Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний записМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний записМета:ознайомитися з порядком систематизації інформації про господарську діяльність підприємств за допомогою рахунків бухгалтерського обліку..

Час: 4 години.

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати відповіді на наступні питання:

Як поділяються рахунки по відношенню балансу?

1. Як можна класифікувати рахунки бухгалтерського обліку?

2. Що таке кореспонденція рахунків?

3. Дайте визначення принципу подвійного запису.

4. Які рахунки не мають залишків?

5. Що таке аналітичний облік і для чого призначені аналітичні рахунки?

6. Яку будову мають рахунки бухгалтерського обліку? Чим відрізняється будова активного рахунку від будови пасивного рахунку?

7. Як систематизують дані бухгалтерського обліку?

8. Як розрахувати оборот по дебету рахунку?

9. Як розрахувати оборот по кредиту рахунку?

10. Що означає термін „сальдо” і для чого він використовується в бухгалтерському обліку?

11. Як визначити залишок активного рахунку?

12. Як визначити залишок пасивного рахунку?

2) вміти:складати кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку, шахові і оборотні відомості

Завдання 5.1

Необхідно:Скласти бухгалтерські проводки в журналі господарських операцій (таблиця1), які відбулись за січень 20___року в ВАТ “АГРАРІЙ” та вказати тип змін статей балансу

Таблиця 1

Журнал господарських операцій в ВАТ “АГРАРІЙ” за січень 20___року

№ опр Зміст господарських операцій Сума Д-т К-т Тип змін
Від постачальника отримано основні засоби      
Покупцеві відпущено готову продукцію (пшеницю)      
В рахунок оплати праці видано готову продукцію овочі      
З поточного рахунку перераховано постачальнику      
При розподілі прибутку, направлено на поповнення статутного капіталу      
Отримано короткостроковий кредит      
З поточного рахунку перераховано в бюджет податки      
Від постачальника отримано з/частини      
В касу отримано готівку з банку      
В рахунок заборгованості відпущено з/частини органам соц. страхування      
Покупцеві відпущено готову продукцію      
Від покупця в касу отримано готівку за с/г продукцію.      

Згідно номерів бухгалтерських рахунків, відкрити рахунки по кожному з них, в вигляді літачків, відобразивши в них залишок на початок періоду (таблиця 2 завдання 4.2) та обороти, а після цього вивести залишок на кінець звітного періоду.

Таблиця 2

Схема рахунку

Д-т Залишок на початок звітного періоду К-т
ОБОРОТ ОБОРОТ
Разом по дебіту Разом по кредиту
Д-т на кінець звітного періоду К-т
             
- -   - -   - -   - -
                     
                     
                     
                     
             
- -   - -   - -   - -
                     
                     
                     
             
             
- -   - -   - -   - -
                     
                     
                     
                     
- -   - -   - -   - -
                     
                     
                     
                     
             
- -   - -   - -   - -
                     
                     
                     
             

Згідно залишків по рахунках на початок періоду (таблиця 2 завдання 4.2) та журналу господарських операцій (таблиця 1 завдання 5.1) або літачків заповнити шахову відомість (таблиця 3) за січень 20__року в ВАТ “АГРАРІЙ”

Таблиця 3

Шахова відомість оборотів по господарським операціям

за _______________року.

К-т Д-т                   В грн. всього по дебіту
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Всьго По к-ту                    

На базі даних таблиць 2 складіть вступний баланс (сальдо на початок місяця), а з допомогою таблиці 3 заповніть оборотно-сальдову відомість таблиця 4 і після цього визначить сальдо на кінець місяця.

Таблиця 4

Оборотно-сальдова відомість ВАТ “АГРАРІЙ” за січень 20___р.

№ р-ка Назва рахунку Сальдо на 1.01. Оборот за м-ць Сальдо на 1.02
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
ВСЬОГО            
                 

Проаналізувати статі балансу.

Завдання 5.2

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки за допомогою плану рахунків згідно змісту господарських операцій, вказати типи змін статей балансу, скласти баланс

Таблиця 5

Журнал господарських операцій

Зміст господарської операції Д-т К-т сумма грн.
Працівниками підприємства для розширення виробництва внесено до каси готівку як пайовий капітал    
Від постачальника на підприємство отримано будівельні матеріали    
Підприємство здало готівку з каси на поточний рахунок    
Списано на капітальне будівництво будівельні матеріали    
Оприбутковано паливо від списання буд. матеріалів (дошки списано на дрова)    
Паливо витрачено на виробництво    
Після закінчення капітального будівництва оприбутковано основні засоби    
При ліквідації основних засобів на підприємстві оприбутковано буд. матеріали    
Після закінчення звітного періоду від виробництва отримано а)готову продукцію б)приплід молодняку тварин        
Після вирощування і відгодівлі молодняк тварин переведено в основне стадо (робочі і продуктивні тварини)    
З поточного рахунку в банку до каси на підприємство надійшла готівка    
Працівникам з каси видано (повернуто) готівкою раніше внесені пайові внески    
Перераховано в з валютного рахунку постачальнику    

