Тестові завдання з дисципліни «Управлінський облік» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тестові завдання з дисципліни «Управлінський облік» 

 

1.Мета управлінського обліку:

1. складання фінансової звітності

2. допомога керівникам всередині підприємства при підготовці управлінських рішень

3. інформування зовнішніх користувачів про фінансовий стан підприємства

4. забезпечення інформацією податкових органів

5. Ваш варіант відповіді

2.Нормативна база управлінського обліку:

1. внутрішньогосподарські нормативні документи

2. П(С)БО

3. МСБО

4. нормативні документи центральних органів виконавчої влади та галузевих міністерств і відомств

5. Ваш варіант відповіді

3. На методологічному етапі процесу організації управлінського обліку на підприємстві:

1. визначаються об’єкти та методи обліку витрат

2. встановлюються підходи щодо розкриття даних у фінансовій звітності

3. обираються форми внутрішньої звітності

4. здійснюється розподіл обов’язків між працівниками

5. Ваш варіант відповіді

4.На організаційному етапі процесу організації управлінського обліку на підприємстві:

1. здійснюється розподіл обов’язків між працівниками

2. обирається модель управлінського обліку

3. встановлюється склад регістрів аналітичного обліку

4. всі відповіді вірні

5. Ваш варіант відповіді

5. На технічному етапі процесу організації управлінського обліку на підприємстві:

1. встановлюється склад регістрів аналітичного обліку

2. визначаються підходи щодо формування інформації

3. обираються форми фінансової звітності

4. всі відповіді вірні

5. Ваш варіант відповіді

6.Які з об’єктів управлінського обліку відносяться до господарських процесів?

1. постачання матеріалів

2. менеджери підприємства

3. товари

4. всі відповіді вірні

5. Ваш варіант відповіді

7.Обладнання офісу, робітники підприємства, основні матеріали відносяться до:

1. господарських процесів

2. виробничих ресурсів

3. не є об’єктом управлінського обліку

4. Ваш варіант відповіді

8.Управлінський облік — це:

1. облік для всіх зацікавлених

2. внутрішньогосподарський облік

3. виробничий облік

4. аналітичний облік

5. Ваш варіант відповіді

9.Групами об’єктів управлінського обліку є:

1. виробничі ресурси

2. виробничі ресурси і господарські процеси та їх результати

3. виробничі ресурси, господарські операції

4. господарські операції

5. Ваш варіант відповіді

10.Що з наведеного не є об'єктом управлінського обліку:

1. розрахунки з покупцями і замовниками

2. витрати на виробництво

3. витрати центрів відповідальності

4. доходи підприємства

5. ваш варіант відповіді

11.Які з перелічених груп витрат використовують при підготовці управлінських рішень:

1. дійсні і умовні

2. контрольовані і неконтрольовані

3. маржинальні і середні

4. прямі і непрямі

5. Ваш варіант відповіді

12.Постійними називають витрати, які:

1. пов'язані з постійним асортиментом продукції

2. зростають зі зростанням обсягу діяльності

3. не змінюються в межах релевантного діапазону обсягу діяльності

4. повторюються у кожному звітному періоді

5. Ваш варіант відповіді

13.Змінними є витрати, які змінюються при зміні:

1. технології виробництва

2. обсягу діяльності

3. організаційної структури підприємства

4. структури управління

5. структури управління

6. ваш варіант відповіді

14.Постійні витрати на одиницю становили 5 грн. при обсязі виробництва 10000 одиниць. Чому дорівнюють постійні витрати на одиницю при обсязі виробництва 12500 одиниць, грн.:

1. 3

2. 4

3. 5

4. немає правильної відповіді

5. Ваш варіант відповіді

16.Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми змінних витрат:

1. у = bх

2. у= а + bх

3. у = а + bх + сх2

4. немає правильної відповіді

5. Ваш варіант відповіді

17.Змінні витрати на одиницю продукції становили 4 грн. при обсязі виробництва 1000 од. Чому дорівнюють змінні витрати на одиницю при обсязі виробництва 2000 од., грн.:

1. 4

2. 8

3. 6

4. немає правильної відповіді

5. Ваш варіант відповіді

18.Загальні витрати підприємства на виробництво 3000 одиниць продукції становили 40000 грн. (зокрема змінні витрати на одиницю 8 грн.). Витрати підприємства на виробництво 5000 одиниць продукції дорівнюють, грн.:

1. 80000

2. 20500

3. 40000

4. 56000

5. Ваш варіант відповіді

19.Групування витрат за статтями калькуляції існує для:

