Оперативний облік виробничих запасівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оперативний облік виробничих запасівПорядок оформлення первинної документації по виробни­чих запасах залежить від виду матеріалів і джерел їх надходжен­ня. Матеріальні запаси оформляються рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, накладними, товарно-транспортни­ми накладними, податковими накладними та ін. Внутрішнє переміщення матеріальних цінностей здійснюється на основі накладних, які оформляються в двох примірниках. В міру над­ходжень документів від керівників підрозділів складається реєстр на здачу документів і передається в бухгалтерію в одно­му примірнику з первинними документами [117].

Видача і використання виробничих запасів та списання їх на витрати виробництва оформляють такими документами: накладними, чеками та лімітно-забірними картками, платіж­ними вимогами-дорученнями.

Виробничі витрати включають також витрати по транс­портуванню, націнку, комісійний збір, митні збори, природні втрати в дорозі, витрати по страхуванню вантажів та ін. Дані витрати залежать від партії вантажу, зміни місцезнаходження постачальників, видів використаного транспорту, способу на­вантаження й інших факторів.

При виписці платіжних документів вказується сума по­датку на додану вартість (ПДВ), яка в вартість матеріалу не входить, а записується окремо сумою. На наш погляд, подат­кова накладна (не зареєстрований платник податку на додану вартість) може не оформлятись, так як в даному випадку існує дублювання трьох первинних документів.

Матеріальні цінності, які надійшли від постачальників, оформляються прибутковими ордерами, що виписуються на кожен номенклатурний номер та партію матеріалів, а ті, які надійшли через підзвітних осіб — оформляються рахунками, товарними чеками, фіскальними чеками, що прикладають до звіту про витрати коштів на відрядження та з підзвітних сум.


Розділ З

Завідуючий складом обліковує надходження товарів в книгах (карточках) складського обліку.

Переміщення матеріальних цінностей зі складу на вироб­ництво завідуючими складами оформляються вимогами, де за­писується найменування матеріалу, порядковий номер, партія та кількість. Первинні документи, призначені для обліку руху запасів у процесі виробництва, містять лише кількісні дані. Оп­рибутковуються запаси за тією вартістю, за якою їх отримано з врахуванням витрат на доставку (первісна вартість) на рахун­ку 20 «Виробничі запаси». Методи оцінки запасів викладено у П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністра фінансів України від 30.11.2000 р. із змінами і доповненнями № 304 [6].

Одним з важливих питань в процесі надходження ма­теріальних цінностей є їх оцінка. Оцінка матеріальних цінно­стей найчастіше здійснюється за ринковими, договірними цінами, за фактичною або плановою (нормативною) собі­вартістю (коригування проводиться в кінці року).

Основні методи списання запасів в більшості господарств є:

♦ за собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО) — оцінка запасів ґрунтується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили, тобто одиниці запасів, які надійшли (придбані, вироблені) першими, відпускаються (прода­ються) також першими;

♦ за собівартістю останніх за часом надходження запасів (ЛІФО) — оцінка запасів заснована на припущенні, що запаси використовуються у послідовності щодо надхо­дження запасів, тобто одиниці запасів, які надійшли (придбані, вироблені) останніми, відпускаються (про­даються) першими;

♦ за фактичною собівартістю кожної одиниці закуплених запасів на день їх придбання.

Завідуючі складами на кожний вид матеріалів присвоюють номенклатурний номер, який повторюється у всіх первинних


Іванюта П.В., Левченко З.М.

документах, що відображають рух цього виду. Складський облік ведуть в книгах та картках складського обліку. В реєст­рах складського обліку відображаються дані по кожному первинному документу. В міру надходження документів керівники підрозділів, завідуючі складами складають реєстр на їх здачу і передають в одному примірнику в бухгалтерію разом з первинними документами. Прогресивним з точки зору скоро­чення трудомісткості обліку є спосіб оформлення відпуску ма­теріалів безпосередньо в картках складського обліку. При цьо­му отримувач розписується в карточці складського обліку матеріалів, в якій передбачена спеціальна графа для простав­лення коду виробничих витрат. Таким чином, картка складсь­кого обліку є одночасно виправдовуючим документом, в дано­му випадку виключається можливість несвоєчасності записів в ній, посилюється контроль за витратами матеріальних ціннос­тей. Проте цей спосіб не використовується. Списання запасів оформляються відповідними актами на списання насіння, доб­рив, засобів захисту рослин, кормів та ін.

