Форми організації обліку на підприємстві.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми організації обліку на підприємстві.Форми організації обліку на підприємстві.

Організація обліку – це сукупність заходів з упорядкування облікової роботи, що здійснюється керівником або уповноваженим органом для забезпечення виконання та інформаційної потреби користувачів.

Існують такі форми організації бух.обліку:

· Ведення обліку власником (керівником)

· Введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бух.служби з головним бухгалтером на чолі.

· Користування послугами спеціаліста з ведення обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юр.особи

· Користування послугами аудитора (аутсорсинг)

 

Сутність та етапи організації бухгалтерського обліку.

Організація обліку – це сукупність заходів з упорядкування облікової роботи, що здійснюється керівником або уповноваженим органом для забезпечення виконання та інформаційної потреби користувачів.

Етапи організації бухгалтерського обліку:

· Створення суб’єкта господарювання (складання протоколу зборів засновників, який передбачає прийняття рішення щодо затвердження керівника на посаді, він автоматично, відповідно до законодавства, визнається відповідальною особою за організацію бухгалтерського обліку)

· Організація бух.обліку(цей етап передбачає три взаємопов’язані напрямки: методичний, технологічний і організаційний)

· Впорядкування та вдосконалення бух.обліку (етап, який супроводжує життєдіяльність підприємства для забезпечення ефективного функціонування обліку та його ведення)

 

4.Предмет організації бухгалтерського обліку.

Організація обліку – це сукупність заходів з упорядкування облікової роботи, що здійснюється керівником або

уповноваженим органом для забезпечення виконання та інформаційної потреби користувачів.

Предметом організації бухгалтерського обліку є забезпечення процесу ведення та функціонування бухгалтерського обліку на підприємстві.

 

 

Методичний, технічний прийоми організації бухгалтерського обліку.

Методичний прийом:

1) вибір методики оцінки активів, списання витрат майбутніх періодів, калькулювання собівартості, нарахування резерву сумнівних боргів, фондів спеціального призначення тощо;

2) встановлення критеріїв розмежування основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та МШП;

3) вибір методів нарахування амортизації необоротних активів

Технічний прийом:

1) вибір форми ведення бухгалтерського обліку;

2) розробка форм внутрішньої звітності і порядку її заповнення;

3) встановлення строків і порядку проведення інвентаризації;

4) визначення випадків залучення фахівців (сторонніх осіб) для проведення інвентаризації специфічних для підприємства об’єктів майна та зобов’язань;

5) вибір номенклатури бухгалтерських рахунків з аналітичними розрізами до них;

6) розробка форм первинних документів і графіку документообороту;

7) встановлення порядку зберігання документів, у т.ч. електронних, в архіві і доступ до них;

8) уніфікація і кодифікація даних;

9) організація архіву бухгалтерських документів;

10) встановлення порядку захисту відомостей, які складають комерційну таємницю підприємства;

11) організація внутрішньогосподарського (у т.ч. бухгалтерського контролю)

в питанні не звучить, але нехай буде
організаційний прийом:

1) вибір оптимальної форми організації обліку;

2) організація роботи бухгалтерської служби (розробка організаційно-розпорядчих документів);

3) встановлення норм праці, необхідних для виконання робіт і визначення оптимальної чисельності облікових працівників;

4) формування політики підбору облікових працівників та підвищення їх кваліфікації;

5) встановлення порядку атестації бухгалтерів;

6) правове, технічне та методичне забезпечення роботи облікових працівників;

7) заходи наукової організації праці;

8) розробка правил ділової етики облікових працівників;

9) порядок приймання-передачі справ при зміні бухгалтера

 

Об’єкт організації бухгалтерського обліку.

Організація обліку – це сукупність заходів з упорядкування облікової роботи, що здійснюється керівником або уповноваженим органом для забезпечення виконання та інформаційної потреби користувачів.

Об’єктом організації бухгалтерського обліку є предмети, явища, процеси, на які спрямована організаційна діяльність. А саме : документування господарських операцій та документообіг підприємства, фінансова політика, структура облікового підрозділу підприємства і регламентація роботи облікових працівників, організаційне, методичне, правове та технічне забезпечення бухгалтерського обліку

Існують такі категорії об’єктів: ті, що виконують; те з чим працює 1група; різні забезпечення (нормативне, інформаційне тощо).

Особливості організації проведення аутсорсингу.

Аутсорсинг (від англ. Outsourcing (outer-source-using) використання зовнішнього джерела) — передача організацією на підставі договору певних бізнес-процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у цій галузі. Іншими словами, це спосіб ведення бізнесу, при якому виконання робіт по деяким видам діяльності передається стороннім компаніям.

