Поняття бухгалтерського обліку в банкахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття бухгалтерського обліку в банкахПоняття бухгалтерського обліку в банках

Бух.облік в банках України – це складова система обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформац.про операц.банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. Операції банку- дія або подія, яка викликає зміни в фін.стані банку. Бух.облік та фінасова звіьність у банках України грунтуються на тких принципах:

1) повне висвітлення ; 2) превалювання сутності над формою; 3) автономність; 4) обачність; 5) безперервність; 6) нарахув та відповідність доходів і витрат; 7) послідовність; 8) історична (фактична) собівартість;

Користувачами економ. інформації бух.обліку є:

-внутрішні (акціонери банку, рада банку, правління банку, ) користувачі інформації з метою планування , оцінки та контролю за щоденнми операціями банку.

-зовнішні ( НБУ, наявні та потенційні кредитори і банки кореспонденти, наявні та потенційні клієнти.

Види обліку :

Система обліку включає бухгал (фінансовий) , управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформац. базі , відрізняються формою та періодичністю розрах. даних.

Керівником банку є оглова виконавчого органу управління (ради диркторів) , який здійснює управління поточною діяльністю банку та несе відповідальність за ефективність його роботи відповідно до установчих докум. та законодавста України.

Зокрема, керівник банку зобовязаний :

- створити необхідні умови для організ правильного ведення бух.обліку та складання фін. звітності банку шляхом видачі внутрішніх розпорядчих докум.

- забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бух.обліку.

Основні функції служби бух.обліку:

- централізоване встановлення та підтримка даних правил бух.обліку для банків.операц і розроблення правил для нових операцій, що плануються на підставі нормативно- правових актів НБУ.

- ведення регістрів бух.обліку відповідно до основних вимог НБУ та облікової політики банку.

- ведення та підтримка внутрішнього плану рахунків, складеного на підставі Плану рахунків бух.обліку встановленого для банків України.

Організація обліку в комерційних банках

Банк самостійно визначає свою облікову політику, розробляє систему і форми управлінського обліку, внутрішньої звітності і контролю операцій, визначає права працівників на підписування документів, затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку.

Для обмеження ризику при виконанні банківських операцій необхідно враховувати:

1. Розподіл обов'язків та повноважень щодо здійснених операцій:

а) перелік операцій (готівкові, кредитні та інші);

б) список осіб, уповноважених на підписання документів;

в) обмеження щодо розпорядження активами;

г) делегування повноважень.

2. Виконання операцій: технічна обробка; бухгалтерська обробка.

3. Контроль операцій: контроль повноважень; контроль технічної та бухгалтерської обробки даних (до використання коду доступу до обробки даних та після виявлення помилки).

1) всі банків.установи використ автоматизованому форму обліку;

2) фін.звітність банків складається враховуючи вимоги міжнародних стандартів фін.звітності;

3) банків.установи в обовязовому порядку , щороку проходять аудит;

4) всі госп. операції банків повинні бути задокументовані або під час здійснення операцій або після її завершення.

За кожним докум. закріплено особу, яка відповідальна за складання документу та особа , яка відповідальна за перевірку цього документа.

Облікова політика банку - це сукупність визначених у межах законодавства України принципів, методів і процедур, що використовуються банком для складання та подання фінансової звітності.

Положення про облікову політику банку затверджується наказом керівника до початку нового календарного року. Облікова політика банку доводиться до відома всіх філій та підрозділів банку.

Цим документом установлюється порядок ведення бухгалтерського обліку операцій, які здійснює банк згідно з законодавством України. У ньому мають бути повно відображені особливості організації та ведення бухгалтерського обліку банку. Внесення змін до Положення про облікову політику банку протягом року, як правило, не допускається (окрім випадків істотних змін у діяльності або правовій базі).

Основні положення та особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках

Рахунки, які використ банк можна розділити на балансові і позабалансові, постійні і тимчасові, а також активні і пасивні, активно-пасивні, контр-пасивні, контр-активні, контр-рахунки.

Контр-пасивні поводять себе так як активні наприк неоплачений капітал.

Контр-активні поводять себе так як пасивні наприк. знос ОЗ.

До тимчасових рахунків відносять рахунки витрат і доходів. Рахунки витрат поводять себе як активні збільшуються по Д, зменшуються по К. Рахунки доходів поводяться себе як пасивні по К доходи> накопичуються через Д доходи списуються на фін.результат.

