КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДСОБНИХ (ПРОМИСЛОВИХ) ВИРОБНИЦТВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДСОБНИХ (ПРОМИСЛОВИХ) ВИРОБНИЦТВ10.1.У підсобних (промислових) виробництвах собівартість ви­робленої продукції визначається на умовах франко-склад.

Собівартість продукції підсобних виробництв, наприклад, підприємств з переробки насіння соняшнику, що здійснюють пере­робку сільськогосподарської продукції, розраховується діленням ви­трат на переробку та вартості переробленої продукції за договірною ціною (без побічної продукції) на кількість одержаної основної про­дукції.

У разі переробки власної і давальницької сировини калькуляція собівартості продукції здійснюється в два етапи: спочатку обчис­люється собівартість переробки одиниці сировини, для чого всі вит­рати на переробку (без вартості побічної продукції) ділять на кількість переробленої (власної та давальницької) сировини (пере­робка давальницької сировини розглядається як виконання робіт на сторону), а потім визначається собівартість власної готової про-


Додатки

дукції, для чого вартість сировини та суми витрат, пов'язаних з її пе­реробкою (без вартості використаних відходів та побічної продукції за реалізаційними цінами), діляться на кількість власної готової про­дукції.

10.2. У плодоовочеконсервному виробництві розраховується
собівартість кожного виду продукції. Для цього вартість переробле­
них овочів і фруктів (без вартості відходів за цінами можливого їх
використання) та інших компонентів (оцту, спецій, солі), оплата
праці, відрахування на соціальні заходи працівників прямо відно­
сяться на відповідні види консервів. Витрати, які не можуть бути
прямо віднесені на певний вид продукції (непрямі витрати), роз­
поділяються між окремими її видами пропорційно кількості вироб­
лених умовних банок.

Аналогічним чином розраховується собівартість продукції пункту соління, однак між видами продукції вартість компонентів (солі, спецій тощо) розподіляється за технологічними нормами, пе­редбаченими рецептурою, а непрямі витрати — пропорційно кількос­ті виробленої продукції.

Непрямі витрати в сушильному виробництві розподіляються між видами продукції пропорційно центнеро-дням.

10.3. Собівартість продукції виноробного виробництва визна­чається діленням суми витрат на виготовлення продукції, включаю­чи сировину і допоміжні матеріали, використані у виробництві (без вартості відходів за реалізаційними цінами), на кількість готової продукції. Непрямі витрати на виготовлення вина та виноматеріалів розподіляються між видами продукції пропорційно кількості, а при потребі враховується ще й тривалість її зберігання.

10.4. В підприємствах та підрозділах по переробці і приготуван­ню кормів розраховується собівартість кожного виду одержаної про­дукції (вітамінно-трав'яного борошна, комбікормів, гранульованих кормів, кормосумішей тощо). Для цього вартість переробленої маси і добавок відноситься прямо на конкретний вид продукції, а непрямі витрати на переробку розподіляються пропорційно масі переробле­ної сировини.

10.5. Собівартість виробленої продукції млинів і крупорушок включає в себе вартість переробленої сировини та витрати, пов'язані з її переробкою.


Іванюта П.В., Левченко З.М.

Для визначення собівартості кожного виду продукції (борошна, дерті) вартість переробленого зерна та інші прямі витрати відносяться безпосередньо на конкретний вид продукції, а непрямі витрати на пе­реробку розподіляються між видами продукції пропорційно умовній кількості переробленої сировини. Для розрахунку використовується показнрік продуктивності млина у разі виготовлення конкретного ви­ду продукції. Наприклад, якщо продуктивність млина при переробці зерна на дерть на ЗО відсотків вища, ніж при його розмелюванні на бо­рошно, то зерно, перероблене на борошно, перераховується в умовну продукцію із застосуванням коефіцієнта 10, а на дерть — 0,7.

10.6. У хлібопекарному виробництві витрати відносяться на со­бівартість певного виду продукції, а суми, які не можуть бути відне­сені безпосередньо, розподіляються між видами продукції пропор­ційно виручці від реалізації.

10.7. Собівартість окремих видів продукції переробки молока (вершки, сметана, масло, сир тощо) визначається діленням витрат на виробництво конкретного виду продукції на її масу. При цьому з за­гальної суми витрат виключається вартість використаних відвійок та іншої побічної продукції за цінами реалізації. Непрямі витрати розподіляються між окремими видами продукції пропорційно ви­ручці від реалізації.