1. узагальнення витрат за видами виготовленої продукції та за місцем виникнення

2. узагальнення економічно однорідних витрат

3. аналізу здійсненних витрат

4. контролю всіх витрат у звітному періоді

5. Ваш варіант відповіді

20.Метод вищої-нижчої точки при побудові функції витрат базується на припущенні, що:

1. змінні витрати – це різниця між загальними витратами при найвищому та при найнижчому рівні діяльності

2. зміна загальних витрат - це різниця між витратами при найвищому і найнижчому їх рівні

3. постійні витрати – це різниця між загальними витратами при найвищому та при найнижчому рівні діяльності

4. змінні витрати на одиницю продукції – це різниця між загальними витратами при найвищому та при найнижчому рівні діяльності

5. Ваш варіант відповіді

21.Метод калькулювання являє собою:

1. спосіб узагальнення витрат за видами виготовленої продукції та за місцем виникнення

2. сукупність способів аналітичного обліку витрат на виробництво та прийоми визначення собівартості калькуляційних одиниць

3. спосіб групування витрат на виробництво за статтями калькуляції

4. спосіб контролю витрат за економічними елементами

5. спосіб контролю витрат за економічними елементами

6. Ваш варіант відповіді

22.Вид продукції (робіт, послуг), замовлення, програма, собівартість яких визначають, — це:

1. об'єкт обліку витрат

2. об'єкт калькуляції

3. калькуляційна одиниця

4. немає правильної відповіді

5. Ваш варіант відповіді

23.На які групи поділяють калькуляційні системи за ступенем поглинання постійних витрат:

1. позамовне та попроцесне калькулювання

2. фактичне та змішане калькулювання

3. калькулювання повних та змінних витрат

4. усі відповіді правильні

5. Ваш варіант відповіді

23.Який метод розподілу витрат допоміжних виробництв передбачає ігнорування взаємних послуг між цими виробництвами?

1. прямого розподілу

2. послідовного розподілу

3. одночасного розподілу

4. врахування взаємних послуг

5. Ваш варіант відповіді

24.В якій з перелічених галузей використовують переважно позамовний метод калькулювання собівартості?

1. видобувна промисловість

2. харчова промисловість

3. металургійна промисловість

4. будівництво, ремонтне виробництво

5. Ваш варіант відповіді

25.В якій з перелічених галузей використовують переважно попередільне калькулювання собівартості?

1. видобувна промисловість

2. харчова промисловість

3. металургійна промисловість

4. будівництво, ремонтне виробництво

5. Ваш варіант відповіді

26.Елемент витрат – це:

1. сукупність економічно однорідних витрат

2. витрати підприємства на один вид продукції

3. витрати на окремі види виробів

4. тарне виробництво

5. Ваш варіант відповіді

27.Які методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в Україні ви знаєте?

1. попередільний, попроцесний, позамовний і нормативний

2. прямого розподілу, нормативний і нагромадження витрат

3. метод розподілу витрат, попроцесний, позамовний і попередільний

4. нормативний, попередільний і позамовний

5. Ваш варіант відповіді

28.Як проводиться розрахунок еквівалентної одиниці продукції?

1. шляхом ділення витрат окремого підрозділу на кількість виробів, випущених цим підрозділом

2. шляхом множення кількості оброблених виробів на відсоток їх готовності

3. шляхом ділення витрат всіх підрозділів на кількість готових виробів

4. шляхом множення планової собівартості продукції підрозділу на кількість виготовленої ним продукції

5. Ваш варіант відповіді

29.Для яких цілей використовують стандартні витрати в системі «стандарт-кост»?

1. для контролю витрат

2. для оцінки виконання бюджетів

3. для управління за відхиленнями

4. усе з переліченого

5. Ваш варіант відповіді

30.Переваги нормативного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції порівняно з іншими:

1. швидкість розрахунку собівартості продукції

2. можливість контролю витрат

3. врахування технології виробництва

4. усе з переліченого

5. Ваш варіант відповіді

31.Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції базується на наступних складових:

1. норми витрат

2. зміни норм, відхилення від норм і норми витрат

3. відхилення від норм і зміни норм

4. немає вірної відповіді

5. Ваш варіант відповіді

32.Витрати на оплату праці – це:

1. елемент витрат

2. стаття калькуляції

3. обидві відповіді вірні

4. немає вірної відповіді

5. Ваш варіант відповіді

33.Скільки існує методів побудови функції витрат?