Банківські установи позабалансові рахунки використовують за принципом подвійного запису, вони кореспондуються з контр-рахунками.

Новий план рахунків був розроблений НБУ вступив в силу з 1 січня 2005 року. До нього використовували план рахунків який вступив в силу з 1 січня 1998 року. План рахунків складається з 9 класів:

1. Казначейські та міжбанків.операції

2. операції з клієнтами

3. операції з ціннимим паперами та інші активи і зобовязання

4. довгострокові вкладення, основні засоби та нематер.активи

5. капітал банку

6. рахунки доходів

7. рахунки витрат

8. управлінський облік

9. позабалансові рахунки

Рахунки , які визначені в плані називаються синтетичними .Перша цифра в коді рахунку означає його приналежність до відповідного класу.

Рахунки першого порядку – це класи.

Рахунки другого порядку двох значні – це розділи. Рахунки третього порядку – це групи. Рахунки четвертого порядку – це безпосередньо рахунки синтетичного обліку до яких банк откриває аналітичні рахунки. Аналітичні рахунки в банку аналізують та конкретизують інформацію. Назва аналітичних рахунків розробляється кожним банком індивідуально. Аналітичні рахунки містять від 5 – 14 знаків в шифрі.

 

Організація аналітичного і синтетичного обліку в банках

Основний нормативний акт: Правила ведення аналітичного обліку в банках україни, затв.постановою НБУ від 16.06.2005 №221.

Особовий рахунок – основна форма аналітичного обліку банку. Крім особових рахунків, до засобів аналітичного обліку належать штафелі (спрощена форма особливого рахунка), а також картотеки документів, операційні журнали.

Аналітичний облік ведеться згідно з первинними документами.

методи перевірок відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку можна згрупувати за такими напрмками:

1. перевірка узгодженням

2. перевірка перенесення

3. перевірка підрахунків

1.Здйснюється за допомогою порівняння проміжних і остаточних сум. Порівнюють між собою дані, враховані в системі аналітичного та синтетичного обліку, а отже і в різних носіях інформації ( первинних докум, щоденному балансі, оборотно-сальдові відомостях).

2. Установлюється правильність перенесення даних з одного носія інформації на інший. З автоматизацією ведення бух.обліку цей вид перевірок постуово втратив своє значення.

3. Має на меті встановити правильність розрахунків числового матеріалу, що додається.

Первинні докум. перевіряються за 2 напрямками:

1) суми зазначені в документах , звіряються з відповідними сумами занесеними до регістрів аналітичного обліку;

2) документи контролюються щодо правильності заповнення ( повноти реквізитів).

Окремо виконується вартісна перевірка , мета якої установити відповідність числовго матеріалу його економ.обгрунтуванню.

 

 

Облік доходів банку

Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збіль­шення активів або зменшення зобов'язань, що зумовлює збіль­шення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів).

У результаті операційної діяльності в банку виникають такі доходи і витрати:

- процентні доходи і витрати;

- комісійні доходи і витрати;

- прибутки (збитки) від торговельних операцій;

- дохід у вигляді дивідендів;

- витрати на формування спеціальних резервів банку;

- доходи від повернення раніше списаних активів;

- інші операційні доходи і витрати;

- загальні адміністративні витрати;

- податок на прибуток.

Розглянемо умовний приклад розрахунку ефективної ставки процента.

Фізичний особі надано кредит на суму 10 000 грн на три мі­сяці. Комісія - 500 грн. Номінальна ставка - 24% річних, пога­шення процентів щомісяця, номіналу - наприкінці строку.

надання кредиту:

Дебет:2202 «Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам» на суму 10 000 грн;

Кт2206 «Неамортизований дисконт за Ктми на поточні потреби, що надані фізичним особам» на суму 500 грн;

Кт2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб» на суму9500 грн.

1-й місяць:- нарахування процентних доходів:

Дт2208 «Нараховані доходи за Ктми на поточні потреби, що надані фізичним особам» на суму 200

Кт 6042 «Процентні доходи за Ктми на поточні потреби, що надані фізичним особам» на суму 200

- амортизація дисконту:

Дт 2206 «Неамортизований дисконт за Ктми на поточні потреби, що надані фізичним особам» на суму 160,50грн; Кт 6042 «Процентні доходи за Ктми на поточні потреби, що надані фізичним особам» на суму 160,50 грн;

- сплата процентів фізичною особою:

Дт 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб» на суму 200 грн; Кт 2208 «Нараховані доходи за Ктми на поточні потреби, що надані фізичним особам» на суму 200 грн.