10.8. Для обчислення собівартості продукцію забою тварин і птиці оцінюють за фактичною собівартістю. Розраховується фактич­на собівартість м'яса окремих видів тварин. Для цього до вартості тварин додаються витрати на забій і виключається вартість побічної продукції (шкур, субпродуктів першої та другої категорії тощо) за встановленими цінами чи цінами можливої реалізації. Результат ділиться на кількість одержаного м'яса.

На птахозабійних цехах калькулюється собівартість 1 центнера охолодженого м'яса. Побічну продукцію (пух, пір'я, підкрилок, не­стандартні тушки, субпродукти, кров, кишки) слід оцінювати за цінами можливої реалізації.

У разі переробки декількох видів птиці непрямі витрати птахо-забійного цеху розподіляються з урахуванням продуктивності кон­веєрної лінії для переробки окремих видів птиці шляхом розрахунку кількості умовних голів з використанням таких коефіцієнтів: до­рослі кури і курчата —1,0, качки — 2,0, індики і гуси — 4,0. На кон-


Додатки

кретний вид продукції відносять безпосередньо вартість забитої птиці та використаних матеріалів.

Для визначення собівартості продукції забою кролів (м'ясо і шкурки) всі витрати на забій, включаючи вартість забитих кролів за собівартістю (без вартості побічної продукції за цінами її можливої реалізації), розподіляються між цими видами продукції пропорційно її вартості за реалізаційними цінами.

10.9. Собівартість шкурок хутрових звірів калькулюється окре­
мо за їх видами. Витрати на забій розподіляються між ними про­
порційно кількості забитих голів. Шкурки, які за своїми розмірами
чи якістю не відповідають діючим стандартам, вважаються нестан­
дартними. Витрати між стандартними і нестандартними шкурками
розподіляються за цінами можливої реалізації. Собівартість шкурок
складається з вартості забитих звірів, витрат на забій, первинну об­
робку та зберігання знежирених шкурок в холодильнику (без вар­
тості побічної продукції). При цьому витрати на зберігання знежире­
них шкурок в холодильнику розподіляються між їх видами
пропорційно площі та тривалості зберігання.

10.10. Собівартість 1 тонни трести складається з вартості пере­робленої соломки і витрат, пов'язаних з її переробкою. У разі пере­робки трести у волокно собівартість волокна складається з вартості переробленої трести і витрат, пов'язаних з її переробкою (без вар­тості побічної продукції).

10.11. У цегельному виробництві собівартість продукції обчис­люється за переділами: заготівля глини та піску, виготовлення цег-ли-сирцю, випалювання цегли. На перших двох переділах розрахо­вуються витрати на одержання відповідно 1 куб. метра заготовлених глини і піску та 1000 цеглин-сирцю. Собівартість випаленої цегли складається з витрат на випалювання, включаючи вартість цеглин-сирцю без вартості побічної продукції (половинок та битої цегли за реалізаційними цінами).

При незначному обсязі цегельного виробництва переділи не виділяються. В цьому разі собівартість випаленої цегли обчис­люється виходячи з витрат на заготівлю сировини, виготовлення сирцю та випалювання цегли (без вартості побічної продукції).

10.12. У разі заготівлі деревини з власних лісонасаджень розрахо­
вується собівартість 1 куб. метра ділової деревини. Для цього витрати,


Іванюта П.В., Левченко З.М.

включаючи плату за деревину, реалізовану на пні (без вартості побічної продукції, наприклад дров за ціною можливого використан­ня), діляться на кількість одержаної продукції.

Окремо обчислюються витрати на виготовлення пилома­теріалів, фактична собівартість яких складається з вартості розпиля-Ної деревини (колод), заготовленої власними силами та придбаної, а також витрат на їх розпилювання, зменшених на вартість одержаної побічної продукції (обаполку, обрізків, тирси), яка оцінюється за цінами можливого використання. У разі розпилювання на пилора­мах сільськогосподарських підприємств деревини інших юридичних та фізичних осіб обчислення собівартості здійснюється відповідно до пункту 10.1 цих Рекомендацій.

10.13.Вг трати сільськогосподарських підприємств на добуван­ня торфу плануються і обліковуються в цілому по виробництву не­залежно від цільового призначення торфу. Готовою продукцією є за­готовлений торф, висушений до встановлених кондицій.

У разі потреби розрахунок собівартості торфу здійсню­ватиметься з урахуванням його вологості, яка береться на рівні: торф для добрив — 55 відсотків, для підстилки — 4 відсотки, кусковий для палива — 33 відсотки, фрезерний для палива — 40 відсотків. Це дає змогу визначити собівартість заготовленої продукції в перерахунку на торф умовної вологості.

