ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8 Облік основних господарських процесів.Мета:ознайомитися із зв`язком господарських процесів на підприємства.

Час: 8 годин

 

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати відповіді на наступні питання:

1. Дайте визначення терміну „собівартість готової продукції”.

2. За якими ознаками можна класифікувати витрати на виробництво?

3. Чим керується підприємство при встановленні переліку статей витрат, і в якому документів він зафіксований?

4. На якому рахунку ведеться поточний облік процесу виробництва?

5. Що таке незавершене виробництво, на якому рахунку обліковується і в якій формі звітності відображають інформацію про його розмір?

6. Як оцінюють готову продкцію підприємства?

7. Від чого залежить метод оцінки готової продукції і які нормативні документи регулюють це питання?

8. Перелічте первинні документи, які використовуються для визначення розміру витрат виробництва і вкажіть порядок, терміни їх складання, кількість екземплярів і відповідальних осіб.

9. Які документи оформлюють процес реалізації готової продукції?

10. Вкажіть, якою кореспонденцією рахунків оформлюють процес реалізації готової продукції.

2) вміти: застосовувати означені методи в вирішенні практичних завдань.

Завдання 8.1

Необхідно: Скласти в зошиті оборотно-сальдову відомість і заповнити залишки на початок періоду, заповнити журнал господарських операцій, якщо на початок періоду на підприємстві є залишки по таких рахунках:

ü основні засоби – 130000 грн.

ü знос основних засобів – 66000 грн.

ü малоцінні швидкозношувані предмети (МШП) – 1100 грн.

ü паливо – 8000 грн.

ü матеріали – 20000 грн.

ü брак у виробництві – 5000 грн.

ü розрахунковий рахунок – 8500 грн.

ü витрати майбутніх періодів – 22950 грн.

ü дебіторська заборгованість покупців – 11450 грн.

ü невикористаний прибуток – ? грн.

Журнал господарських операцій за січень 20___ року.

Зміст господарських операцій і розрахунок її вартості Дт Кт Сума, грн.
Нарахований знос по основних засобах загальногосподарського призначення    
Згідно лімітно-забірній картці за січень на витрати основного виробництва списано 2 т дизельного палива за ціною 2 грн. за 1 кг і 2т масла за ціною 4 грн. за 1 кг      
Нарахований знос по основних засобах виробничого призначення    
Списані на адміністративні потреби, згідно наданим документам: лопати 10 шт. за ціною 10 грн./шт.      
На витрати основного виробництва згідно із плановою калькуляцією за місяць необхідно списати 100% витрат, які були відображені на початок звітного періоду, як витрати майбутніх періодів      
По акту за січень поточного року від виявленого браку на виробництві списана на витрати основного виробництва вся сума браку      
Згідно із плановою калькуляцією на поточний рік і актів списання на витрати основного виробництва списані 90% залишків матеріалів      
Двоє працівників, які зайняті в основнім виробництві, згідно з наказом по підприємству були направлені у відрядження строком на 5 діб. По закінченні відрядження вони надали авансовий звіт, у якому підтверджується, що суми витрат на проїзд кожного працівника склали 1000 грн.      
Підприємство отримало рахунок №15 на суму 3000грн. і отримало податкову накладну № 10 за проведені роботи для потреб основного виробництва від підприємства «Блакитні озера» і розрахувалося шляхом перерахування з розрахункового рахунку всієї суми      
Нараховано 4000 грн. заробітної плати працівникам, які зайняті в загальногосподарських операціях      
Нарахований ЄСВ на суму оплати праці працівників, які зайняті в загальногосподарських операціях      
Нарахована оплата праці працівникам основного виробництва в сумі 18000 грн. і премія 2000 грн.      
Нарахований ЄСВ на суму оплати праці працівників, які зайняті в основному виробництві.      
Підряднику (фірмі «Згорани») перераховано за роботи з обслуговування основного виробництва. Відомо, що цією фірмою виставлений рахунок №20 і податкова накладна №18, де зазначено, що податок на додану вартість становить 2000 грн.      
Нарахований знос на основні засоби адміністративного призначення    
Отримано послуги приватного підприємця Точного І.П. для повірки виробничого обладнання (ПП не є платником ПДВ)    
Сплачена вартість послуг платіжним дорученням      

Завдання 8.2

Згідно з журналом господарських операцій скласти відомість по рахунку 91 і відомість витрат в основному виробництв по рахунку 23

Відомість по рахунку 91

Статті витрат с кредиту рахунків Всього
         
Витрати на оплату праці            
Інші прямі витрати            
Амортизація            
Усього            

 

Списані розподілені загальновиробничі витрати на витрати виробництва

Дт _________Кт ______________Сума _______________грн.

