В умовах чекової форми розрахункуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В умовах чекової форми розрахункуУзагальнюючи досвід ведення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку в умовах внутрішньогосподарського розрахунку, можна зробити такі висновки:

♦ внутрішньогосподарський (управлінський) облік у більшості випадків здійснюється по валовому вироб­ництву продукції, виконанню робіт (послуг) і ліміту ви­трат. Система оплати праці працівників підрозділу і форма матеріального стимулювання побудована так, що розмір оплати праці і матеріального стимулювання залежить від рівня виконання виробничої програми і економії виробничих витрат;

♦ у деяких господарствах внутрішньогосподарський (уп­равлінський) облік здійснюється не лише по вироб­ництву продукції і ліміту витрат, а й по сумі грошових надходжень від реалізації продукції (товарів, робіт, по­слуг), тобто на бригади, ферми і інші підрозділи покла­даються також функції збуту (реалізації) продукції;

♦ ряд господарств веде внутрішньогосподарський (уп­равлінський) облік лише по виконаних роботах або надходженню продукції в натуральних показниках, а в кінці кварталу або року обліковуються вартісні показ­ники, по яких проводиться аналіз виробничо-фінансо­вої діяльності;

♦ деякі господарства внутрішньогосподарський (уп­равлінський) облік ведуть за спрощеною системою че­рез диспетчерську службу, а елементи внутрішньогос­подарського розрахунку зберегли лише на облік оплати праці в залежності від кількості і якості виконаних робіт з застосуванням штрафних санкцій або матеріаль­ного стимулювання.


Розділ 4

Матеріали анкетування керівників і спеціалістів суб'єктів господарювання Полтавської області свідчать, що в області лише близько 20 цих господарств зберегли частково елементи внутрішньогосподарського розрахунку (табл. 4.13).

Таблиця 4.13 Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

 

Показники   Роки    
з/п 2003 р. ' (+,-)доі 1990 р.
1. Урожайність, ц/га: зернові цукрові буряки 45,5 387,9 40,9 304,4 49,6 316,9 47,8 223,7 +2,3 -164,2
Продуктивність ху­доби: Надій на 1 корову, кг Середньодобовий приріст, гр: ВРХ свиней 432 168 507 208 486 162 509 237 + 1383 +77 +69 +11,14 +8,81 +27,53 +289,36 +401,11
2. Собівартість основ­них видів сільського­сподарської продук­ції, грн на 1 ц: - зернових - цукрових буряків - молока - м'яса ВРХ - м'яса свиней 5,00 2,84 23,53 135,23 215,7 > 166,3 70,7 745,1 4585,8 12636,4 14,53 6,71 35,69 258,52 410,80 16,14 11,65 51,06 424,59 616,81
3. Валова продукція, тис. грн 6050 : 4721 . 5740 '< 13610 +7560
4- Рентабельність по господарству, %: по рослинництву по тваринництву 104,4 223,9 60,1 121,8 369,5 88,4 50,6 104,1 76,9 19,4 41,4 -85 -161,9 -18,7

Іванюта П.В., Левченко З.М.

Аналіз основних економічних показників кооперативу «Батьківщина» Котелевського району Полтавської області свідчить, що за 13 років основні виробничі показники мають тенденцію до зростання. Так, у порівнянні з 1990 р. у 2003 р. урожайність зернових зросла на 2,3 ц/га, збільшився надій мо­лока на одну корову на 1383 кг, приріст ВРХ на 77 г та свиней — на 69 г. В цілому валова продукція має тенденцію до зростан­ня, в порівнювальних цінах 2000 р. за 13 років вона зросла на 7560 тис. грн. Поряд з цим підвищилась собівартість основних видів сільськогосподарської продукції, що призвело до знижен­ня рентабельності на 85%, хоча по галузях вона залишається ви­сокою — 58,6% в рослинництві і 41,4% в тваринництві.

Основні причини збільшення собівартості не залежать від рівня господарювання кооперативу, а є результатом значного підвищення цін на нафтопродукти, добрива, засоби захисту рослин, електропостачання, про що детально було проаналізо­вано на початку другого розділу.

