Облік витрат і виходу продукції сільського господарстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік витрат і виходу продукції сільського господарстваОблік витрат і виходу продукції рослинництва. Об'єктами обліку витрат у рослинництві є окремі сільськогосподарські культури (групи культур), а також виконані роботи в неза­вершеному виробництві (витрати під урожай наступного року: оранка на зяб, лущення, внесення добрив, снігозатримання, чорні пари тощо).

Сільськогосподарські підприємства, в яких добре налагод­жені планування і облік, можуть вести облік виробничих витрат по групах культур або в цілому по структурних підроз­ділах. У кінці року ці витрати розподіляють між культурами пропорційно до планово-нормативних показників.

Для обліку витрат і виходу продукції основного вироб­ництва використовують рахунок 23 «Виробництво», субра­хунок 231 «Рослинництво». Рахунок балансовий, активний, операційний, калькуляційний. По дебету облічують збирання витрат, а по кредиту вироблену продукцію.

Витрати в рослинництві облічують за такими статтями: витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; насіння і садивний матеріал; добрива; засоби захисту рослин; роботи та послуги; витрати на утримання основних засобів; інші витрати; витрати на організацію виробництва й управ­ління.


у27|Іванюта П.В., Левченко З.М.

На статті «Витрати на оплату праці» відображають основну і додаткову оплату праці штатних працівників, най­маних і залучених осіб, зайнятих безпосередньо на виро­щуванні культур і на роботах незавершеного виробництва. На цю ж статтю відносять витрати на заохочення за якість вико­наних робіт, своєчасне і якісне збирання врожаю, економію матеріальних витрат, надбавки трактористам за класність та інші доплати, які включаються до заробітної плати праців­ників рослинництва. За цією статтею враховують також нату­ральну оплату працівникам рослинництва. Дебетують субра­хунок 231, кредитують рахунок 66.

На статті «Відрахування на соціальні заходи» відобра­жають внески в установленому розмірі органам соціального страхування і до Пенсійного фонду від оплати праці праців­ників, зайнятих на вирощуванні сільськогосподарських куль­тур (груп культур) і на роботах незавершеного виробництва. Дебетують субрахунок 231, кредитують рахунок 65.

На статті «Насіння і садивний матеріал» відображають витрати на насіння і садивний матеріал власного виробництва і куповані. Дебетують субрахунок 231 і кредитують рахунок 20. Витрати на підготовку насіння до сівби (протруювання, навантаження тощо) та транспортування його до місця сівби не включають у вартість насіння, а відносять на культури за відповідними статтями витрат.

На статті «Добрива» облічують витрати окремо на міне­ральні, бактеріальні й органічні добрива, які вносять під сіль­ськогосподарські культури. На вартість внесених добрив дебе­тують субрахунок 231 і кредитують рахунок 20. Витрати на підготовку добрив, навантаження на транспортні засоби, виве­зення на поля, завантаження у розкидачі, внесення в ґрунт відносять на конкретні сільськогосподарські культури і на цьому елементі не відображають.

На статтю «Засоби захисту рослин» відносять фактичну вартість пестицидів, протруювачів, гербіцидів, дефоліантів та


Розділ 2

інших хімічних засобів. На їх вартість дебетують субрахунок 231 і кредитують рахунок 20. Витрати на обробіток посівів сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень (обпилювання, обприскування тощо), виконані силами госпо­дарства, на цій статті не відображають, а відносять на культури (групи культур) або на багаторічні насадження за відповід­ними статтями витрат.

На статті «Роботи і послуги» відображають вартість робіт і послуг допоміжних виробництв, сторонніх організацій на виробничі потреби при вирощуванні сільськогосподарських культур (груп культур), на виконані роботи тощо. Дебетують субрахунок 231, кредитують рахунки 23, 63, 68. На цю ж статтю відносять вартість електро- та теплоенергії, використаної на виробничі потреби при вирощуванні сільськогосподарських культур (груп культур) тощо, при цьому кредитують рахунок 23.