Для визначення собівартості 1 тонни заготовленого для певного призначення торфу необхідно витрати на торфорозробку розділити на кількість торфу умовної вологості й помножити на кількість тор­фу умовної вологості певного призначення. Одержаний результат ділиться на його фізичну масу. Виготовлення торфобрикетів слід розглядати як окремий переділ торфорозробок. Собівартість виго­товлених брикетів складається з вартості використаного торфу та інших компонентів і витрат на приготування маси, її формування та сушіння.

Начальник Управління організації методології бухгал­терського обліку та фінансової звітності

Л.І. ЛАВРШЕНКО


Додатки

до Методичних рекомендацій з планування, обліку і

калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

сільськогосподарських підприємств

Об'єкти планування та обліку виробничих витрат і визначення собівартості продукції

Соя

______ 2. Технічні культури

Соняшник на зерно Насіння 1 центнер

Льон-довгунець ; Насіння, соломка


Іванюта П.В., Левченко З.М.

Продовження таблиці

 

 

 

 

 

 

Коноплі -„- ...
Буряки цукрові (фабричні) Коренеплоди
Буряки цукрові (маточні) ... ...
Висадки-насінники буряків Насіння ...
Тютюн Листя свіже, насіння ...
Цикорій Коріння -„-
Лікарські культури трав'янисті однорічні Листя свіже, плоди, насін­ня ...
Лікарські культури трав'янисті багаторічні Листя свіже, плоди, насін­ня, коріння -н-
  Розсада 1 тис. штук
Трава свіжа, коріння 1 центнер
Ефіроолійні культури трав'яни­сті однорічні Насіння, плоди ...
Ефіроолійні культури трав яни-сті багаторічні Насіння, листя свіже, ко­реневища, зелена маса -'-
  Пагіння, саджанці 1 тис. штук
  Суцвіття 1 центнер^
Ефіроолійні культури кущові Насіння, суцвіття 1 цен; іер
Квіти, листя і пагіння сві­же, зелена маса, саджанці 1 тис. штук
Ефіроолійні культури дерево­подібні Листя свіже, квітки 1 центнер
Саджанці 1 тис. штук >
3. Картопля Картопля та овочеві культури (
Картопля 1 центнер
Овочеві культури відкритого типу Овочі ...
Капуста Коренеплодні овочеві культури (буряки, морква, редиска, редька петрушка) Цибуля ріпчаста Качани 1 центнер
Коренеплоди  
і Цибуля ~~_л
Цибуля на перо Цибуля на перо t -"- .
Часник Часник (головка)  
Помідори Плоди -"-
Перець солодкий, гіркий .... ...
Баклажани ( -..-

Додатки

 

 

 

Продовження таблиці
1 2
Огірки  
Патисони, кабачки  
Зелений горошок    
Кукурудза цукрова в качанах мо­лочно-воскової стиглості Качани ...
Салат Салат
Зелені овочеві культури (кріп, шпинат, гірчиця листова та ін.) Зелень ...
Багаторічні овочеві культури (ре- Насіння, зелень, корене-вінь, щавель, хрін та ін.) вище ...
Насінництво овочевих культур (окремо маточники, висадки — за І Коренеплоди, насіння основними культурами) .,.-
Баштанні продовольчі культури ' „ . ґ. ґ s Плоди, насіння (кавуни, дині, гарбузи) ""; '
Овочеві культури закритого ґрунту (цибуля на перо, огірки, помідори, Плоди, коренеплоди, зелень (за видами) 1 центнер
салат, редиска, розсада) Розсада (за видами) 1 тис. штук
Гриби Гриби 1 центнер
4. Кормовікультури  
Буряки кормові, морква Коренеплоди 1 центнер
Буряки цукрові на корм Коренеплоди ...
Баштанні кормові культури \ Плоди ...
' Насінники кормових коренеплодів | і баштанних культур Коренеплоди, насіння ...
1 Кукурудза на силос і зелений корм Зелена маса -.-•
і Інші силосні культури .„- ...
1 Однорічні сіяні трави Сіно, насіння, зелена маса
Багаторічні сіяні трави -„-  
Сіножаті і пасовища при] одні | Сіно, зелена маса ...
Силосування Силос 1 тонна
Стогування [ Сінаж ...
і 5. Багаторічні насадження (плод і Насіннячкові культури зві, ягідні культури та вин оградники)
Плоди 1 центнер
Живці 1 тис. штук

Іванюта П.В., Левченко З.М.

