Винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди згідно чинного законодавства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди згідно чинного законодавства3. за рішенням керівника підприємства

4. утримання 50% від заробітної плати винної особи

5. немає вірної відповіді

53. Визначити зміст господарської операції, що відображається кореспонденцією рахунків Дт20 Кт661:

1. нараховано працівнику заробітну плату за розвантаження запасів

2. нараховано заробітну плату працівникам за виготовлення продукції

3. нараховано заробітну плату за рекламу готової продукції

4. отримано матеріали власного виробництва

5. внесено виробничі запаси як відшкодування нестачі

54. Визначити зміст операції, відображеної записом Дт901 Кт23:

1. списуються на собівартість реалізованої продукції понаднормові виробничі витрати

2. списуються на собівартість реалізованих послуг витрати основної діяльності

3. списуються із виробництва реалізована продукція

4. списуються витрати на виробництво продукції на фінансовий результат

5. списуються на собівартість реалізованої продукції нерозподілені загальновиробничі витрати

55. За результатами продажу готової продукції на рахунку 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” відображається:

1. балансова вартість реалізованих об'єктів та витрати на їх продаж

2. справедлива вартість готової продукції

3. балансова вартість готової продукції, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати

4. нормативна вартість готової продукції

5. нормативні виробничі витрати

56. За результатами надходження матеріалів безпосередньо на рахунку 201 “Сировина та матеріали” відображаються:

1. вартість придбання запасів без непрямих податків

2. непрямі податки, що відшкодовуються підприємству

3. заробітна плата за вантажні роботи, що обліковується прямим методом

4. справедлива вартість матеріалів

5. ТЗВ, що обліковуються методом середнього відсотка

57. Витрати, пов’язані з створенням запасів власними силами, відображаються на рахунках (субрахунках):

1. 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"

2. 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних активів"

3. 23 "Виробництво", 24 "Брак у виробництві"

4. 93 "Витрати на збут"

5. 26 "Готова продукція"

58. Матеріал А надходив партіями: 10.03. 20хх р. 1 000 кг за ціною 1, 00 грн.; 20.03.20хх р. 4 000 кг за ціною 2,00 грн. Визначити собівартість використаних матеріалів 500 кг, якщо метод оцінки їх видатку ФІФО?

1. 500 грн.

2. 1 000 грн.

3. 900 грн.

4. 600 грн.

5. 400 грн.

59. Яким обліковими записами оформляється операція з нарахування виплат підзвітній особі за відрядженням адміністративного змісту?

1. Дт92,644 Кт311

2. Дт372,65 Кт311

3. Дт92,641 Кт372

4. Дт372 Кт301

5. Дт79,90 Кт372

60. Що означає бухгалтерський запис Дт301 Кт70?

1. отримано кошти в касу за реалізовані виробничі запаси

2. отримано кошти в касу за реалізовані основні засоби

3. видано кошти з каси за придбані матеріали

4. отримано на поточний рахунок кошти від покупця

5. отримано готівкову виручку за надані послуги

61. Зараховано 20.03.20хх р. на поточний рахунок аванс від іноземного покупця 2 000 $ (курс НБУ 5,05 грн.), 30 березня курс НБУ склав 5,03 грн. за 1$. Як вплине зміна курсу валюти на розмір кредиторської заборгованості перед іноземним покупцем?

1. зміна курсу не впливає на розмір кредиторської заборгованості

2. (5,05-5,03)х2000 Дт681 Кт714

3. (5,05-5,03)х2000 Дт945 Кт681

4. збільшиться прибуток звітного року і одночасно зменшиться кредиторська заборгованість

5. немає вірної відповіді

62. Яким записом відображається нарахування націнки на товари?

1. Дт282 Кт701

2. Дт282 Кт285

3. Дт285 Кт282

4. Дт282 Кт631

5. Дт285 Кт282

63. Відвантажено 20.03.20ххр. продукцію іноземному покупцю на 22 000 $ (на дату відвантаження курс НБУ 5,05 грн.) 30 березня курс НБУ склав 5,03 грн. за 1 $, а 10.04 20ххр. на дату надходження коштів на поточний рахунок курс НБУ склав 5,06 грн. за 1$. Як вплине зміна курсу валюти на розмір дебіторської заборгованості іноземного покупця?

1. зміна курсу не впливає на розмір дебіторської заборгованості

2. на 30.03: (5,05-5,03)х22 000 Дт945 Кт362; на 10.04: (5,06-5,03)х22 000 Дт362 Кт714

3. на 10.04: (5,06-5,05)х22 000 Дт945 Кт362

4. на 30.03: (5,05-5,03)х22 000 Дт362 Кт744; на 10.04: (5,06-5,05)х22 000 Дт974 Кт362

5. Ваш варіант

64. У якому розмірі слід відобразити втрати від браку, якщо собівартість одного з 20-ти забракованих виробів складає 34 грн., заробітна плата за його виправлення склала 158 грн. (нарахування до фонду нещасних випадків – 1%), зворотні відходи – 20 грн., а компенсація винуватця барку склала 100 грн.?

1. 197,46 грн.

2. 77,46 грн.

3. 776,46 грн.

4. 816,46 грн.

5. 796,46 грн.