1. 5

2. 6

3. 4

4. 7

5. Ваш варіант відповіді

34.Амортизація основних засобів та нематеріальних активів- це:

1. елемент витрат

2. стаття калькуляції

3. обидві відповіді вірні

4. немає вірної відповіді

5. Ваш варіант відповіді

35.Загальновиробничі витрати - це:

1. елемент витрат

2. стаття калькуляції

3. обидві відповіді вірні

4. немає вірної відповіді

5. Ваш варіант відповіді

36.Сировина та матеріали - це:

1. елемент витрат

2. стаття калькуляції

3. обидві відповіді вірні

4. немає вірної відповіді

37.Загальні витрати на виробництво 6000 одиниць продукції становили 60000 грн. (зокрема змінні 36000 грн.). Загальні витрати на виробництво 10000 одиниць дорівнюють, грн.:

1. 104000

2. 90000

3. 84000

4. 108000

5. 100000

6. Ваш варіант відповіді

38.Дійсні витрати – це:

1. витрати, які здійснені в минулому звітному періоді.

2. загальні витрати підприємства в звітному періоді.

3. витрати, які вимагають сплати грошей або витрачання активів в звітному періоді.

4. Ваш варіант відповіді

39.Суть нормативного способу калькулювання собівартості продукції полягає у тому, що здійснюється:

1. розмежування витрат та розрахунок собівартості основної та побічної продукції

2. розподіл витрат у виробництвах комплексної переробки сировини

3. собівартість калькуляційного об’єкту визначається сумуванням витрат за частинами продукції або продукції в цілому

4. всі відповіді вірні

5. немає вірної відповіді

40.Маржинальний доход — це:

1. доход від реалізації за мінусом непрямих податків

2. доход від реалізації за мінусом постійних витрат

3. чистий доход від реалізації за мінусом змінних витрат

4. доход від реалізації за мінусом собівартості реалізованої продукції

5. Ваш варіант відповіді

41.Коефіцієнт маржинального доходу — це відношення маржинального доходу до:

1. суми постійних витрат

2. загальної суми змінних витрат

3. суми операційного прибутку

4. суми чистого доходу від реалізації продукції

5. Ваш варіант відповіді

42.Точка беззбитковості — це обсяг реалізації, при якому:

1. маржинальний доход дорівнює постійним витратам

2. доходи дорівнюють витратам

3. прибуток або збиток підприємства дорівнює нулю

4. усе з наведеного

5. Ваш варіант відповіді

43.Якщо одночасно збільшуються постійні та змінні витрати на одиницю, тоді точка беззбитковості в грошових одиницях:

1. збільшується

2. зменшується

3. не змінюється

4. вплив не можна визначити з наведеної інформації

5. вплив не можна визначити з наведеної інформації

6. Ваш варіант відповіді

44.Є такі дані про діяльність підприємства, грн.: продаж - 120000; змінні витрати - 25000; постійні витрати – 16000. Точка беззбитковості підприємства дорівнює, грн.:

1. 95000

2. 30000

3. 41000

4. 25000

5. Ваш варіант відповіді

45.Підприємство планує продати 40000 одиниць продукції. Постійні витрати компанії 50000 грн., а змінні витрати становлять 4 грн. на одиницю продукції. Для отримання операційного прибутку в розмірі 20000 грн. ціна реалізації одиниці продукції має бути, грн.:

1. 3,75

2. 4,17

3. 5,75

4. 6,5

5. Ваш варіант відповіді

46.Підприємство планує продати 25000 одиниць продукції за ціною 5,00 грн. за одиницю. Коефіцієнт маржинального доходу становить 25%. Якщо запланований обсяг продажу є точкою беззбитковості підприємства, тоді її постійні витрати дорівнюють, грн.:

1. 50000

2. 31250

3. 12500

4. 100000

5. Ваш варіант відповіді

47.Якщо загальний маржинальний дохід зменшується на певну величину, то операційний прибуток підприємства:

1. зменшується у такому самому розмірі

2. зменшується на величину більшу, ніж зменшення маржинального доходу

3. збільшується у такому самому розмірі

4. залишається без змін

5. жодний з наведених вище варіантів

6. Ваш варіант відповіді

48.Виробництво продукції певного виду в короткому періоді є доцільним, якщо показник маржинального доходу для неї:

1. дорівнює нулю

2. перевищує постійні витрати

3. перевищує змінні витрати

4. перевищує сумарні витрати

5. Ваш варіант відповіді

49.Підприємство досягає критичної точки, коли:

