З дисципліни – «Правознавство» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни – «Правознавство»Робоча навчальна програма

 

 

З дисципліни – «Правознавство»

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування"

Освітньо-кваліфікаційний рівень - (бакалавр)

Форма навчання денна

Курс 2

 

Затверджена

на засіданні кафедри теорії та

історії держави і права

Протокол № 1 від 28.08.12

 

 

Донецьк 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни “Правознавство” (для студентів денної – форми навчання 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування)

Укладач: Чеботарьова Ю.А. - Донецьк, 2012. – 34 с.

 

Вміщує робочу навчальну програму, методичні рекомендації до проведення семінарських занять, методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу, перелік питань до підсумкового контролю знань студентів, перелік нормативних актів і літератури.

 

 

Укладач Ю.А. Чеботарьова, к.ю.н.

 

 

Голова ПМК Ю.А. Чеботарьова, к.ю.н.

 

Зав. кафедри

Теорії та історії держави

і права В.С. Шестак, к.ю.н.,доц.

 

 

Дисципліна Правознавство
Семестр
Курс
Тип дисципліни Цикл гуманітарної підготовки
Кількість кредитів: 1,5
- змістовихмодулів;
- заліковихмодулів
Форма та методинавчання Лекції, семінари, індивідуальні заняття, самостійна робота.
Загальна кількість годин

Форми та засоби контролю знань Модульний контроль, підсумковий контроль


(екзамен)

Технологія їх проведення – бальна рейтингова шкала 100 бал.


Розподіл дисциплін на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю

  Найменування змістових модулів всього У т. ч Форма контроля
            лекції
семінар.
д/н з/н      

 

ІЗ СРС   контролю
д/н з/н д/н з/н д/н з/н
 
        Заліковий модуль1. Загальні положення теорії держави та конституційного права Змістовий модуль. Поняття права та правових явищ. Змістовий модуль. Поняття, ознаки і форми держави. Правова держава. Змістовий модуль. Конституційне право - головна галузь національного права України.                                                                     Усне опитува-ння, тести, рішення ситуа-ційних задач
Всього по 1 модулю           Модульна кон-трольна робота
      Заліковий модуль 2. Загальні та спеціальні положення основних галузей права   Змістовий модуль Основи адміністративного права.     Змістовий модуль Основи кримінального права.                                             Усне опиту-вання, тести, рішення ситуа-ційних задач    
      Змістовий модуль Цивільне право як галузь права. Цивільні правовідносини.   Змістовий модуль Загальні положення сімейного права                                                        
        Змістовий модуль Основи трудового права   Змістовий модуль Основи природоохоронного законо-давства                                                  
  Всього по 2 модулю           Модульна кон-трольна робота
  Всього з кредиту           екзамен
                                 

Бальна шкала рейтингової оцінки дисципліни


 


 

 

Критерії оцінювання знань студентів з кожного модуля

 

 

Сума балів за змістовий модуль Змістовий модуль № Моду-льний конт- роль     Змістовий модуль № Модуль-ний конт- роль ІНДЗ   Сума балів за дис-цип-ліну Семе-стро- вий конт-роль - залік
                 
Кількість балів за видами робіт:                  
Лекції
Семінар-ські/ практичні заняття
Індивідуальні завдання
СРС
ІНДЗ  
Всього балів
                                       

 

 


Мета та завдання курсу

Побудова правової держави в Україні, формування правової культури, правової свідомості громадян, які відповідають вимогам правової держави, веде к зростанню ролі викладання навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів неюридичних вузів.

Головним завданням викладання «Правознавство» є вивчення основ чинного законодавства України, сутності правової держави, напрямів його побудови в нашій країні, вивчення основного змісту цивільної, трудової, адміністративної та інших галузей права, вивчення основних нормативних актів, які регулюють господарську діяльність підприємств. Завданнями викладання курсу є визначення ролі права в побудові в нашій країні сучасної ринкової економіки, створення необхідних умов для заняття підприємницькою діяльністю.

Поряд з теоретичними знаннями студенти університету повинна також оволодіти практичними навичками застосування чинного законодавства у реальних виробничих ситуаціях. Одним з важливих завдань викладання основ права є також виховання у студентів високої правової культури і правосвідомості, поваги до законів, необхідності їх безумовного виконання.

 


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1. Основні теорії походження держави та права.

2. Поняття та ознаки держави.