65. Передано 20.03.20ххр. основні засоби іноземному покупцю на 420 000 $ (на дату відвантаження курс НБУ 5,05 грн.) 30 березня курс НБУ склав 5,03 грн. за 1$, а 10.04 20ххр. (дата надходження коштів на поточний рахунок) курс НБУ склав 5,06 грн. за 1$. Як вплине зміна курсу валюти на розмір валютної дебіторської заборгованості?

1. зміна курсу не впливає на розмір дебіторської заборгованості

2. на 30.03: (5,05-5,03)х420 000 Дт974 Кт362; на 10.04: (5,06-5,03)х420 000 Дт362 Кт744

3. На 10.04: (5,06-5,05)х420 000 Дт945 Кт362

4. на 30.03: (5,05-5,03)х420 000 Дт362 Кт744; на 10.04: (5,06-5,05)х420 000 Дт974 Кт362

5. Ваш варіант

66. Надішли 20.03.20ххр. основні засоби від іноземного постачальника на 300 000 $ (на дату надходження курс НБУ 5,05 грн.), 30.03.20ххр. курс склав 5,03 грн. за 1$, а 10.04.20ххр. на дату перерахунку коштів з – 5,06 грн. за 1$. Як вплине зміна курсу на розмір заборгованості перед іноземним постачальником?

1. зміна курсу не впливає на розмір кредиторської заборгованості

2. на 30.03: (5,05-5,03)х300 000 Дт632 Кт744; на 10.04: (5,06-5,03)х300 000 Дт974 Кт632

3. На 10.04: (5,06-5,05)х300 000 Дт945 Кт632

4. на 30.03: (5,05-5,03)х300 000 Дт632 Кт744; на 10.04: (5,06-5,05)х300 000 Дт974 Кт632

5. Ваш варіант

67. 10 000 $ як попередня оплата від покупця (курс НБУ на дату надходження авансу 5,05 грн. за 1$) 30.03.20ххр. курс НБУ 5,00 грн. за 1$).Як зміна курсу валюти вплине на розмір коштів на поточному рахунку?

1. зміна курсу не впливає на розмір поточного рахунку в іноземній валюті

2. (5,05-5,00)х10 000 Дт312 Кт714

3. (5,05-5,00)х10 000 Дт945 Кт312

4. (5,05-5,00)х10 000 Дт312 Кт744

5. Ваш варіант

68. За результатами продажу іноземної валюти на рахунку 942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти” відображається:

1. балансова вартість реалізованої валюти по курсу НБУ та витрати на її конвертацію

2. справедлива вартість валюти по комерційному курсу

3. балансова вартість реалізованої валюти по комерційному курсу

4. нормативна вартість валюти

5. Ваш варіант

69. Встановити, якою буде величина зносу станом на 31.12, якщо Наказом про облікову політику закріплено метод нарахування зносу 50:50, а 01 лютого передано в експлуатацію телефонний первісної вартості 410 грн. (строк корисного використання 3 роки)?

1. 0 грн.

2. 136,7 грн.

3. 205 грн.

4. 410 грн.

5. немає вірної відповіді

70. Якою кореспонденцією буде відображено передачу в експлуатацію калькулятора «Касіо», строк корисного використання якого становить 2 роки, а первісна вартість 150 грн.?

1. Дт104 Кт631

2. Дт152 Кт112

3. Дт112 Кт153

4. Дт153 Кт631

5. Дт112 Кт104

71. За П(С)БО 7 в складі основних засобів відсутня така група (підгрупа):

1. машини та обладнання

2. інвентарна тара

3. необоротні активи

4. земельні ділянки

5. незавершені капітальні інвестиції

72. Яким стандартом регулюється облік вибуття необоротних активів внаслідок їх реалізації третім особам?

1. П(с)БО 7

2. П(с)БО 2

3. П(с)БО 19

4. П(с)БО 27

5. П(с)БО 32

73. Дохід від реалізації основних засобів відображається записом:

1. Д377 К742

2. Д377 К441

3. Д377 К712

4. Д377 К746

5. Д377 К702

74. Чому дорівнює амортизація, нарахована за другий рік експлуатації верстата кумулятивним методом (первісна вартість об’єкта – 12 000 грн., ліквідаційна вартість – 400 грн., строк корисного використання 5 років):

1. 3200,00 грн.

2. 3093,33 грн.

3. 9600,00 грн.

4. 1546,67 грн.

5. 1600,00 грн.

75. Підприємство проводить реконструкцію виробничого устаткування, за що нарахована заробітна плата робітникам. Яким записом вона буде відображена в обліку?

1. Д23 К661

2. Д152 К661

3. Д91 К661

4. Д949 К661

o вірна відповідь відсутня

76. Якою буде сума зносу станом на 30.03.2008р., якщо обладнання передано до експлуатації 28.02.2008р. за первісною вартістю 10 000 грн., строк корисного використання якого становить 4 роки, а метод нарахування амортизації є кумулятивним?

1. 0 грн.

2. 208,3 грн.

3. 250,0 грн.

4. 2 500 грн.

5. Ваш варіант

77. Розрахувати суму зносу за 2-й рік експлуатації для об’єкта основних засобів первісної вартості 1 240 грн., ліквідаційної – 40 грн. із строком корисного використання 5 років за методом прискореного зменшення залишкової вартості:

1. 288 грн.

2. 297,6 грн.

3. 310 грн.

4. 480 грн.

5. 496 грн.

78. Оберіть кореспонденцію, якою буде відображатися нарахування заробітної плати робітникам за модернізацію виробничого обладнання?