У валовому прибутку відрахування на адміністративні ви­трати становлять — 17%, та витрати на збут — 15,4%. Дані ви­трати стосуються кожного виду продукції або послуг, тому їх було б коректніше розподілити по кожній галузі. Це дало б можливість розраховувати повну собівартість продукції, що є необхідною умовою при складанні договорів з постачальника­ми та підрядниками.

Досвід показує, що деякі господарства в умовах внутріш­ньогосподарського розрахунку забезпечили ефективну адап­тацію до умов, які складаються під дією зовнішніх чинників, конкурентоспроможність і фінансову стійкість в умовах рин­кових перетворень.

Розглянемо детально організацію внутрішньогосподарсь­кого обліку в умовах внутрішньогосподарського розрахунку і чекової форми контролю.

Всі господарські операції всередині кооперативу оформ­ляються чеками, за допомогою яких здійснюється контроль за


Розділ 4


виробничими витратами (рис. 4.1). На суму витрат по кожно­му виду продукції — затрати на насіння, корми, пальне і т.ін. керівники підрозділів виписують розрахункові чеки. За ви­роблену продукцію чеки отримують від бухгалтерії, за надані послуги чеки виписуються керівниками інших підрозділів. Потім керівники підрозділів складають звіт про кількість от­риманої продукції і суму витрат. При виконанні робіт у підрозділі іншими господарствами чек на суму вартості вико­наних робіт (без ПДВ) передається в бухгалтерію разом з звітом про виконання виробничого завдання. При розрахун­ках чекодавець виписує одночасно два чеки. Один чек пе­редається керівнику внутрішньогосподарського підрозділу, який виконав роботу (комірнику) тощо, а другий чек зали­шається у лімітованій чековій книжці, при цьому сума витрат по чеку визначається так:


Рис. 4.1. Форма і рух розрахункового чеку

♦ при нарахуванні заробітної плати — на суму нарахова­ної заробітної плати;Іванюта Л.В., Левченко З.М.

♦ при нарахуванні амортизації основних засобів — на су­му фактично нарахованої амортизації по основних за­собах і інших необоротних активах;

♦ при виконанні робіт для виробничого підрозділу інши­ми господарствами на суму, яку потрібно оплатити підрядній організації без податку на додану вартість;

♦ при виконанні транспортних робіт автотранспортом — за кількістю виконаних перевезень в тонно-кілометрах за внутрішньогосподарськими цінами;

♦ при виконанні робіт машинно-тракторним парком — за обсягом виконаних робіт в умовних еталонних гектарах за внутрігосподарськими цінами;

♦ при виконанні робіт комбайнами — за кількістю зібра­ної площі в фізичних одиницях за внутрішньогоспо­дарськими цінами;

♦ при використанні електроенергії, газу і води — сума в чекові визначається за кількістю витраченої електрое­нергії, води і газу і вартості одиниці цих послуг, перед­баченій у внутрішньогосподарському завданні на поча­ток року;

♦ при використанні насіння, кормів, добрив, пального і мастила, інших матеріалів їх оцінка визначається, вихо­дячи з кількості витрачених матеріалів, оцінених за внутрішньогосподарськими та покупними цінами [103]. Чекодавцями затверджуються керівники підрозділів. Вони отримують від фінансово-економічного відділу кооперативу завдання для виробничого підрозділу за обсягом виробництва, лімітом витрат і чекову книжку для проведення розрахунків за отримані товарно-ма­теріальні цінності і послуги інших підрозділів. Керівни­ки підрозділів виписують і передають комірнику чек на суму вартості отриманих матеріальних цінностей, в бухгалтерію — на суму нарахованої заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи, на суму нарахованої


Розділ 4

амортизації основних засобів та інших необоротних ак­тивів, в ремонтну майстерню — на суму витрат на ре­монт основних засобів, в автогараж — за виконані транспортні роботи і т.д. За вироблену і здану на склад або направлену для реалізації й на інші погреби про­дукцію внутрішньогосподарський підрозділ отримує чек від бухгалтерії на суму вартості цієї продукції. Розрахункові чеки видаються чекодавцем за проведені ро­боти і послуги іншому підрозділу: складу за отримані насіння, корми, пальне та інші запаси; завідувачу гаражем — за вико­нані автотранспортні роботи; бригадиру тракторної бригади — за виконані роботи тракторами і комбайнами; керівнику елек­трогосподарства — за використану електроенергію; за вико­нані ремонтні роботи чеки передаються завідувачу ремонтної майстерні і додаються до місячного звіту. За умови, якщо бри­гада, ферма або інші підрозділи виконують роботу по реалі­зації продукції, придбанню товарно-матеріальних цінностей, на будівництві, а також інші не властиві для них функції, керівник виписує розрахунковий чек на суму витрат, оцінених за внутрішньогосподарськими цінами.

