Тема 9. Облік довгострокових зобов’язань (5 год.).
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Облік довгострокових зобов’язань (5 год.).На самостійне вивчення виносяться питання:

 

1. Поняття та види лізингу.

2. Облік довгострокових орендних зобов’язань.

3. Приклади визначення та нарахування лізингових платежів.

 

Оберіть правильний варіант відповіді:

1. Характерною рисою довгострокових зобов’язань є те, що:

а) вони виникають у результаті минулих подій;

б) підприємство виплачує кредитору не лише суму боргу, але й відсотки;

в) погашення їх спричиняють вибуття з фірми ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди;

г) вони повинні бути погашені на протязі терміну, який перевищує 5 років.

2. У залежності від наявності гарантії облігації можуть бути:

а) фіксовані та серійні;

б) забезпечені та незабезпечені;

в) відсоткові та безвідсоткові;

г) реєстровані та нереєстровані.

3. У залежності від порядку погашення облігації є:

а) фіксовані та серійні;

б) забезпечені та незабезпечені;

в) відсоткові та безвідсоткові;

г) реєстровані та нереєстровані.

4. При фінансовій оренді ризики і винагороди, пов’язані з правом власності на актив:

а) передаються орендареві;

б) не передаються орендареві;

в) передаються третім особам;

г) передаються орендодавцю.

5. На активи, отримані на умовах фінансової оренди, орендар:

а) нараховує амортизацію;

б) не нараховує амортизації;

в) проводить часткове списання вартості у кінці терміну оренди;

г) проводить часткове списання вартості у кінці кожного року.

6. Поточна (балансова) вартість облігацій на дату викупу це:

а) ринкова вартість облігацій за мінусом амортизованої премії;

б) номінальна вартість облігації мінус недоамортизований дисконт або плюс недоамортизована премія;

в) залишкова вартість;

г) справедлива вартість облігацій за мінусом амортизованих знижок.

7. Платіж з фінансового лізингу включає:

а) суму заборгованості;

б) відсотки;

в) суму амортизації орендованого майна;

г) відсотки та суму заборгованості, що частково погашається.

8. Облігації, які за умовами угоди можуть бути обміняні на звичайні акції звуться:

а) реєстрованими;

б) фіксованими;

в) конвертованими;

г) забезпеченими.

9. Довгострокові заставні векселі відображують в обліку за:

а) номінальною вартістю;

б) амортизованою вартістю;

в) залишковою;

г) собівартістю.

10. У випадку конвертації облігацій у звичайні акції:

а) акції відображаються за вартістю, яка відповідає їхній номінальній вартості;

б) акції відображаються за поточною (балансовою) вартістю облігацій;

в) акції відображаються за їх ринковою вартістю;

г) акції показуються за ринковою вартістю облігацій.

Студенти повинні опрацювати літературу і скласти конспект, дати відповіді на тести.

Література: 1, с. 378 – 413; 2, с. 485 – 532; 3 – 7; 17; 25; 27; 38.

Самостійна робота №10

 

Тема 10. Облік власного капіталу та розподілу прибутку в товариствах і корпораціях (5 год.).

На самостійне вивчення виносяться питання:

 

1. Поняття та облік капіталу, його види.

2. Порядок розподілу прибутків (збитків) між партнерами.

3. Фінансова звітність товариств.

4. Ліквідація товариства та її облік.

Оберіть правильний варіант відповіді:

1. Організаційні витрати належать до:

а) собівартості товарів;

б) нематеріальних активів;

в) витрат діяльності;

г) правильна відповідь відсутня.

2. У який спосіб організаційні витрати переносяться на витрати компанії:

а) через непрямий розподіл;

б) списуються на собівартість;

в) списуються на виробничі витрати через процедуру розподілу;

г) через нарахування амортизації впродовж кількох років.

3. Із наведеного, до власного капіталу належить:

а) векселі до отримання;

б) резерви;

в) облігації до сплати;

г) довгострокові фінансові вкладення.

4. Капітал власників – це:

а) заборгованість, погашення якої, як очікується, спричинить вибуття з фірми ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди;

б) зобов’язання, які повинні бути погашені на протязі терміну, який перевищує 5 років;

в) залишкова величина прав на активи після задоволення вимог кредиторів;

г) кредиторська заборгованість, яка виникає в результаті минулих подій.

5. Власники яких акцій мають право голосу в управлінні корпорацією:

а) привілейованих;

б) іменних;

в) звичайних;

г) всі відповіді вірні.

6. На які акції дивіденди встановлюються за фіксованим відсотком від номінальної вартості або за ставкою на одну акцію:

а) звичайні;

б) привілейовані;

в) прості;

г) циркулюючі.

7. Облікова вартість акцій – це:

а) їх вартість на момент реалізації;

б) вартість, яка сформована на ринку цінних паперів;

в) мінімальна вартість, яка вказується на сертифікаті;

г) це сума власного капіталу.

8. Які дивіденди називаються ліквідаційними:

а) ті, що виплачуються при ліквідації корпорації:

б) ті, що оголошені на всю суму нерозподіленого прибутку;

в) сума, яких відповідає сумі власного капіталу;

г) всі відповіді правильні.

9. Взаємовідносини між партнерами товариства регулюються шляхом укладання:

а) трудового договору;

б) письмової угоди;

в) договору позики;

г) контракту на випуск боргових зобов’язань.