Окремо відображають вартість нафтопродуктів (палива і мастильних матеріалів), витрачених машинно-тракторним парком, комбайнами й іншими сільськогосподарськими ма­шинами на роботах у рослинництві, а також витрати на зап­частини, використані для заміни спрацьованих деталей машин і устаткування в рослинництві під час ремонту за межами ремонтно-механічної майстерні. Дебетують субрахунок 231, кредитують рахунок 20.

На статті «Амортизація» відображається сума нарахованої амортизації основних засобів нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, які використовуються у рослинництві.

На статті «Інші витрати» відображають страхові платежі по посівах і основних засобах у рослинництві та інші витрати, які не були враховані у попередніх статтях. На суму інших витрат у рослинництві дебетують субрахунок 231, кредитують рахунки 65, 47.

На статті «Витрати на організацію виробництва й управлін­ня» враховують загальнобригадні і загальногалузеві витрати,

7*


Іванюта П.В., Левченко З.М.

які розподіляються у кінці року і списуються з кредиту рахун­ка 91 у дебет субрахунка 231.

По кредиту субрахунка 231 «Рослинництво» обліковують вихід продукції рослинництва за їх плановою собівартістю в кореспонденції з дебетом рахунків:

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» на вартість готової продукції, призначеної для реалізації;

208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» на вартість насіння, кормів і посадкового матеріалу, одержаного від врожаю;

99 «Надзвичайні витрати» — на суму витрат по посівах, що загинули від стихійного лиха.

В кінці року за встановленою методикою визначають фак­тичну собівартість одержаної від врожаю продукції рослин­ництва і планову собівартість коригують до фактичного рівня. Суму коригування відображають по кредиту субрахунка 231 «Рослинництво» і дебету тих рахунків, де була використана продукція рослинництва врожаю поточного року (23 «Вироб­ництво», 90 «Собівартість реалізації», 27 «Продукція сільсь­когосподарського виробництва» тощо).

Для оформлення витрат та виходу продукції рослин­ництва використовується ціла система первинних та зведених документів.

Підставою для нарахування оплати праці є табелі обліку робочого часу, облікові листи праці й виконаних робіт, облі­кові листи трактористів-машиністів. Затрати на оплату праці трактористів-машиністів за структурними підрозділами і по підприємству в цілому узагальнюють в накопичувальній відо­мості обліку використання машинно-тракторного парку, під­сумкові дані якої переносять до Журналу обліку робіт і вит­рат. Крім того, в цей журнал записують дані з книжок та облікових листів праці й виконаних робіт, а також з накопи­чувальних відомостей роботи вантажного автотранспорту та ін.


Розділ 2

На підставі первинних документів по оплаті праці, Накопичувальних відомостей, Журналів обліку робіт і витрат щомісячно складають Зведену відомість нарахування і роз­поділу оплати праці та відрахувань на неї за об'єктами обліку.

Насіння та садивний матеріал відпускають у межах вста­новлених норм за лімітно-забірними картами, накладними внутрішньогосподарського призначення та іншими докумен­тами. Основою для списання насіння з підзвіту після завер­шення сівби є Акт на списання насіння і садивного матеріалу. Затверджений керівником підприємства акт передається до бухгалтерії разом з іншими документами і є підставою для за­писів до Журналу обліку робіт і витрат і Звіту про рух матері­альних цінностей.

Добрива на відповідні культури списують на підставі Акта про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, пестицидів і гербіцидів. Списання засобів захисту рос­лин оформлюється так само, як і добрив.

Вартість робіт і послуг наданих сторонніми організаціями відноситься на об'єкти обліку виробництва за рахунками-фактурами. Витрати на експлуатацію власного вантажного автотранспорту, послуги гужового транспорту попередньо гру­пують у відповідних нагромаджувальних відомостях, складених на підставі відповідних дорожніх листів, товарно-транспортних накладних, облікових листів праці й виконаних робіт та ін.

Вартість транспортних робіт, виконаних тракторами, також відносять на відповідні об'єкти обліку на підставі нагромаджувальних відомостей.