Відомість витрат по рахунку 23.

Статті витрат с кредиту рахунків Ра зом
                         
Прямі матеріальні витрати                            
Витрати на оплату праці                            
Інші прямі витрати                            
Загальногосподарські витрати                            
Всього                            

Завдання 8.3

На підприємстві оприбуткували готову продукцію такого найменування:

ü халати робочі – 75000 шт.

ü рукавиці робочі – 62500 шт.

ü спецодяг – 10000 шт.

Необхідно прорахувати собівартість готової продукції, якщо відомо, що в загальній сумі витрат питома вага кожного найменування витрат розподілилася як 30%, 50% і 20% відповідно. Визначте кореспонденцію рахунків по оприбуткуванню готової продукції підприємства.

Розрахунок собівартості готової продукції.

Найменування готової продукції Питома вага витрат, % Кількість, шт Повна собівартість, грн. Собівартість одиниці, грн.
Халати робочі        
Рукавиці робочі        
Спецодяг        
Всього        

Оприбутковані на склад: халати робочі Дт _____Кт _____Сума _______грн.

рукавиці робочі Дт _____Кт _____Сума _______грн.

спецодяг Дт _____Кт _____Сума _______грн.

Завдання 8.4

Скласти кореспонденцію рахунків по реалізації готової продукції, згідно господарським операціям, наведеним в журналі господарських операцій, крім того закройте всі можливі рахунки і визначте загальний фінансовий результат діяльності підприємства.

Журнал господарських операцій

Зміст господарської операції Дт Кт Сума
Підприємство реалізувало 15 тис. шт. халатів робочих з рівнем рентабельності 25% , включаючи ПДВ 1. Відображено дохід від реалізації халатів      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Завдання 8.5.

На підставі двох журналів господарських операцій скласти шахову і оборотно-сальдову відомості, визначити обороти й визначити залишок (сальдо) на кінець періоду.

Шахова відомість оборотів по господарським операціям

К-т Д-т                                           всього по дт
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
Всьго по к-ту                                            

Оборотно-сальдова відомість

№ ра хун ку Назва рахунку Сальдо на початок періоду Оборот за період Сальдо на кінаець періоду
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
ВСЬОГО            

 

Дата виконання____________Кількість балів_________________________

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1

Накресліть схему руху коштів підприємства при здійсненні основних господарських процесів:

Постачання

 

 

Виробництво

 

Реалізація

 

 

Закриття рахунків і визначення фінансового результату

 


 

Завдання 2

Дайте вірну відповідь на тестові завдання:

1. Скласти кореспонденцію: одержано від постачальників і оприбутковано на склади підприємства матеріали:

1)Дт 201 Кт 36;

2) Дт 63 Кт 201;

3) Дт 201 Кт 63;

4) Дт 23 Кт 63.

2. Прийнято до оплати рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів:

1)Дт 201 Кт 63;

2) Дт 23 Кт 63;

3) Дт63 Кт 201;

4) Дт 64 Кт 63.

3. Бухгалтерський облік процесу виробництва повинен відображати:

1)всі затрати на виготовлення продукції, з одного боку, і випуск готової продукції з іншого;

2) всі затрати підприємства;

3) адміністративні витрати;

4) загальновиробничі витрати.

4. За способом включення в собівартість затрати поділяють на:

1)основні і накладні;

2) сторонні і особливі;

3) прямі та непрямі;

4) непрямі.

5. Зараховано на поточний рахунок підприємства кошти, одержані від покупців за відвантажену їм продукцію:

1)Дт 31 Кт 63;

2) Дт 31 Кт 36;

3) Дт 36 Кт 31;

4) Дт 31 Кт 30.

6. Для обліку доходів від реалізації призначений рахунок:

1) 70;

2) 90;

3) 93;

4) 91.

7 Відвантажена покупцям і списана з матеріально-відповідальних осіб сільськогосподарська продукція вважається реалізованою:

1) так;

2) ні;

3) частково реалізованою;

4) майже реалізованою.

8. Витрати, що безпосередньо можуть бути віднесені до конкретного об’єкта обліку витрат і включені до собівартості продукції (робіт, послуг) називають:

1) прямими;

2) непрямими;

3) загальними;

4) накладними.

9. Витрати, що не можуть бути віднесені до конкретного об’єкта обліку витрат називають:

1) прямими;

2) непрямими;

3) загальними;

4) накладними.

10 Прямі виробничі витрати обліковуються на рахунку:

1) 23;

2) 91;

3) 90;

4) 20.