2-й місяць:

- нарахування процентних доходів:

Дт 2208 «Нараховані доходи за Ктми на поточні потреби, що надані фізичним особам» на суму 200 грн;

Кт 6042 «Процентні доходи за Ктми на поточні потреби, що надані фізичним особам» на суму 200 грн;

- амортизація дисконту:

Дт 2206 «Неамортизований дисконт за Ктми на поточні потреби, що надані фізичним особам» на суму 166,59грн; Кт 6042 «Процентні доходи за Ктми на поточні потреби, що надані фізичним особам» на суму 166,59 грн;

- сплата процентів фізичною особою:

Дт 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб» на суму 200 грн; Кт 2208 «Нараховані доходи за Ктми на поточні потреби, що надані фізичним особам» на суму 200 грн;

• 3-й місяць:

- нарахування процентних доходів:

 

Облік витрат банку

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" дає визначення доходів та витрат відповідно до міжнародної практики.

Витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибут­тя активів чи збільшення зобов'язань, які призводять до змен­шення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу вна­слідок його вилучення чи розподілу власниками).

Витрати, які не можна прямо пов'язати з доходом певного пе­ріоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

У результаті операційної діяльності в банку виникають такі доходи і витрати:

- процентні доходи і витрати;

- комісійні доходи і витрати;

- прибутки (збитки) від торговельних операцій;

- дохід у вигляді дивідендів;

- витрати на формування спеціальних резервів банку;

- доходи від повернення раніше списаних активів;

- інші операційні доходи і витрати;

- загальні адміністративні витрати;

- податок на прибуток.

Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) банку. Критерії визнання доходів і витрат застосовуються окремо до кожної операції банку. Кожний вид доходів і витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо.

У результаті використання активів банку іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, роялті та дивідендів.

Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються відповідно до бази їх нарахування та строку користування відповідними активами. З метою визначення втрат у зв'язку з невизнанням доходів на рахунках 6-го класу надалі банк нараховує та обліковує зазначені доходи за позабалансовими рахунками. Доходи за такими операціями визнаються за рахунками 6-го класу під час їх фактичного отримання.

Доходи і витрати відображаються у Звіті про фінансові результати, який є одним із елементів річної фінансової звітності банківських установ.

Поняття бухгалтерського обліку в банках

Бух.облік в банках України – це складова система обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформац.про операц.банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. Операції банку- дія або подія, яка викликає зміни в фін.стані банку. Бух.облік та фінасова звіьність у банках України грунтуються на тких принципах:

1) повне висвітлення ; 2) превалювання сутності над формою; 3) автономність; 4) обачність; 5) безперервність; 6) нарахув та відповідність доходів і витрат; 7) послідовність; 8) історична (фактична) собівартість;

Користувачами економ. інформації бух.обліку є:

-внутрішні (акціонери банку, рада банку, правління банку, ) користувачі інформації з метою планування , оцінки та контролю за щоденнми операціями банку.

-зовнішні ( НБУ, наявні та потенційні кредитори і банки кореспонденти, наявні та потенційні клієнти.

Види обліку :

Система обліку включає бухгал (фінансовий) , управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформац. базі , відрізняються формою та періодичністю розрах. даних.

Керівником банку є оглова виконавчого органу управління (ради диркторів) , який здійснює управління поточною діяльністю банку та несе відповідальність за ефективність його роботи відповідно до установчих докум. та законодавста України.

Зокрема, керівник банку зобовязаний :

- створити необхідні умови для організ правильного ведення бух.обліку та складання фін. звітності банку шляхом видачі внутрішніх розпорядчих докум.

- забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бух.обліку.

Основні функції служби бух.обліку:

- централізоване встановлення та підтримка даних правил бух.обліку для банків.операц і розроблення правил для нових операцій, що плануються на підставі нормативно- правових актів НБУ.

- ведення регістрів бух.обліку відповідно до основних вимог НБУ та облікової політики банку.

- ведення та підтримка внутрішнього плану рахунків, складеного на підставі Плану рахунків бух.обліку встановленого для банків України.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.014 с.)