Облік одержаної продукції має свою специфіку. Так, на­приклад, для обліку урожаю зернових культур застосовують путівки на вивезення продукції з поля. До початку збирання бухгалтерія видає кожному комбайнеру потрібну кількість бланків путівок. Комбайнер на кожне відправлення зерна від комбайна виписує путівку в 3-х примірниках, де зазначає своє прізвище, ім'я та по батькові, номер відділу, куди відправлено зерно, назву продукції і сорт, номер поля і автомобіля, прізви­ще водія і бункерну масу зерна. Зерно, що надійшло від ком­байнера на тік або до комори, вагар повинен обов'язково зва­жувати і передавати 2-й і 3-й примірник путівки завідувачу током (комірникові), який залишає у себе для звіту третій при­мірник, а другий повертає водієві. На підставі цих документів проводять відповідні записи в бухгалтерських реєстрах. Після цього талони можуть бути видані під звіт комбайнерам і водіям для повторного використання. Зерно, яке надійшло від ком-


Розділ З

'айнів на тік, в більшості випадків вимагає додаткового сорту-ання та сушіння. Роботи, пов'язані з очищенням зерна, оформляють Актом на сортування і сушіння продукції рос­линництва, який складають в одному примірнику на кожну партію продукції в присутності агронома. Підписує його завідувач току, бригадир, вагар, та агроном. Акт є підставою для оприбуткування очищеного зерна за культурами та сорта­ми, а також відходів, придатних для використання та списан­ня відходів, які не можна використати, і втрат від усихання зерна. Зерно або насіння олійних культур і трав, що відправля­ють на приймальні або заготівельні пункти, оформляється то­варно-транспортною накладною, яка складається в трьох (чо­тирьох) примірниках. Якщо сортове насіння відправляється на хлібоприймальний пункт, крім Товарно-транспортних наклад­них агрономом обов'язково виписується Сортове свідоцтво.

У результаті досліджень виявлено недосконалість первин­ного обліку при оприбуткуванні сільськогосподарської про-дукілї через відсутність реквізитів, що характеризують якісні параметри продукції у реєстрах або відомостях чи то у товар­но-транспортних накладних, податкових накладних, наклад­них. Це в свою чергу призводить до втрати коштів при здачі продукції переробникам. Рекомендується доповнити у цих первинних документах реквізити якісних параметрів про­дукції, зокрема, сортність, вміст цукру, крохмалю, клейкови­ни, кислотності, білка, жиру тощо з метою визначення спра­ведливої вартості за вироблену продукцію та отримання відповідного доходу товаровиробниками (рис. 3.4, 3.5).

Облік продукції овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних культур ведеться у Щоденнику надходження сіль­ськогосподарської продукції, який щоденно складає бригадир в одному примірнику на всю бригаду.

Корми, згодовані тваринам внаслідок випасу, в бухгалтер­ських реєстрах не оприбутковуються. Кількість згодованих у такий спосіб кормів визначає агрономічна та зоотехнічна  


Іванюта П.В., Левченко З.М.

НАКЛАДНА №_____

(для сільськогосподарських підприємств)
від"__ "_________________ 200__ p.

Рис. 3-5. Рекомендована накладна (для сільського господарства) 172


Розділ З

служба шляхом зважування зеленої маси з контрольних діля-нок. На кожний вид заготовлених і прийнятих кормів комісія складає Акт приймання грубих і соковитих кормів в двох при­мірниках. Крім акта комісія складає схему ділянок з позначен­ням розташування скирт, стогів, буртів, траншей і т.ін. В кож­ну скирту, стіг, бурт закладають дерев'яну дощечку, на якій зазначають номер стогу, бурта, траншеї, час укладання, обсяг в кубометрах, масу заготовлених кормів. 1-й примірник акта пе­редають в бухгалтерію, 2-й разом із схемою ділянок розташу­вання кормів вручається керівнику підрозділу.

