Тестові завдання з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тестові завдання з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» 

1.При визначенні впливу кількісного фактору на результативний показник способом абсолютних різниць (при умові впливу двох факторів) необхідно:

 1. відхилення по кількісному фактору помножити на звітний якісний показник;
 2. результативний показник помножити на базовий кількісний показник;
 3. відхилення по кількісному фактору помножити на звітний результативний показник;
 4. відхилення по кількісному фактору помножити на відхилення по якісному фактору;
 5. відхилення по кількісному фактору помножити на базовий якісний показник.

 

2.При визначенні впливу якісного фактору на результативний показник способом абсолютних різниць (при умові впливу двох факторів) необхідно:

1. відхилення по якісному фактору помножити на звітний результативний показник;

2. відхилення по якісному фактору помножити на звітний кількісний показник;

3. відхилення по кількісному фактору помножити на базовий результативний показник;

4. відхилення по результативному показнику помножити на звітний якісний показник;

5. відхилення по кількісному фактору помножити на базовий якісний показник.

 

3.Сумарний вплив кількісного та якісного факторів на зміну результативного показника повинен дорівнювати:

 1. добутку впливу кількісного та якісного факторів;
 2. відхиленню результативного показника з протилежним знаком;
 3. добутку результативного показника на базовий кількісний показник;
 4. абсолютному відхиленню по результативному показнику;
 5. добутку результативного показника на звітний якісний показник.

 

4.Визначити основні способи для розрахунку проценту виконання плану з асортименту:

 1. спосіб середнього відсотку; спосіб недоданої продукції; спосіб найменшого відсотку; спосіб питомої ваги виконаних позицій; спосіб номенклатурності; спосіб аналізу ритмічності; спосіб аналізу сезонності;
 2. спосіб середнього відсотку; спосіб недоданої продукції; спосіб найменшого відсотку; спосіб питомої ваги виконаних позицій; спосіб номенклатурності; спосіб аналізу сезонності;
 3. спосіб середнього відсотку; спосіб недоданої продукції; спосіб найменшого відсотку; спосіб питомої ваги виконаних позицій; спосіб номенклатурності; спосіб аналізу сезонності;
 4. індексний спосіб та спосіб середніх величин;
 5. спосіб найменшого відсотку; спосіб питомої ваги виконаних позицій; спосіб середнього відсотку; спосіб недоданої продукції.

 

5.Визначити суть способу середнього відсотку для розрахунку проценту виконання плану з асортименту:

 1. суть способу полягає у тому, що по кожному виробу вибирається найменша сума між плановим та фактичним показником, за всіма виробами (знаходиться сума) яка зараховується у виконання плану по асортименту;
 2. фактична сума випуску за всіма виробами відноситься до планової суми випуску за всією номенклатурою виробів за мінусом 100%;
 3. суть способу полягає у тому, що по кожному виробу вибирається найменша сума між плановим та фактичним показником, за всіма виробами (знаходиться сума) яка зараховується у виконання плану по асортименту, та співвідноситься до фактичної суми випуску;
 4. фактичний випуск продукції в межах планового завдання відноситься до планового обсягу випуску продукції;
 5. фактичний випуск продукції в межах планового завдання відноситься до фактичного обсягу випуску продукції за мінусом 100%.

 

6.Визначити суть способу недоданої продукції для розрахунку проценту виконання плану з асортименту:

 1. суть способу полягає у тому, що по кожному виробу вибирається найменша сума між плановим та фактичним показником, яка зараховується в виконання плану по асортименту;
 2. по всіх виробах додається сума недоданої продукції, яка співвідноситься до планового обсягу випуску, множиться на 100% після чого віднімаємо отриманий результат від 100%;
 3. суть способу полягає у співвідношенні фактичного випуску продукції за плановою номенклатурою до суми продукції за загальним її обсягом, що недодана;
 4. суть способу у розрахунку суми недоданої продукції за всіма виробами і її співвідношення до фактичного обсягу за плановою номенклатурою;
 5. визначається сума недоданої продукції і множиться на 100% з урахуванням фактичного обсягу випуску.