1. результат від реалізації дорівнює нулю

2. виручка від реалізації дорівнює загальній сумі сукупних витрат

3. маржа зі змінних витрат дорівнює сумі постійних витрат

4. виручка від реалізації дорівнює сумі постійних витрат

5. Ваш варіант відповіді

50.У точці беззбитковості маржинальний дохід дорівнює:

1. нулю

2. змінним витратам

3. постійним витратам

4. виручці від реалізації

5. Ваш варіант відповіді

51.Розрахунок обсягу діяльності, необхідного для отримання бажаного прибутку, визначається за формулою:

1. Виручка від реалізації = Змінні витрати + Бажаний прибуток

2. Виручка від реалізації = Постійні витрати + Бажаний прибуток

3. Виручка від реалізації = Змінні витрати + Постійні витрати + Бажаний прибуток

4. Виручка від реалізації = Бажаний прибуток

5. Ваш варіант відповіді

52.Запас міцності це:

1. величина, на яку фактичний (або запланований) обсяг реалізації перевищує критичний обсяг реалізації

2. величина, на яку прибуток перевищує точку беззбитковості

3. величина, на яку критичний обсяг реалізації перевищує фактичний (або запланований) обсяг реалізації

4. величина, на яку постійні витрати менші за точку беззбитковості

5. Ваш варіант відповіді

53.Рішення про спеціальне замовлення — це:

1. рішення про одноразовий продаж продукції за ціною, нижчою за звичайну або нижчою за собівартість

2. рішення про одноразовий продаж продукції без складання попередньої угоди

3. рішення про придбання матеріалів для випуску ексклюзивного виду продукції

4. немає правильної відповіді

5. Ваш варіант відповіді

54.Доцільність ліквідації збиткового підрозділу визначається:

1. порівнянням фінансових результатів окремих підрозділів

2. порівнянням фінансових результатів окремих підрозділів

3. всі відповіді вірні

4. немає правильної відповіді

5. Ваш варіант відповіді

55.Які з наведених нижче питань є релевантними у разі прийняття рішення „виробляти чи купувати”?

1. чи задовольняє підприємство якість продукції постачальника?

2. чи забезпечить постачальник своєчасну доставку деталей?

3. як довго постачальник зберігатиме встановлену ціну?

4. усі наведені вище питання є релевантними

5. Ваш варіант відповіді

56.У разі обмеженої кількості машино-годин слід виробляти продукцію, яка:

1. має найбільший маржинальний дохід на одиницю

2. має найбільший коефіцієнт маржинального доходу

3. потребує меншої кількості машино-годин

4. забезпечує найбільший маржинальний дохід на 1 машино-годину

5. Ваш варіант відповіді

57.Виробнича собівартість одиниці продукції підприємства становить 80 грн. (зокрема змінні витрати — 50 грн.), а її ціна — 115 грн. Підприємство отримало спеціальне замовлення на виробництво й реалізацію 1000 одиниць за ціною 65 грн. У разі прийняття замовлення та наявності вільної потужності прибуток підприємства:

1. зросте на 14000 грн.

2. зменшиться на 7000 грн.

3. зросте на 15000 грн.

4. зменшиться на 15000 грн.

5. Ваш варіант відповіді.

58.Виробнича собівартість деталей, які виготовляє підприємство, становить 10 грн. (зокрема змінні витрати 6 грн.). Інше підприємство пропонує постачати ці деталі за ціною 8 грн. Загальні витрати підприємства на одну деталь у разі її придбання становлять:

1. 10 грн.

2. 8,0 грн.

3. 10,8 грн.

4. 12 грн.

5. Ваш варіант відповіді

59.Оптимальне використання обмежених ресурсів – це:

1. рішення щодо визначення релевантних доходів і витрат для прийняття альтернативних управлінських рішень

2. рішення, спрямоване на складання виробничої програми, котра забезпечить максимізацію прибутку в умовах наявних обмежень

3. рішення про одноразовий продаж продукції без складання попередньої угоди за ексклюзивною ціною

4. все з переліченого

5. Ваш варіант відповіді

60.За яким з наведених показників оцінюють ефективність альтернативних технологій виробництва:

1. маржинальний доход на одиницю продукції

2. критичний обсяг реалізації (точка беззбитковості)

3. очікуваний прибуток при заданому обсязі виробництва

4. усі відповіді правильні

5. Ваш варіант відповіді

61.Які з нефінансових показників необхідно взяти до уваги при остаточному прийнятті рішення про спеціальне замовлення:

1. гарантії якості продукції постачальника

2. стабільність цін

3. можливі зміни у технології виробництва

4. усе з наведеного

5. Ваш варіант відповіді

62.Якісні зовнішні релевантні фактори для прийняття рішення «виробляти чи купувати» наступні:

1. надійність покупця

2. контроль якості сировини постачальника

3. наявність виробничої потужності

4. ноу-Хау

5. все з переліченого

6. Ваш варіант відповіді

63.Який з наведених бюджетів є базовим для планування прямих витрат праці, прямих матеріальних витрат та виробничих накладних витрат?