1. Дт23 Кт661

2. Дт661 Кт662

3. Дт91 Кт661

4. Дт152 Кт661

5. Ваш варіант

79. Вкажіть кореспонденцію рахунків, що відповідає операції «Спожите пальне автомобілем доставки продукції покупцям»:

1. Дт152 Кт203

2. Дт91 Кт203

3. Дт105 Кт203

4. Дт92 Кт203

5. Дт93 Кт203

80. Яка сума відповідає кореспонденції рахунків Дт975 Кт103, якщо вперше проводиться уцінка будівель, при цьому уцінка первісної вартості складає 1 200 грн., а уцінка зносу – 430 грн.?

1. 430 грн.

2. 1 200 грн.

3. 770 грн.

4. 1 630 грн.

5. Ваш варіант

81. Встановити, якою кореспонденцією рахунків слід відобразити дооцінку первісної вартості нематеріальних активів, якщо вона проводиться вперше:

1. Дт975 Кт12

2. Дт131 Кт12

3. Дт423 Кт12

4. Дт12 Кт423

5. Дт423 Кт131

82. Встановити результат дооцінки необоротних активів, що відповідатиме сальдо по рахунку 423, якщо дооцінка первісної вартості склала 1460 грн., а зносу – 260 грн.:

1. 260 грн.

2. 1 200 грн.

3. 1 460 грн.

4. 1 720 грн.

5. Ваш варіант

83. Результат зменшення корисності офісної техніки, що обліковується за первісною вартістю, відображається записом:

1. Дт975 Кт131

2. Дт423 Кт109

3. Дт131 Кт109

4. Дт423 Кт131

5. Дт79 Кт109

84. Витрати з монтажу безоплатно отриманого обладнання виробничого призначення, виконаного силами спеціалізованого підрядника, відображаються кореспонденцією:

1. Дт104 Кт424

2. Дт23 Кт631

3. Дт91 Кт631

4. Д152 Кт631

5. Дт104 Кт631

85. Які витрати, понесені при придбанні нематеріальних активів, не включаються до їх первісної вартості?

1. мито

2. знижки, отримані від продавця

3. пусконалагоджувальні витрати

4. вартість з доставки

5. непрямі податки, що не компенсуються підприємству

86. Списання повністю зношених основних засобів з балансу підприємства відповідає такій кореспонденції рахунків:

1. Дт976 Кт10

2. Дт972 Кт10

3. Дт10 Кт131

4. Дт99 Кт10

5. Д131 Кт10

87. Вкажіть, якою буде норма амортизації при нарахуванні амортизації методом зменшення залишкової вартості для об’єкта основних засобів первісної вартості – 12 000 грн., ліквідаційної вартості – 300 грн., термін корисного використання якого становить 8 років?

1. 0,309

2. 0,369

3. 0,631

4. 0,691

5. 0,158

88. Яка з перелічених підстав не враховується при визначенні строку корисного використання основних засобів?

1. прогнозований моральний знос об’єкта

2. номенклатура продукції, що виробляється підприємством

3. правові обмеження щодо використання об’єкта

4. проектна потужність об’єкта

5. імовірний фізичний знос об’єкта

89. Для якого виду необоротних активів можливо застосувати метод нарахування зносу (амортизації) 50%:50%?

1. земельні ділянки

2. виробниче устаткування

3. бібліотечні фонди

4. будівлі

5. авторські права

90. Відповідно до національних П(С)БО граничний термін корисного використання нематеріальних активів не може перевищувати:

1. 7 років

2. 8 років

3. 10 років

4. 20 років

5. 30 років

91. Яким чином враховуються в бухгалтерському обліку витрати, понесені підприємством на етапі «дослідження» в процесі створення нематеріального активу?

1. формують первісну вартість нематеріальних активів

2. списуються на фінансовий результат

3. враховуються у складі витрат майбутніх періодів

4. відображаються у складі витрат на виробництво

5. Ваш варіант

92. Встановити, розмір збитків, завданих підприємству крадіжкою піску, балансова вартість якого 4 500 грн., середній темп інфляції 118%:

1. 4 500 грн.

2. 12 420 грн.

3. 5 400 грн.

4. 9 000 грн.

5. 5 310 грн.

93. Якою кореспонденцією рахунків відображається уцінка товарів на складі до чистої вартості реалізації?

1. Дт946 Кт281

2. Дт947 Кт281

3. Дт949 Кт281

4. Дт281 Кт716

5. Дт072

94. Якою буде торговельна надбавка, нарахована при передачі товарів в роздрібну мережу, якщо середній відсоток націнки по підприємству складає 21%, а купівельна вартість товарів (без урахування суми ПДВ) становить 2 500 грн.?

1. 525 грн.

2. 630 грн.

3. 1 000 грн.

4. 1 025 грн.

5. 1 130 грн.

95. Якою буде реалізаційна вартість товарів, якщо вони обліковуються за цінами продажу, якщо середній відсоток націнки по підприємству складає 33%, а купівельна вартість товарів (без урахування суми ПДВ) становить 5 000 грн.?

1. 1 650 грн.

2. 5 000 грн.

3. 6 650 грн.

4. 7 980 грн.

5. 7 650 грн.