Відпускання кормів зі складу або інших місць зберігання для годівлі тварин відбувається за Відомістю витрат кормів, яку виписує бухгалтерія на кожну групу тварин на підставі раціонів годівлі, складених зоотехніком, а 2-й примірник пере­дається одержувачу кормів. У відомості витрати кормів ведуть щоденний облік поголів'я і кількості витрачених кормів, які в кінці місяця перераховують на кормові одиниці. Після затвер­дження Відомості витрат кормів керівником 1-й примірник з підписом одержувача кормів служить підставою для списання їх з підзвіту матеріально відповідальної особи. 2-й примірник з підписом особи, яка відпустила корми, використовується як документ для списання вартості витрачених кормів на затрати виробництва. Цей облік ведуть у Журналі обліку затрат кормів. Всі документи про рух кормів після перевірки і запису їх даних в Книгах складського обліку і Журналі обліку затрат кормів передають в бухгалтерію.

Основним первинним документом по обліку надходження молока є Журнал обліку надою молока, який ведеться завідува­чем ферми, бригадиром, майстром машинного доїння або стар­шою дояркою. В ньому по кожній доярці щоденно записується кількість корів, що дояться, кількість надоєного молока вранці, вдень, увечері. Завідувач ферми або інша посадова особа, яка є доручення від керівника або структурного підрозділу що­денно визначають процент жиру в молоці по кожній групі корів


Іванюта П.В., Левченко З.М.

і перераховує прийняте молоко в одновідсоткове і стандартне. Для обліку щоденного надходження і витрачання молока про­тягом місяця на кожній фермі ведеться Відомість руху молока.

По завершенні звітного періоду один примірник Відомості руху молока разом з Журналом надою молока по надходжен­ню, Лімітно-забірними картками, Товарно-транспортними на­кладними та іншими документами по витрачанню молока на­дається в бухгалтерію. Другий примірник Відомості руху молока служить підставою для оприбуткування і списання ви­траченого молока в Книзі складського обліку.

Основним первинним документом по обліку надходження вовни являється Акт настригу і приймання вовни. Акт скла­дається зоотехніком з участю старшого чабана і завідувача пункту стрижки овець на підставі Щоденника надходження та відправки вовни на заготівельні пункти. Акт настригу і прий­мання вовни складають у трьох примірниках, з яких перший є підставою для оприбуткування вовни на складі, другий примірник залишається у бригадира, а третій передають зоо­техніку для складання заключного звіту про стриження овець.

Прийняту від стригалів вовну після визначення її клас­ності пакують у тюки і записують в Покіпний опис на шерсть, відправлену вовну оформляють товарно-транспортною на­кладною.

Оприбуткування зібраних яєць на птахофермі проводять на підставі Щоденника надходження сільськогосподарської про­дукції, де щоденно записується кількість несучок на фермі, кіль­кість зібраних яєць (цілих і битих), а також кількість яєць від молодняку курей. Облік надходження яєць ведеться в Картці обліку руху дорослої птиці, в якій щоденно відображається і фактичний збір яєць. Щоденно зібрані яйця здають за Наклад­ними (внутрішньогосподарського призначення) на яйцесклад, де їх сортують відповідно до затверджених стандартів за якістю і категоріями. Результати сортування яєць оформляються Ак­том на сортування яєць цеху інкубації (для спеціалізованих


Розділ З

■осподарств). Відсортовані яйця, які непридатні для інкубації, здають на склад за Накладною з поміткою «Брак від інкубації». Партії яєць, що закладені в інкубатор, присвоюється порядко­вий номер, який зберігається за цією партією до кінця інкубації і після виведення курчат до 150-денного віку. Щоденно під час інкубації або періодично у встановлені строки начальник цеху на підставі документів (накладних, актів про рух і сортування яєць та інших) складає і надає в бухгалтерію звіт про процес інкубації. На складі (в конторі) облік руху яєць ведуть в Книзі складського обліку за видами і категоріями.

