Облік коштів на вимогу і строкових коштів фізичних осіб.



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік коштів на вимогу і строкових коштів фізичних осіб.



Вклади на вимогу – це кошти на поточних, поточних бюджетних чи на кореспондентських рахунках банків без визначеного строку їх погашення, які поповнюються та використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах. Умови сплати процентів за залишками коштів на цих рахунках визначають у двосторонніх угодах під час їх відкриття. Кошти на вимогу використовуються для обслуговування платіжного обороту. Основне призначення цих рахунків – зберігання коштів і проведення розрахунків.

Основні рахунки, які застосовуються для обліку операцій за коштами на вимогу суб’єктів господарювання:

260 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання:2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605

Залишок коштів, надходження їх готівкою і безготівково на рахунки клієнтів обліковують за кредитом цих рахунків:

Дт – різні рахунки;

Кт – Кошти на вимогу суб’єктів господарювання.

Списання і видачу коштів готівкою з рахунків клієнтів обліковують за дебетом цих рахунків:

Дт – Кошти на вимогу суб’єктів господарювання;

Кт – різні рахунки.

Основний рахунок для обліку кошів клієнтів, що призначені для розрахунків– це рахунок 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання».

Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу суб’єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ), у т. ч. поточні рахунки суб’єктів господарювання та розрахунки за ними, надані кредити овердрафт. На цьому рахунку також обліковують суми, що їх перераховують клієнти для формування статутного капіталу до їх реєстрації як юридичних осіб, суми, що обліковуються до часу їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий у НБУ або його територіальних управліннях за місцем створення банку.

За дебетом рахунку проводять суми перерахувань, виплат за розпорядженням власників рахунків, суми, що підлягають примусовому стягненню.

За кредитом – суми що надходять на рахунки клієнтів.

Основні принципи обліку коштів на вимогу суб’єктів господарювання:

- операції здійснюються в межах залишку на рахунку або за рахунок овердрафтного кредиту;

- списання коштів з рахунку – операції по дебету здійснюються за розпорядженням власника рахунку, за винятком платіжних вимог стягувачів;

- за рахунками клієнта можуть здійснюватися операції з готівкою;

- операції з іногородніми клієнтами відображаються в обліку в кореспонденції з коррахунком банку;

- на видачу готівки з поточних рахунків клієнт сплачує банку комісійні за тарифами банку;

- за кредитовий залишок коштів на рахунках банк нараховує і виплачує клієнту відсотки згідно тарифів:

Дт – Процентні витрати;

Кт – 2608.

- за дебетовий залишок банк нараховує відсотки за овердрафтний кредит:

Дт – 2607;

Кт – Процентні доходи.

При відкритті поточного рахунку суб’єктам господарювання, кошти надходять в основному безготівковим шляхом в національній або іноземній валюті:

Дт – 1200 або 2600;

Кт – 2600.

Поповнення рахунку готівкою:

Дт – 1001 (1002) Банкноти та монети в касі банку;

Кт – 2600 Кошти на вимогу СГ.

Видача з рахунку готівки:

Дт – 2600;

Кт – 1001 (1002).

Списання безготівковим шляхом для зарахування на рахунки одержувачів в інших банках:

Дт – 2600;

Кт – 1200.

Списання з поточного рахунку плати за розрахунково-касове обслуговування:

Дт – 2600;

Кт – 6110 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів.

Депозити на вимогу фізичні особи відкривають у банках найчастіше як поточні рахунки, картрахунки, ощадні вклади до запитання.

Операції за коштами на вимогу населення обліковують на балансових рахунках 2-го класу «Операції з клієнтами» Плану рахунків:

262 Кошти на вимогу фізичних осіб: 2620 АП, 2622 П, 2625 АП.

Основний рахунок для обліку коштів фізичних осіб, що призначені для розрахунків це рахунок – 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб».

Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу фізичних осіб, у т. ч. поточні рахунки фізичних осіб та розрахунки за ними, надані кредити овердрафт.

За дебетом – проводять суми перерахувань, виплат за розпорядженням власників рахунків, суми примусового стягнення.

За кредитом – суми, що надходять.

Поповнення поточного рахунку безготівковим шляхом:

Дт – Кошти на вимогу суб’єктів господарювання, коррахунок банку;

Кт – 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб.

Поповнення готівкою:

Дт – 1001 (1002) Банкноти та монети в касі банку;

Кт – 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб.

Видача з рахунку готівкою:

Дт – 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб;

Кт – 1001 (1002) Банкноти та монети в касі банку.

Списання безготівковим шляхом:

Дт – 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб;

Кт – Кошти на вимогу суб’єктів господарювання, коррахунок банку

Строкові депозити, чи депозити па визначений строк, — це грошові кошти, що зберігаються на окремих рахунках у банку, приносять власнику відсотковий дохід, не використовуються для платежів на користь третіх осіб і повинні бути повернуті клієнту у визначений строк.