1. бюджет продаж

2. бюджет виробництва

3. бюджет коштів

4. бюджет собівартості готової продукції

5. Ваш варіант відповіді

64.Який з перелічених бюджетів не належить до операційних?

1. бюджет продажів

2. бюджет коштів

3. бюджет собівартості реалізованої продукції

4. бюджетний звіт про фінансові результати

5. немає вірної відповіді

6. Ваш варіант відповіді

65.Який з наведених бюджетів є завершальним у системі внутрішньогосподарського бюджетування?

1. бюджетний звіт про прибутки і збитки

2. бюджет капітальних вкладень

3. бюджетний баланс

4. бюджет коштів

5. Ваш варіант відповіді

66.Який з наведених бюджетів не може бути підставою для складання бюджету собівартості виготовленої продукції?

1. бюджет прямих витрат на оплату праці

2. бюджет прямих матеріальних витрат

3. бюджет виробничих накладних витрат

4. бюджет загальногосподарських та адміністративних витрат

5. Ваш варіант відповіді

67.Зведений бюджет включає такі групи бюджетів:

1. підсумкові

2. операційні

3. сумарні

4. перехідні

5. Ваш варіант відповіді

68.Операційні бюджети – це:

1. бюджети доходів і прибутку у звітному періоді

2. бюджети витрат за всіма операціями підприємства

3. сукупність бюджетів витрат і доходів, що забезпечують складання бюджетного звіту про прибуток

4. звіти підпрозділів підприємства про операційні витрати у звітному періоді

5. всі відповіді вірні

6. Ваш варіант відповіді

69.Бюджетування через прирощення – це:

1. складання бюджетів на основі фактичних результатів, досягнутих у попередньому періоді з їх корегуванням

2. метод бюджетування, при якому менеджери щоразу повинні обґрунтувати заплановані витрати

3. метод бюджетування на основі середньогалузевих показників

4. складання бюджету на основі показників, досягнутих в попередньому періоді плюс середній процент зростання

5. Ваш варіант відповіді

70.Бюджетування “з нуля” – це:

1. складання бюджетів на основі фактичних результатів, досягнутих у попередньому періоді з їх корегуванням

2. метод бюджетування на основі середньогалузевих показників

3. складання бюджету на основі показників, досягнутих в попередньому періоді плюс середній процент зростання

4. метод бюджетування, при якому щоразу необхідно обґрунтувати заплановані витрати так, ніби діяльність здійснюється вперше.

5. Ваш варіант відповіді

71.Центром відповідальності називають:

1. підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за результати його діяльності

2. усі виробничі підрозділи підприємства

3. підрозділи управління, постачання та збуту

4. немає правильної відповіді

5. Ваш варіант відповіді

72.Що з наведеного належить до принципів організації обліку за центрами відповідальності?

1. менеджер відповідає тільки за ту діяльність, яка перебуває під його контролем

2. звіти про роботу підрозділів повинні складатися регулярно

3. менеджер бере участь у визначенні цілей, за якими оцінюють його діяльність

4. усе з наведеного

5. Ваш варіант відповіді

73.Система обліку за центрами відповідальності передбачає:

1. складання бюджету для кожного підрозділу

2. регулярне складання звітів про виконання бюджетів

3. аналіз та оцінка діяльності кожного центру відповідальності

4. усе з наведеного

5. Ваш варіант відповіді

74.Для оцінки діяльності якого типу центрів відповідальності і використовують контроль за методом «тариф-година-машина»:

1. доходу

2. витрат

3. прибутку

4. інвестицій

5. Ваш варіант відповіді

75.Що з наведеного може бути використано як база трансфертного ціноутворення?

1. ринкові ціни

2. договірні ціни

3. повна собівартість продукції

4. усе з наведеного

5. Ваш варіант відповіді

77.Що з наведеного не впливає на відхилення доходу від реалізації?

