Порядок закриття рахунків доходів та витрат. Визначення фінансового результату діяльності банку
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок закриття рахунків доходів та витрат. Визначення фінансового результату діяльності банкуРахунки класу 6 «Доходи» та класу 7 «Витрати» класифікуються як технічні рахунки

рахунками здійснюються наростаючим підсумком з початку року за принципом нарахування. Отже, залишок за кожним рахунком доходів і витрат на 31 грудня поточного року свідчить про обсяги доходів (витрат), отриманих, нарахованих та сплачених у розрізі їх видів, для відображення яких призначено конкретний рахунок.

За підсумками року рахунки доходів і витрат згортаються, вна-

слідок чого визначається фінансовий результат діяльності банку.

Якщо загальна сума всіх доходів за рік перевищує суму витрат, то банк звітує про позитивний економічний результат діяльності, тобто прибуток, що відповідає бухгалтерському проведенню:

Дткредитового сальдо рахунків доходів (усіх за класом 6) за вирахуванням дебетового сальдо за рахунками витрат (усіх за класом 7);

Кт5040 П «Прибуток звітного року, що очікує затвердження».

У разі протилежної ситуації в обліку фіксується збиток, що відповідає бухгалтерському проведенню:

Дт 5041 А «Збиток звітного року, що очікує затвердження»;

Кредит дебетового сальдо рахунків витрат за вирахуванням кредитового сальдо рахунків доходів. Тож результат поточного року починає обліковуватись у складі балансового капіталу банку, зумовлюючи його зміну. Утім залишок за рахунками 5040 або 5041 підлягає спочатку затверджен­ню, а потім розподілу (прибуток) чи покриттю (збиток).

Як перше, так і друге здійснюється за рішенням зборів акціонерів (пайовиків, учасників).

Підтверджуючи суму прибутку, збори акціонерів узгоджують процентні відрахування за напрямами розподілу прибутку, що відповідає запису:

Дт 5040 П «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;

у кредит рахунків:формування загальних резервів —

Кт5020 П «Загальні резерви»;формування резервних фондів —Кт5021 П «Резервні фонди»;

Нерозподілена частина прибутку за переліченими напрямами наступного року обліковується в балансі як результат такого проведення:

Дт 5040 П «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»; Кт5030 П «Нерозподілений прибуток минулих років».

Сума збитку (Дт 5041) за рішенням зборів акціонерів покривається за рахунок конкретних джерел. Ними якраз і є обсяги фондів, що їх було утворено в минулих періодах у процесі розподілу прибутку. Ідеться про покриття збитків за рахунок:

коштів загального резерву:Дт 5020 П «Загальні резерви»;резервного фонду —Дт 5021 П «Резервні фонди

 

35. Валютна позиція банку - співвідношення вимог і зобов’язань банку в кожній ін валюті та в кожному банк металі. При їх рівності В.п. вважають закритою, а при нерівності – відкритою. Відкрита В.п. є короткою, якщо обсяг зобов’язань за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг зобов’язань. На розмір відкритої в.п уповноваженого банку впливають: купівля (продаж) гот та безгот ін валюти; одержання (сплата) ін валюти у вигляді дох або витрат та нарахув дох і витрат, які врах на відповідних рах; купівля (продаж) оз і тов-матер цінностей за ін валюту; надходж коштів в ін валюті до статутного фонду.У межах установлених значень нормативу ризику загальної відкритої (довгої/короткої) в.п уповноважений банк може здійснювати такі вал опер: куп ін валюти для викон зобов'язань перед нерезидентами за власними зовнішньоек договорами; куп за власні кошти за дорученням клієнтів ін валюти для вик їх зобов'язань перед нерезидентами за зовнішньоек договорами та зареєстрованими НБУкредитами; купівлю-продаж за ін валюту оз і тов-матеріал цінностей; залучення коштів в ін валюті до статутного капіталу банку.

 

36. Особливості обліку обмінних операцій із готівковою іноземною валютою.Резиденти та нерезиденти на тер Укр мають право здійснювати опер в ін. валюті лише в межах чинного законодавства. Нац. Валюта є єдиним засобом платежу. Ін. валюта може викор для готівкових розрах лише в туристичній діяльності або під час ділової поїздки закордон. НБУ дозволено здійснювати наступні обмінні види опер: куп-продаж у фіз. осіб резидентів ін. валюти; зворотній обмін фіз. особам нерезидентам невикористаної готівки гривні на готівку ін. валюти; куп- продаж дорожніх чеків; обмін однієї гот валюти на іншу ін. валюту; прийняття на інкасо банкнот ін. держ на іменні чеки. Проводки: в касу банку надійшла ін. вал яка обмінюється на нац. – Д1001(1002,1003) К3800; з каси банку видано нац. Валюту в обмін на іноземну Д3801 К1001; відображено результат переоцінки під час здійснен опер куп-продажі Д3801 К6204(в разі відємної різниці Д6204 К3801); банк одержав комісійну винагороду за здійснення опер обміну на ін. валюту Д1001 К6114.