Строкові депозити – це кошти на рахунках, яким власник не може скористатися до закінчення строку дії угоди. В цих угодах банк може передбачити умови (зменшення процентної ставки) дострокового вилучення депозиту – в чому банки не зацікавлені, оскільки це загрожує нормальній роботі банківської установи.

Строкові кошти обліковуються за видами на рахунках:

261 Строкові кошти суб’єктів господарювання:

2610 П Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання.

2611 П Кошти, отримані від суб’єктів господарювання за операціями репо.

2615 П Довгострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання.

263 Строкові кошти фізичних осіб:

2630 П Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб

2635 П Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб

Рахунки призначені для обліку депозитів.

За кредитом рахунків проводять суми коштів, які розміщені на депозит.

За дебетом рахунків проводять суми повернених депозитів.

Грошові кошти на вкладні рахунки перераховуються суб’єктами господарювання з поточних рахунків і повертаються банками в безготівковій формі на ті ж самі поточні рахунки

Грошові кошти на вкладні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого депозитного або поточного рахунку і повертаються банками готівкою або в безготівковій формі на зазначений в договорі рахунок вкладника або за заявою вкладника на інший його рахунок.

2. Тести відкритого типу (5 балів)

1.Адміністративні витрати — це витрати, що пов'язані із забезпеченням діяльності банківської установи. До них відносять: витрати на утримання персоналу; на утримання основних засобів та нематеріальних активів; на обслуговування телекомунікацій; амортизаційні відрахування; експлуатаційні та господарські витрати; витрати на маркетинг та рекламу, орендні платежі та деякі інші.

2.Операційний день банку - це діяльність банку протягом робочого дня, що пов'язана з реєстрацією, перевірянням, вивірянням, обліком, контролем операцій (у тому числі прийманням від клієнтів документів на переказ і документів на відкликання та здійсненн м їх оброблення, передавання та виконання) з відображенням їх у регістрах бухгалтерського обліку банку. Тривалість операційного дня встановлюється банком самостійно у внутрішньому положенні.

3.Під пробними балансами розуміють проміжні, або робочі баланси. Пробні, сальдові та обігово-сальдові баланси в основному призначені для внутрішнього менеджменту та подання Національному банку України. Для зовнішніх користувачів передбачено балансовий звіт.

4 .Податковий облік - це система узагальнення інформації для визначення податкової бази по податку на прибуток на основі даних первинних документів, згрупованих відповідно до порядку, викладеним у Податковому кодексі

5. Грошовий чек (готівковий) — чек, оплату якого здійснюють шляхом виплати грошей пред'явникові чека.

3. Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: АТ „Промінь” за платіжним дорученням сплачено банку комісійні за надані консультації

Б) Дт – 2600 Кт – 6119;

2. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Банком видано кредит готівкою п. Сахно Т.В. на поточні потреби:

а) Дт – 2202 Кт – 1001;

3. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Банком прийнято готівкою на картковий рахунок в сумі – 300 грн.:

В) Дт – 1001 Кт – 2625.

4. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: За грошовим чеком видано МП „Колос” на виплату матеріальної допомоги:

В) Дт – 2600 Кт – 1001.

5. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Прийнято інкасовану торгову виручку до перерахування в сумі 15000 грн. від МП „Лотос”:

В) Дт – 1005 Кт – 2600;

Завдання 4. (15 балів)

10.05.2010 року пан Коваленко О.Г. уклав з банком угоду про відкриття строкового депозитного рахунку в сумі 10000 грн. на 3 місяці під 18 % річних. Згідно умови депозиту банк нараховує відсотки щомісячно і сплачує вкладникові на картковий рахунок в даному банку. Сума депозиту виплачується вкладникові готівкою після закінчення терміну депозиту.

10.05 Дт 1001 Кт 2630 – 10 000 грн

Нарах % на 10.06,10.07,10.08

Дт 7041 Кт 2638 –150 грн

Сплачуємо

Дт 2638 Кт 2625 – 150 грн

Повертаєм депозит Дт 2630 Кт 1001 – 10 000 грн

Завдання 5. (15 балів)

Валютним відділом комерційного банку здійснені наступні операції в іноземній валюті:

Курс НБУ на дату проведення операцій становив: 7,95 грн. за 1 долар США.

Курс купівлі іноземної валюти – 7,85 за 1 долар США. Курс продажу іноземної валюти – 8,10 грн. за 1 долар США.

- банк продав фізичним особам 500 USD;

Дт 3800 Кт 1001 – 500 дол

Дт 1001 Кт 3801 – 500 дол*8,1

видано із вкладного рахунку 200 USD;

Дт 2630 Кт 3800 – 200 дол

Дт 3801 Кт 1001 – 200 дол*8,1

- погашені відсотки за споживчим кредитом в іноземній валюті в сумі 100 USD

Дт 1001 Кт 3800 100дол

Дт 3801 Кт 2208 – 100дол*7,85

 


Білет 14



Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.01 с.)