Продовження таблиці

 

 

 

 

 

 

 

1 . ^ . 1
Кісточкові культури Ділоди 1 центнер 1 тис. штук
  Живці
Ягідники Ягоди 1 центнер
Виноградники Плоди -„-
Живці 1 тис. штук
Плантації хмелю Плоди 1 центнер^
Живці, чубуки 1 тис. штук
Шишки хмелю Шишки хмелю 1 центнер
Живці 1 тис. штук
6. Квітникарство
Квітки зрізані, бульбо-Квітникарство відкритого ґрунту ] цибулини, кореневище, |живці, саджанці 1 тис.штук
Квітникарство захищеного ґрунту Квітки зрізані, квітки в горщиках, jjo3 сада -„-
Насіння 1 кілограм
Живці 1 тис. штук
Насіння квітникових культур Насіння 1 кілограм
Розсадники плодових і декорати­вних культур (окремо за видами та сортами) Сіянці, саджанці 1 тис. штук
7. Незавершене виробництво у рослинництві (витрати під урожай майбутнього року)
ЛІосів озимих зернових на зерно Виконангроботи 1 гектар^
Посів озимих зернових на зелений корм і силос ... -„-
Посів овочевих культур на зиму -,- -„-
Підняття зябу ... -„-
Лущіння стерні (без зяблевої оранки) ... ...
Внесення органічних добрив ... ... І
Внесення мінеральних добрив    
Снігозатримання (у IV кварталі) .... -,.-
Догляд за багаторічними травами посіву минулих років ...
Посів багаторічних трав весною та восени звітного року -„- -„_

Додатки

Продовження таблиці

 

 

 

 

1 2
Догляд за парами під ярі культури врожаю майбутнього року Виконані роботи 1 гектар
Роботи з докорінного поліпшення сіножатей і пасовищ ... ...
Вапнування та гіпсування земель -.,. .„.
Первинне окультурення меліорати­вних земель ... -„-
Підготовка теплиць ... -„-
Підготовка парників -„. -„.
Зрошення ... ...
Осушення ... -„-
Інші роботи незавершеного вироб­ництва -„. -„.
Витрати на утримання меліоратив­них споруд -„- -„-
Витрати на утримання полезахисних лісосмуг ... ..,.
II. ТВАРИННИЦТВО
і. Велика рогата худоба молочного напрямку
Основне стадо (корови та бики-плідники) Молоко 1 центнер
Приплід 1 голова
Худоба на вирощуванні та відгодівлі: (телиці і бички різного віку, корови,: Приріст живої маси, бики-плідники, воли, вибракувані з жива маса основного стада, корови-годувальниці)| 1 центнер
2. Велика рогата худоба м'ясного напрямку
Основне стадо (корови, бики-плідники Приплід 1 голова
і телята віком до 8 місяців) Приріст живої маси 1 центнер
Худоба на вирощуванні та відгодівлі (телиці і бички старше 8 місяців, корови, бики-плідники і воли, вибра­кувані з основного стада) Приріст живої маси, жива маса 1 центнер
3. Свин Основне стадо свиней (свиноматки, хряки-плідники і поросята до відлу­чення) арство
Поросята відлучені 1 голова
Приріст живої маси | 1 центнер

Іванюта П.В., Левченко З.М.

 

 

 

 

 

 

  Продовження таблиці
- у
Свині на вирощуванні Свині на відгодівлі Приріст живої маси, жива маса 1 центнер
Приріст живої маси, жива маса
Примітка. Об'єкти планування та обліку виробничих витрат у свинарстві можуть уточнюватися відповідно до існуючої технології в конкретних підприємствах. 4. Вівчарство (козівництво), роздільно-тонкорунне, напівтонкорунне, напівгрубошерстне, грубошерстне
Основне стадо овець (вівцематки з ягнятами до відлучення, бара-ни-плідники, барани-пробники, вапухи)^ Ягнята на час відлучення 1 1 голова Вовна, пух, молоко 1 центнер ,
Вівці на вирощуванні і відгодівлі Приріст живої маси, вовна J
5. Вівчарство каракульське і смушкове
Основне стадо (вівцематки з ягнятами до відлучення, бара-ни-плідники, барани-пробники) Вівці на вирощуванні і відгодівл: Приплід Вовна, приріст живої маси 1 голова 1 центнер
Приріст живої маси, вовна ...
6. Птахівництво
Доросле стадо Молодняк на вирощуванні Яйця 1 тис. штук
Приріст живої маси 1 центнер і
7. Інкубація  
Інкубація яєць Добовий молодняк 1 тис. голів
Примітка. Об'єкти планування та об уточнюватися відповідно до існуюче підприємством ліку виробничих витрату птахівництві можуть і технології, що використовується конкретним
8. Конярство
Основне стадо Приплід 1 голова
Молоко Робота коней 1 центнер 1 робочий ' день 1 кормо- день
Молодняк на вирощуванні Приріст
9. Кролівні чцтво і звірівництво  
Основне стадо Молодняк різного віку Діловий молодняк Приріст живої маси Приріст 1 голова 1 центнер 1 тис. кормо-, днів