37. Особливості відображення валютних статей у фінансовій звітності. Інформ про валютні опер розкривається у таких звітах «баланс», «звіт про фін результати», «звіт про рух грош коштів», «примітки до річної фін звітності». У квартальному балансі дані про вал активи та зобовяз подаються у таких статтях: кошти в інших банках в ін. валюті; кредити та заборг юр та фіз. осіб в ін. валюті; боргові цп емітовані банком. В річному балансі, на відмінно від квартального, передбачен окремі статті за валют опер та зобовяз в ін. валюті відображені у складі відповідних в нац. Валюті. В кварт та річному звіті про фін результати відображу не лише інформ про дох та витрати, а в окремих статтях відображу результати переоцінки ін. валюти. В звіті про ркх грош коштів відображається інформ про вплив змін обмінного курсу на грош кошти та їх еквівал. В примітках в п.37 інформ розкривається в таких табл.: аналіз валютного ризику; зміна фін результату та власного капіт в результаті можливих змін обмінних ресурсів.

38. Класифікація цінних паперів для їх оцінки та відображення в обліку. Цінні папери – це активи, що є свідченням майнових відносин між емітентами і власниками та відтворюють порядок їх реалізації в процесі проведення фінансових операцій. Нормативний акт : «Інструкція з бух обліку операцій з ЦП в банках Укр» №358 затвердж постановою правління НБУ від 03.10.2005. банківські установи можуть здійснювати активні та пасивні операції з ЦП. Активні – придбання ЦПз метою їх утримання та продажу, а пасивні – операції з випуском ЦП. Нарахування % за ЦП здійснюється не рідше 1 разу на місяць. Дивіденди нараховуються 1 раз на рік. Проводки : нараховано дивіденди Д3008 К6300; отримано дивіденди Д2600 К3008; придбано акції у клієнта банку юр особи Д3005 К2600; проведено переоцінку акцій Д3007 К6203.

39. Облік розподілу прибутку банку.Для обліку доходів використовується рахунки класу 6. Накопичуються по кредиту цих рахунків, списуються по дебету. Фінансовим результатом діяльності банку може бути прибуток або збиток. Прибуток обліковується на рахунку 5040(П), збиток – 5041(А). Нормативний акт: «Правила бух обліку доходів і витрат банків Укр» НБУ від 18.06.2003 № 255.

34. Ревізія цінностей в касі.Ревізія грошових білетів, монет та інших цінностей, які знаходяться в грош сховищах і касах установ банків, а також перевірка стану їхнього зберігання викону: не менше 1 разу на півріччя; станом на 1 січня; при зміні керівника, гол бух або завідувача каси; при зміні службових осіб, відповідаль­них за збереження цінностей; валют цінностей — щомісяця; в усіх інших випадках — за розпорядженням загальних зборів акціонерів, НБУ. Проводиться раптово, з перевіркою всіх цінностей, за станом на одну й ту саму дату. Вона не повинна порушувати звичайного ходу операцій установ банку.Грош білети, монети та інші цінності перерах повністю.Після перерахування , які знаходяться в грошових сховищах, ревізуючі звіряють виявлені цінності з даними книг обліку готівки обігової каси та наявності ін вал та платіж документів у ін вал, щоденного балансу. Суми розписок та інших документів, не проведених через бух облік, у виправдання залишку каси не приймаються і вважаються недостачею в касира. Виявлені надлишки каси повинні бути оприбутковані й поверненню не підлягають.

27. Відкриття банками рахунків клієнтам та використання коштів за ними.Суб’єкти під-кої діял та фіз. особи в Укр можуть відкривати рах для зберігання грош коштів і здійснення усіх видів банк операцій у будь якому банку за власним принципом. Норм акт: «Інструкція про порядок відкриття, викор і закриття рах у нац. та ін. валюті» НБУ №492 від 12.11.03 (зміни 06.06.13). Інструкція регулює правовідносини, що виник при відкриті клієнтів банків, поточних, депозитних рах у нац. та ін. валюті, а також поточ бюдж рах у нац. Валюті(грн.). поточні рах відкриваються п-вом, фіз. особам для зберігання грош та здійснення всіх видів операцій за цими рах. Депозитні- на підставі укладеного договору.клієнт в банку може відкрити лише 1 рах для формув статут фонду і 1 рах за кожною угодою спільної діял без створення юр особи. У разі відкриття рах банк зобовяз в 3 дня надати інформ про відкр рах в Подат-ву та отримати повідомлення про взятя рах на облік.