Амортизацію основних засобів, які використовуються в основних галузях сільськогосподарського виробництва виз­начають у відповідних розрахунках амортизаційних відраху­вань та включають до виробничих витрат на підставі відомос­тей нарахування амортизаційних відрахувань.

Облік інших витрат ведуть переважно на основі рахунків відповідних організацій, установ і інших господарюючих


Іванюта П.В., Левченко З.М.

суб'єктів, довідок бухгалтерії та звітів про рух матеріальних цінностей. Систематизацію даних здійснюють переважно у різних відомостях, звідки їх переносять до реєстрів аналітич­ного обліку.

Розподіл витрат на управління та обслуговування вироб­ництва проводять на підставі відповідних розрахунків, які оформляються довідками бухгалтерії.

Оприбуткування урожаю від зернових, олійних та інших культур відображають у Реєстрі відправки зерна та іншої продукції з поля, Реєстрі приймання зерна та іншої продукції, Путівках на вивезення продукції чи Талонах. Розрахунок обсягу одержаного зерна кукурудзи проводять в Реєстрі пере­ведення качанів кукурудзи повної стиглості в зерно. Урожай технічних культур, картоплі, овочів, плодів, ягід, кормових коренеплодів, баштанних, горіхоплідних культур відобража­ють у Щоденнику надходження сільськогосподарської про­дукції й Щоденнику надходження продукції садівництва. Грубі та соковиті корми оприбутковуються на підставі Акта приймання грубих і соковитих кормів та Акта на оприбут­кування пасовищних кормів. Для відображення в обліку сортових якостей продукції разом із документами на оприбут­кування урожаю складають сортове свідоцтво. Дані первин­них документів про кількість одержаного врожаю в розрізі культур, сортів і виробничих підрозділів узагальнюють у зведених документах (відомостях руху, журналах вагаря, звітах про рух матеріальних цінностей та ін.), які є підставою для записів до реєстрів аналітичного обліку.

Облік витрат і виходу продукції тваринництва. Тварин­ництво, як і рослинництво включає ряд самостійних галузей: скотарство (молочне і м'ясне), свинарство, вівчарство (вов­няне, м'ясне, каракульське), птахівництво (яєчне, м'ясне), бджільництво (медове, медово-запилювальне, запилювальне, бджолорозплідне), рибництво, шовківництво та ін. Об'єктами


Розділ 2

обліку виробничих витрат у тваринництві є технологічні групи тварин за їх видами. На кожну таку групу тварин від­кривають окремі аналітичні рахунки, на яких відображають витрати на утримання тварин і вихід продукції тваринництва.

Облік витрат і виходу продукції тваринництва слід вести на рахунку 23 «Виробництво» субрахунка другого порядку 232 «Тваринництво», на дебеті якого відображають витрати, а на кредиті — вихід продукції за плановою собівартістю про­тягом року, а в кінці року планову собівартість доводять до фактичного рівня.

На кожному аналітичному рахунку облік витрат ведуть за такими статтями: витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; засоби захисту тварин; корми; роботи та послуги; витрати на утримання основних засобів (амортиза­ція, паливо, будівельні матеріали тощо) та інші.

На статті «Витрати на оплату праці» відображають основну і додаткову оплату праці працівників тваринництва, зайнятих безпосередньо на обслуговуванні певного виду або групи тварин: доярок, скотарів, бригадирів, підмінних робітників, те­лятниць, свинарок, чабанів, пташниць тощо. До цієї статті включають оплату праці за тарифними ставками, доплати і пре­мії за якість продукції, підвищення продуктивності тварин, збереження поголів'я, обслуговування тварин, хворих на бру­цельоз, надбавки за звання «Майстер тваринництва» та інші виплати згідно з діючим положенням про оплату праці. На суму нарахованої основної і додаткової оплати праці працівників тва­ринництва дебетують субрахунок 232 і кредитують рахунок 66.

На статті «Відрахування на соціальні заходи» облікову­ють внески на державне соціальне страхування і до Пенсій­ного фонду в установленому розмірі від суми нарахованої оплати праці працівників тваринництва. Дебетують субраху­нок 232, кредитують рахунок 65.