1. обсяг реалізованої продукції

2. ціна реалізації

3. собівартість реалізованої продукції

4. немає правильної відповіді

5. Ваш варіант відповіді

78.Інформація управлінського обліку є:

1. відкритою для всіх зацікавлених

2. як правило, комерційною таємницею

3. відкритою для акціонерів та потенційних інвесторів

4. відкритою для постачальників і покупців

5. Ваш варіант відповіді

79.Порядок ведення управлінського обліку

1. встановлюється керівництвом підприємства

2. регламентується Міністерством фінансів України

3. визначається Міжнародною Федерацією бухгалтерів

4. описується податковим законодавством

5. Ваш варіант відповіді

80.Хто є користувачами даних управлінського обліку?

1. інвестори, акціонери

2. податкові органи

3. фінансові та кредитні установи

4. керівники всередині підприємства

5. Ваш варіант відповіді

81.У яку групу (групи) об’єднано об’єкти управлінського обліку?

1. виробничі ресурси

2. виробничі ресурси і господарські процеси

3. виробничі ресурси, господарські операції

4. господарські операції

5. Ваш варіант відповіді

82.Витрати на продукцію – це:

1. повна виробнича собівартість продукції

2. повна комерційна собівартість продукції

3. змінні витрати

4. прямі витрати

5. Ваш варіант відповіді

83.Витрати називають змінними, якщо вони змінюються при зміні:

1. технології виробництва

2. обсягу діяльності

3. організаційної структури підприємства

4. структури управління

5. Ваш варіант відповіді

84.На підприємстві постійні витрати на одиницю становили 8 грн. при обсязі виробництва 5000 одиниць. Чому дорівнюють постійні витрати на одиницю при обсязі виробництва 8000 одиниць, грн.?

1. 8

2. 10

3. 5

4. 64

5. немає правильної відповіді

85.На підприємстві змінні витрати на одиницю продукції становили 10 грн. при обсязі виробництва 2 000 од. Чому дорівнюють змінні витрати на одиницю при обсязі виробництва 5 000 од.?

1. 5 грн.

2. 2 грн.

3. 10 грн.

4. 3 грн.

5. немає правильної відповіді

86.На підприємстві загальні витрати на виробництво 2 000 одиниць продукції становили 14 000 грн. (зокрема змінні витрати на одиницю 5 грн.). Витрати підприємства на виробництво 3 000 одиниць продукції дорівнюють, грн.:

1. 29 000

2. 19 000

3. 15 000

4. 27 500

5. Ваш варіант відповіді

87.Витрати періоду – це:

1. адміністративні та загальногосподарські витрати

2. прямі виробничі витрати

3. загальновиробничі витрати

4. усе з переліченого

5. Ваш варіант відповіді

88.Які з наведених витрат належать до накладних?

1. змінні виробничі витрати

2. постійні виробничі витрати

3. загальновиробничі витрати

4. адміністративні витрати

5. витрати на збут

89.При збільшенні обсягу діяльності постійні витрати з розрахунку на одиницю продукції:

1. не змінюються

2. збільшуються

3. зменшуються

4. змінюються залежно від виду діяльності

5. Ваш варіант відповіді

90.Метод розподілу витрат допоміжних виробництв, який передбачає ігнорування взаємних послуг між цими виробництвами називається методом:

1. прямого розподілу

2. послідовного розподілу

3. одночасного розподілу

4. врахування взаємних послуг

5. Ваш варіант відповіді

91.Як оцінюється супутня (побічна) продукція?

1. за ціною можливого використання або реалізації

2. за вмістом корисних речовин

3. пропорційно вартості за цінами реалізації

4. за встановленими коефіцієнтами

5. Ваш варіант відповіді

92.Якщо зменшуються постійні витрати, ціна продажу і змінні витрати не змінюються, тоді точка беззбитковості в грошових одиницях:

1. збільшується

2. зменшується

3. не змінюється

4. вплив не можна визначити з наведеної інформації

5. Ваш варіант відповіді

93.На досліджуваному підприємстві продаж продукції – 129 200 грн.; змінні витрати на одиницю продукції – 100 грн.; постійні витрати – 49 000 грн.; кількість проданих виробів -760 шт. Точка беззбитковості в натуральних одиницях підприємства дорівнює, грн.:

1. 600

2. 700

3. 760

4. 490

5. 170

6. Ваш варіант відповіді

94.Підприємство планує продати 20 000 одиниць продукції. Постійні витрати компанії 60 000 грн., а змінні витрати становлять 5 грн. на одиницю продукції. Для отримання операційного прибутку на одиницю продукції в розмірі 1 грн. ціна реалізації одиниці продукції має бути:

1. 5 грн.

2. 8 грн.