Головним джерелом економії витрат з допомогою аутсорсингу є підвищення ефективності підприємства в цілому і поява можливості вивільнити відповідні організаційні, фінансові та людські ресурси, щоб розвивати нові напрями, або сконцентрувати зусилля на існуючих, що вимагають підвищеної уваги.

Окремою складовою аутсорсингу бізнес-процесів та одним із способів бухгалтерського забезпечення є аутсорсинг бухгалтерії, під яким розуміють винесення функцій, пов’язаних з організацією, веденням бухгалтерського обліку та складанням звітності на підприємстві за межі компанії, передачу їх для виконання аутсорсеру. Іншими словами, це коли підприємство передає виконання функцій своєї бухгалтерії іншій організації.

У практиці використовують різні варіанти аутсорсингу. Це, як повний аутсорсинг, тобто ведення всієї бухгалтерії, так і передача в аутсорсинг функцій по окремим ділянкам, наприклад, облік заробітної плати.

Більшість вітчизняних компаній, які надають аутсорсингові послуги, виконують наступні види робіт:

— підготовка облікових регістрів і податкових процедур обліку відповідно до чинного законодавства;

— підготовка української обов’язкової щоквартальної звітності;

— підготовка статистичних і фінансових звітів;

— здача звітності в українські статистичні органи, органи соціального страхування, пенсійний фонд і податкову інспекцію;

— складання податкових декларацій, які повинні бути підготовлені відповідно до вітчизняного законодавства;

— послуги з нарахування заробітної плати;

— облік основних засобів;

— ведення кадрового обліку;

— ведення первинної документації;

— ведення складського обліку;

— комплексне обслуговування бухгалтерії.

До переваг аутсорсингу можна віднести: зменшення навантаження по обліковій роботі; фокусування уваги на основному бізнесі; зменшення бази оподаткування; економія офісного простору та супутніх йому витрат.

Недоліки організації аутсорсингу на підприємстві: витік інформації; аудиторська фірма не притягується до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Сутність, зміст технічного забезпечення бухгалтерського обліку

Те саме, що і в 29!

 

 

Теж саме, що і 58.

60. Організація захисту конфіденційної бухгалтерської інформації.
За організацію захисту конфіденційної бухгалтерської інформації на підприємстві відповідає головний бухгалтер. Основою збереження комерційної таємниці є створення облікового апарату, який в процесі своєї діяльності здійснює контроль не тільки за

правомірністю господарських операцій на підприємстві, а й за охороною

конфіденційної інформації. На підприємствах складається відповідний наказ (положення), де затверджується список документів, що містять конфіденційну інформацію, а також перелік посадових осіб, що мають доступ до даного типу документів.
Серед методів захисту конфіденційної бухгалтерської інформації,можна виокремити такі:

- розроблення положення про конфіденційну інформацію установи, в якому розкриваються:

· загальні положення у сфері захисту інформації,

· принципи і процедури розмежування доступу до такої інформації,

· порядок прийому, реєстрації, інвентаризації та обліку носіїв інформації, що містить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

· процедури забезпечення доступу до комерційної таємниці сторонніх осіб (включаючи контролюючі органи). Наприклад, лише з дозволу керівника при обов’язковій наявності письмового запиту. При цьому такі особи повинні видати розписку про нерозголошення комерційної таємниці або укласти угоду з підприємством про таке нерозголошення.

· порядок поширення комерційної таємниці та конфіденційної інформації, а також процедуру виключення інформації з переліку комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

- підготовка інструкції, що визначає порядок обліку, зберігання і використання документів, що містять конфіденційну інформацію;

- розроблення інструкції щодо дотримання співробітниками режиму нерозголошення конфіденційної інформації;

- включення до статуту (положення) установи розділів, що регламентують захист конфіденційної інформації;

- розроблення угоди про нерозголошення конфіденційної інформації, що укладається з особами, які мають доступ до такої інформації.

Форми організації обліку на підприємстві.

Організація обліку – це сукупність заходів з упорядкування облікової роботи, що здійснюється керівником або уповноваженим органом для забезпечення виконання та інформаційної потреби користувачів.

Існують такі форми організації бух.обліку:

· Ведення обліку власником (керівником)

· Введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бух.служби з головним бухгалтером на чолі.

· Користування послугами спеціаліста з ведення обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юр.особи

· Користування послугами аудитора (аутсорсинг)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.58.220 (0.016 с.)