 

 

7.Визначити суть способу питомої ваги виконаних позицій для розрахунку проценту виконання плану з асортименту:

 1. суть способу у тому, що по кожному виробу визначається найменша сума між плановим та фактичним показником, яка співвідноситься до обсягу випуску продукції за виконаними позиціями;
 2. суть способу полягає у виборі меншого відсотку виконання плану серед усіх виробів;
 3. суть способу у розрахунку співвідношення кількості виробів з повним виконанням плану до загальної кількості планових позицій (питома вага продукції по якій виконано план з асортименту);
 4. фактична кількість найменувань продукції співвідноситься до планової кількості найменувань;
 5. суть способу полягає у розрахунку співвідношення загальної кількості планових позицій до кількості виробів з повним виконанням плану.

 

8.Визначити суть способу найменшого відсотку для розрахунку проценту виконання плану з асортименту:

 1. суть способу складається з розрахунку проценту виконання плану з асортименту за мінусом 100% ;
 2. по всіх виробах додаються проценти виконання плану з асортименту, які діляться на кількість номенклатурних позицій за мінусом 1;
 3. суть способу полягає у виборі меншого відсотку виконання плану серед усіх виробів за їх номенклатурою;
 4. суть способу у розрахунку співвідношення кількості виробів з повним виконанням плану до кількості планових позицій;
 5. визначається питома вага продукції по якій виконано план з асортименту в загальному її обсязі.

 

9.Основні показники аналізу асортименту випуску продукції:

 1. обсяг випуску продукції у вартісному вимірнику;
 2. відхилення в зміні асортименту випуску продукції; коефіцієнт асортиментності;
 3. відхилення в зміні асортименту випуску продукції; коефіцієнт асортиментності; процент асортиментності;
 4. коефіцієнт або процент асортиментності; коефіцієнт оновлення асортименту;
 5. відхилення в зміні асортименту випуску продукції; коефіцієнт оновлення асортименту.

 

10.Коефіцієнт оновлення асортименту розраховується як відношення:

фактичного обсягу продукції до запланованого;

 1. фактичного випуску продукції до обсягу випуску нових видів продукції;
 2. планового випуску продукції до обсягу випуску нових видів продукції;
 3. обсягу випуску нових видів продукції до загального обсягу випуску;
 4. фактичного обсягу випуску нових видів продукції до загального обсягу випуску продукції за минулий рік.

 

11.Брак може бути:

 1. частковим та повним;
 2. вагомим та частковим;
 3. остаточним та кінцевим;
 4. остаточним та виправним;
 5. виправним т кінцевим.

 

12.Визначити основний показник, що більш точно та повно характеризує якість реалізованої продукції:

 1. обсяг реалізованої продукції в діючих цінах;
 2. кількість одержаних та прийнятих рекламацій; сума за рекламованої продукції;
 3. питома вага суми за рекламованої продукції в загальному обсязі реалізації;
 4. питома вага суми забракованої продукції в загальному обсязі реалізації;
 5. темп зростання загального обсягу реалізації та суми за рекламованої продукції.

 

13.Визначити економічний зміст коефіцієнта ритмічності:

 1. випуск продукції однаковими частками;
 2. рівномірний випуск продукції відповідно до плану-графіку;
 3. однаковий обсяг за однакові проміжки часу;
 4. питома вага продукції, що випущена в межах планового завдання, або плану-графіку;
 5. питома вага продукції, що випущена понад плановим завданням.

 

14.Визначити економічний зміст коефіцієнта аритмічності:

 1. випуск продукції, що випущена понад планом;
 2. рівномірний випуск продукції відповідно до плану-графіку;
 3. обсяг недовипущеної продукції;
 4. питома вага продукції, що випущена з порушенням плану-графіку;
 5. питома вага продукції, що випущена відповідно до плану.