За статтею «Засоби захисту тварин» обліковують вартість використаних біопрепаратів, медикаментів та дезінфікуючих


Іванюта П.В., Левченко З.М.

засобів, придбаних за рахунок коштів господарюючого суб'єк­ту, а також витрати, пов'язані з їх використанням у тварин­ництві. На цей елемент не відносять вартість біопрепаратів, медикаментів, дезінфікуючих засобів, придбаних за рахунок асигнувань з бюджету на ці цілі. На вартість використаних біопрепаратів, медикаментів і дезінфікуючих засобів у тварин­ництві дебетують субрахунок 232 і кредитують рахунок 20.

На статті «Корми» відображають витрати на корми влас­ного виробництва і куповані, використані на годівлю худоби, птиці й інших тварин.

Витрати, пов'язані з доставкою кормів з місць їх поперед­нього зберігання (сховищ, буртів, стогів тощо) до місць по­стійного зберігання (склади відділків, ферм, бригад) відносять на вартість відповідних кормів як витрати на доставку кормів на склад

Витрати на доставку кормів з місця постійного зберігання на ферму для годівлі тварин відносять на певний вид (групу) тварин за відповідними статтями (витрати на оплату праці, робіт і послуг тощо). Витрати, пов'язані з приготуванням кор­мів на кормокухнях, обліковують на окремому аналітичному рахунку субрахунка 232 «Тваринництво» і щомісяця спису­ють на статтю «Корми» по відповідних групах тварин, розпо­діляючи пропорційно до фізичної маси кормів, приготовлених на кормокухні. На вартість кормів, витрачених для годівлі відповідних видів і груп тварин, дебетують субрахунок 232 і кредитують субрахунок 20.

На статті «Роботи і- послуги» відображають вартість робіт і послуг, наданих допоміжними виробництвами для виробни­чих потреб тваринництва, а також сторонніми організаціями і іншими господарюючими суб'єктами. Тут же облічують вар­тість використаної енергії виробленої електростанціями, змонтованими з доїльними, стригальними пристроями, а також витрати на обігрівання приміщень місцевими котельними, не з'єднаними із центральною котельнею. На цей же елемент


Розділ 2

відносять вартість енергії, одержаної від інших господа­рюючих суб'єктів для галузі. Дебетують субрахунок 232, кредитують рахунки 23, 63, 68.

На статті «Витрати на утримання основних засобів» запи­сують нараховані амортизаційні відрахування по основних засобах тваринництва. Дебетують субрахунок 232, креди­тують рахунок 13. Тут же відображають вартість палива і запчастин, використаних для машин і устаткування в тварин­ництві, конкретно по кожному виду або групі тварин, а також витрати на будматеріали, використані на ремонт будівель і споруд у галузі. Дебетують субрахунок 232, кредитують ра­хунок 20.

На статтю «Інші витрати» відносять страхові платежі по майновому страхуванню. Дебетують субрахунок 232, креди­тують рахунок 65. До цієї ж етапі включають частину вартості літніх таборів для тварин, дебетуючи субрахунок 232 і кре, датуючи рахунок 39.

Ча статті «Витрати на організацію виробництва й управ­ління» відображають частку загальновиробничих витрат тваринництва, віднесених на цей вид або групу худоби і птиці в порядку їх розподілу. Дебетують субрахунок 232 і креди­тують рахунок 91.

На елементі «Втрати від загибелі тварин» відображають (тільки в обліку) втрати від загибелі молодняку тварин і тва­рин на відгодівлі, птиці, бджолосімей, кролів та інших тварин, за винятком тих випадків, коли збитки сталися через стихійне лихо або підлягають стягненню з винуватців. На вартість за­гиблих тварин, списаних за рахунок господарства, дебетують рахунок 232 і кредитують рахунок 21.

У номенклатурі статей виробничих витрат у тваринництві доцільно передбачити додаткові етапі: по інкубації яєць — вар­тість яєць, закладених на інкубацію; по рибництву — вартість мальків, запущених у водойми, по шовківництву — вартість грени.


Іванюта П.В., Левченко З.М.

