Тестові завдання з дисципліни «Фінансовий облік» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тестові завдання з дисципліни «Фінансовий облік»ВСТУП

 

 

Сучасний спеціаліст повинен володіти комплексом знань із гумані­тарних, фундаментальних та фахових дисциплін, мати практичну підготовку для виконання функціональних обов’язків на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання, у державному секторі, в банках.

Державний іспит з фаху – найважливіша форма державного контролю отриманих знань. Він визначає загальноосвітню та фахову зрілість випускника, вміння діалектично мислити, творчо застосовувати набуті знання при розв’язанні тих чи інших практичних завдань у сфері управлінсь-кої діяльності.

Успішна здача державного іспиту залежить від ґрунтовної підготовки майбутнього фахівця за його складовими у вигляді тестових завдань з наступних дисциплін, а саме:

· Фінансовий облік;

· Управлінський облік;

· Аудит;

· Організація і методика економічного аналізу.

 

Тестові завдання з дисципліни «Аудит»

 

 

1. Вкажіть з наведених понять визначення “аудит”:

 

1. це систематичне спостереження і перевірка процесу функціонування відповідного об’єкту з метою виявлення його відхилень від заданих параметрів.

2. це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

3. це процес спостереження і перевірки господарської діяльності підприємств, яка здійснюється відповідними суб’єктами управління і контролю. З метою виявлення відхилень від встановлених параметрів цієї діяльності, законності, достовірності та ефективності здійснених операцій, усунення та попередження негативних явищ і тенденцій.

4. Не має правильної відповіді

 

2. Назвіть основні види сертифікатів які можуть видаватися аудиторською палатою України:

 

1. серія А – на право проведення аудиту на підприємствах, в господарських товариствах;

2. серія Б – на право проведення аудиту в банках;

3. варіанти А, Б.

4. Не має правильної відповіді.

 

3. Сертифікація аудиторів здійснюється:

 

1. аудиторською палатою України;

2. спілкою аудиторів України;

3. міністерством фінансів України.

4. кабінетом міністрів України.

 

4. Чи має право аудиторська фірма проводити аудиторську перевірку на підприємстві, якому вона надавала послуги з відновлення бухгалтерського обліку:

 

1. ні;

2. так;

3. так, за дозволом Аудиторської палати України.

4. так, за дозволом керівництва партнера.

 

5. Реєстрацію суб’єктів аудиторської діяльності в Україні здійснює:

 

 1. Аудиторська палата України;
 2. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України;

3. Спілка аудиторів України.

4. МФУ.

 

6. Лист-зобов’язання про згоду аудиторської фірми на проведення перевірки направляється клієнту:

 

1. до укладення договору на проведення аудиту;

2. після укладення договору на проведення аудиту;

3. одночасно з укладенням угоди на проведення аудиту.

4. одночасно з аудиторським висновком

 

7. Який документ підтверджує згоду аудитора на проведення аудиту та супутніх аудиту послуг?:

 

1. лист-зобов’язання;

2. лист-погодження;

3. лист-пропозиція.

4. лист-згода.

 

 

З якої процедури після укладення договору необхідно починати перевірку фінансової звітності?

 

1. з обговорення основних моментів перевірки з клієнтом;

2. із запитання клієнта про наявність претензійних сум;

3. з отримання письмових пояснень від керівництва фірми - клієнта;

4. із ознайомлення з організацією внутрішнього аудиту;

5. з планування аудиту.

 

9. За якою умовою аудиторська фірма має право здійснювати аудиторську діяльність:

 

1. якщо в ній працює хоча б один аудитор;

2. якщо в ній працює хоча б один аудитор – директор аудиторської фірми;

3. всі співробітники повинні бути аудиторами.

4. якщо є два аудитора.

 

10. Під час аудиту фінансової звітності перевіряються:

 1. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, декларації;
 2. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про працю, примітки;
 3. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки;
 4. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, декларації, примітки.