 

15.Коефіцієнт ритмічності розраховується як відношення:

 1. фактичного обсягу випуску продукції до планового;
 2. фактичного обсягу випуску продукції в межах плану (графіку) до планового обсягу випуску;
 3. фактичного обсягу випуску продукції в межах плану (графіку) до обсягу випуску за минулий рік;
 4. планового обсягу випуску продукції до фактичного обсягу випуску продукції в межах плану;
 5. фактичного обсягу випуску продукції до обсягу випуску продукції в межах плану за минулий рік.

 

16.Коефіцієнт аритмічності розраховується як:

 1. одиниця плюс коефіцієнт ритмічності;
 2. відношення фактичного обсягу випуску продукції до планового мінус одиниця;
 3. коефіцієнт приросту обсягу випуску продукції мінус одиниця;
 4. одиниця мінус коефіцієнт ритмічності;
 5. одиниця мінус коефіцієнт приросту обсягу випуску продукції.

 

17.Як визначити обсяг випуску продукції, що випущена з порушенням плану (графіку) обсягу випуску продукції:

 1. як добуток коефіцієнту ритмічності на фактичний обсяг випуску продукції;
 2. як добуток коефіцієнту аритмічності на плановий обсяг випуску продукції;
 3. як добуток коефіцієнту ритмічності на плановий обсяг випуску продукції;
 4. як добуток коефіцієнту аритмічності на фактичний обсяг випуску продукції;
 5. загальна сума обсягу випуску продукції, що випущена з порушенням графіку за всіма виробам

 

18.На загальну суму людино-годин відпрацьованих всіма робітниками впливають:

 1. зміна середньогодинної продуктивності праці; структури персоналу; тривалості робочого року; тривалості робочого дня;
 2. зміна структури персоналу; тривалості робочого року; тривалості робочого дня;
 3. зміна середньооблікової чисельності робітників; тривалості робочого року; тривалості робочого дня;
 4. зміна середньогодинної продуктивності праці; структури персоналу; тривалості робочого року;
 5. зміна структури персоналу; середньооблікової чисельності; тривалості робочого дня;

 

19.На середньорічну продуктивність праці одного працюючого впливають:

 1. структура персоналу; чисельність працюючих; тривалість робочого року; тривалість робочого дня;
 2. структура персоналу; чисельність працюючих; тривалість робочого року; тривалість робочого дня; денна продуктивність праці;
 3. структура персоналу; чисельність працюючих; тривалість робочого року; тривалість робочого дня; годинна продуктивність праці;
 4. чисельність працюючих; тривалість робочого року; тривалість робочого дня; годинна продуктивність праці;
 5. структура персоналу; тривалість робочого року; тривалість робочого дня; годинна продуктивність праці.

 

20.На середньорічну продуктивність праці одного робітника впливають:

 1. структура персоналу; тривалість робочого року; тривалість робочого дня;
 2. чисельність працюючих; тривалість робочого року; тривалість робочого дня; денна продуктивність праці;
 3. тривалість робочого року; тривалість робочого дня; годинна продуктивність праці;
 4. денна продуктивність праці; тривалість робочого року; тривалість робочого дня; годинна продуктивність праці;
 5. структура персоналу; тривалість робочого року; тривалість робочого дня.

 

21.Показники рентабельності розраховуються для оцінки:

 1. для оцінки рівня операційних витрат на одну гривню прибутку;
 2. для оцінки рівня собівартості реалізованої продукції на одну гривню прибутку;
 3. для оцінки рівня прибутку (чистого, операційного тощо) на одну гривню витрат, активів, виробничих фондів, власного капіталу;
 4. для оцінки рівня витрат, активів, виробничих фондів, власного капіталу на одну гривню прибутку;
 5. для оцінки рівня обсягу реалізованої продукції на одну гривню операційних витрат.