По кредиту субрахунка 232 «Тваринництво» відобража­ється за плановою собівартістю вихід продукції тваринництва в кореспонденції з дебетом рахунків:

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» — на вартість оприбуткованого приплоду і приросту;

231 «Рослинництво» — на вартість внесеного в ґрунт гною як добриво;

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» — на вартість оприбуткованої продукції тваринництва.

В кінці року за встановленою методикою визначають фактичну собівартість продукції тваринництва і планову собівартість коригують до фактичного рівня.

Суму коригування списують з кредиту субрахунка 232 «Тваринництво» в дебет рахунків: 21, 23, 27, 90 залежно від напряму використання продукції тваринництва.

Для оформлення витрат та виходу продукції тварин­ництва використовуються первинні документи. Деякі з них є загальними для обліку всіх видів основного виробні,цтва (рахунки-фактури, дорожні листи вантажного автомсбіля, накладні, лімітно-забірні картки, облікові листи праці й виконаних робіт, розрахунок амортизаційних відрахувань та ін.). Поряд з ними застосовується ряд специфічних докумен­тів, притаманних тільки тваринництву.

Оплату праці нараховують, виходячи з обсягів виконаних робіт чи виходу продукції або відпрацьованого часу на підставі Розрахунку оплати праці працівникам тваринництва, Табеля обліку робочого часу та документів про вихід продукції.

Видачу кормів проводять на підставі Відомості витрати кормів, яка водночас є документом на списання витрачених кормів з підзвіту завідувача ферми. Відомість виписують на кожного працівника, за яким закріплено тварин, на початку кожного місяця в двох примірниках. Ліміт видачі кормів виз­начають за раціонами годівлі, які складає зоотехнік. Оформ­лені належним чином відомості є підставою для включення


Розділ 2

вартості кормів до витрат виробництва. Наприкінці місяця на підставі відомостей роблять записи до Журналу обліку витрати кормів по кожному виду і групи тварин. Дані журналу використовуються для оперативного контролю за рівнем витрат кормів на організацію продукції.

Для оприбуткування продукції тваринництва застосо­вують такі первинні документи: Журнал обліку надою молока; Відомість руху молока; Щоденник надходження і відправки вовни на заготівельні пункти; Щоденник надходження сільсь­когосподарської продукції, Акт настригу та приймання вовни (для спеціалізованих підприємств); Акт на оприбуткування приплоду тварин; Нагромаджувальний акт на оприбутку­вання приплоду звірів; Акт про хід окоту; Відомість зважу­вання тварин; Розрахунок визначення приросту та ін. їх скла­дають безпосередньо на тваринницьких фермах на момент одержання продукції чи в строки, передбачені графіком до­кументообігу.

Облік витрат і виходу продукції промислових вироб­ництв. До основного виробництва в сільському господарстві слід також віднести переробні виробництва, які виробляють промислову продукцію (цеглу, черепицю, пиломатеріали, про­дукцію переробки сільськогосподарської сировини, забою худоби і птиці тощо).

До промислових виробництв належать цехи для вироб­ництва комбікормів (кормових сумішок, трав'яного борошна тощо); млини, крупорушки (вироблення борошна, крупи, Дерті й інших продуктів переробки зерна); цехи для переробки овочів, плодів, картоплі (виготовлення консервів, соків, соління, маринування, квашення овочів, сушіння плодів тощо); цехи для переробки олійних культур (вироблення олії, макухи); виноробне виробництво; виробництво молочної продукції (масла, сиру); забій худоби на м'ясо, переробка м яса, виготовлення напівфабрикатів, ковбас тощо; цехи для


Іванюта П.В., Левченко З.М.

первинної обробки льону і луб'яних культур; інші вироб­ництва (виготовлення цегли, черепиці, вапна й інших будма­теріалів, розпилювання лісоматеріалів, добування щебеню та ін.). Зазначені промислові виробництва є об'єктами аналітич­ного обліку на субрахунку 233 «Промислове виробництво».

Витрати промислового виробництва залежно від його типу можуть обліковуватися декількома методами: попро-цесним (простим), позамовним, попередільним.

