Первинний облік оплати праці у виробничих підрозділахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Первинний облік оплати праці у виробничих підрозділахПервинний облік оплати праці в господарюючих суб'єктах ведеться по кожному виробничому підрозділу в спеціальному табелі обліку використання робочого часу (форма № 64 — призначена не тільки для обліку використання робочого часу, але і для розрахунку заробітної плати, а форма № 64 а — тільки для обліку робочого часу). Працівникові присвоюється та­бельний номер, про що проводиться відмітка в трудовій книж­ці, а в бухгалтерії — на кожного працівника відкривається осо­бовий рахунок.

У будівельних бригадах з дрібносерійним і індивідуальним характером виробництва при разових ремонтних роботах для обліку виробітку використовуються накопичувальні або разо­ві наряди (форми № Т-40, Т-41). Для обліку ручних та кінно-Ручних робіт застосовують Обліковий лист праці та виконаних


Іванюта П.В., Левченко З.М.

робіт у двох варіантах: перший (ф. № 66) — для бригади або ланки, другий (ф. № 66а) — індивідуальний, на кожного пра­цівника окремо. Обліковий лист тракториста-машиніста (ф. № 67) застосовується для обліку робіт трактористів-машиністів протягом 5, 10, 15 днів, тобто залежно від того, як це передбаче­но планом документообігу. У ньому відображаються виконані роботи під ту чи іншу культуру, склад агрегату і агротехнічні умови їх виконання. Виконані транспортні роботи тракторами оформляють Дорожнім листом тракториста (ф. № 68). До­рожній лист виписує механік або бригадир кожного дня перед виїздом із гаражу і видає на руки трактористу.

Працівникам тваринництва заробітна плата нараховується в первинному документі «Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва» (ф. № 69). На титульній сто­роні розрахунку по кожному працівнику вказують його посаду, професію, категорію, табельний номер, відпрацьований час, об­сяг одержаної продукції, розцінку і суму нарахованої заробітної плати, на зворотному — кількість відпрацьованих на фермі днів.

Наряди на відрядну (акордну) роботу (форми № 70, 70 а) є основними документами для обліку виконання робіт, їх якості і заробітної плати, що підлягають нарахуванню бригаді або окремому працівнику на ремонтних і будівельних роботах.

Наряди, як правило, виписуються на окремі виробничі процеси, що передбачені нормами, або на комплекс робіт і ви­даються бригаді або працівнику до початку роботи. При видачі акордного наряду-завдання в нього включаються як основні, так і допоміжні роботи. Останні виділяють в акордному наряді за відповідними кодами витрат.

Первинний облік нарахування заробітної плати водіям та облік перевезення вантажів автомобільним транспортом регу­люється Інструкцією про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи, затвердженої наказом Мінстату України


Розділ З

і Мінтрансу України від 07. 08. 1996 р. № 228/253 [84]. Цією Інструкцією затверджені такі форми єдиної первинної транс­портної документації: Подорожній лист вантажного авто­мобіля у міжнародному сполученні (ф. № 1 — міжнародна); Подорожній лист вантажного автомобіля (ф. № 2 — діє у ме­жах України).

Нарахування заробітної плати за чергову або навчальну відпустку, а також звільнення з роботи до закінчення місяця оформляється Розрахунком по заробітній платі (оплата праці; ф. № 74), де обчислюється середній заробіток за день, показу­ються усі види оплати та утримань, а також визначається сума, що належить до виплати [37]. Оплата праці за виконання гро­мадських і державних обов'язків, позапланові нарахування, натуральні видачі та інші виплати, а також утримання із заро­бітної плати, разові аванси, виплати по виконавчих листах ві­дображають у Відомості інших виплат і утримань (ф. № 74 а). В багатьох сільськогосподарських господарюючих суб'єктах розподіл заробітної плати в бригадах проводиться за тарифни­ми ставками, фактично відпрацьованим часом, а також ко­ефіцієнтом трудової участі^КТУ).

КТУ представляє з собою узагальнюючу кількісну оцінку реального вкладу кожного працівника бригади в результаті її колективної праці в залежності від індивідуальної продуктив­ності і якості праці.

При визначеності КТУ кожного члена бригади прий­мається вихідна величина, яка рівна одиниці, а фактична — встановлюється радою бригади, яка може бути більшою або меншою — в залежності від індивідуального вкладу працівни­ка в загальні результати (табл. 3.6).

На основі протоколу рішення ради бригади про присво­єння КТУ і наряду на оплату праці розподіляють відрядний заробіток і всі види колективних премій.

При журнально-ордерній формі обліку нарахування за­робітної плати відображають в журналах-ордерах № 10 і 10/1,


Іванюта П.В., Левченко З.М.Таблиця 3.6 Показники оцінки особистого трудового вкладу працівника в загальні результати і рекомендовані розміри їх зміниРозділ З

Продовження табл. 3.6

виплати заробітної плати — в журналі-ордері № 1, утримання із заробітної плати податків в бюджет — по виконавчих листах на користь третіх осіб, зарахування в депонент своєчасно не виплаченої заробітної плати — в журналі-ордері № 8.