Таблиця 6

ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Зміст господарських операцій Д-т К-т Сума грн.
  На поточний рахунок надійшли бюджетні асигнування з бюджету      
 
  Учасники внесли готівку до каси    
 
  З каси готівкою працівникам видано аванс в рахунок оплати праці    
 
Від постачальника отримано товари    
  44,1
  За рахунок прибутків списано дебіторську заборгованість постачальників    
  44,1
  З бюджетом в рахунок податку на прибуток розрахувались основними засобами.      
З поточного рахунку повністю погашено короткостроковий кредит.      

 

Таблиця 7

ПОЧАТКОВИЙ БАЛАНС

АКТИВ СУМА ПАСИВ СУМА
№ рахунку Назва рахунку № рахунку Назва рахунку
  Основні засоби   Статутний капітал
  Паливо   Пайовий капітал
  Будівельні матеріали   Резервний капітал
  Поточні біологічні активи   Нерозподілені прибутки
  Виробництво   Короткострокові позики
  Готова продукція   Розрахунки з постачальниками та підрядчиками
  Каса   Розрахунки за податками та платежами
  Поточний рахунок   Розрахунки за виплатами працівників
  Розрахунки з покупцями та замовниками      
           
БАЛАНС БАЛАНС

 

Таблиця 8

Оборотно-сальдова відомість

№ ра хун ку Назва рахунку Сальдо на початок періоду Оборот за період Сальдо на кінаець періоду
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
ВСЬОГО            

 

Дата виконання____________Кількість балів_________________________

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1

Описати рахунки згідно класифікації

Статутний капітал, нерозподілені прибутки (збитки), виробничі запаси. основні засоби, виробництво, готова продукція, розрахунки з постачальниками і підрядчиками, каса, розрахунки з бюджетом, розрахунки з оплати праці, короткострокові кредити банків, поточний рахунок, розрахунки за страхуванням. знос необоротних активів, капітальні інвестиції, розрахунки з різними дебіторами, нематеріальні активи, витрати на збут, резервний капітал, розрахунки з покупцями та замовниками.

Основні рахунки____________________________________________________

__________________________________________________________________

Інвентарні рахунки__________________________________________________

__________________________________________________________________

Фондові рахунки____________________________________________________

__________________________________________________________________

Рахунки розрахунків________________________________________________

__________________________________________________________________

Регулюючи рахунки________________________________________________

__________________________________________________________________

Контрарні рахунки__________________________________________________

__________________________________________________________________

Доповнюючи рахунки_______________________________________________

__________________________________________________________________

Контрарно-доповнюючи_____________________________________________

__________________________________________________________________

Завдання 2

На початок місяця підприємство має на поточному рахунку 128000грн. На протязі місяця відображені слідуючи господарські операції, пов’язані з рухом грошей на поточному рахунку. Розрахуйте обороти та сальдо на кінець місяця.

Зміст господарських операцій Сума
1 Погашено короткостроковий кредит з поточного рахунку
2 Оплачено рахунок постачальнику
3 Надійшли кошті від покупців на поточний рахунок
4 Надійшли в касу кошти з поточного рахунку
5 Надійшла виручка від реалізації на поточний рахунок

 

Рахунок 311 “Поточний рахунок в національній валюті”

Дебет Кредит
   
     
   
   

Завдання 3

Поясніть, що відбувалось на рахунках на протязі місяця. Розрахуйте обороти та сальдо


Рахунок 63 „Розрахунки з

Постачальниками та підрядчиками

Дебет Кредит
  Сп = 20000
1) 14000 2) 35000 2) 220004) 35000
Об = ? Об =?
  Ск =?

 

Рахунок 66 “Розрахунки з оплати

праці”

Дебет Кредит
  Сп = 4200
1) 4200 3) 25000 4) 7800
Об =? Об =?
  Ск=?


1. Поясніть, що відбулось на бухгалтерських рахунках на протязі місяця.

Операції по рахунку 63____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Операції по рахунку 66___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4

Написати кореспонденцію.

Зміст господарських операції Д-т К-т
В касу надійшла готівка з поточного рахунку
 
 
 
5  
 
 
 
 
 

Завдання 5

Написати зміст господарських операцій

Зміст господарських операцій Д-т К-т
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Завдання 6.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.011 с.)