 

В який період здійснюється аудит фінансової звітності акціонерних товариств для подання його результатів до ДКЦПФРУ?

 1. до 30 червня наступного за звітним року;
 2. протягом шести місяців після завершення звітного року;
 3. протягом року після завершення звітного року;
 4. до 31 травня наступного за звітним року

 

12. Джерелами аудиту статутного капіталу є:

 1. баланс, статут підприємства, рішення засновників, касовий звіт;
 2. звіт про фінансові результати, статут підприємства, рішення засновників, виписка банку;
 3. звіт про власний капітал, статут підприємства, рішення засновників, головна книга.
 4. виписка банку, статут підприємства, рахунок 40.

 

Яким П(С)БО керується аудитор під час здійснення аудиту запасів?

 1. П(С)БО 7;
 2. П(С)БО 9;
 3. П(С)БО 8;
 4. П(СБО) 16.

 

33.Аудитором виявлено, що запаси оприбутковуються вірно за :

 1. первісною вартістю;
 2. звичайними цінами;
 3. ліквідаційною вартістю;
 4. відновлювальною вартістю.

 

34. Аудитор виявляє резерви економії і раціонального використання запасів:

 1. за домовленістю з клієнтом;
 2. обов’язково при кожній перевірці;
 3. за бажанням аудитора;
 4. за рішенням АПУ.

 

35. Аудитором підтверджено правильність оприбуткування надлишків палива, виявлених при інвентаризації:

 1. Д-т 201 К-т 719;
 2. Д-т 203 К-т 719;
 3. Д-т 203 К-т 714;
 4. Д-т 203 К-т 791.

 

36. У випадку оформлення результатів взаємної звірки розрахунків з постачальниками та різними кредиторами аудитор складає:

 1. акт інвентаризації;
 2. довідку;
 3. аналітичну відомість;
 4. робочий документ.

 

37. Аудитор виявив правильність відображення в обліку факту наданих послуг з ліквідації наслідків надзвичайних подій:

 1. Д-т 91 К-т 631;
 2. Д-т 92 К-т 631;
 3. Д-т 99 К-т 631;
 4. Д-т 93 К-т 631.

 

38. Після розкриття фактів порушення аудитор повідомляє:

 1. керівництво підприємства;
 2. АПУ;
 3. податкову службу;
 4. органи з боротьби з економічною злочинністю.

 

39. Аудитором виявлено правильний бухгалтерський запис щодо формування первісної вартості придбаної сировини:

 1. Д-т 201 К-т 361;
 2. Д-т 201 К-т 681;
 3. Д-т 201 К-т 631;
 4. Д-т 209 К-т 631.

 

40. Аудитор підтвердив те, що торговельна націнка формується на рахунку бухгалтерського обліку:

 1. 281;
 2. 281;
 3. 283;
 4. 285.

 

41. Аудитор підтвердив, що списання відсотків за кредит на фінансові результати відображають:

 1. Д-т 952 К-т 311;
 2. Д-т 792 К-т 952;
 3. Д-т 952 К-т 792;
 4. Д-т 791 К-т 952.

 

42. При виявленні в процесі аудиту розрахунків з підрядниками фактів завищення обсягу виконаних робіт необхідно провести:

 1. експертизу;
 2. інвентаризацію;
 3. контрольний замір робіт;
 4. лабораторний аналіз.

 

43. Під час аудиту ПДВ аудитор ретельно вивчає:

 1. касові документи;
 2. податкові накладні;
 3. платіжні відомості;
 4. акти прийому-передачі виконаних робіт.

 

44. Під час здійснення аудиту податків аудитор аналізує аналітичні рахунки до основного рахунку:

 1. 642;
 2. 631;
 3. 641;
 4. 361.