Вироблена продукція — основна, побічна — обліковується в первинних документах за загальноприйнятими формами (реєстри відправки зерна та іншої продукції з поля, щоденники надходження продукції рослинництва, акти на оприбуткуван­ня грубих і соковитих кормів, щоденники обліку надою моло­ка, акти на оприбуткування приплоду тварин, відомості зважу­вання тварин та інше). При здачі цих документів в бухгалтерію на суму вартості виробленої продукції виписується прибутко­вий чек і передається керівникові виробничого підрозділу.

Протягом місяця іде звичайний процес: збирається, офор­мляється інформація, проводиться аналіз і внутрішній аудит, оформляється виробнича звітність. У фінансово-економічно­му відділі здійснюється аналітичний облік. На вимогу корис­тувач і в видається внутрішньогосподарська інформація і

із271


Іванюта П.В., Левченко З.М.

приймаються управлінські рішення. Особливості внутрішньо­господарського обліку і звітності зображені на рис. 4.2.

Результати виконання завдання виробничими підрозділа­ми оцінюються методом співставлення планових показників та фактичними даними розрахункових чеків.


Рис. 4.2. Система внутрішньогосподарського обліку і звітності


Чеки за отримані матеріали, вироблену продукцію, вико­нані роботи і послуги виписують не пізніше ніж через два дні, останній день подання розрахункових чеків — друге число, а по оплаті праці — п'яте число наступного місяця. У випадку затримки при виписці розрахункових чеків, несвоєчасного по­дання звітів про витрати і вихід продукції виробничому під­розділу винний підрозділ штрафується в розмірі 1 % загальної


Розділ 4

суми чеків за кожний день прострочки на основі складеного акту-претензії. На суму штрафу керівник виробничого підроз­ділу передає чек в бухгалтерію. На практиці немало випадків, коли рільничі бригади, тваринницькі ферми й інші підрозділи за розпорядженням керівництва виконують роботи, не перед­бачені внутрішньогосподарським завданням. Наприклад, ви­конувались роботи по ремонту школи, будинку ветеранів-. При цьому були витрачені будівельні матеріали, нараховувалась заробітна плата, використовувались транспортні роботи. Всі ці витрати включаються до звіту про виробничі витрати. На суму фактично проведених витрат бухгалтерія виписує чек для цього підрозділу. Вони включаються до звіту як проведені витрати і як виконані роботи (послуги) на сторону. При підве­денні підсумків роботи таких підрозділів із загальної суми ви­трат такої бригади чи іншого підрозділу потрібно виключити суму прибуткових чеків за такі роботи і послуги. Решта витрат беруться в розрахунок при визначенні суми економії або пере­витрат. Планове завдання, яке було доведене на початку року по виходу продукції і виробничих витратах, може бути скори-говане, якщо змінилась посівна площа, кількість поголів'я тва­рин та у зв'язку з іншими об'єктивними причинами. Для порівняння планового завдання з фактичним, його виконан­ням і визначенням суми винагороди по кожному виробничому підрозділу складається окремий розрахунок.

Якщо бригада або інша виробнича одиниця виконувала за розпорядженням керівництва роботи або послуги на сторону і вони не передбачались внутрішньогосподарським завданням і лімітом витрат, то сума фактично проведених витрат цієї ви­робничої одиниці зменшується на суму отриманих прибутко­вих чеків за ці роботи.

Розрахункові чеки виготовляються в поліграфічному підприємстві, нумеруються і видаються чекодавцям під розпи­ску. Запасні чекові книжки зберігаються в бухгалтерії в сейфі нарівні з грошима.


13*Іванюта П.В., Левченко З.М.