 

22.Рентабельність окремих виробів розраховується як відношення:

 1. валового прибутку (чистого прибутку) до суми виручки від реалізації;
 2. прибутку від конкретного виробу до його собівартості;
 3. прибутку від реалізації продукції (чистого прибутку) до середньорічної вартості основних фондів та оборотних матеріальних коштів;
 4. чистого прибутку до суми активів за балансом підприємства;
 5. чистого прибутку до загальної суми власного капіталу.

 

23.Рентабельність реалізованої продукції розраховується як відношення:

 1. валового прибутку (чистого прибутку) до суми виручки від реалізації;
 2. прибутку від конкретного виробу до його собівартості;
 3. прибутку від реалізації продукції (чистого прибутку) до середньорічної вартості основних фондів та оборотних матеріальних коштів;
 4. чистого прибутку до суми активів за балансом підприємства;
 5. чистого прибутку до загальної суми власного капіталу.

 

24.Рентабельність виробництва розраховується як відношення:

 1. валового прибутку (чистого прибутку) до суми виручки від реалізації;
 2. прибутку від конкретного виробу до його собівартості;
 3. прибутку від реалізації продукції (чистого прибутку) до середньорічної вартості основних фондів та оборотних матеріальних коштів;
 4. чистого прибутку до суми активів за балансом підприємства;
 5. чистого прибутку до загальної суми власного капіталу.

 

25.Рентабельність активів розраховується як відношення:

 1. валового прибутку (чистого прибутку) до суми виручки від реалізації;
 2. прибутку від конкретного виробу до його собівартості;
 3. прибутку від реалізації продукції (чистого прибутку) до середньорічної вартості основних фондів та оборотних матеріальних коштів;
 4. чистого прибутку до суми активів за балансом підприємства;
 5. чистого прибутку до загальної суми власного капіталу.

 

26.Рентабельність власного капіталу розраховується як відношення:

 1. валового прибутку (чистого прибутку) до суми виручки від реалізації;
 2. прибутку від конкретного виробу до його собівартості;
 3. прибутку від реалізації продукції (чистого прибутку) до середньорічної вартості основних фондів та оборотних матеріальних коштів;
 4. чистого прибутку до суми активів за балансом підприємства;
 5. чистого прибутку до загальної суми власного капіталу.

 

27.Рентабельність окремих виробів показує:

 1. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню коштів, що вкладені в активи підприємства;
 2. скільки прибутку приходиться на одну гривню основних і оборотних фондів;
 3. скільки прибутку від реалізації приходиться на одну гривню виручки від реалізації;
 4. скільки прибутку приходиться на одну гривню витрат за окремим виробом;
 5. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню власного капіталу.

 

28.Рентабельність реалізованої продукції показує:

 1. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню коштів, що вкладені в активи підприємства;
 2. скільки прибутку приходиться на одну гривню основних і оборотних фондів;
 3. скільки прибутку від реалізації приходиться на одну гривню виручки від реалізації;
 4. скільки прибутку приходиться на одну гривню витрат за окремим виробом;
 5. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню власного капіталу.

 

29.Рентабельність виробництва показує:

 1. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню коштів, що вкладені в активи підприємства;
 2. скільки прибутку приходиться на одну гривню основних і оборотних фондів;
 3. скільки прибутку від реалізації приходиться на одну гривню виручки від реалізації;
 4. скільки прибутку приходиться на одну гривню витрат за окремим виробом;
 5. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню власного капіталу.

 

30.Рентабельність активів показує:

 1. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню коштів, що вкладені в активи підприємства;
 2. скільки прибутку приходиться на одну гривню основних і оборотних фондів;
 3. скільки прибутку від реалізації приходиться на одну гривню виручки від реалізації;
 4. скільки прибутку приходиться на одну гривню витрат за окремим виробом;
 5. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню власного капіталу.

 

31.Рентабельність власного капіталу показує:

 1. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню коштів, що вкладені в активи підприємства;
 2. скільки прибутку приходиться на одну гривню основних і оборотних фондів;
 3. скільки прибутку від реалізації приходиться на одну гривню виручки від реалізації;
 4. скільки прибутку приходиться на одну гривню витрат за окремим виробом;
 5. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню власного капіталу.