Форми і системи оплати праці, норми продуктивності, та­рифні розряди, розцінки, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород тощо господарство вста­новлює самостійно з дотриманням норм і гарантій, передбаче­них законодавством та Галузевою угодою, пов'язуючи оплату з кінцевими результатами роботи працівника.

Основними критеріями мотивації та стимулювання праці

сільськогосподарських працівників на збиранні врожаю зерно-

вих культур є показники своєчасного і якісного його збирання,


Іванюта П.В., Левченко З.М.

рівень досягнутої урожайності, валового збору, виконання се­зонної норми та ін.

Особливість встановлення розмірів оплати праці та норм продуктивності на жнивах 2005 р. полягає в тому, що Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про держав­ний бюджет України на 2005 рік» передбачено поетапне (щок­вартальне) підвищення розмірів мінімальної заробітної плати. Відповідно у Змінах до Галузевої угоди також встановлено мінімальний гарантований розмір тарифної ставки робітника першого розряду за повністю виконану норму праці (обсяг ро­біт). Оскільки збирання ранніх зернових культур у південних областях розпочинається у червні, а збирання пізніх зернових та кукурудзи на Україні закінчується у листопаді, підпри­ємствам необхідно розробляти умови оплати праці поквар­тально з урахуванням поетапного підвищення рівня оплати праці.

У пропонованих рекомендаціях приклади розрахунку принципів нарахування та розмірів оплати праці на збиранні зернових культур наведені з місячної мінімальної заробітної плати — 310 грн та передбаченого до впровадження в сільсько­му господарстві з 1 липня 2005 р. мінімального гарантованого розміру тарифної ставки робітника першого розряду за пов­ністю виконану норму праці — 372 грн. Більш докладний при­клад розрахунку оплати праці за місяць відображено в табл. 3.7.

Базою для розрахунків є мінімальні гарантовані розміри годинних тарифних ставок та коефіцієнти міжрозрядних спів­відношень, визначені Галузевою угодою.

Враховуючи те, що норми праці на збиранні зернових куль­тур визначені за семигодинну зміну, для розрахунку розцінок визначається тарифна ставка за семигодинну роботу. Наприк­лад, робота на прямому комбайнуванні зернових, скошуванні у валки, підбиранні й обмолочуванні валків комбайнами тарифі­кується VI розрядом тарифної ставки тракториста-машиніста


СТ)


Таблиця 3.7 Розподіл місячного фонду авансування між працівниками підрозділу з врахуванням

встановленого КТУ (липень 2003 р.)

 

 

 

 

 

№ з/п 1 " П. І. Б. Тарифна ставка, грн Відпра- цьо-вано за місяць, днів. Нараховано авансу по встановлен- ному тарифу, грн Серед­ньо­місячне КТУ Вироблено Приходить- умовно ся тарифу виходо - на 1 умов- днів ний вихід - день Розмір авансу з врахуван­ням КТУ, грн
"9
Аксенов А. И. 6,50 188,50 0,80 23,2 7,05 163,48
Гришин Н. Н. 6,50 143,00 0,80 17,6 7,05 124,02
Іляхін Е. С 6,50 175,50 1,23 33,2 7,05 234,01
Калашников А.Н. 6,50 1750,50 0,69 18,6 7,05 131,28
Ломакін Г. Б. 6,50 182,00 1,19 33,3 7,05 234,79
Логінов А. І. 6,50 169,00 1,30 33,8 7,05 238,17
Петриков В. П. 6,50 ЗО 195,00 1,08 32,4 7,05 228,31
Соломатін А. В. 6,50 188,50 0,78 22,6 7,05 159,40
Соломатін Н. А. 6,50 156,00 0,89 21,4 7,05 150,51
10 11 Худін В. Т. 6,50 162,50 0,75 18,8 7,05 132,12
Шириков А. В. 6,50 175,50 0,77 20,8 7.05 146,50
12 ШишкуновВ. Ф. 6,50___ X 26320 169,00 2080,00 0,75 19,5 7,05 137,41
\ Підсумково 0,92 295,2 х 2080,00

Іванюта П.В., Левченко З.М.

за виконану нормозміну, яка складає: 5,18 грн. х 7 год = 36,26 грн; скошуванні у валки зернових, зернобобових, олійних та інших культур жниваркою з шириною захвату до 6 м — V розрядом тарифної ставки тракториста-машиніста 4,46 грн. х 7год = = 31,22 грн, понад 6 м — VI розрядом відповідно 36,26 грн.

Тарифікація механізованих робіт у сільському господар­стві, норми продуктивності та витрати палива на збиранні урожаю сільськогосподарських культур містяться у збірнику «Механізовані польові роботи», підготовленому і виданому Міністерством сільського господарства і продовольства Ук­раїни та Українською центральною нормативно-дослідною станцією по праці в 1996 р.

Оплату праці трактористів-машиністів, зайнятих на відве­зенні соломи, і водіїв на відвезенні зерна від комбайна реко­мендується провадити в розмірі 80% від середньої оплати ком­байнерів, яких обслуговують зазначені працівники.