 

45. При аудиті податку на прибуток аудитор керується принципом:

 1. безперервності;
 2. історичної собівартості;
 3. превалювання сутності над формою;
 4. нарахування

 

46. Джерелами аудиту податків є наступні форми звітності:

 1. форма № 5, декларація з ПДВ, декларація з податку на прибуток, реєстр податкових накладних;
 2. рахунок 641, декларація з ПДВ, декларація з податку на прибуток, реєстр податкових накладних;
 3. баланс, декларація з ПДВ, декларація з податку на прибуток, звіт про фінансові результати;
 4. форма № 4, декларація з ПДВ, декларація з податку на прибуток, реєстр податкових накладних;

 

47. ПДВ перевіряється аудитором з огляду на обороти по основних рахунках:

 1. 70, 644, 643, 641;
 2. 79, 644, 643, 641;
 3. 74, 644, 643, 641;
 4. 75, 641, 643, 644.

 

48. Аудитор виявив помилку у нарахуванні зборів на випадок безробіття адміністративному персоналу:

 1. Д-т 91 К-т 652;
 2. Д-т 23 К-т 652;
 3. Д-т 93 К-т 652;
 4. Д-т 652 К-т 92.

 

Яку суму підтвердить аудитор щодо утримання із заробітної плати внеску на випадок безробіття із суми заробітної плати 1800 грн?

 1. 9 грн;
 2. 18 грн;
 3. 36 грн;
 4. 27 грн.

 

50. Під час аудиту ПДФО аудитор керується ставкою:

 1. 20%;
 2. 13%;
 3. 25%;
 4. 15%.

 

51. Під час аудиту експортних операцій аудитором перевіряється ПДВ за ставками:

 1. 0 % та 25%;
 2. 0% та 13%;
 3. 0% та 15%;
 4. 0% та 20%.

 

Чи враховується, при аналізі структури реалізації продукції за експортними угодами, крім прямих експортних поставок продукції, договори на переробку давальницької сировини?

 1. так;
 2. ні;
 3. вибірково;
 4. залежно від мети аналізу;
 5. інші варіанти.

 

ВСТУП

 

 

Сучасний спеціаліст повинен володіти комплексом знань із гумані­тарних, фундаментальних та фахових дисциплін, мати практичну підготовку для виконання функціональних обов’язків на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання, у державному секторі, в банках.

Державний іспит з фаху – найважливіша форма державного контролю отриманих знань. Він визначає загальноосвітню та фахову зрілість випускника, вміння діалектично мислити, творчо застосовувати набуті знання при розв’язанні тих чи інших практичних завдань у сфері управлінсь-кої діяльності.

Успішна здача державного іспиту залежить від ґрунтовної підготовки майбутнього фахівця за його складовими у вигляді тестових завдань з наступних дисциплін, а саме:

· Фінансовий облік;

· Управлінський облік;

· Аудит;

· Організація і методика економічного аналізу.

 

Тестові завдання з дисципліни «Фінансовий облік»

 

1. Списання різниці між доходом (виручкою) від реалізації продукції і сумою ПДВ відображається кореспонденцією рахунків:

1. Дт701 Кт791

2. Дт791 Кт23

3. Дт641 Кт70

4. Дт711 Кт791

5. Ваш варіант

2. Які з наведених статей не включаються до первісної вартості запасів, придбаних за плату?

1. мито

2. витрати на заготівлю

3. витрати на збут

4. витрати на транспортування

5. витрати на складування

3. Вартість запасів, що є в наявності для продажу (виробництва), складається з двох елементів – собівартості придбаних запасів та:

1. запасів на кінець звітного періоду

2. запасів на початок звітного періоду

3. собівартості витрачених (реалізованих) запасів

4. приріст запасів на кінець місяця

5. Ваш варіант

4. Витрати в незавершеному виробництві на кінець звітного періоду відображає:

1. сальдо рахунка 23 “Виробництво”

2. сальдо рахунка 25 “Напівфабрикати”

3. кредитовий оборот рахунка 26 “Готова продукція”

4. дебетовий оборот рахунка 26 “Готова продукція”

5. дебетовий оборот рахунка 23 “Виробництво”