3. Фоми державного правління, устрою і державного режиму.

4. Форми і механізм (апарат) держави.

5. Внутрішні і зовнішні функції держави.

6. Правова держава та її ознаки. Шляхи формування правової держави на
Україні.

7. Методи здійснення державної влади.

8. Державна влада та ідеологія.

9. Види функцій держави.

10. Законодавство та законодавчий процес.

11. Поняття та ознаки права. Роль права у регулюванні ринкових відносин.

12. Принципи і функції права.

13. Джерела права. Систематизація

14. Норми права . Поняття, структура норм права. Види правових норм.

15. Правовідносини. Поняття, види, структура правовідносин.

16. Юридична відповідальність. Поняття, види структура правовідносин.

17. Правопорушення, склад, види.

18. Поняття, ознаки та функції права.

19. Право та інші соціальні норми

20. Предмет і метод конституційного права.

21. Конституції України (1996р.) — основний закон держави.

22. Народовладдя в Україні, форми його здійснення.

23. Права і свободи людини і громадянина.

24.Державна влада і самоврядування в Україні.

25.Референдум - важлива форма народовладдя в Україні. Система державних органів.

26.Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

27.Верховна Рада України - вищий законодавчий орган держави.

28.Правовий статус і структура вищих органів державної влади України.

29.Президент України і його повноваження.

30.Кабінет Міністрів України і його компетенція.

31.Організація місцевих органів влади і самоврядування в Україні.

32.Структура судових органів. Принцип правосуддя. Конституційний суд.

33.Поняття, предмет, метод адміністративного права.

34.Адміністративно-територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні.

35.Правові акти державного управління

36.Адміністративно-правова відповідальність. Види адміністративних
стягнень. Порядок і терміни притягнення до адміністративної
відповідальності.

37.Поняття, предмет та метод цивільного права. Роль цивільного законодавства
в регулюванні ринкових відносин.

38.Цивільні правовідносини. Підстави їх виникнення. Юридичні факти і їх
класифікація.

39.Громадянин як суб'єкт цивільного права.

40.Юридичні особи , ознаки юридичних осіб. Спеціальна правоздатність та
органи юридичних осіб. Види юридичних осіб.

41.Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.

42.Представництво і його види.

43.Поняття, значення та терміни позовної давності.

44.Поняття та зміст права власності. Види і форми права власності.

45.Цивільно-правові засоби захисту права власності.

46.Правовий режим землекористування.

47.Правова охорона природи. Відповідальність за порушення земельного
законодавства про охорону природи.

48.Суб’єкти, об’єкти та зміст цивільних правовідносин.

49.Види цивільних правовідносин.

50.Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків. Захист цивільних прав.

51.Загальна характеристика сімейного права. Сімейний кодекс України.

52.Особисті та майнові права подружжя.

53.Взаємні права та обов’язки батьків та дітей.

54.Позбавлення батьківських прав. Опіка та піклування.

55.Сім’я за сімейним законодавством. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладання.

56.Підстави та порядок розірвання шлюбу.

57.Правові підстави визнання шлюбу недійсним.

58.Поняття, предмет та метод кримінального права.

59.Загальна характеристика Кримінального кодексу України.

60.Функції та принципи кримінального права. Загальна характеристика
кримінального права.

61.Кримінальна відповідальність та її підстави.

62.Поняття злочину, склад, ознаки злочину.

63.Стадії скоєння злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

64.Співучасть в скоєнні злочину.

65.Поняття, мета та види кримінальних покарань.

66.Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

67.Правові аспекти призначення покарання.

68.Підстави звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності.

69.Предмет і метод трудового права.

70.Трудові правовідносини.

71.Принципи та джерела трудового права.

72.Трудовий договір зміст, форма, строки та порядок укладення. Припинення
трудового договору.

73.Робочий час, час відпочинку.

74.Трудова дисципліна. Види дисциплінарних стягнень.

75.Матеріальна відповідальність робітників.

76.Охорона праці.

77.Трудові спори.

78.Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

79.Суб’єкти, об’єкти та зміст трудових правовідносин. Колективний договір.

80.Види земель за чинним законодавством України, їх правовий статус.

81.Екологічні права та обов’язки громадян України.

 

 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Заліковий модуль 1.