96. Встановити, яка кореспонденція рахунків відповідає безоплатно надходженню виробничих запасів на підприємство:

1. Дт20 Кт424

2. Дт20 Кт719

3. Д20 Кт718

4. Дт20 К716

5. Дт20 Кт631

97. Встановити, якою буде вартість втрат від браку, якщо собівартість забракованої деталі складає 12 грн., кількість забракованих деталей – 10 шт.; витрати на виправлення браку склали 412 грн., із заробітної плати винних осіб утримано 300 грн., а вартість зворотних відходів – 25 грн.

1. 1 200 грн.

2. 1 612 грн.

3. 412 грн.

4. 207 грн.

5. 137 грн.

98. Встановити, якою кореспонденцією рахунків відображається операція «Оприбутковано брухт від будівлі, знищеної пожежею»:

1. Дт201 Кт103

2. Дт209 Кт746

3. Дт209 Кт791

4. Дт209 Кт716

5. Дт209 Кт752

99. Визначити собівартість виготовленої продукції, якщо витрати на її виробництво склали 7 890 грн., вартість побічної продукції – 400 грн., зворотні відходи – 62 грн.; втрати від браку – 120 грн., загальновиробничі витрати – 700 грн. (в т.ч. нерозподілені – 115 грн.).

1. 7 890 грн.

2. 8 133 грн.

3. 8 590 грн.

4. 8 008 грн.

5. 7 893 грн.

100.Яке проведенням відповідає операції щодо списання витрат на освоєння нового продукту на собівартість виготовленої продукції:

1. Дт91 Кт23

2. Дт23 Кт941

3. Дт23 Кт39

4. Дт23 Кт91

5. Дт901 Кт23

101.Нерозподілені загальновиробничі витрати списуються записом:

1. Дт23 Кт91

2. Дт79 Кт91

3. Дт90 Кт91

4. Дт24 Кт91

5. Дт93 Кт91

102.Визначити, яку суму загальновиробничих витрат слід списати на виробництву виробу А, якщо сумарні загальновиробничі витрати складають 6 000 грн., а заробітна плата основних виробничих робітників складає відповідно для виробу А – 3 500 грн.; Б – 2 500 грн.; С – 1 000 грн.

1. 6 000 грн.

2. 3 500 грн.

3. 7 000 грн.

4. 3 000 грн.

5. 2 000 грн.

103.Яку суму слід перерахувати до бюджету за результатами відшкодування збитків винною особою від крадіжки сировини балансової вартості 7 000 грн., якщо індекс інфляції становить 1,1?

1. 9 800 грн.

2. 9 100 грн.

3. 7 700 грн.

4. 1 400 грн.

5. 18 200 грн.

104.Встановити кореспонденцію рахунків, якою відображатиметься отримання відшкодування від винної особи на користь підприємства (за результатами доведення вини у нестачі палива):

1. Дт946 Кт661

2. Дт375 Кт716

3. Дт374 Кт719

4. Дт661 Кт201

5. Дт372 Кт642

105.Яким записом списуються витрати допоміжних виробництв у тому випадку, коли частина їх послуг надана на сторону:

1. Дт231 Кт232

2. Дт91 Кт232

3. Дт791 Кт232

4. Дт90 Кт232

5. Дт39 Кт232

106.Яким записом слід відобразити остаточний розрахунок між підзвітною особою та підприємством за умови, що працівником отримано аванс на господарські потреби в розмірі 75 грн., на який придбано канцтовари вартістю 90 грн. з урахуванням ПДВ?

1. Дт22 Кт372

2. Дт91 Кт372

3. Д301 Кт372

4. Дт372 Кт301

5. Дт372 Кт641

107.Визначити, якою буде сума авансу, виданого працівнику, якого спрямовано у відрядження до м. Києва терміном на 3 дні, якщо квитки в один бік коштують 50 грн. (з ПДВ), а щодобова вартість заброньованого номера в готелі становить 130 грн.

1. 180 грн.

2. 473,3 грн.

3. 490 грн.

4. 565 грн.

5. Ваш варіант

108.Яка кореспонденція рахунків відповідає операції «Перерахований аванс постачальнику матеріалів»?

1. Дт631 Кт311

2. Дт377 Кт311

3. Дт371 Кт311

4. Дт311 Кт631

5. Дт681 Кт311

109.Визначити, яким записом відображається формування резерву сумнівних боргів:

1. Дт361 Кт70

2. Дт93 Кт38

3. Дт38 Кт36

4. Дт944 Кт38

5. Дт79 Кт38

110.Заборгованість, щодо якої не настав строк погашення, носить назву:

1. сумнівної

2. звичайної

3. нормальної

4. безнадійної

5. поточної

111.Встановити суму відсотків за процентним векселем, одержаним від покупця, номінальна вартість якого 6 000 грн., що виданий під 5% річних на 45 календарних днів:

1. 300 грн.

2. 3 000 грн.

3. 60 грн.

4. 37 грн.

5. немає вірної відповіді

112.Яким проведенням слід відобразити в бухгалтерському обліку нарахування заробітної плати робітникам, зайнятим на роботах з освоєння нового продукту?

1. Дт23 Кт661

2. Дт39 Кт661

3. Дт91 Кт661

4. Дт901 Кт661

5. Дт941 Кт661

113.Обрати облікові регістри, в яких узагальнюються дані про рух грошових коштів за умови застосування журнальної форми обліку:

1. журнал 4

2. журнал 2

3. відомість 3.6

4. відомість 1.2

5. журнал 6

114.На підставі якого первинного документу бухгалтер може провести наступний обліковий запис – Дт631 Кт311?