5. Лишки готівки, виявлені при інвентаризації, відносяться на збільшення:

1. кредиторської заборгованості

2. фінансового результату

3. статутного капіталу

4. зарплати касира

5. дебіторської заборгованості

6. Лишки готівки, виявлені при інвентаризації, відображаються кореспонденціє рахунків:

1. Д30 К441

2. Д30 К719

3. Д30 К715

4. Д374 К30

5. Д30 К704

7. Граничний термін звітування за готівковим авансом, витраченими підзвітною особою у відрядженні, становить:

1. 1 робочий день

2. 3 робочі дні

3. 5 робочих днів

4. 10 робочих днів

5. не обмежений

8. Граничний термін звітування за безготівковим авансом, витраченими підзвітною особою у відрядженні, становить:

1. 1 робочий день

2. 3 робочих дні

3. 10 робочих днів

4. 5 робочих днів

5. не обмежений

9. Гранична норма добових витрат на території України станом на 01.04.2009 р. з урахуванням вартості одноразового харчування, включеного до вартості проживання, обмежена:

1.30 грн.

2. 280 грн.

3. 18 грн.

4. 24 грн.

5. 198 грн.

10. Якою є норма добових витрат для відряджень за межі України?

1. 198 грн.

2. 30 грн.

3. 50 дол. США

4. 280 грн.

5. 34 дол. США

11. Які з перелічених статей балансу є монетарними?

1. основні засоби

2. дебіторська заборгованість покупців

3. дебіторська заборгованість за виданими авансами

4. запаси

5. вірна відповідь відсутня

12. Чому дорівнюватиме курсова різниця за одержаним авансом від покупців-нерезидентів в розмірі 2000 євро, якщо валютний курс на дату зарахування коштів на поточний рахунок становив 11,30 грн., а на дату балансу 11,45 грн.?

1. позитивна операційна, 300 грн.

2. негативна операційна, 300 грн.

3. 0 грн.

4. позитивна неопераційна, 300 грн.

5. негативна неопераційна, 300 грн.

13. Сума штрафних санкцій за порушення договірних зобов’язань, включена у претензію контрагенту, повинна бути відображена записом:

1. Д374 К441

2. Д374 К371

3. Д374 К642

4. Д374 К715

5. Д311 К374

14. Яким записом відображається сума ПДВ за виданими авансами?

1. Д371 К641

2. Д641 К644

3. Д641 К371

4. Д641 К643

5. Д644 К371

15. На підставі якого первинного документу проводиться запис Д333 К301?

1. прибутковий касовий ордер

2. грошовий чек

3. розрахунковий чек

4. об’ява про внесок готівкою

5. платіжне доручення

16. Оприбуткування проїзних квитків, придбаних безготівковим розрахунком відображається кореспонденцією рахунків:

1. Д301 К311

2. Д333 К311

3. Д313 К311

4. Д92 К311

5. Д331 К311

17. Отримані відсотки за векселем, що одержаний від покупця, відображаються кореспонденціє рахунків:

1. Д301 К361

2. Д311 К715

3. Д311 К373

4. Д301 К719

5. Д333 К441

18. Яким буде розмір збитків при виявленні нестачі офсетного паперу балансової вартості 150 грн., якщо індекс інфляції становить 1,15?

1. 360,0 грн.

2. 202,5 грн.

3. 180,0 грн.

4. 198,4 грн.

5. 405,0 грн.

19. Яка кореспонденція рахунків відповідає сумі збитків, завданих підприємству нестачею матеріальних цінностей, до з’ясування обставин?