Попроцесний (простий) метод обліку витрат застосо­вується головним чином в нескладних переробних вироб­ництвах. При цьому методі, витрати відносяться безпосередньо на той об'єкт обліку, за яким калькулюється собівартість. Відповідно до кожного такого виробництва відкривають аналітичний рахунок, на якому відображають всі витрати на виробництво і весь вихід продукції. В сільському господарстві цей метод обліку застосовується у виробництві по заготівлі будівельних матеріалів (кар'єри), переробці соняшнику, зерна, фруктів, овочів і т.п.

Позамовний метод обліку витрат на виробництво застосо­вують, в основному, на індивідуальних та дрібносерійних виробництвах. Об'єктом обліку при використанні цього методу є окреме індивідуальне замовлення, окремий контракт (проект) або партія продукції, яка складається з ідентичних зразків, що проходять однаковий технологічний процес виготовлення. Відповідно при цьому методі відкриття ана­літичних рахунків і калькуляція собівартості проводиться по кожному замовленню або партії виробів. Витрати по замов­ленням (партіям виробів), виготовлення яких не закінчено, вважається незавершеним виробництвом.

Попередільний метод обліку витрати (від слона переділ) — певна сукупність технологічних операцій, внаслідок яких отримують конкретну продукцію, готову для використання чи продажу, на виробництво використовується у виробництвах, де продукція одержується внаслідок послідовної переробки


Розділ 2

вихідної сировини по окремих стадіях (переділах) на без­перервній основі. Наприклад, в цегельному виробництві виді­ляються переділи: заготівля глини, виготовлення сирцю, сушін­ня, випалювання цегли. Власне по цих переділах відкривають аналітичні рахунки по обліку витрат і виходу продукції.

Облік витрат у промислових виробництвах ведуть за такою номенклатурою: витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; сировина і матеріали (без зворотних відходів); роботи та послуги, витрати на утримання основних засобів; інші витрати; витрати на організацію виробництва й управління.

На статті «Витрати на оплату праці» відображають основну оплату праці, нараховану працівникам, які обслуго­вують технологічний процес у цьому виді промислового 5 ви­робництва, додаткову оплату праці (оплату чергових і додат­кових відпусток, компенсацій за невикористану відпустку, пільгових годин підлітків, оплату за виконання державних і громадських доручень, винагороду за вислугу років тощо). Дебетують субрахунок 233, кредитують рахунок 66.

На статті «Відрахування на соціальні заходи» облічують внески в установлених розмірах від основної і додаткової заробітної плати органам соціального страхування та до Пенсійного фонду. Дебетують субрахунок 233, кредитують рахунок 65.

У статті «Сировина і матеріали» облічують витрати на си­ровину і матеріали, які є основою виготовлення продукції або необхідним її компонентом (наприклад, у виробництві ком­бікормів — вартість зерна і зерно-сумішок та ін.; на млинах — вартість зерна; в первинній обробці льону і луб'яних в, спирту-ректифікату, цукру, лимонної кислоти тощо; на забійних майданчиках — вартість худоби і птиці; у виробництві молоко-нродуктів — вартість молока, цукру, ваніліну тощо; в лісо­пильному виробництві — вартість лісу, в цегельному і чере­пичному виробництві — вартість глини, піску).


Іванюта П.В., Левченко З.М.

Сільськогосподарську сировину власного виробництва (молоко, зерно, овочі, плоди, худобу тощо), використовувану для переробки у промислових виробництвах, оцінюють за фактичною вартістю. На вартість списаної сировини для пере­робки дебетують субрахунок 233 і кредитують рахунки 20, 21, 25, 27.

На статтю «Роботи і послуги» відносять вартість робіт і послуг, виконаних допоміжними виробництвами, іншими під­приємствами й організаціями, для виробничих потреб про­мислових виробництв. Тут же відображають витрати на виробіток енергії для виробничих потреб промислових вироб­ництв: енергії власних електростанцій, компресорного устат­кування для вироблення холоду, котелень, не з'єднаних із центральною котельнею; енергії, одержаної від інших госпо­дарюючих суб'єктів. Дебетують субрахунок 233 і кредитують рахунки 23, 63, 68 та ін.