1. чек

2. об’явка про внесок готівкою

3. платіжне доручення

4. прибутковий ордер

5. видатковий касовий ордер

115.Який обліковий запис формується за видатковим касовим ордером?

1. Дт641 Кт311

2. Дт311 Кт711

3. Дт661 Кт301

4. Дт372 Кт311

5. Дт301 Кт375

116.Обрати ті з регістрів бухгалтерського обліку, в яких узагальнюються дані про рух розрахунки з покупцями та замовниками за умови застосування журнальної форми обліку:

1. відомість 1.3

2. журнал 5

3. журнал 7

4. відомість 3.1

5. відомість 3.5

117.В якому з регістрів бухгалтерського обліку узагальнюється інформація щодо руху необоротних активів за умови застосування журнальної форми обліку:

1. журнал 1

2. журнал 2

3. журнал 3

4. журнал 4

5. журнал 6

118.На підставі якого документа проводиться приймання матеріальних цінностей на склад підприємства, якщо виявлено розбіжність з документами постачальника?

1. прибутковий ордер

2. акт

3. платіжне доручення

4. авізо

5. відомість

119.Здавання готівки до вечірньої каси установи обслуговуючого банку відображається записом:

1. Дт311 Кт301

2. Дт313 Кт301

3. Дт331 Кт301

4. Дт333 Кт301

5. Дт377 Кт301

120.Якою кореспонденцією відобразити використання будівельних матеріалів на роботах з реконструкції адміністративного корпусу?

1. Дт91 Кт201

2. Дт152 Кт203

3. Дт92 Кт205

4. Дт151 Кт205

5. Дт976 Кт209

121.Який первинний документ засвідчує наявність основних засобів?

1. акт приймання-передачі основних засобів

2. матеріальний ярлик

3. інвентарна картка

4. платіжна відомість

5. накладна

122.Встановити, якою буде первісна вартість запасних частин, якщо ціна постачальника складає 4 500 грн. (з ПДВ), знижка при придбанні – 180 грн., а вантажно-розвантажувальні витрати 270 грн. (з ПДВ):

1. 4500 грн.

2. 3750 грн.

3. 5400 грн.

4. 3975 грн.

5. 3825 грн.

123.Яким записом відображається списання негативного гудвілу?

1. Дт92 Кт133

2. Дт377 Кт192

3. Дт191 Кт377

4. Дт192 Кт746

5. Дт976 Кт192

124.В якому обліковому регістрі бухгалтерського обліку накопичується та групується інформація про витрати підприємства за умови невикористання в обліку рахунків 8 класу?

1. журнал 1

2. журнал 3

3. журнал 4

4. журнал 5

5. журнал 5А

125.Яким з перелічених документів оформляється одноразовий (понадлімітний) відпуск виробничих запасів на виробництво?

1. вимога

2. накладна

3. лімітно-забірна картка

4. акт на списання

5. доручення

 

126.Витрати на нарахування матеріальної допомоги та винагород, непередбачених чинним законодавством відносяться на витрати:

1. валові витрати

2. адміністративні витрати

3. інші операційні витрати

4. надзвичайні витрати

5. Ваш варіант

127.Нарахування відпускних без створення резерву майбутніх відпусток відображається кореспонденцією рахунків:

1. Дт48 Кт661

2. Дт471 Кт661

3. Дт94,92 Кт661

4. Дт289 Кт661

5. Дт652 Кт661

128.До якого показника Звіту про прибутки та збитки (за економічними елементами) буде віднесено операцію щодо списання матеріалів в результаті їх продажу:

1. Матеріальні витрати

2. Інші операційні витрати

3. Інші затрати

4. В звіті така операція не відображається

5. Ваш варіант

129.Списання безнадійної дебіторської заборгованості при умові нестворення резерву списується проводкою:

1. дебет „Витрати на покриття безнадійних боргів” кредит „Резерв на покриття безнадійних боргів”

2. дебет „Витрати іншої операційної діяльності” кредит „Дебіторська заборгованість покупців та замовників”

3. дебет „Резерв на покриття безнадійних боргів” кредит „Поточний рахунок”

4. дебет „Резерв на покриття безнадійних боргів” кредит „Дебіторська заборгованість покупців та замовників”

5. дебет „Витрати на покриття безнадійних боргів” кредит „Поточний рахунок”

130.Яким обліковими проведення оформляється господарська операція щодо формування резерву сумнівних боргів?

1. дебет „Резерв сумнівних боргів” кредит „Статутний капітал”

2. дебет „Витрати іншої операційної діяльності” кредит „Резерв сумнівних боргів”

3. дебет "Сумнівні та безнадійні борги” кредит „Резерв сумнівних боргів”

4. дебет „Загальновиробничі витрати” кредит „Заборгованість перед покупцями”

5. Ваш варіант

131.Вибір методу обліку витрат і калькулювання собівартості не залежить від:

1. особливостей технологічного процесу

2. кількості облікових працівників

3. облікової політики

4. усі відповіді вірні

5. немає жодної вірної відповіді

132.Яким обліковими проведення оформляється господарська операція по формуванню витрат за операцією з реалізації продукції?