10. Дивіденди на які з акцій одержуються залежно від результатів фінансово-господарської діяльності:

а) звичайні;

б) привілейовані:

в) іменні;

г) вільно циркулюючі.

Студенти повинні опрацювати літературу і скласти конспект, дати відповіді на тести.

Література: 1, с. 286 – 295; 2, с. 533 – 593; 3 – 7; 17.

 

Самостійна робота №11

 

Тема 11. Основи управлінського обліку (6 год.).

На самостійне вивчення виносяться питання:

 

1. Особливості організації управлінського обліку.

2. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень.

3. Калькулювання витрат на основі виробничої діяльності.

Оберіть правильний варіант відповіді:

1. Управлінський облік забезпечує економічною інформацією:

а) податкові органи;

б) внутрішніх користувачів;

в) інвесторів;

г) акціонерів.

2. Головна мета управлінського обліку в сучасних умовах полягає в:

а) контролі витрат та відповідній оцінці діяльності менеджерів підприємства;

б) зборі даних про витрати для визначення цін реалізації продукції;

в) наданні допомоги керівництву фірми у досягненні її стратегічних цілей;

г) узагальненні інформації про витрати для калькулювання собівартості продукції.

3. Принципи і методи управлінського обліку розробляються:

а) міжурядовими організаціями;

б) професійними організаціями;

в) керівництвом підприємства;

г) державними органами.

4. Класифікація витрат залежить від:

а) призначення інформації про витрати в процесі прийняття управлінських рішень;

б) системи обліку, яку використовує підприємство;

в) організаційної побудови виробничого обліку;

г) методів управлінського обліку.

5. Витрати для оцінки матеріально-виробничих запасів та визначення фінансового результату включають:

а) контрольовані та неконтрольовані;

б) загальні та диференціальні;

в) прямі та непрямі;

г) постійні та змінні.

6. Витрати для прийняття рішень поділяють на:

а) основні та накладні;

б) вичерпані та невичерпані;

в) маржинальні та середні;

г) усі відповіді правильні.

7. Витрати для контролю виконання поділяють на:

а) вичерпані та невичерпані;

б) контрольовані та неконтрольовані;

в) прямі та непрямі;

г) дійсні та можливі.

8. У зарубіжній практиці двома основними системами обліку витрат і калькулювання собівартості продукції є:

а) повних і змінних витрат;

б) позамовний і попроцесний;

в) прямий і непрямий;

г) виробничий і попередільний.

9. Позамовний метод розповсюджений:

а) у галузях з масовим серійним характером виробництва;

б) у нафтопереробній та металургійній промисловості;

в) в індивідуальних та дрібносерійних видах виробництва;

г) усі відповіді правильні.

10. Точка беззбитковості – це обсяг діяльності, при якому:

а) доходи підприємства є більшими за його витрати;

б) витрати підприємства є більшими за його доходи;

в) доходи підприємства дорівнюють його витратам;

г) прибуток підприємства дорівнює його постійним витратам.

Студенти повинні опрацювати літературу і скласти конспект, дати відповіді на тести.

Література: 1; 2, с. 593 – 675; 3 – 7.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

1. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7. 050106 «Облік і аудит». – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 544 с.

2. Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 744с.

Додаткова література:

3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. – Київ: Лібра, 2004. – 880 с.

4. Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І. Облік у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - / За ред. В. І. Єфіменка. — К.: КНЕУ, 2005. — 211 с.

5. Кочерга С.В., Пилипенко К.А. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Начальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 216 с.

6. Матюха М.М. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб. для дистанційного навчання. – К.: Університет «Україна», 2007. - 274 с.

7. Полякова Л.М., Мохняк В.С. Основи обліку в зарубіжних країнах: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 248 с.

Законодавчі та нормативні акти:

8. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 26.07.99 р. № 996 – ХІV.

9. МСФЗ 1 Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.

10. МСФЗ 2 Платіж на основі акцій.

11. МСФЗ 3 Об’єднання бізнесу.

12. МСФЗ 4 Страхові контракти.

13. МСФЗ 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність.

14. МСФЗ 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин.

15. МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття.

16. МСФЗ 8 Операційні сегменти.

17. МСБО 1 Подання фінансових звітів.

18. МСБО 2 Запаси.

19. МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів.

20. МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки.

21. МСБО 10 Події після дати балансу.

22. МСБО 11 Будівельні контракти.

23. МСБО 12 Податки на прибуток.

24. МСБО 16 Основні засоби.

25. МСБО 17 Оренда.

26. МСБО 18 Дохід.

27. МСБО 19 Виплати працівникам.

28. МСБО 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу.

29. МСБО 21 Вплив змін валютних курсів.

30. МСБО 23 Витрати на позики.

31. МСБО 24 Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін.

32. МСБО 26 Облік та звітність за програми пенсійного забезпечення.

33. МСБО 27 Консолідовані та окремі фінансові звіти.

34. МСБО 28 Інвестиції в асоційовані підприємства.

35. МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції .

36. МСБО 31 Частка у спільних підприємствах.

37. МСБО 32 Фінансові інструменти: розкриття та подання.

38. МСБО 33 Прибуток на акцію.

39. МСБО 34 Проміжна фінансова звітність.

40. МСБО 36 Зменшення корисності активів.

41. МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи.

42. МСБО 38 Нематеріальні активи.

43. МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка.

44. МСБО 40 Інвестиційна нерухомість.

45. МСБО 41 Сільське господарство.

 

Додаток 1

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.026 с.)