Додатки

Продовження таблиці


Іванюта П.В., Левченко З.М.

Продовження таблиці

 

 

1 2
Забій худоби і птиці^<ролів тощо М'я^юд^бпродукти 1 центнер
  Шкури, шкурки, смушки 1 штука
  Піг/я 1 кілограм
Переробка молока Молочна продукція (в перера­хунку на молоко), вершки, сметана, масло, сир 1 центнер
і Перо, пух (у перерахунку на Утилізація відходів 12 відсотків вологості), м'ясо- JKicTKOBejSopojijHo -„-
Виробництво вітамінио-трав'яного Трав'яне борошно, сінне бо-борошна І рошно
IV. ДОПОМІЖНІ ВИРОБНИЦТВА
Ремонтна майстерня Відремонтований об'єкт, ви-готовл еншїінтріб 1 штука _£замовлення)_
Автомобільний транспорт Обсяг роботи 10 тонно-кіло­метрів, 1 ма­шино-день, 1 машино-година
Жива тяглова сила Робочий день 1 робочий день коней
  Приплід 1 голова при­плоду
Електропостачання Електроенергія 10 кВт/год
Теплопостачання Теплоенергія_ 10 Гкал
Водопостачання Вода j_Ky_6. метр
Газопостачання Газ 1 куб. метр
Газ скраплений 1 кілограм
Холодильні установки j Послуги з охолодження 1 центнеро-день
V. ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ
Утримання і використання машинно-тракторного парку Обсяги роботи 1 умовний гектар
Утримання і експлуатація комбайнів та інших самохідних машин -„- 1 фізичний гектар
Поточний ремонт будівель і споруд Об'єкт ремонту 1 одиниця

Начальник Управління організації і методології бухгал­терського обліку та фінансової звітності Л. І. ЛАВРІНЕНКО


Додатки

ОЦІНКА ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Види побічної продукції та одиниця калькулювання Методика оцінки побічної продукції
Солома і полова зернових та зернобобових культур, ку­курудзиння, соняшничиння, солома сіяних трав (цент­нер) Нормативні витрати на виконання робіт зі збирання, транспортування та скирту­вання соломи, кукурудзиння, соняшни­чиння стосовно кількості продукції, що використана або буде використана в підприємстві
Гичка цукрових і кормових буряків (центнер) Нормативні витрати на збирання та транспортування гички з поля до пункту використання
Цукрові буряки, забраковані при кагатуванні та розкритті кагатів (центнер) За собівартістю коренів кормових буря­ків (з урахуванням якості)
Насіння льону і конопель (центнер) Нормативні витрати на підготовку і об­молот стебел, транспортування та оброб­лення насіння
Дрібна і пошкоджена кар­топля та овочі, використані для годівлі тварин (центнер) За собівартістю коренів кормових буря­ків (з урахуванням якості)
Мед під бджолосімей, які використовувалися для за­пилення культур в теплицях (центнер) За реалізаційними цінами на момент об­числення собівартості
Відходи, одержані на зби­ранні насіння баштанних та овочевих культур (центнер) За реалізаційними цінами, а у разі згодо­вування тваринам - за цінами на корені кормових буряків
Падалиця (центнер) За реалізаційними цінами чи цінами їх використання
Живці, підсадки, вуси, па­ростки (1 тис. шт) За цінами можливої реалізації
Гній (тонна) Вартість підстилки та нормативно-розра­хункові витрати, які включають амортиза­цію та поточний ремонт пристроїв для ви­далення гною і тваринницьких приміщень, та транспортування витрати на зберігання гною та сечі в гноєсховищах

Іванюта П.В., Левченко З.М.


Додатки

Додаток ВПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 116; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.022 с.)