 

32.На рівень рентабельності реалізованої продукції впливають:

 1. зміна структури та асортименту обсягу випуску продукції, зміна собівартості реалізованої продукції, зміна цін на продукцію;
 2. зміна структури та асортименту обсягу випуску продукції, обсяг реалізованої продукції і сума прибутку, що отримана від її реалізації;
 3. зміна собівартості реалізованої продукції та обсяг реалізованої продукції;
 4. зміна собівартості реалізованої продукції, зміна цін на продукцію та сума прибутку, що отримана від її реалізації;
 5. зміна структури та асортименту обсягу випуску продукції, зміна собівартості реалізованої продукції та сума прибутку, що отримана від її реалізації.

 

33.На рівень рентабельності виробництва впливають:

 1. зміна фондомісткості, зміна коефіцієнта закріплення, зміна частки прибутку на одну гривню реалізації;
 2. зміна фондомісткості, зміна коефіцієнта закріплення та рівня прибутку від виробництва продукції;
 3. зміна коефіцієнта закріплення, зміна частки прибутку на одну гривню реалізації та рівня собівартості на одну гривню прибутку від виробництва продукції;
 4. зміна фондомісткості та зміна частки прибутку на одну гривню реалізації та рівня собівартості на одну гривню прибутку від виробництва продукції;
 5. зміна частки прибутку на одну гривню реалізації, собівартості реалізованої продукції на одну гривню прибутку та коефіцієнта закріплення.

 

 

34.У якій формі фінансової звітності відображаються активи підприємства:

 1. Звіт про фінансові результати;
 2. Звіт про власний капітал;
 3. Звіт про рух грошових коштів;
 4. бухгалтерський баланс ;
 5. торгівельний баланс ;

 

35.Визначити складові активів підприємства:

 1. Необоротні активи та власний капітал;
 2. Довгострокові зобов’язання ;
 3. Поточні зобов’язання та доходи майбутніх періодів;
 4. Забезпечення наступних витрат і платежів та оборотні активи;
 5. Необоротні та оборотні активи, витрати майбутніх періодів; необоротні активи та групи вибуття;

 

36.Актив відображається у балансі за умови, що:

 1. оцінка його може бути достовірно визначена та очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням;
 2. може бути реалізованим у звітному та майбутніх періодах;
 3. може відповідати сумі пасиву;
 4. може відповідати сумі пасиву і бути реалізованим у звітному та майбутніх періодах;
 5. оцінка його не може бути достовірно визначена але припускається його реалізація у звітному періоді.

 

37.Витрати на придбання та створення активу, які не відповідають умовам відображення їх в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду і відображаються у:

 1. звіті про фінансові результати;
 2. звіті про власний капітал;
 3. звіті про рух грошових коштів;
 4. примітках до фінансової звітності;
 5. примітках до фінансової звітності та звіті про рух грошових коштів.

 

38.Якщо темп зростання виручки від реалізації менший, ніж темп зростання по середньому підсумку балансу, це свідчить про:

 1. Покращення фінансового стану підприємства;
 2. Покращення структури активів;
 3. Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів;
 4. Погіршення фінансового стану підприємства;
 5. Зменшення ефективності використання фінансових ресурсів.

 

 

39.Порівняння темпів зростання виручці від реалізації та темпів зростання по середньому підсумку балансу характеризує:

 1. Структуру активів підприємства;
 2. Структуру пасивів підприємства;
 3. Фінансовий стан суб’єкта господарювання;
 4. Ефективність використання фінансових ресурсів;
 5. Забезпеченість підприємства власними та запозиченими коштами.

 

40.Якщо темп зростання виручки від реалізації вищий, ніж темп зростання по середньому підсумку балансу, це свідчить про:

 1. Покращення фінансового стану підприємства;
 2. Покращення структури активів;
 3. Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів;
 4. Погіршення фінансового стану підприємства;
 5. Зменшення ефективності використання фінансових ресурсів.