Трактористам-машиністам, яким атестаційною комісією господарюючого суб'єкта присвоєно І та II класи, відповідно до Галузевої угоди щомісячно при нарахуванні заробітної плати до заробітку на механізованих роботах, які оплачуються по тариф­них ставках трактористів-машиністів, нараховується надбавка: трактористам-машиністам І класу — 20%, II класу — 10%.

Ефективність роботи на збиранні зернових культур знач­ною мірою залежить від додаткового матеріального стимулю­вання. Крім зазначеної оплати господарюючий суб'єкт відпо­відно до умов колективного договору встановлює інші види додаткової оплати. Зокрема, ефективним видом матеріального стимулювання є встановлення додаткової оплати за перевико­нання змінних норм продуктивності або сезонних завдань. Окремі господарства роботу, яка виконується якісно та у виз­начені строки понад установлену змінну норму, оплачують за подвійними або іншими підвищеними розцінками.

При скороченій журнально-ордерній формі облік ведеться в журналі-ордері № 05. При спрощеній формі у малих госпо-


Розділ З

царюючих суб'єктах облік ведеться в відомостях № В-8, В-3, В-5 Сутність журнально-ордерної форми обліку заключаєть-ся у впровадженні журналів-ордерів і допоміжних відомостей, які являються основними обліковими реєстрами. Всі журна-ли-ордери побудовані так, що в них поступово накопичуються і підраховуються дані для перенесення їх в звітні форми. Реєс­трація окремих операцій здійснюється в журналі-ордері в звіт­ному періоді, а реєстрація масових документів попередньо групується і накопичується в хронологічному порядку в відо­мостях, підсумкові дані переносяться в журнали-ордери [37]. При визначенні оборотних активів, їх класифікаційних ознак, методики оцінки їх вартості під час зарахування на баланс застосовують загальноприйняті діючі методики. У разі будь-якого вибуття оборотних активів за журнально-ордерною формою ведення обліку та їх оцінка здійснюються за одним з методів, встановлених національними стандартами бухгалтер­ського обліку.

Синтетичний облік ведуть у Журналі-ордері № 9 та № 10.1. Грошові рахунки обліковуються за допомогою Плану рахун­ків, виходячи з конкретних цілей. Особливістю обліку коштів є застосування субрахунків для відображення отриманих кош­тів та понесених витрат. Іншою суттєвою відмінністю є те, що у синтетичних реєстрах за журнально-ордерною формою кош­ти розмежовуються за видом у журналі-ордері № 1 та № 2. Відображення в обліку розрахунків по довгострокових та короткострокових зобов'язаннях, з оплати праці, по страху­ванню, по податках і платежах з дебіторами та кредиторами відбуваються згідно з загальними принципами ведення бух­галтерського обліку. Відмінність полягає лише у застосуванні синтетичних рахунків в журналах-ордерах № 4, №6, № 7, № 8 та№ 10.2.

Незалежно від режиму роботи повинен бути організова­ний аналогічно до табельного обліку робочого часу табель ліку тРУДового вкладу працівників кожної спеціальності в

її*


Іванюта П.В., Левченко З.М.

кожному народному господарстві, де вказуються такі показни­ки: відпрацьовано часу кожним працівником, коефіцієнт вико­ристання робочого часу, коефіцієнт якості, складність робіт, відношення до праці, КТУ. В табл. 3.8 запропонований при­клад табеля обліку трудового вкладу механізаторів.

Табель — це первинний документ з обліку відпрацьовано­го часу. Він складається в одному примірнику керівниками підрозділу, спеціалістами або іншими обліковими працівника­ми, яким доручено вести табельний облік, і табель обліку тру­дового вкладу з підрозділу подається до бухгалтерії у встанов­лені господарством терміни. Мета табеля обліку трудового вкладу — підсилити контроль за діями працівників господар­ства. Первинними документами з обліку виробітку є рапорти або відомості виробітку бригад.

Під час здійснення своєї діяльності визначають власні ви­трати і доходи в журналах-ордерах № 11 та № 15 з метою фор­мування прибутку. Первинний облік руху основних засобів ведеться в журналі-ордері №13, а при скороченій журнально-ордерній формі — в журналі-ордері № 04. При спрощеній формі ведення обліку наявності та руху основних засобів та нарахування амортизаційних відрахувань ведуть в «Акті інвентаризації та переоцінки» (ф. Інв. 1). Порядок обліку ре­монтів основних засобів, що виконуються іншими підрядни­ками, ведеться на основі договорів або нарядів-замовлень і оформляється накладною за формою № ОС — 1 «Накладна на переміщення основних засобів». Обладнання, що здане в ре­монт, обліковується на балансі підприємства. По мірі закін­чення ремонту підрядник письмово повідомляє про це замов­ника. Прийом закінченого ремонту обладнання проводиться за актом форми № ОС-2 «Акт приймання-здачі відремонтова­них об'єктів».


СЛ


Таблиця 3.8

Табель обліку трудового вкладу механізаторів за червень 2004 p.


Іванюта П.В., Левченко З.М.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.011 с.)