В кінці місяця, але не пізніше п'ятого числа наступного місяця керівники внутрішньогосподарських підрозділів пода­ють в бухгалтерію звіти (реєстри) чеків:

♦ про вихід продукції, виконані роботи і послуги, в яких
реєструються прибуткові чеки;

♦ про проведені витрати, в яких реєструються видаткові
чеки.

Для зберігання чеків з числа працівників бухгалтерії виз­начають відповідальну особу. В її обов'язок входить зберігати і видавати керівникам підрозділів чеки, здійснювати контроль за витрачанням чеків, виписувати чеки за вироблену продук­цію і роботи, виконані виробничим підрозділом для інших ор­ганізацій і осіб, приймати від внутрішньогосподарських під­розділів чеки за нараховану оплату праці, амортизаційні відрахування, страхові платежі, грошові витрати, а також місячні звіти цих підрозділів [18].

Керівники виробничих підрозділів, тваринницьких ферм, промислових підрозділів разом із бухгалтерами-обліковцями оформляють чеки протягом місяця про кількість виробленої продукції, виконані роботи (послуги) виробничі витрати і складають звіти. Внутрішньогосподарський звіт складається на основі копій чеків: на проведені витрати, чеків, отриманих від підрозділів за виконані роботи і надані послуги, чеків на вироблену продукцію. Звіти мають два розділи: перший міс­тить інформацію — про суму проведених витрат всього, і в то­му числі за елементами витрат; другий — про кількість вироб­леної продукції і її вартість (рис. 4.3).

Всі звіти керівник підрозділу підписує особисто. Після пе­ревірки звіту працівник бухгалтерії ставить запис «перевіре­но» і також підписує його.

Звіти є основним джерелом даних про проведені витрати і отриману продукцію кожним виробничим підрозділом. Вони використовуються керівниками підрозділів, керівниками та спеціалістами. На підставі звітів легко визначити, як виконаноРозділ 4

Рис. 4.3. Титульна сторінка книжки розрахункових чеків

завдання про отримання продукції і доведені витрати, де і чо­му сталися перевитрати коштів.

Особливо важливе значення розрахункових чеків в то­му, що вони служать засобом поточної інформації і поточно­го контролю за внутрішньогосподарським розрахунком. Суть поточного контролю заключається в повсякденній пе­ревірці виконання виробничої програми, визначеної на по­чатку року.

Керівник підрозділу на основі даних чеків знає, в якій мірі дотримується ліміт витрат по кожній статті, і, користуючись цими даними, вирішує, які витрати необхідно проводити, які матеріальні цінності необхідно виписати зі складу, по яких ви­тратах потрібно почекати до початку наступного місяця. У вну­трішньогосподарському підрозділі є повна інформація про


Іван юта П.В., Левченко З.М.

кількість виробленої продукції, обсяг виконаних робіт і по­слуг. По суті — це повна інформація про роботу підрозділу.

Керівники і спеціалісти, користуючись звітами виробни­чих підрозділів, складеними на основі розрахункових чеків, знають про стан справ в кожному підрозділі і уже на початку місяця відомо, де, в якому підрозділі допущені недоліки і вжи­вають заходів до їх усунення, одночасно проводять популяри­зацію передового досвіду.

Комірники і інші матеріально відповідальні особи в кінці місяця подають до бухгалтерії звіти про рух продукції, вироб­ничих запасів, інших обігових коштів. Одночасно вони здають відповідальному працівникові бухгалтерії чеки виробничих підрозділів на суму вартості цінностей, отриманих внутріш­ньогосподарськими підрозділами.

Звіти виробничих підрозділів, складені на основі даних розрахункових чеків, підшиваються в окремій папці і зберіга­ються як інші документи бухгалтерського обліку.

В цих умовах, при застосуванні розрахункових чеків гос­подарства мають два джерела інформації про виконання ви­робничої програми внутрішньогосподарськими підрозділами. Одне джерело — це звіти підрозділів на основі розрахункових чеків, друге джерело — дані бухгалтерського обліку на основі первинних документів. В цих умовах працівники обліку по­винні слідкувати за тим, щоб показники цих способів обліку були ідентичними.

