Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Узагальнення даних поточного бухгалтерського облікуВідображення господарських операцій за синтетичними та аналітичними рахунками — це поточний бухгалтерський облік. Оскільки баланс завжди характеризує наявність та стан господарських засобів і їх джерел формування у вартісному вимірнику на певну дату, то для поточного відображення змін цих засобів і джерел призначені рахунки. Рахунки відкривають на підставі даних балансу, залишки якого на початок місяця у вигляді початкового сальдо записують: на активних рахунках — за дебетом, на пасивних рахунках — за кредитом.

Протягом місяця з журналу реєстрації господарських операцій зроблені кореспонденції рахунків (бухгалтерські проводки) переносять на відкриті на підставі балансу синтетичні та аналітичні рахунки. Наприкінці місяця за кожним синтетичним та аналітичним рахунком вираховують обороти за дебетом і кредитом і виводять кінцеве сальдо (залишок на кінець місяця).

Дані синтетичних і аналітичних рахунків узагальнюють за допомогою оборотних відомостей, які складають окремо за синтетичними й аналітичними рахунками.

Рис. 5.4. Бухгалтерське узагальнення поточних облікових даних

 

Технологію бухгалтерського узагальнення поточних облікових даних розглянемо на спрощеному прикладі за рис. 5.4

Актив Сума, грн Пасив Сума, грн
Основні засоби   Статутний капітал  
Виробничі запаси   Короткострокові позики  
Виробництво   Розрахунки з оплати праці  
Каса   Нерозподілені прибутки  
Рахунки в банку      
Баланс   Баланс  

За даними балансу відкриємо відповідні синтетичні рахунки і запишемо на них початкове сальдо. Сума початкових сальдо всіх активних рахунків буде дорівнювати сумі початкових сальдо всіх пасивних рахунків, що випливає із суми балансу 580 000 грн.

Протягом місяця на підприємстві мали місце такі господарські операції.

Операція 1. Отримано в касу з поточного рахунка в банку готівку для виплати заробітної плати на суму 40 000 грн. Бухгалтерська проводка буде такою:

Д-т "Каса"

К-т "Рахунки в банку" 40 000 грн

Операція 2. Виплачено заробітну плату працівникам підприємства на суму 40 000 грн.

Бухгалтерська проводка буде такою:

Д-т "Розрахунки з оплати праці"

К-т "Каса" 40 000 грн

Операція 3. Від постачальників надійшла сировина на суму 110 000 грн.

Бухгалтерська проводка буде такою:

Д-т "Виробничі запаси"

К-т "Розрахунки з постачальниками

і підрядниками" 110 000 грн

Операція 4. За рахунок наданого кредиту підприємство сплатило постачальникам за сировину на суму 60 000 грн. Бухгалтерська проводка буде такою:

Д-т "Розрахунки з постачальниками

і підрядниками"

К-т "Короткострокові позики" 60 000 грн

Операція 5. Придбано у постачальника станки та обладнання на суму 75 000 грн.

Бухгалтерська проводка буде такою:

Д-т "Основні засоби"

К-т "Розрахунки з постачальниками

і підрядниками" 75 000 грн

Операція 6. Витрачено на виробництво продукції сировину на суму 120 000 грн.

Бухгалтерська проводка буде такою:

Д-т "Виробництво"

К-т "Виробничі запаси" 120 000 грн

Операція 7. За рішенням власників частину прибутку в сумі 55 000 грн використано для поповнення статутного капіталу. Бухгалтерська проводка буде такою:

Д-т "Нерозподілений прибуток"

К-т "Статутний капітал" 55 000 грн

Операція 8. З поточного рахунку в банку перераховано постачальникам 75 000 грн, частково банку за отриманий кредит 30 000 грн. Бухгалтерська проводка буде такою (грн):

Д-т "Розрахунки з постачальниками

і підрядниками" 75 000 грн

Д-т "Короткострокові позики" 30 000 грн

К-т "Рахунки в банку" 80 000 грн

* Зміст господарських операцій та кореспонденції рахунків відобразимо у поточному Журналі операцій за звітний період (табл. 5.3).

Таблиця 5.3. Журнал реєстрації операцій за квітень 200_ р.

№ пор. Короткий зміст операції (підстава) Сума Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
         
  Отримано в касу з банку (прибутковий касовий ордер), виписка банку   Каса Рахунки в банку
  Виплачена заробітна плата (платіжна відомість)   Розрахунки з оплати праці Каса
  Надійшла від постачальників сировина (прибутковий ордер, рахунок-фактура)   Виробничі запаси "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"
  Сплачено постачальникам за рахунок кредиту (платіжні доручення)   "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" Короткострокові позики
  Надійшли від постачальника основні засоби (акт прийому-передачі основних засобів, рахунок-фактура)   Основні засоби "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"
  Витрачена сировина на виробництво   Виробництво Виробничі запаси
  Збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку (виписка з рішення засновників)   Нерозподілений прибуток Статутний капітал
  Перераховано постачальникам (75 000) і повернуто частку позики (30 000) (платіжні доручення, виписка банку) 80 000 75 000 30 000 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" "Короткострокові позики" Рахунки в банках
  За місяць      

Записані в Журналі реєстрації господарські операції відображаємо на відкритих відповідно до балансу синтетичних рахунках. Підраховуємо за кожним синтетичним рахунком обороти за дебетом і кредитом і виводимо кінцеве сальдо. Записи на рахунках у нашому прикладі матимуть такий вигляд:

 

Поточне узагальнення змін, що відбуваються у складі господарських засобів і їх джерел, здійснюють за допомогою оборотних відомостей. Оборотні відомості є способом, узагальнення оборотів і залишків за звітний період (місяць), а також засобом взаємозв'язку між балансом, і рахунками, що має важливе значення для контролю правильності облікових записів.

Оборотні відомості складають як за синтетичними, так і за аналітичними рахунками. У них відображають обороти за дебетом і кредитом рахунків, а також залишки (сальдо) на початок і кінець звітного періоду (місяця).

Оборотна відомість за синтетичними рахунками будується у вигляді багатографної таблиці за контокорентною формою, яка включає послідовно: назву синтетичних рахунків, початкове сальдо за дебетом або кредитом, обороти за місяць за дебетом і кредитом, а також кінцеве сальдо за дебетом або кредитом. За кожною графою оборотної відомості показують підсумки.

За даними нашого прикладу складемо оборотну відомість за синтетичними рахунками (табл. 5.4).

Таблиця 5.4. Оборотна відомість за синтетичними рахунками за квітень 2004 р.

Назва рахунків Сальдо на 01.04.04 Оборот за місяць Сальдо на 01.05.04
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Основні засоби            
Виробничі запаси            
Виробництво            
Каса            
Рахунки в банку            
Статутний капітал            
Короткострокові позики            
Розрахунки з оплати праці            
Нерозподілені прибутки            
Розрахунки з постачальниками і підрядниками            

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 469; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.112.70 (0.006 с.)