На статті «Витрати на утримання основних засобів» відображають суми відповідних нарахувань по основних засобах промислових виробництв. Дебетують субрахунок 233, кредитують рахунок 13. На цій же статті відображають вар­тість палива, витраченого на роботу машин, механізмів та інших основних фондів промислових виробництв; вартість будматеріалів, використаних на ремонт будівель і споруд господарським способом, вартість запчастин, використаних для заміни спрацьованих частин машини й інших об'єктів при проведенні ремонту основних засобів промислових вироб­ництв за межами ремонтно-механічної майстерні. Дебетують субрахунок 233, кредитують рахунок 20. У витратах відобра­жають також суми амортизаційних відрахувань по основних засобах, нематеріальних активах і інших необоротних активах, які використовуються в промислових виробництвах.

На статтю «Інші витрати» відносять страхові платежі по основних засобах промислових виробництв, дебетуючи субра­хунок 233 і кредитуючи рахунок 65. На цій же статті відобра-


Розділ 2

жають витрати на відрядження (дебет субрахунка 233, кредит пахунка 372), а також втрати від браку, списані по забра-кованій продукції, вартість сировини і матеріалів, зіпсованих під час налагодження обладнання або понад встановлені норми. Попередньо витрати по виправленню браку, а також вартість самого браку нагромаджують на рахунку 24. Списан­ня втрат від браку на собівартість продукції відображають на дебеті субрахунка 233 і кредиті рахунка 24.

По етапі «Витрати на організацію виробництва й управ­ління» облічують цехові витрати, а також загальновиробничі витрати в установленому порядку. Попередньо ці витрати нагромаджують за статтями витрат на рахунку 91, а потім роз­поділяють і відносять на цю статтю комплексно: дебет субра­хунка 233 і кредит рахунка 91.

На кредиту субрахунка 233 відображають вихід продукції промислових виробництв у кореспонденції з дебетом рахунків:

26 «Готова продукція» — на вартість готової продукції, призначеної для реалізації;

201 «Сировина і матеріали» — на вартість продукції, оприбуткованої як сировина і матеріали тільки для власного виробництва;

205 «Будівельні матеріали» — на вартість продукції, оприбуткованої як будівельні матеріали;

208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» -на вартість продукції, оприбуткованої як корми.

В кінці року за встановленою методикою визначають фактичну собівартість виробленої промислової продукції і планову собівартість коригують до фактичного рівня.

Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв відображаються на аналітичних рахунках в розрізі вищеназ­ваних статей витрат на підставі типових і специфічних для цієї підгалузі первинних документів.

Підставою для списання сировини і матеріалів на витрати промислових виробництв є накладні, товарно-транспортні


Іванюта П.В., Левченко З.М.

накладні на відправку молока і молочних продуктів, акти на вибуття худоби та птиці, лімітно-забірні карти тощо. На млинах приймання зерна для переробки оформлюють помоль­ною квитанцією. Всі ці документи є підставою для ведення журналу обліку робіт і витрат.

Суми нарахованої оплати праці працівників, безпо­середньо зайнятих в технологічному процесі промислового виробництва відображають в щоденних, недільних або разо­вих нарядах на відрядну роботу (індивідуальних та бригад­них), облікових листах праці та виконаних робіт, табелях обліку робочого часу.

Дані первинних документів про витрати кожного промис­лового виробництва, згруповані в Журналі обліку робіт і витрат, використовують також для складання зведених до­кументів з обліку витрат та виходу готової продукції. Так, на сепараторних пунктах складають Відомість переробки молока й молочних продуктів. В другому розділі цієї відомості відображають дані про надходження продукції. В цехах по забою птиці складають Виробничий звіт про переробку птиці та вихід продукції, в якому щодня на підставі актів про забій птиці відображають поголів'я і живу масу птиці, що надійшла для забою, а також вихід м'яса від забою. В інших промис­лових виробництвах складають Звіт про переробку продукції. Він також має два розділи: в першому показують кількість фактично використаної сировини, матеріалів і тари, а також витрати за нормами на фактичний вихід готової продукції, а у другому - фактичний вихід продукції у фізичних та умовних одиницях.