11. Витрати це:

1) згідно П(С)БО 16 витрати це - або зменшення активів або збільшення зобов’язань;

2) використані у процесі виробництва різні речовини;

3) різні речовини і сили природи;

4) вартість продукції.

12. Сума відшкодованого збитку оформляється записом:

1) Дт 30 Кт 375;

2) Дт 30 Кт 31;

3) Дт 31 Кт 30;

4) Дт 30 Кт 70.

13. Яка господарська операція відповідає приведеній проводці: Дт 23 Кт 66:

1) з каси видана заробітна плата;

2) нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва;

3) нарахована заробітна плата працівникам бухгалтерії;

4) нарахована заробітна плата зав.складом.

14. Надійшло паливо від Рай-агротехсервісу:

1) Дт 23 Кт 20;

2) Дт 20 Кт 63;

3) Дт 26 Кт 23;

4) Дт 27 Кт 63.

15. Видана із каси заробітна плата:

1) Дт 66 Кт 30;

2) Дт 30 Кт 31;

3) Дт 30 Кт 70;

4) Дт 65 Кт 30.

16. Перераховано із поточного рахунку кошти заводу будівельних матеріалів:

1) Дт 30 Кт 31;

2) Дт 63 Кт 31;

3) Дт 31 Кт 30;

4) Дт 31 Кт 36.

17. Надійшли кошти на поточний рахунок від покупців і замовників:

1) Дт 31 Кт 36;

2) Дт 30 Кт 31;

3) Дт 63 Кт 31;

4) Дт 31 Кт 30.

18. На рахунку 23 «Виробництво» відображається:

1) частина вартості необоротних активів і сума заробітної плати;

2) тільки вартість використаних запасів;

3) частина вартості необоротних активів;

4) вартість використаних запасів або предметів праці, частина вартості необоротних активів або засобів праці і сума заробітної плати та ін.

19. Затрати здійснювані на стадії реалізації ( це витрати по транспортуванню продукції, на утримання кіосків, складів для продукції на ринку та ін.) це:

1) затрати в сфері обігу;

2) затрати в сфері виробництва;

3) затрати в сфері капітальних інвестицій;

4) затрати в сфері управління.

20. Процес придбання і заготівлі засобів виробництва – це:

1) постачання;

2) виробництво;

3) реалізація;

4) витрати.

21. Процес з’єднання господарських засобів оборотних активів сфери виробництва з робочою силою – це:

1) постачання;

2) виробництво;

3) реалізація;

4) витрати.

22. Процес передачі підприємством готової продукції іншому підприємству або фізичній особі за грошові кошти – це:

1) постачання;

2) виробництво;

3) реалізація;

4) витрати.

23. Скільки існує стадій кругообігу господарських засобів підприємства:

1) 2;

2) 3;

3) 4;

4) 5.

24. Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»:

1) активний;

2) пасивний;

3) активно-пасивний;

4) позабалансовий.

25. За економічним змістом всі затрати поділяються на:

1) затрати живої та уречевленої праці;

2) прості та складні;

3) затрати уречевленої праці;

4) змінні та умовно-постійні.

26. За способом включення в собівартість затрати поділяються на:

1) затрати живої та уречевленої праці;

2) прямі та непрямі;

3) затрати уречевленої праці;

4) мінливі та умовно-постійні.

27. По відношенню до технологічного процесу затрати поділяються на:

1) затрати живої та уречевленої праці;

2) основні і накладні;

3) затрати уречевленої праці;

4) мінливі та умовно-постійні.

28. За економічною структурою (або складом) затрати поділяються на:

1) затрати живої та уречевленої праці;

2) прості та складні;

3) затрати уречевленої праці;

4) змінні та умовно-постійні.

29. По відношенню до обсягу виробництва затрати поділяються на:

1) затрати живої та уречевленої праці;

2) прості та складні;

3) затрати уречевленої праці;

4) змінні та постійні (умовно постійні).

30. Наприкінці звітного періоду списано суму чистого доходу від реалізації готової продукції (за вирахуванням ПДВ) на фінансові результати:

1) Дт 70 Кт 79;

2) Дт 79 Кт 70;

3) Дт 79 Кт 36;

4) Дт 70 Кт 36.

31. Наприкінці звітного періоду списано на фінансові результати витрати на збут:

1)Дт 70 Кт 79;

2) Дт 79 Кт 93;

3) Дт 79 Кт 63;

4) Дт 70 Кт 79.

32. Процес реалізації полягає:

1) у передачі готової продукції, створеної у процесі виробництва споживачам (покупцям);

2) у визначенні доходу;

3) у витрачанні коштів;

4) обсязі придбаних предметів праці.

 

Дата виконання____________Кількість балів_________________________

Практична робота № 14-15

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.037 с.)