28. Облік безготівкових розрахунків у банку. Норм акт: «Інструкція про безготівкові розрах в Укр у нац. Валюті» №22 від 21.01.04; «Інструкція про міжбанк переказ каштів в нац. Валюті» №320 від 18.08.06. Інструменти: платіжне доручення, платіжна вимога, чек, акредитив, меморіальний ордер.Принципи: рах клієнту відкривається при згоді банку; клієнт має право вибору банка для відер рах; клієнт має право відкрив декілька рах з різними банками; партнерські та взаємновигідні відносини; клієнт має право вибору форми платежу; списання коштів за розпорядженням злишку на рах. Рахунки:2602; 9122; 9802; 2600, 2620,2622,9910,9900.

29. Облік придбання та створення основних засобів і нематеріальних активів.Придбані ОЗ зарах на баланс банку за первісною вартістю, яка містить усі витрати пов’язані з придбанням, доставкою, установкою і введенням їх в експлуат. Пв придбаного об’єкта ОЗ складається з таких витрат: розрах з постачальниками; реєстраційні збори, держ мито, що здійснюються в наслідок придбан прав на об’єкт ОЗ; візне мито; непрямі подат; станув-ня ризиків доставки. Придбання оз за нац. Вал: а) передоплата Д3510 К1001(1200,2600,2620) б) капіт інвестиції Д4430(4431) К3510 в) визнання оз у балансі банку Д4400 К3510(4430). Створення оз визнач активами за ти самими критеріями що визнач для придбання немат активів. Придбання(створення) нема тер активів: відображу витрати повяз з створеним немат активів банку Д4310 К1200(2600,2620,1001).

30. Облік вибуття основних засобів і нематеріальних активів.Фінанси результат від вибутя оз визнач як різниця між дох від вибуття оз та їх залишковою вартістю. Сума Зв що перевищує суму виручки від його реалізації Д7490, а сума що перевищ Зв К6490. Проводки:списано знос Оз, який реалізується Д4409 К4400; списано Зв Д1001(1200,2600) К4400; відображенно позитивну різницю Д1001(1200) К6490; відображено негативну різницю Д7490 К4400. У разі часткової ліквідації ОЗ його первісна вартість і знос зменш на суму Пв та зносу Лв. Проводки списано знос ОЗ Д4409 К4400; списано Зв Д7490 К4400.

 

31. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів. Відповідальність за проведення інвентаризації несе керівник банку. Обов’язкова інвентаризація проводиться: перед складанням річної фін звітност; при зміні матеріал відповідальних осіб; ліквідація; крадіжка; реорганізація. Надлишок оприбуткування Д4400(4500) К6499. Повністю втрачена відображу на позабалансових рах: Д4409(7490) К4400(4500); одночасно Д9617 К група 991. Після встановлення осіб які винні зарахування до дох звітного періода і деб заборг Д3552 К6499. У разі відшкодування вартості Оз Д1200(2600,2620,2650) К 3552. Оприбуткування надлишку оз Д4300 К6499.

 

32. Характеристика касових операцій. Касові операції для банків є надзвичайно масовими, відпо­відальними через можливість допущення помилок при видачі, при­йманні і обліку гот коштів, та такими, що вимагають значних витрат на охорону коштів при зберігання і транспортуванні. Врахов особливості касових операцій в банках, відповідаль­ність за збереження грошей і цінностей несуть керівник банку, гол бух та завідувач каси (головний касир). До касових операцій належать:приймання гот нац та ін. валют від клі­єнтів для зарах на їхні рах та рах інших юр і фіз. осіб; видача гот нац та ін валют клієнтам з їх­ніх рах за видатковими касовими документами через касу бан­ку або застосування платіжних карток з їхніх рах; приймання від фіз та юр осіб готівкової нац та ін валют для переказу і виплати одержувачу суми переказу в гот формі;вилучення з обігу сумнівних банкнот та надсилання їх на дослідження. До касових документів належать:заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки,грошовий чек.Ніяких виправлень в касових документах не допускається. Функції: забезпеч видачі, приймання та зберіг грош знаків; викон інших опер з цінностями. Надійшли кошти в касу Д1001.

 

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.031 с.)