Змістовий модуль 3

Індивідуальні завдання

1. Троє злочинців увірвалися до квартири гр. К. і, погрожуючи пістолетом
почали вимагати гроші а цінності. Раптом жінка зробила блискавичній
рук вибила зброю, важко поранивши при цьому одного з нападників, а
інші, шоковані такою ситуацією, відступили до дверей та кинулися
навтіки. Коли прибула міліція жінка передала охоронцям порядку
трофей-пістолет ТТ.

Чи вчинено злочин, який саме, ким? Чи є обтяжуючі або пом'якшуючі обставини?

 

2. За не поєднаний з насильством грабіж майна громадян проти Сорокіна
було порушено кримінальну справу Під час її розслідування він
захворів на психічну хворобу, яка позбавила його можливості
усвідомлювати свої дії. Сорокіна направили на лікування до
психіатричної лікарні. Через 2 роки він вилікувався

Чи є підстави для притягнення Сорокіна до кримінальної відповідальності.

 

3. Рано вранці робітник геологорозвідувальної партії В. вийшов до річки.
Здавалося всі геологи ще сплять, нічого не чути було і з будинку
лісника, що стояв трохи вище по річці на її другому березі. Раптом за
річкою в кущах він помітив крізь ранковий туман темний силует,
затріщали кущі. „Відмідь!" - подумав геолог, схопив з намету рушницю
та вистрілив. Геологи, що схопилися після пострілу, перейшли на
інший беріг річки, але замість ведмедя знайшли пораненого лісника.
Чи вчинено злочин, який? Чи є обтяжуючі або пом'якшуючі обставини?

Теми рефератів

1. Обставини, які виключають злочинність.

2. Поняття злочину, ознаки, склад злочину.

3. Цілі та види покарань за кримінальним правом.

Література

1.Конституция Украины. Принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. -1996. - № 30. - ст. 141.

2.Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. – 2-е вид., випр. і допов. – К.,1998. – 412 с.

3.Всеобщая декларация прав человека. Права человека. Сборник документов. - М., 1990.

4.Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года. - К.: Атіка, 2009. -160 с.

5.Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 года/ Под ред. М.И. Мельника, М.И. Хавронюка. - К,: Каннон, 2009. - 1104с.

6.Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

7.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

8.Правознавство: Підручник / А.І.Берлач, Д.О.Карпенко, В.С. Ковальський, А.М.Колодій, А.Ю.Олійник, О.О.Підопригора; За ред.. В.В.Копєйчикова, А.М.Колодія. – К.: Юринком Інтер, 2007. – 752 с.

Індивідуальні завдання

1.Двадцятирічний О. є студентом ВНЗ. Батько не проживає із сім'єю і
відмовляється сплачувати аліменти на користь сина, мотивуючи це тим, що
не має на це можливості, і до того ж у нього є повнолітня дитина. Визначте права та обв’язки сторін.

2.Громадянка К. звернулася до відділу РАІДСу із заявою про розірвання
шлюбу. У заяві К. вказала на причини розлучення: чоловік останнім часом
підтримує зв'язки з іншою жінкою, веде з нею спільне господарство, не
підтримує матеріально її та сина. Далі зазначила, що спору про розподіл
майна, що є їх спільною власністю, не виникає, а щодо утримання сина між
ними досягнуто згоди. Однак відділ РАЦСу не прийняв заяву до свого
розгляду. Дайте роз'яснення ситуації?

Теми рефератів

1. Шлюб - це вільний, рівноправний сімейний союз жінки та чоловіка.

2. Майнові права та обов'язки подружжя.

3. Порядок припинення шлюбу Органами Державної реєстрації актів
цивільного стану.

4. Порядок припинення шлюбу за рішення суду.

Література

1.Конституция Украины. Принята на V сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 г. // ВВРУ.- 1996.- №30. – Ст.141.

2.Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. – 2-е вид., випр. і допов. – К.,1998. – 412 с.

3.Всеобщая декларация прав человека. Права человека. Сборник документов. - М., 1990.

4.Семейный кодекс Украины от 10.01.2002 г. // ВВР Украины. - 2002. - № 21-22. Ст. 135.

5.Об охране детства: Закон Украины от 21 июня 2001г. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №36. – Ст. 142.

6.Об общем среднем образовании: Закон Украины от 13 мая 1999г. // Відомости Верховної Ради України. – 1999. - № 28. – Ст. 230.

7.Ариванюк Т.О. та ін.. Сімейне право України: Підр. Для студ. юрид.
вузів І факультетів. К: Істина, 2002. -304с.

8.Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

9.Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

10.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

Змістовий модуль 9.