3. 9 грн.

4. 10 грн.

5. 12 грн.

6. Ваш варіант відповіді

95.Коефіцієнт маржинального доходу підприємства становить 20%. Підприємство планує продати 5 000 одиниць продукції за ціною 15 грн. за одиницю. Якщо запланований обсяг продажу є точкою беззбитковості підприємства, тоді її постійні витрати дорівнюють:

1. 12 500 грн.

2. 15 000 грн.

3. 25 000 грн.

4. 75 000 грн.

5. 250 000 грн.

6. Ваш варіант відповіді

96.Коефіцієнт запасу міцності – це:

1. відношення запасу міцності до обсягу реалізації

2. відношення запасу міцності до точки беззбитковості

3. відношення запасу міцності до постійних витрат

4. відношення запасу міцності до загальних витрат

5. немає вірної відповіді

6. Ваш варіант відповіді

97.Прийняття управлінського рішення про ліквідацію збиткового підрозділу проводиться на основі:

1. порівняння фінансових результатів окремих підрозділів

2. порівняння суми втраченого маржинального доходу із сумою економії постійних витрат

3. порівняння планового та фактичного рівня постійних витрат

4. всі відповіді вірні

5. немає правильної відповіді

6. Ваш варіант відповіді

99.Собівартість виробництва одиниці продукції підприємства становить 75 грн. (зокрема змінні витрати — 50 грн.), а її ціна — 105 грн. Підприємство отримало спеціальне замовлення на виробництво й реалізацію 800 одиниць за ціною 70 грн. У разі прийняття замовлення та наявності вільної потужності прибуток підприємства:

1. зросте на 16 000 грн.

2. зменшиться на 4 000 грн.

3. зросте на 56 000 грн.

4. зменшиться на 28 000 грн.

5. немає вірної відповіді

6. Ваш варіант відповіді

100.Собівартість виробництва деталей, які виготовляє підприємство, становить 12 грн. (зокрема постійні витрати 4 грн.). Інше підприємство пропонує постачати ці деталі за ціною 10 грн. Загальні витрати підприємства на одну деталь у разі її придбання становлять:

1. 8 грн.

2. 10 грн.

3. 12 грн.

4. 14 грн.

5. 16 грн.

6. Ваш варіант відповіді

101.Який з наведених бюджетів є базовим для планування валової продукції?

1. бюджет продаж

2. бюджет виробництва

3. бюджет коштів

4. бюджет собівартості готової продукції

5. бюджетний звіт про фінансові результати

6. Ваш варіант відповіді

102.З наведених бюджетів не може бути підставою для складання бюджету виробничої собівартості виготовленої продукції:

1. бюджет прямих витрат на оплату праці

2. бюджет прямих матеріальних витрат

3. бюджет виробничих накладних витрат

4. бюджет витрат на збут

5. немає вірної відповіді

6. Ваш варіант відповіді

103.Для оцінки діяльності якого центру відповідальності використовують показник рентабельності та прибутковості капіталу?

1. інвестицій

2. доходу

3. витрат

4. прибутку

5. немає вірної відповіді

6. Ваш варіант відповіді

104.Що таке невичерпні витрати?

1. збільшення зобов’язань або зменшення активів щодо отримання доходу в минулих звітних періодах

2. збільшення зобов’язань або зменшення активів у поточній діяльності для отримання доходу або іншої вигоди в майбутніх періодах

3. збільшення зобов’язань або зменшення активів у поточній діяльності для отримання доходу звітного періоду

4. збільшення активів або зменшення зобов’язань звітного періоду

5. немає вірної відповіді

6. Ваш варіант відповіді

105.Що таке релевантний діапазон?

1. діапазон діяльності, в межах якого зберігається взаємозв’язок між витратами і доходами

2. діапазон змінності витрат

3. діапазон, в межах якого спостерігається вплив різноманітних факторів

4. діапазон діяльності, в межах якого зберігається взаємозв’язок між величиною витрат та їх фактором

5. діапазон, в якому залишається незмінним обсяг виробництва

6. Ваш варіант відповіді

106.Можливі витрати – це:

1. заплановані витрати в майбутніх періодах

2. витрати, які виникнуть в результаті прийняття управлінського рішення

3. вигода, яка втрачається, коли вибір одного напрямку вимагає відмовитись від альтернативного рішення

4. витрати, що вимагають сплати коштів

5. витрати, яких неможливо уникнути

6. Ваш варіант відповіді

107.Назвати витрати з наведеного переліку, які належать до змінних:

1. витрати сировини та матеріалів на виправлення браку

2. витрати матеріалів на ремонт приміщення офісу

3. витрати на заробітну плату основних виробничих робітників

4. витрати на заробітну плату керівників та спеціалістів

5. витрати запасних частин на поточний ремонт устаткування

6. Ваш варіант відповіді

108.Назвати витрати з наведеного переліку, які належать до постійних:

1. витрати сировини та матеріалів на виготовлення продукції

2. витрати матеріалів на ремонт приміщення офісу

3. витрати на заробітну плату основних виробничих робітників

4. відрахування на соціальні заходи на заробітну плату основних робітників

5. витрати електроенергії для забезпечення роботи устаткування

6. Ваш варіант відповіді

109.До статті калькуляції “Сировина та матеріали” належать:

1. вартість матеріалів на ремонт приміщення цеху

2. вартість матеріалів на виготовлення дослідного зразка продукції

3. вартість сировини та матеріалів, відпущених на сторону

4. вартість палива для опалення приміщень офісу

5. вартість тари на пакування готової продукції в процесі її виготовлення

6. Ваш варіант відповіді

110.До статті калькуляції “Загальновиробничі витрати” належать:

1. витрати на заробітну плату основних робітників, що виготовляють продукцію

2. витрати на заробітну плату управлінського персоналу цеху

3. витрати на операційну оренду цехових приміщень

4. витрати матеріалів на ремонт приміщень офісу підприємства

5. витрати на відрядження керівного персоналу підприємства

111.До статті калькуляції “Втрати внаслідок технічно неминучого браку ” належать:

1. витрати на заробітну плату основних робітників, що виготовляють продукцію

2. витрати на заробітну плату робітників, що займаються виправленням забракованої продукції

3. вартість матеріалів, отриманих при розбиранні забракованих виробів

4. відшкодування вартості браку за претензійними листами

5. утримання із заробітної плати винуватців браку продукції

112.До статті калькуляції “Витрати на підготовку та освоєння виробництва продукції” не належать:

1. плата за розробку проектної документації

2. витрати на заробітну плату робітників, що займаються розробкою нових видів продукції

3. витрати матеріалів на створення дослідного зразка продукції

4. витрати на придбання устаткування, що буде використане в майбутніх періодах

5. витрати на утримання дослідницьких лабораторій

6. Ваш варіант відповіді

113.Дайте визначення способу виключення витрат:

1. розмежування витрат та розрахунок собівартості основної та побічної продукції

2. розподіл витрат у виробництвах комплексної переробки сировини

3. собівартість калькуляційного об’єкту визначається сумуванням витрат за частинами продукції або продукції в цілому

4. розрахунок собівартості на основі норм, зміни норм та відхилень від норм

5. узагальнені витрати виробництва в розрізі калькуляційних об’єктів діляться на кількість калькуляційних одиниць по кожному об’єкту

114.Оберіть визначення способу розподілу витрат:

1. розмежування витрат та розрахунок собівартості основної та побічної продукції

2. розподіл витрат у виробництвах комплексної переробки сировини

3. собівартість калькуляційного об’єкту визначається сумуванням витрат за частинами продукції або продукції в цілому

4. розрахунок собівартості на основі норм, зміни норм та відхилень від норм

5. узагальнені витрати виробництва в розрізі калькуляційних об’єктів діляться на кількість калькуляційних одиниць по кожному об’єкту

115.Дайте визначення способу прямого розрахунку:

1. розмежування витрат та розрахунок собівартості основної та побічної продукції

2. розподіл витрат у виробництвах комплексної переробки сировини

3. собівартість калькуляційного об’єкту визначається сумуванням витрат за частинами продукції або продукції в цілому

4. розрахунок собівартості на основі норм, зміни норм та відхилень від норм

5. узагальнені витрати виробництва в розрізі калькуляційних об’єктів діляться на кількість калькуляційних одиниць по кожному об’єкту

116.Яке з наведених означень відповідає нерозподіленим постійним витратам?

1. витрати, що відносяться до майбутніх звітних періодів

2. витрати, які включаються до собівартості реалізованої продукції

3. витрати, які включаються до собівартості випущеної продукції

4. витрати, які списуються на собівартість товарного випуску продукції

5. Ваш варіант відповіді

117.Вказати код рахунку бухгалтерського обліку, в дебет якого списуються нерозподілені загальновиробничі витрати:

1. 23

2. 24

3. 79

4. 91

5. 90

118.Як визначається собівартість робіт та по<
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 605; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.224.102 (0.008 с.)