1. Д072

2. Д375 К716

3. Д375 К642

4. Д974 К20

5. Д947 К644

20. Методологічні засади формування в обліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності визначаються:

1. П(С)БО 10

2. П(С)БО 11

3. П(С)БО 12

4. П(С)БО 14

5. П(С)БО 19

21. При придбанні поточні фінансові інвестиції відображаються в обліку:

1. за номінальною вартістю

2. за фактичною собівартістю

3. за амортизованою собівартістю

4. за дисконтованою вартістю

5. за методом участі в капіталі

22. Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за:

1. амортизованою собівартістю

2. справедливою вартістю

3. собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції

4. методом участі в капіталі

5. історичною собівартістю

23. Фінансові інвестиції в боргові цінні папери в момент їх погашення відображаються в обліку за:

1. фактичною собівартістю

2. справедливою вартістю

3. номінальною вартістю

4. ринковою вартістю

5. немає вірної відповіді

24. При складанні фінансової звітності, якщо курс зріс, курсові різниці по валютних коштах будуть відображені з використанням субрахунка:

1. 714 “Дохід від операційної курсової різниці”

2. 733 “Інші доходи від фінансових операцій”

3. 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”

4. 945 “Втрати від операційної курсової різниці”

5. 974 “Втрати від неопераційних курсових різниць”

25. За якими статтями Звіту про фінансові результати буде відображено операцію щодо продажу основних засобів, а саме первісна вартість 5000 грн., знос 1000 грн., справедлива вартість 12 000 грн., в т.ч. ПДВ:

1. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 12 000 грн., ПДВ –2 000 грн., собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 5 000 грн.

2. валовий прибуток – 6 000 грн.

3. фінансовий результат від звичайної діяльності 7 000 грн.

4. інші доходи 10 000грн., інші витрати – 4 000 грн.

5. Ваш варіант

26. Підприємство придбало виробниче обладнання за 300 000 грн. (з ПДВ), крім того витратило 4 000 грн. на його доставку і 2 000 грн. — на монтаж, перевірку придатності та підготовку до експлуатації. Чому дорівнює первісна вартість цього обладнання?

1. 256 000 грн.

2. 250 000 грн.

3. 300 000 грн.

4. 306 000 грн.

5. Ваш варіант

27. 31 грудня 2001 р. ВАТ придбало обладнання, (первісна вартість 640 000 грн.), амортизацію якого нараховувало прямолінійним методом, виходячи з 8 років строку корисного використання та нульової ліквідаційної вартості. Яку суму зносу буде нараховано на 31 січня 2004 р.?

1. 400 000 грн.

2. 180 000 грн.

3. 240 000 грн.

4. 360 000 грн.

5. Ваш варіант

28. 04.01.2008 р. підприємство придбало програмне забезпечення за 3 600 грн. (з ПДВ), строк корисного використання - 5 років, а ліквідаційна вартість 0 грн. Для нарахування амортизації застосовується прямолінійний метод, якою буде залишкова вартість об’єкта на 29.02.2008 р.?

1. 500 грн.

2. 1 100 грн.

3. 1 050 грн.

4. 2 400 грн.

5. 2 950 грн.

29. Балансова вартість обладнання на 31.12 звітного року становила 20000 грн., а знос – 14 000 грн. Справедлива вартість обладнання – 24 000 грн. Підприємство прийняло рішення про переоцінку обладнання. Чому дорівнює переоцінена сума зносу обладнання?

1. 16 800 грн.

2. 24 000 грн.

3. 8 000 грн.

4. 20 000 грн.

5. 56 000 грн.

30. Якщо первісна вартість будівлі на 31.12 звітного року становить 60000 грн., а знос – 24 000 грн., а справедлива вартість – 33 000 грн., то індекс переоцінки становитиме:

1. 0,917

2. 1,818

3. 1,091

4. 0,727

5. 0,550

31. Первісна вартість офісної техніки на 31.12 звітного року становить 18 000 грн., а знос – 18 000 грн., а справедлива вартість – 5 000 грн. Відповідно переоцінена балансова вартість техніки становитиме:

1. 18 000 грн.

2. 5 000 грн.

3. 23 000 грн.

4. 7 000 грн.

5. 1 389 грн.

32. До складу якого об’єкта обліку зараховується перевищення суми попередніх уцінок над сумою чергової дооцінки?