Як свідчить досвід з впровадженням внутрішньогосподар­ського розрахунку, виникають нові вимоги до обліку. Перш за все облік витрат і доходів ведеться по виробничих підрозділах — бригадах, фермах тощо, а також по культурах в рослинництві та інших видах продукції. Облік в умовах внутрішньогоспо­дарського розрахунку має бути організований так, щоб можна було виключити вплив показників роботи одного підрозділу на інший, щоб підвищення собівартості робіт, що виконують­ся машинно-тракторним парком, не впливало на собівартість


Розділ 4

продукції рослинництва, собівартість тваринництва, і щоб бу­ло виключено використання позитивних результатів роботи інших підрозділів. Інформація про процеси виробництва і ви­робничі витрати повинна надходити після здійснення госпо­дарської операції, а підсумки роботи можуть забезпечити уп­равлінський персонал в міру необхідності, але не пізніше 3—5 числа наступного місяця. Пропонуємо побудову дерева цілей організації внутрішньогосподарського (управлінського) облі­ку при виконанні механізованих робіт на збиранні зернових культур (рис. 4.4). Облік витрат і виходу продукції рослин­ництва ведуть на рахунку 231, а витрат і виходу продукції тва­ринництва — на рахунку 232. Аналітичні рахунки відкривають

nm — кількість агрегатів;

W — швидкість;

Кзм — коефіцієнт змінності;

Wp — робоча швидкість;

min — мінімальне використання коштів;

max максимальне використання коштів.

Рис. 4.4. Побудова дерева цілей організації внутрішньогоспо­дарського управлінського) обліку


Іванюта П.В., Левченко З.М.

по виробничих групах тварин — основне стадо великої рогатої худоби, вирощування молодняка і відгодівля ВРХ; основне стадо свиней, вирощування молодняка свиней старше двох місяців, відгодівля свиней, і т.ін., і крім того, окремо на кожну ферму. Аналогічно відкривають аналітичні рахунки і ведуть облік витрат і отриманої продукції по інших видах і групах тварин.

За дебетом обліковують витрати на утримання поголів'я тварин, по кредиту — отриману продукцію за плановою собі­вартістю.

На рахунку 231 аналітичні рахунки відкривають окремо по кожній р льничій бригаді і на кожну культуру. По дебету записують проведені витрати, а по кредиту — отриману про­дукцію за плановою собівартістю. При цьому потрібно врахо­вувати, що матеріальні витрати обліковуються за фактичною вартістю придбаних запасів, матеріалів і т.ін., тоді як у вну­трішньогосподарському завданні ці витрати повинні бути оцінені за внутрішньогосподарськими цінами, робота машин­но-тракторного парку, автотранспорту — за фактичною собі­вартістю.

Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв ведуть на субрахунку 233. Аналітичні рахунки відкривають окремо на кожний виробничий підрозділ і на кожний вид про­дукції, що ним виробляється. По дебету ведуть облік витрат, по кредиту записують кількість отриманої продукції за плано­вою собівартістю.

Облік витрат вантажного автотранспорту ведуть на субра­хунку 234, по дебету обліковують витрати по утриманню авто­мобілів, по кредиту — виконані роботи по перевезенню ван­тажів в тонно-кілометрах в оцінці за собівартістю.

В економічному відділі аналізують витрати як в натураль­них, так і у вартісних показниках, а потім порівнюють планові дані з фактичними, після чого облік витрат ведуть роздільно по галузях, виробничих підрозділах, по кожному виду продукції.


Розділ 4

Звіти виробничих підрозділів використовуються менед­жерами, працівниками бухгалтерії, спеціалістами для контро­лю за виконанням внутрішньогосподарського завдання, аналізу господарсько-фінансової діяльності. Після уточнення планового і фактичного завдання по виробництву продукції і річному ліміту витрат складаються розрахунки по визначенню суми винагороди колектива внутрішньогосподарських підроз­ділів. Система матеріального стимулювання членів колективу є важливим елементом внутрішньогосподарського розрахун­ку. Ьона сприяє підвищенню матеріальної заінтересованості колективу підрозділу у збільшенні виробництва, підвищенні Zm? ' СК°Р0ЧЄННІ витРат на одиницю продукції, в більш по­вному використанні засобів праці. Від правильного рішення ™Я ПР° матеРіальне стимулювання залежить дійовість внутрішньогосподарського розрахунку. Непоодинокі випад-