 

41.Чистий прибуток є:

 1. кінцевим результатом фінансово-господарської діяльності підприємства;
 2. кінцевим результатом від звичайної діяльності підприємства;
 3. кінцевим результатом від фінансової діяльності;
 4. позитивний результат, що акумулює в собі результати від всіх видів діяльності підприємства;
 5. позитивний результат від операційної діяльності.

 

42.Чистий збиток є:

 1. кінцевим результатом фінансово-господарської діяльності підприємства;
 2. негативний результат, що акумулює в собі результати від всіх видів діяльності підприємства ;
 3. кінцевим результатом від звичайної діяльності підприємства;
 4. кінцевим результатом від фінансової діяльності;
 5. негативний результат від операційної діяльності.

 

 

43.Фінансовий результат діяльності підприємства формується за:

 1. видами реалізації;
 2. видами діяльності ;
 3. рахунок резервів збільшення прибутку;
 4. проміжними результатами діяльності підприємства;
 5. видами реалізації та видами діяльності .

 

44.Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) розраховується як:

 1. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зменшений на суму податку на додану вартість, акцизного збору та збільшений на суму інших вирахувань з доходу;
 2. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за мінусом суми податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу;
 3. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшений на суму податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу;
 4. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшений на суму податку на додану вартість, акцизного збору та зменшений на суму інших вирахувань з доходу;
 5. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за мінусом суми податку на додану вартість збільшений на суму акцизного збору та інших вирахувань з доходу.

 

45.Валовий прибуток (збиток) розраховується як:

 1. чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшений на суму адміністративних витрат, витрат на збут;
 2. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за мінусом суми податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу;
 3. чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшений на суму собівартості реалізованої продукції;
 4. чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зменшений на суму собівартості реалізованої продукції;
 5. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за мінусом за мінусом суми собівартості реалізованої продукції.

 

46.До фінансових результатів від операційної діяльності відносяться:

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), акцизний збір;

 1. чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 2. валовий прибуток (збиток);
 3. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валовий прибуток (збиток);
 4. валовий прибуток (збиток), інші операційні доходи та витрати, адміністративні витрати.

 

47.Звичайна діяльність підприємства поділяється на:

 1. операційну та фінансову;
 2. операційну та інвестиційну;
 3. операційну, інвестиційну та фінансову;
 4. операційну та звичайну;
 5. операційну та надзвичайну.

 

 

48.Визначити показники, що характеризують фінансову та інвестиційну діяльність:

 1. дохід від участі в капіталі та інші операційні доходи;
 2. дохід від участі в капіталі і інші фінансові та операційні доходи;
 3. втрати від участі в капіталі, витрати на збут та інші витрати;
 4. дохід від участі в капіталі та інші фінансові та операційні витрати;
 5. дохід від участі в капіталі та інші фінансові доходи.

 

49.Надзвичайні доходи поділяються на:

 1. надзвичайний дохід від участі в капіталі;
 2. надзвичайні фінансові доходи;
 3. надзвичайні операційні доходи та збитки;
 4. відшкодування страхових компаній та благодійні внески окремих підприємств та приватних осіб;
 5. надзвичайний дохід від участі в капіталі та відшкодування страхових компаній та благодійні внески окремих підприємств та приватних осіб.

 

 

50.На дохід (виручку) від реалізації продукції впливають:

 1. зміна обсягу випуску продукції за структурою та асортиментом, зміна собівартості продукції, зміна цін на продукцію;
 2. зміна обсягу випуску продукції, чистий прибуток підприємства, витрати на збут;
 3. зміна обсягу випуску продукції за структурою та асортиментом, зміна собівартості продукції та рівень витрат на збут;
 4. зміна собівартості продукції, зміна цін на продукцію та рівень витрат на збут;
 5. зміна обсягу випуску продукції за структурою та асортиментом, зміна собівартості продукції, зміна цін на продукцію та витрат на її збут.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.018 с.)