1. дебет „Фінансовий результат операційної діяльності” кредит „Собівартість реалізованої готової продукції”

2. дебет „Собівартість реалізованої готової продукції" кредит „Готова продукція”

3. дебет „Готова продукція” кредит „Грошові кошти”

4. дебет „Грошові кошти” кредит „Дебіторська заборгованість покупців та замовників”

5. дебет „Готова продукція” кредит „Виробництво”

133.Яким обліковими проведення оформляється господарська операція по списанню змінних загальновиробничих витрат?

1. Дт23 Кт91

2. Дт90 Кт91

3. Дт791 Кт91

4. Дт26 Кт93

5. Дт26 Кт91

134.Визначити зміст господарської операції, що відображається кореспонденцією рахунків Дт92 Кт641:

1. Нараховані податки до місцевого бюджету (комунальний податок)

2. Відображено кредиторську заборгованість у зв’язку з продажем продукції

3. Списано на адміністративні витрати штрафні санкції за результатами податкової перевірки

4. Нараховано податок на прибуток до бюджету

5. Враховано податкові зобов’язання з ПДВ

135.Визначити зміст господарської операції, що відображається кореспонденцією рахунків Дт79 Кт98:

1. Нарахований податок на прибуток

2. Відображено збиток від переплати податку на прибуток

3. Списано на фінансові результати витрати з нарахування податку на прибуток

4. Нарахований ПДВ

5. Списано акцизний збір з реалізованого товару

136.Яка сума витрат операційної діяльності за звітний період, якщо невиробничі втрати при виробництві продукції 1000 грн., змінні загальновиробничі витрати 500 грн., собівартість реалізованої готової продукції 20 000 грн., адміністративні витрати – 600 грн., витрати на ліквідацію основних засобів 2000 грн.?

1. 20 000 грн.

2. 21 600 грн.

3. 24 100 грн.

4. 22 100 грн.

5. 23 100 грн.

137.Яка сума витрат операційної діяльності за звітний період, якщо загальновиробничі втрати постійні нерозподілені 2000 грн., змінні загальновиробничі витрати 500 грн., собівартість реалізованої готової продукції 10 000 грн., витрати на збут – 800 грн., витрати на дослідження і розробки 8 000 грн.?

1. 20 800 грн.

2. 12 000 грн.

3. 10 000 грн.

4. 12 800 грн.

5. 12 300 грн.

138.Яка сума витрат операційної діяльності за звітний період, якщо адміністративні витрати 3 000 грн., капітальні інвестиції 4 000 грн., загальновиробничі втрати постійні нерозподілені 1000 грн., змінні загальновиробничі витрати 4 000 грн., собівартість реалізованої готової продукції 40 000 грн., витрати на збут – 8 000 грн., витрати на штрафи 3 000 грн.?

1. 48000

2. 51000

3. 55000

4. немає вірної відповіді

5. 40000

139.Яка сума витрат операційної діяльності за звітний період, якщо фінансові витрати 2 900 грн., адміністративні витрати 5 000 грн., змінні загальновиробничі витрати 4 000 грн., собівартість реалізованої готової продукції 30 000 грн., витрати на навчання персоналу – 10 000 грн., витрати на податок на прибуток 3 000 грн.?

1. 40 000 грн.

2. 45 000 грн.

3. Ваш варіант

4. 9000 грн.

5. 5900 грн.

140.Яка сума витрат звичайної діяльності за звітний період, якщо собівартість реалізованої продукції 4000 грн., капітальні інвестиції 10000 грн., собівартість реалізованих основних засобів 4000 грн., податок на прибуток 1000 грн.?

1. 9 000 грн.

2. 4 000 грн.

3. 8 000 грн.

4. 10 000 грн.

5. 14 000 грн.

141.Яка сума доходів операційної діяльності за звітний період списується на фінансовий результат, якщо реалізовано готову продукцію за 24 000 грн. (в т.ч. ПДВ), реалізовано основні засоби за 30 000 грн. (в т.ч. ПДВ), реалізовано валюту 15 000 грн.?

1. 20 000 грн.

2. 35 000 грн.

3. 45 000 грн.

4. 60 000 грн.

5. немає вірної відповіді

142.Яка сума доходів від фінансової діяльності за звітний період, нараховані відсотки по одержаних векселях склали 5 000 грн., а на поточний рахунок надійшли кошти в погашення заборгованості з нарахованих відсотків в сумі 10 000 грн., крім того, нараховані відсотки по придбаних облігаціях становили 4 000 грн.?

1. 9 000 грн.

2. 10 000 грн.

3. 19 000 грн.

4. 15 000 грн.

5. 4 000 грн.

143.Яка сума доходів від іншої звичайної діяльності за звітний період списується на фінансовий результат, якщо дохід від реалізації послуг 28 000 грн. (в т.ч. ПДВ), дохід від реалізації товарів 30 000 грн., дохід від реалізації основних засобів 42 000 в т.ч. ПДВ, дохід від оприбуткованих запчастин за результатами ліквідації основних засобів 500 грн.?

1. 35 000 грн.

2. 35 500 грн.

3. 100 500 грн.

4. 42 000 грн.

5. немає вірної відповіді

144.Яка сума доходів основної діяльності за звітний період списується на фінансовий результат, якщо дохід від продажу продукції 60 000 грн. (в т.ч. ПДВ), отримана попередня оплата за продукцію, що ще не відвантажена – 30 000 грн. (в т.ч. ПДВ), виконані роботи замовнику, але ще неоплачені 42 000 грн. (в т.ч. ПДВ)?