1. додатковий капітал

2. витрати іншої звичайної діяльності

3. витрат іншої операційної діяльності

4. доходи іншої звичайної діяльності

5. доходи іншої операційної діяльності

33. Яким записом відображається перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості переоціненого об’єкта основних засобів, який вибуває?

1. Д423 К441

2. Д423 К746

3. Д10 К746

4. Д972 К10

5. Д972 К423

34. За якими статтями Звіту про фінансові результати буде відображено операцію щодо списання основних засобів адміністративного призначення, а саме первісна вартість 4 200 грн., знос 2 000 грн.?

1. ПДВ –700 грн., собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 4 200 грн.

2. валовий збиток – 2 200 грн.

3. фінансовий результат від звичайної діяльності (збиток) – 4 200 грн.

4. інші витрати – 2 200 грн.

5. адміністративні витрати – 2 200 грн.

35. Зарахування на баланс комп'ютера адміністративного призначення відображається кореспонденцією рахунків:

1. Дт10 Кт15

2. Дт13 Кт10

3. Дт15 Кт63

4. Дт37 Кт742

5. Дт92 Кт15

36. Визначити зміст операції, що відображається записом Дт91 Кт132:

1. нараховано знос на малоцінні необоротні активи загальновиробничого призначення

2. відображено загальновиробничі витрати у зв’язку із псуванням запасів

3. надійшли основні засоби загально виробничого призначення

4. списано на фінансові результати собівартість нематеріальних активів

5. відображено вартість використаного в цеху інвентарю

37. Витрати, пов’язані з ліквідацією виробничого об’єкта основних засобів, відображаються на рахунку (субрахунку):

1. 976 "Списання необоротних активів"

2. 946 "Втрати від знецінення запасів"

3. 92 "Адміністративні витрати"

4. 91 "Загальновиробничі витрати"

5. 84 "Інші операційні витрати"

38. Витрати, пов’язані з продажем об’єкта нематеріальних активів адміністративного призначення, відображаються на такому рахунку:

1. 92 "Адміністративні витрати"

2. 976 "Списання необоротних активів"

3. 946 "Втрати від знецінення запасів"

4. 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

5. 84 "Інші операційні витрати"

39. Витрати, пов’язані з створенням власної торгівельної марки, відображаються на рахунку (субрахунку):

1. 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"

2. 153 "Придбання (виготовлення ) інших необоротних активів"

3. 941 "Витрати на дослідження і розробки"

4. 93 "Витрати на збут"

5. 39 "Витрати майбутніх періодів"

40. При ліквідації комп'ютера на рахунку 976 “Списання необоротних активів” відображається:

1. балансова вартість комп'ютера та витрати на його ліквідацію

2. нараховані до бюджету податкові зобов'язання з ПДВ

3. ліквідаційна вартість об'єкта

4. справедлива вартість комп'ютера

5. сума нарахованого на об’єкт зносу

41. За результатами продажу офісних меблів на рахунку 943 відображається:

1. балансова вартість реалізованих об'єктів та витрати на їх продаж

2. справедлива вартість офісних меблів

3. податок на прибуток від продажу меблів

4. уцінена вартість меблів

5. сума податкових зобов’язань з ПДВ

42. Визначити зміст господарської операції, що відображається кореспонденцією рахунків Дт976 Кт631:

1. підприємство отримало послуги від підрядника, пов'язані із спорудженням основних засобів

2. підрядником надані послуги щодо продажу основних засобів

3. підрядником надані послуги щодо продажу зайвих запасів

4. визнано витрати, пов'язані з втратою необоротних активів

5. відображено вартість послуг сторонньої організації з демонтажу непридатного об’єкта

43. Визначити зміст господарської операції, що відображається кореспонденцією рахунків Дт10 Кт152:

1. оприбутковано на баланс основні засоби за первісною вартістю

2. списано капітальні інвестиції на витрати інвестиційної діяльності

3. списано капітальні інвестиції на витрати інвестиційної діяльності

4. визначено ліквідаційну вартість

5. немає вірної відповіді

44. Який порядок списання доходу від реалізації основних засобів?