Облік меду і воску та іншої продукції бджільництва веде завідувач пасіки у щоденнику надходження сільськогоспо­дарської продукції. Мед викачують із сот у присутності комі­сії, призначеної керівником господарюючого суб'єкта.

Для обліку виловленої у ставку риби, одержаної вовни-линьки на фермах та іншої продукції тваринництва також ви­користовують Щоденник надходження сільськогосподарської продукції. Якщо окремі види продукції потрібно додатково очищати або переробляти, то ці операції оформляють окремим актом, але до щоденника слід включати всю продукцію, одер­жану до її очищення і переробки.

Облік загальновиробничих витрат ведуть по кожному під­розділу, окремо за прийнятою номенклатурою статей у відо­мості № 12. Місячні підсумки відомостей переносять до жур-налу-ордера № 10.

Облік прямих виробничих витрат відображаються на ра­хунку 23 — «Виробництво», а на рахунку 91 ведуть облік по за­гальновиробничих витратах, які наприкінці звітного періоду списуються на рахунок 23 — «Виробництво» і розподіляються між об'єктами калькулювання. Наприклад, в 24 господарствах відповідно до заробітної плати. Таку методику не можна наз­вати обґрунтованою, оскільки найбільша сума загальновироб­ничих витрат буде віднесена на виробничі витрати, пов'язані з Ручною працею.


Іванюта П.В., Левченко З.М.

Контрольні питання

1. Назвіть етапи організації внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

2. Що являють собою облікові реєстри та відомості?

3. Що таке КТУ (коефіцієнт трудової участі)?

4. Як здійснюється первинний облік оплати праці?

5. Який порядок оформлення первинної документації по виробничих запасах?

6. Які існують основні методи списання запасів?

7. Яке відображення в первинних документах, реєстрах та відомостях знаходять якісні параметри сільськогоспо­дарської продукції?

8. Як здійснюється облік витрат у малих (приватних) суб'єктах господарювання?

Тести для самоконтролю знань

1. Питання методології об'єктів обліку виробничих витрат
повинно включати групування витрат за:

— елементами;

— статтями;

— операційними періодами;

— технологічними процесами.

2. КТУ являє собою:

— оплату праці за виконання громадських і державних обов'язків;

— узагальнюючу кількісну оцінку реального вкладу кож­ного працівника бригади;

— середній заробіток за день разом з усіма видами оплати та утримань;

— особливість встановлення розмірів оплати праці та норм продуктивності.


Розділ З

3. Відрядний заробіток і всі види колективних премій роз­
поділяють на основі:

— протоколу рішення ради бригади про присвоєння КТУ;

— галузевої угоди;

— журнально-ордерної форми обліку;

— наряду на оплату праці.

4. Видача і використання виробничих запасів та списання
їх на витрати виробництва оформляють:

— платіжними дорученнями;

— накладними;

— чеками;

— всі відповіді правильні.

5. Оцінка матеріальних цінностей не здійснюється по:

— ринкових цінах;

— договірних цінах;

— по виробничій собівартості;

— по фактичній або плановій (нормативній) собівартості.

6. Облік прямих виробничих витрат відображається на ра­
хунку:

— 91 «Загальновиробничі витрати»;

— 23 «Виробництво»;

— класу 8 «Витрати за елементами»;

— класу 9 «Витрати діяльності».

7. Списання на витрати виробництва вартості запасів, спла­
ченої постачальникам, має таку кореспонденцію рахунків:

— Дт 20 - Кт 63;

— Дт 23 - Кт 63;

— Дт 80 - Кт 63;

— Дт 23 - Кт 20.

8. Формуючи первісну вартість запасів, транспортно-за­
готівельні витрати (ТЗВ) мають бути віднесені до вартості:

— готової продукції;

— матеріалів;

— послуг за перевезення;

— т/км.


Розділ 4

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В УМОВАХПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 162; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.009 с.)