого елемента методу бухгалтерського обліку здійснюється первинне спостереження в бухгалтерському обліку?

1) документування;

2) оцінка;

3) рахунки;

4) подвійний запис.

4. За допомогою якого елементу методу бухгалтерського обліку здійснюється групування та систематизація інформації в бухгалтерському обліку?

1) рахунки;

2) калькуляція;

3) баланс;

4) документування.

5. Елемент методу, за допомогою якого здійснюється періодична перевірка даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю засобів підприємства

1) оцінка;

2) калькуляція;

3) інвентаризація;

4) документування.

6. Відображення кожної господарської операції одночасно на двох рахунках – це:

1) рахунки;

2) подвійний запис;

3) баланс;

4) документування.

Дата виконання____________Кількість балів_________________________

Практична робота № 4

Тема 4 Бухгалтерський баланс

Мета:з’ясувати суть бухгалтерського балансу як елемента методу бухгалтерського обліку, взаємозв’язок балансу і рахунків бухгалтерського обліку, навчитися визначати типи господарських операцій та осмислювати зміни, які відбулися в балансі

Час: 2 години

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати відповіді на наступні питання:

1. Привести і охарактеризувати види балансів.

2. Охарактеризувати бухгалтерський баланс, як елемент методу бухгалтерського обліку та вказати на вимоги, що ставляться до його складання.

3. Охарактеризувати структуру балансу.

4. Визначити вплив господарських операцій на зміни в балансі, охарактеризувати типи балансових змін.

2) вміти: складати баланс підприємства.

Завдання 4.1

Необхідно:детально розглянути класифікацію балансів підприємства і продовжити словосполучення:

За джерелами складання баланси поділяють на__________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

За термінами складання розрізняють баланси____________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Залежно від обсягів даних баланси поділяють на_________________________

__________________________________________________________________

За змістом розрізняють баланси_______________________________________

__________________________________________________________________

За формою баланси поділяються на____________________________________

__________________________________________________________________

За будовою бухгалтерський баланс є __________________________________

__________________________________________________________________

Однорідні види засобів і джерел їх утворення відображають у балансі окремим рядком, що має назву________________________________________

Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги до визнання та розкриття його статей, визначаються П(С)БО____________________________________

Актив налічує_______ розділів, а саме_________________________________

__________________________________________________________________

Пасив налічує _________розділів, а саме________________________________

__________________________________________________________________

Завдання 4.2

Необхідно:Скласти вступний баланс по залишкам на 31 грудня 20___ року , які наведені в таблиці 1 в таблицю 2.

Таблиця 1

Залишки на рахунках на 31 грудня 20__ р ВАТ „Аграрій”

Назва рахунку Сума, грн.
Основні засоби
Знос основних засобів
Довгострокові фінансові інвестиції
Товари
Нематеріальні активи
Знос нематеріальних активів
Виробничі запаси ( запасні частини)
Готова продукція
Векселі одержані
Поточні фінансові інвестиції
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Поточний рахунок у національній валюті
Незавершене виробництво
Поточний рахунок у іноземній валюті
Витрати майбутніх періодів
Статутний капітал
Резервний капітал
Короткостроковий кредит банку
Нерозподілений прибуток звітного періоду
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Розрахунки за виплатами працівникам
Розрахунки за податками та платежами
Розрахунки за страхуванням

 

Таблиця 2

БАЛАНС

АКТИВ СУМА ПАСИВ СУМА
Основні засоби Знос основних засобів
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
БАЛАНС   БАЛАНС  

Дата виконання____________Кількість балів_________________________

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1

Ситуації, розрахунки.

1).Активи підприємства становлять – 30000грн.

Зобов’язаня перед кредиторами – 16000грн.

Визначити власний капітал підприємства. Відповідь_____________________________________________________

2).Всі засоби фірми складають 8000грн капітал – 9000грн

Чи має місце такий випадок? Відповідь обгрунтувати.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Завдання 2

На підставі конспекту лекцій та П(С)БО 2 дати відповіді на питання.

1. До активу балансу входить розділів:

1) 3;

2) 5;

3) 2;

4) 4.

2. До пасиву балансу входить розділів:

1) 4;

2) 6;

3) 5;

4) 3.

3. ІІ розділ активу балансу називається:

1) поточні зобов'язання;

2) оборотні активи;

3) витрати майбутніх періодів;

4) грошові кошти.

4. ІІІ розділ пасиву балансу називається:

1) необоротні активи;

2) власний капітал;

3) довгострокові зобов'язання;

4) поточні зобов’язання.

5. ІV розділ пасиву називається:

1) доходи майбутніх періодів;

2) забезпечення наступних витрат і платежів;

3) поточні зобов'язання;

4) оборотні активи.

6. Стаття балансу «Запаси» відноситься до:

1) І розділу активу;

2) ІV розділу пасиву;

3) ІІ розділу активу;

4) ІІ розділу пасиву.

7. Стаття балансу «Векселі видані» відноситься до:

1) ІV розділу пасиву;

2) ІІІ розділу пасиву;

3) ІІ розділу активу;

4) ІІ розділу пасиву.

8. Стаття балансу «Цільове фінансування» відноситься до:

1) І розділу пасиву;

2) І розділу активу;

3) ІІ розділу пасиву;

4) ІV розділу пасиву.

9. Стаття балансу «Незавершене будівництво» відноситься до:

1) ІІ розділу активу;

2) ІV розділу пасиву;

3) І розділу активу;

4) ІV розділу активу.

10. Яка з наведених нижче статей не входить до І розділу активу?

1) готова продукція;

2) фінансові інвестиції;

3) незавершене будівництво;

4) основні засоби.

11. Яка з наведених нижче статей не входить до ІІ розділу активу?