х,я,ТІпгГи,ВНУТР1ШНЬОГОСП°ДарСЬКИЙ Розрахунок не дає необ­хідного ефекту лише тому, що керівники, прийнявши рішення про матеріальне заохочення протягом року, не застосовують його на практиці, посилаючись на неточності в обліку, форс-мажорні обставини, відсутність коштів та інші причини вин„яИСТЄМа ^Р^ьного заохочення в сучасних умовах по­винна сприяти особистій матеріальній заінтересованості пра­цівників підприємства, але крім того потрібно створювати можливості матеріальної зацікавленності всього колективу в покращанні економічних показників роботи

тРл/НУТР1ШНЬ°ГОСПОДарСЬКИЙ Р03Рахунок передбачає в сис­темі матеріальної заінтересованості і матеріальну відповідаль­ність, пов язану із зниженням якості виконаної роботи, пору­шенням термінів або недотриманням відповідної технології чи то порушенням внутрішньогосподарського розпорядку

При впровадженні внутрішньогосподарського розрахуй ку з застосуванням розрахункових чеків можливі різні варіан-стимГпЄРіаЛЬН0Г° СМУлюва™я. Сума, яка виділяється для стимулювання працівників госпрозрахункових підрозділів,


Іванюта П.В., Левченко З.М.

визначається самим підприємством в межах 10—25% суми ос­новного фонду оплати праці. Сума винагороди розраховується за кожним виробничим підрозділом.

На кінець року сума матеріального стимулювання збіль­шується або зменшується в залежності від рівня виконання плану виробництва продукції і суми економії або допущених перевитрат.

Між членами колективу належна сума розподіляється пропорційно сумі нарахованої оплати праці та коефіцієнту трудової участі.

Крім того, окремо розраховується сума матеріального сти­мулювання керівників виробничих підрозділів і спеціалістів.

Встановлено, що надбавки до основної заробітної плати визначаються в такому порядку:

1) при виконанні планового завдання по виробництву продукції;

2) додатково за кожний відсоток перевиконання плану виробництва продукції;

3) додатково при наявності економії виробничих втрат;

4) додатково за раціоналізаторські пропозиції по техно­логії вирощування продукції і ефективному використанні техніки.

Сума премії може бути зменшена за рішенням бригадної ради, якщо були допущені аварії на транспорті, нанесені збит­ки за неякісно виконану роботу, допущені порушення в тех­нології виробництва або правил техніки безпеки. Бригадири рільничих і тракторних бригад, завідуючі тваринницькими фермами, керівники інших підрозділів отримують винагороду в розмірі 1,5% річного заробітку за кожний відсоток перевико­нання завдання по виробництву продукції і за кожний відсо­ток скорочення виробничих витрат.

Керівник, його заступник, головний (старший) інженер-механік, старший економіст, головний бухгалтер отримують винагороду в розмірі 1,5% річної ставки заробітної плати за


Розділ 4

кожний відсоток перевиконання плану отримання прибутку. Головний агроном і головний зоотехнік отримують винагоро­ду в розмірі 2,5% річної ставки за кожний відсоток перевико­нання плану отримання прибутку по відповідній галузі. За­гальна сума винагороди керівникам виробничих підрозділів,

ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО
РОЗРАХУНКУ І ЧЕКОВОЇ ФОРМИ КОНТРОЛЮ___


Іванюта П.В., Левченко З.М.

керівнику господарюючого суб'єкта і спеціалістам не повинна перевищувати 25% річного заробітку по основній оплаті.

Винагорода адміністративно-управлінському персоналу і головним (старшим) спеціалістам виплачується за умови до­тримання ліміту витрат на загальногосподарські потреби. Розмір матеріального стимулювання визначається в залеж­ності від фінансових можливостей, від кінцевих результатів роботи та рішення бригадної ради. Важливо, щоб всяке підви­щення оплати праці, економічне стимулювання було еко­номічно обґрунтованим. Це можливе лише в тому випадку, як­що додаткові затрати на оплату праці відшкодовуються додатковим виходом продукції, отриманої за рахунок росту продуктивності праці.

Таким чином, узагальнюючи викладене, можна обґрунту­вати доцільність впровадження внутрішньогосподарського розрахунку і чекової форми контролю (рис. 4.5).Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.011 с.)