Для оформлення виготовленої продукції промислових виробництв застосовують такі первинні документи. Пило­матеріали (дошки, тес, обаполок) оформляють спеціальною відомістю, яку складає бригадир або майстер пилорами. У неї записують кількість одержаних пиломатеріалів за їх видами і сортами. Цеглу оприбутковують на підставі акта, де зазна-


Розділ 2

ають кількість цегли-сирцю, закладеної на випалювання, час закладення до печі, кількість готової цегли (цілої і бою). Акт складають на кожну окрему партію цегли, одержану з випалювання. Переробку овочів, плодів, ягід оформлюють Звітом про переробку продукції. На склад цю продукцію відправляють і оприбутковують за Накладними внутрішньо­господарського призначення.

Зведений облік виробництва. Для зведеного обліку витрат і виходу продукції (робіт, послуг) з виробництва перед­бачено використовувати журнал-ордер, який з метою кращого розподілу обов'язків між виконавцями, підрозділяють на два: 10.2 с/г. та 10.3 с/г.

В журналі-ордері № 10.3 с/г. відбувається зведений облік за рахунками:

23 «Виробництво»;

24 «Брак у виробництві»;

39 «Витрати майбутніх періодів»;

91 «Загальновиробничі витрати»;

92 «Адміністративні витрати»;

93 «Витрати на збут».

Журнал-ордер № 10.3 с/г. для відображення кредитових оборотів по виходу продукції окремих підгалузей основного виробництва, списання вартості послуг чи робіт допоміжних виробництв та певних видів витрат (кредит рахунків 231, 232, 233, 234, 235, 24, 39, 91, 92, 93). Кореспондуючими рахунками виступають рахунки: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 39, 90, 91, 92, 93.

Журнал-ордер №10.2 с/г. використовується для обліку нарахованої оплати праці та пов'язаних з нею сум відрахувань на соціальні заходи та резерв наступних періодів, а також амор­тизаційних відрахувань (рахунки 13, 471, 651, 652, 653, 66).

Первинні документи, довідки бухгалтерії, відомості по нарахуванню амортизації тощо, є підставою для заповнення місячних виробничих звітів. їх складання у виробничих


827'Іванюта П.В., Левченко З.М.

підрозділах на підставі названих документів, а за потреби залучають ті з них, що складені в інших підрозділах чи в бух­галтерії господарства, а також аркуші-розшифрування, що складені при записах в інших журналах-ордерах. Практи­кується також виробничі звіти заповнювати в бухгалтерії господарства на підставі одержаних від підрозділів і складе­них в бухгалтерії документів, наприклад за нарахуванням амортизації.

По виробництву передбачено ведення таких виробничих звітів до журналу-ордера № 10.3 с/г.:

Виробничий звіт № 10.3а с/г. — для основного вироб­ництва;

Виробничий звіт № 10.36 с/г. — для інших виробництв;

Виробничий звіт № Ю.Зв с/г. — для загальновиробничих витрат;

Виробничий звіт № 10.3г с/г. — для адміністративних витрат.

У виробничих звітах дані групуються в розрізі, який доз­воляє у подальшому зробити записи по аналітичних рахунках відповідних синтетичних рахунків.

За наявності кількох виробничих звітів, за якими спису­ють витрати на відповідний синтетичний рахунок чи опри­бутковують продукцію, складають Зведену відомість до жур­налу-ордера (форма № 10.Зд с/г.).

Для накопичування даних протягом року про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) по кожному аналітичному ра­хунку використовують Оборотну відомість по рахунках (форма 10.3 д с/г.). Рахунки в ній відкривають відповідно до діючих положень (стандартів), записи роблять на підставі виробничих звітів. Підсумки виробничих звітів з деталізацією сум по синтетичних рахунках (субрахунках) або підсумки зведеної відомості переносять в журнал-ордер № 10.3 с/г., а їх дані — в Головну книгу [73, С.473-491].


і


Розділ 2Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.013 с.)