1) грошові кошти та їх еквіваленти;

2) дебіторська заборгованість за розрахунками;

3) основні засоби;

4) незавершене виробництво.

12. Яка з наведених нижче статей не входить до І розділу пасиву?

1) статутний капітал;

2) резервний капітал;

3) нерозподілений прибуток;

4) векселі видані.

13. До якого типу балансових змін відноситься господарська операція:

Надійшли кошти з поточного рахунку в касу:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

14. До якого типу балансових змін відноситься господарська операція:

Виплачено з каси кошти в погашення заборгованості із заробітної плати:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

15. Скільки типів балансових змін існує?

1) один;

2) два;

3) три;

4) чотири.

16. До якого типу балансових змін можна віднести таку господарську операцію: нараховано дохід (виручку) від реалізації будівельних матріалів:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

17. До якого типу балансових змін можна віднести таку операцію: перераховано з поточного рахунку платежі зі страхування:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

18. До якого типу балансових змін можна віднести таку операцію: нарахована заборгованість за придбання трактора у агротехсервісу:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

19. Вказати тип балансових змін: оприбутковано зерно від урожаю поточного року:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

20. Вказати тип балансових змін: надійшла і оприбуткована цегла від постачальника:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

21. Вказати тип балансових змін: оплачено рахунок постачальника:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

22. IІI розділ активу балансу називається:

1) поточні зобов'язання;

2) оборотні активи;

3) витрати майбутніх періодів;

4) доходи майбутніх періодів.

23. I розділ пасиву балансу називається:

1) необоротні активи;

2) власний капітал;

3) довгострокові зобов’язання;

4) поточні зобов’язання.

24. V розділ Пасиву називається:

1) доходи майбутніх періодів;

2) забезпечення майбутніх витрат і платежів;

3) поточні зобов'язання;

4) довгострокові зобов’язання.

25. Стаття балансу «Довгострокові кредити банків» відноситься до:

1) 1 розділу Активу;

2) 4 розділу Пасиву;

3) 2 розділу Активу;

4) 3 розділу Пасиву.

26. Яким нормативним документом врегульовується структура і склад балансу?

1) П(С)БО 1;

2) П(С)БО 2;

3) П(С)БО 3;

4) П(С)БО 26.

27. Стаття балансу «Довгострокова дебіторська заборгованість» відноситься до:

1) І розділу активу;

2) І розділу пасиву;

3) ІІ розділу активу;

4) ІV розділу активу.

28. Яка з наведених нижче статей не входить до І розділу активу?

1) товари;

2) основні засоби;

3) незавершене будівництво;

4) нематеріальні активи.

29. Яка з наведених нижче статей не входить до ІІ розділу активу?

1) незавершене виробництво;

2) дебіторська заборгованість за розрахунками;

3) запаси;

4) статутний капітал.

30. Стаття балансу «Забезпечення виплат персоналу» відноситься до:

1) І розділу активу;

2) І розділу пасиву;

3) ІІ розділу пасиву;

4) ІV розділу активу.

31. ІІ розділ пасиву балансу називається:

1) поточні зобов'язання;

2) оборотні активи;

3) витрати майбутніх періодів;

4) забезпечення наступних витрат і платежів.

32. І розділ активу балансу називається:

1) оборотні активи;

2) необоротні активи;

3) витрати майбутніх періодів;

4) забезпечення таких витрат і платежів.

33. ІV розділ активу балансу називається

1) оборотні активи;

2) необоротні активи та групи вибуття;

3) витрати майбутніх періодів;

4) забезпечення таких витрат і платежів.

34. Вказати тип балансових змін: оприбутковане молоко від корів основного стада:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

35. Вказати тип балансових змін: списане насіння соняшника на посів:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

36. Вказати тип балансових змін: нараховано заробітну плату працівникам рослинництва:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

37. Вказати тип балансових змін: надійшли на поточний рахунок кошти від покупців:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

37. Стаття балансу «Поточні біологічні активи» відноситься до:

1) ІІ розділу активу;

2) ІV розділу пасиву;

3) І розділу активу;

4) ІV розділу активу.

38. Стаття балансу « Товари» відноситься до:

1) І розділу активу;

2) І розділу пасиву;

3) ІІ розділу активу;

4) ІV розділу активу.

39. Стаття балансу «Довгострокові біологічні активи » відноситься до:

1) ІІ розділу активу;

2) ІV розділу активу;

3) І розділу активу;

4) ІV розділу активу.

40. Стаття балансу « Грошові кошти та їх еквіваленти» відноситься до:

1) ІІІ розділу активу;

2) І розділу пасиву;

3) І розділу активу;

4) ІІ розділу активу.

41. Стаття балансу « Додатковий вкладений капітал» відноситься до:

1) ІІІ розділу активу;

2) ІV розділу пасиву;

3) І розділу пасиву;

4) ІV розділу активу.

42. Яка з наведених нижче статей не входить до ІV розділу пасиву?

1) короткострокові кредити банку;

2) поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці;

3) незавершене будівництво;

4) векселі видані.

43. Яка з наведених нижче статей не входить до ІІІ розділу пасиву?

1) довгострокові кредити банків;

2) відстрочені податкові зобов’язання;

3) поточні фінансові інвестиції;

4) довгострокові фінансові зобов’язання.

44. Яка з наведених нижче статей не входить до І розділу пасиву?

1) довгострокові кредити банків;

2) статутний капітал;

3) резервний капітал;

4) нерозподілений прибуток.

45. Вказати тип балансових змін: списані мінеральні добрива на підживлення озимої пшениці:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

 

Дата виконання____________Кількість балів_________________________


Практична робота № 5-6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.51.24 (0.036 с.)