1. 50 000 грн.

2. 85 000 грн.

3. 90000 грн.

4. 110 000 грн.

5. Ваш варіант

145.Які зміни відбудуться за статтями балансу якщо підприємство отримало попередню оплату від покупця 6 000 грн.

1. На 6000 грн. збільшиться відповідно поточний рахунок та кредиторська заборгованість перед покупцями по отриманим авансам, а також на 1000 грн. визнається дебіторська та кредиторська заборгованість перед бюджет з ПДВ (податковий кредит від суму попередньої оплати)

2. Зобов’язання 6000грн. та капітал 6 000 грн., розрахунки з бюджетом 1 000 грн.

3. Дебіторська заборгованість 6 000 грн. та поточний рахунок 6 000 грн., розрахунки з бюджетом (кредиторська заборгованість) 1 200 грн.

4. Прибуток 6 000 грн. та поточний рахунок 6 000 грн.

5. Ваш варіант

146.До обов'язкових утримань із заробітної плати належать:

1. аліменти

2. збір на обов’язкове соціальне страхування

3. суми на індивідуальне соціальне страхування

4. податок на додану вартість

5. профспілкові внески

147.Як визначити суму податку з доходів фізичних осіб, яку необхідно утримати з працівника за лютий 2009 р., якщо його сукупний заробіток за місяць складає 1 200 грн.:

1. 1200х0,15

2. (1200-302,5-(1200х0,02+1200х0,005+1200х0,005))х0,15

3. (1200-(1200х0,02+1200х0,005+1200х0,006))х0,15

4. (1200-302,5-(1200х0,02+1200х0,005+1200х0,006))х0,15

5. (1200-(1200х0,02+1200х0,01+1200х0,006))х0,15

148.Як визначити суму податку з доходів фізичних осіб, яку необхідно утримати з працівника за лютий 2009 р., якщо його сукупний заробіток за місяць 600 грн.?

1. 600х0,15

2. (600-302,5-(600х0,02+600х0,005+600х0,005))х0,15

3. (600-(600х0,02+600х0,01+600х0,005)–302,5)х0,15

4. (600-302,5-(600х0,02+600х0,005+600х0,006))х0,15

5. (600-(600х0,02+600х0,01+600х0,005)–200)х0,15

149.Як визначити суму податку з доходів фізичних осіб, яку необхідно утримати з працівника за березень 2009 р., якщо його сукупний заробіток за місяць 400 грн.?

1. 400х0,15-302,5

2. (400-(400х0,02+400х0,005+400х0,006)–302,5)х0,15

3. (400-(400х0,02+400х0,005+400х0,005)–302,5)х0,15

4. (400-(400х0,02+400х0,01+400х0,005)–302,5)х0,15

5. (400-(400х0,005+400х0,005+400х0,005))х0,15

150.Як визначити суму внеску до Пенсійного фонду, яку необхідно утримати з працівника за січень 2009 р., якщо його сукупний заробіток за місяць 1400 грн., в тому числі лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності 400 грн.?

1. 669х0,005+731х0,02

2. (1400-400)х0,02

3. (1400-400-302,5)х0,02

4. 1400х0,02

5. 669х0,005+(731-400)х0,02

151.Як визначити суму внеску до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, яку необхідно утримати з працівника за березень 2009 р., якщо його сукупний заробіток за місяць 1 200 грн., в тому числі лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності 500 грн.?

1. 1200х0,006

2. (1200-500)х0,006

3. (1200-500)х0,005

4. 1200х0,005

5. (1200-500)х0,016

152.Як визначити суму внеску до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, яку необхідно утримати з працівника за лютий 2009 р., якщо його сукупний заробіток за місяць 1 500 грн., в тому числі лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності 300 грн.?

1. (1500-300)х0,01

2. 669х0,005+(1500-300-669)х0,01

3. 1500х0,005

4. 1500х0,015

5. (1500-300-669)х0,01

153.Як визначити суму внеску до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, яку необхідно утримати з працівника за березень 2009 р., якщо його сукупний заробіток за місяць 800 грн., в тому числі лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності 300 грн.?

1. 800х0,01

2. 500х0,005

3. 800х0,005

4. 500х0,01

5. 669х0,005+(800-669)х0,01

154.За якою ставкою слід проводити нарахування до фонду соціального страхування від безробіття станом на 01.01.2009?

1. 1,5%

2. 1,3%

3. 1,6%

4. 0,5%

5. 0,6%

155.За якою ставкою слід проводити утримання внесків на страхування від безробіття стонам на 01.02.2009?

1. 1,4%

2. 1,6%

3. 1,0%

4. 0,6%

5. 0,5%

156.Як визначити суму внеску до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, яку слід нарахувати за березень 2009 р. за рахунок роботодавця, якщо сукупний заробіток працівника за місяць 1 800 грн., в тому числі лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності 400 грн.?

1. 1800х0,005

2. (1800-400)х0,014

3. 669х0,005 + (1800-669)х0,01

4. 1800х0,01

5. (1800-400)х0,015

157.Як визначити суму внеску до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, яку необхідно сплатити за рахунок роботодавця за лютий 2009 р., якщо сукупний заробіток працівника за місяць 1 200 грн., в тому числі лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності 500 грн.?