1. сума доходу за вирахуванням ПДВ списується на фінансовий результат іншої операційної діяльності

2. сума доходу з ПДВ списується на фінансовий результат іншої звичайної діяльності

3. сума доходу за вирахуванням витрат від продажу списується на фінансовий результат іншої операційної діяльності

4. сума доходу за вирахуванням витрат від продажу та ПДВ списується на фінансовий результат іншої звичайної діяльності

5. Ваш варіант

45. Який порядок списання витрат від реалізації інших необоротних активів?

1. сума витрат списується на фінансовий результат іншої операційної діяльності

2. сума витрат плюс ПДВ списується на фінансовий результат іншої звичайної діяльності

3. сума витрат за вирахуванням ПДВ від реалізації списується на фінансовий результат іншої звичайної діяльності

4. списується на валові витрати

5. Ваш варіант

46. Визначити зміст операції, відображеної записом Дт152 Кт531:

1. на умовах фінансової оренди отримано основні засоби, які потребують подальших інвестицій

2. надійшли від постачальника основні засоби за ліквідаційною вартістю

3. списано капітальні інвестиції на валові витрати

4. віднесено заборгованість перед орендодавцем на фінансові витрати

5. відображено дисконт при придбанні основних засобів

47. За якими статтями Звіту про фінансові результати буде відображено операцію щодо продажу товарів, а саме собівартість 3 000 грн., справедлива вартість 9 000 грн., в т.ч. ПДВ:

1. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 9 000 грн., ПДВ – 1 500 грн., собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 3 000 грн.

2. валовий прибуток – 7 500 грн.

3. фінансовий результат від звичайної діяльності – 4 500 грн.

4. інші доходи – 7 500 грн., інші витрати – 3 000 грн.

5. Ваш варіант

48. Визначити зміст господарської операції, що відображається кореспонденцією рахунків Дт26 Кт23:

1. оприбуткована готова продукція із виробництва

2. відображено витрати по виробництву продукції у складі операційних витрат

3. списано на валові витрати готову продукцію

4. сформовано витрати виробничого призначення

5. списано наднормативні виробничі витрати

49. За якими статтями Звіту про фінансові результати буде відображено операцію щодо продажу зайвих матеріалів, а саме облікова вартість 5 000 грн., справедлива вартість 12 000 грн. (в т.ч. ПДВ)?

1. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 12 000 грн., ПДВ –2 000 грн., собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 5 000 грн.

2. валовий прибуток – 6 000 грн.

3. фінансовий результат від звичайної діяльності – 5 000 грн.

4. інші операційні доходи – 10 000 грн., інші операційні витрати – 4 000 грн.

5. Ваш варіант

50. Який порядок списання витрат від реалізації зайвих матеріалів?

1. сума витрат списується на фінансовий результат іншої звичайної діяльності

2. сума витрат плюс ПДВ списується на фінансовий результат іншої звичайної діяльності

3. сума витрат за вирахуванням ПДВ від реалізації списується на фінансовий результат іншої звичайної діяльності

4. сума витрат списується на фінансовий результат операційної діяльності

5. Ваш варіант

51. Як визначити фактичну собівартість виготовленої продукції при наявності залишків незавершеного виробництва?

1. в сумі фактичних витрат за місяць

2. до фактичних витрат за місяць додаються залишки незавершене виробництва на початок місяця і вираховується залишки незавершене виробництва на кінець місяця

3. до фактичних витрат за місяць додаються залишки незавершеного виробництва на кінець місяця і вираховуються залишки незавершене виробництва на початок місяця

4. фактичні витрати за мінусом ПДВ

5. Ваш варіант

52. Понаднормові нестачі цінностей з вини осіб списуються на:

1. винних осіб за обліковими цінами
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 488; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.238.28 (0.007 с.)