1. 1200х0,016

2. (1200-500)х0,013

3. (1200-500)х0,006

4. 1200х0,013

5. (1200-500)х0,016

158.Як визначити суму внеску до Пенсійного фонду, яку необхідно сплатити за рахунок роботодавця за січень 2009 р., якщо сукупний заробіток працівника за місяць 1400 грн., в тому числі лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності 400 грн.?

1. 1400х0,332

2. (1400-400)х0,332

3. 669х0,05+(1400-669)х0,332

4. 1400х0,02

5. 669х0,05+(1400-669-400)х0,332

159.Величина внеску на соціальне страхування від тимчасової втрати працездатності за рахунок роботодавця в лютому 2009 для працівника із сукупним заробітком 900 грн. становить:

1. 11,70 грн.

2. 12,60 грн.

3. 14,40 грн.

4. 4,50 грн.

5. 5,40 грн.

160.Величина внеску на соціальне страхування від тимчасової втрати працездатності, яку слід утримати з працівника із сукупним заробітком 1 100 грн. за березень 2009 р., становить:

1. 5,50 грн.

2. 4,31 грн.

3. 11,00 грн.

4. 7,66 грн.

5. 5,40 грн.

161.Величина податку з доходів фізичних осіб для працівника із сукупним заробітком за лютий 2009 р. – 800 грн. становитиме:

1. 120,00 грн.

2. 74,63 грн.

3. 119,04 грн.

4. 115,68 грн.

5. 70,31 грн.

162.Величина внесків на соціальне страхування від безробіття за рахунок роботодавця для працівника із сукупним заробітком за березень 2009 р. – 1 300 грн. становитиме:

1. 6,50 грн.

2. 7,80 грн.

3. 16,90 грн.

4. 18,20 грн.

5. 20,80 грн.

163.Нарахування податку на прибуток проводиться записом:

1. Дт901 Кт641

2. Дт981 Кт641

3. Дт641 Кт981

4. Дт681 Кт642

5. Дт92 Кт641

164.Якщо величина податку на прибуток за даними податкового обліку становить 750 грн., а за даними бухгалтерського обліку 700 грн., то утворена різниця в розмірі 50 грн. в бухгалтерському обліку відображатиметься записом:

1. Дт981 Кт641

2. Дт17 Кт641

3. Дт641 Кт54

4. Дт981 Кт54

5. не враховується в бухгалтерському обліку

165.Якщо величина податку на прибуток за даними податкового обліку становить 1300 грн., а за даними бухгалтерського обліку 1500 грн., то утворена різниця в розмірі 200 грн. в бухгалтерському обліку відображатиметься записом:

1. Дт981 Кт641

2. Дт17 Кт641

3. Дт641 Кт54

4. Дт981 Кт54

5. не враховується в бухгалтерському обліку

166.Якщо величина оподатковуваного прибутку за даними податкового обліку становить 3000 грн., а за даними бухгалтерського обліку 2500 грн., то витрати з податку на прибуток в бухгалтерському обліку становитимуть:

1. 750 грн.

2. 625 грн.

3. 125 грн.

4. 1375 грн.

5. 0 грн.

167.Сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах має назву:

1. поточний податок на прибуток

2. відстрочене податкове зобов’язання

3. відстрочений податковий актив

4. витрати з податку на прибуток

5. немає вірної відповіді

168.Який ПДВ потрібно сплатити до бюджету, якщо за звітний період відвантажено продукції на умовах наступної оплати на 30 000 грн. (в т.ч. ПДВ); отримано попередньої оплати на суму 60 000 грн. (в т.ч. ПДВ), отримано коштів за відвантажену в попередньому періоді продукцію12 000 грн. (з урахуванням ПДВ)?

1. 2 000 грн.

2. 5 000 грн.

3. 10 000 грн.

4. 15 000 грн.

5. 17 000 грн.

169.Який ПДВ потрібно сплатити до бюджету, якщо за звітний період відвантажено продукції на умовах наступної оплати на 30 000 грн. (в т.ч. ПДВ); перераховано попередню оплати на суму 12 000 грн. (в т.ч. ПДВ), отримано коштів за відвантажену в попередньому періоді продукцію12 000 грн. (в т.ч. ПДВ)?

1. 5 000 грн.

2. 3 000 грн.

3. 7 000 грн.

4. 2 000 грн.

5. 4 000 грн.

170.Який ПДВ потрібно сплатити до бюджету, якщо за звітний період відвантажено продукції на умовах наступної оплати на 42 000 грн. (з ПДВ); перераховано попередню оплату на суму 12 000 грн. (в т.ч. ПДВ), отримано матеріли виробничого призначення 9 000 грн. (в т.ч. ПДВ)?

1. 7 000 грн.

2. 3 500 грн.

3. 5 500 грн.

4. Ваш варіант

5. 2 000 грн.

171.Який ПДВ потрібно сплатити до бюджету, якщо за звітний період отримано попередню оплату від покупців на 36 000 грн. (в т.ч. ПДВ); перераховано попередню оплату постачальникам за основні засоби невиробничого призначення на суму 12 000 грн. (в т.ч. ПДВ), отримано кошти за відвантажену в попередньому періоді продукцію 12 000 грн., (в т.ч. ПДВ)?

1. 4 000 грн.

2. 6 000 грн.

3. 8 000 грн.

4. платіж відсутній

5. 10 000 грн.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 517; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.223.191 (0.376 с.)