Індивідуальні завдання

 

Задача 1.

Целюлозно-паперова фабрика здійснювала скидання стічних вод через очисні споруди, будівництво яких повністю не було завершене. У зв'язку з цим стало неможливим використання річки для ведення рибного господарства та питного водопостачання. Начальник державного управління екологічної безпеки області звернувся до прокурора області з проханням про притягнення до відповідальності винних осіб за порушення чинного законодавства.

Чи має місце порушення? Назвати види відповідальності та умови скидання зворотних вод у водні об'єкти.

Задача 2.

Громадянин І. звернувся з клопотанням до міської ради про надання йому в користування на умовах оренди водоймища (ставка) для риборозведення та інших цілей. Міська рада уклала із гр-ном 1. договір оренди водоймища для зазначених потреб. Прокурор міста звернувся до суду з позовом про визнання договору оренди недійсним, вважаючи, що він не відповідає законодавству. Чи підлягає позов задоволенню? Назвати підстави виникнення права водокористування водними об'єктами на умовах оренди, а також права та обов'язки водокористувачів.

Задача 3.

Громадянин К. видобував на присадибній ділянці глину та пісок і використовував їх для будівництва жилого будинку. Частину добутого піску він продав сусідові для теплиці. Органи державного гірничого нагляду заборонили гр-ну К. видобування корисних копалин і притягли його до відповідальності за незаконне видобування. Громадянин К. звернувся зі скаргою до районного прокурора, бо вважав, що він як власник землі має право видобувати корисні копалини для своїх потреб. Вирішити дане питання. Який порядок видобування корисних копалин власниками землі? Яку відповідальність установлено за незаконне видобування корисних копалин?

 

Теми рефератів

1. Екологічні права і обов'язки громадян

2. Джерела екологічного права

Література

1. Конституція України, 1996р.

2. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25 червня 1991р.

3. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992р.

4. Земельний кодекс України, від 15 листопада 2001р.

5. Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

6. Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

7. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Найсуттєвішою формою пошуку необхідного і додаткового матеріалу за дисципліною «Правознавство» з метою доопрацювання знань, отриманих під час лекцій, є самостійна робота студентів. Саме опанування та з`ясування студентом рекомендованої літератури створює широкі можливості детального засвоєння даної дисципліни.

Враховуючи той факт, що вивчення дисципліни передбачає кропітку роботу та змістовне обговорення питань на семінарських заняттях, саме під час самостійної роботи студент поглиблює розуміння проблем, активізує самостійний пошук, систематизує накопичений досвід аналітико-синтетичної роботи, закладає підстави якісної підготовки доповідей, повідомлень як за власними інтересами, так і за завданням викладача.

Самостійна робота студентів переважно полягає в підготовці до семінарських занять: повторення лекційного матеріалу, складання оглядів і публікацій, надрукованих в різноманітних засобах масової інформації та спеціалізованих виданнях.

Стосовно проблематики і особливостей змісту навчальної дисципліни «Правознавство» студентам рекомендуються наступні види самостійної роботи:

♦ самостійне вивчення й поглиблене опрацювання окремих питань змістових модулів дисципліни, довідкових матеріалів до залікових модулів;

♦ вивчення найскладніших питань навчальної дисципліни за конспектами, підручниками і спеціальною літературою;

♦ підготовка до відпрацювання тестових завдань за окремий заліковий модуль;

♦ підготовка з питань семінарських занять;

на вибір студента:

♦ підготовка кросворда з теми;

♦ підготовка структурно-логічних схем з теми;

♦ розкриття матеріалу у редакторі комп’ютерних презентацій.

Для якісної підготовки до семінарських занять за кожний змістовий модуль студентові потрібно:

1. Засвоїти теоретичний матеріал.

2. Ознайомитися з планом семінару та рекомендованою літературою до нього.

3. При необхідності отримати консультації викладача з питань, що стосуються доповідей та рефератів.

4. Використовувати навчально-науковий потенціал бібліотек ДонДУУ та інших наукових установ.

При самостійній роботі найбільші затрати праці припадають на читання і конспектування першоджерел. Процес вивчення першоджерел, як, зокрема, і іншої літератури, здійснюється поетапно: сприйняття-усвідомлення-осмислення-запам’ятання-узагальнення.

Сприйняття. При первісному ознайомленні з першоджерелом необхідно отримати загальне уявлення про нього (авторський замисел, основні ідеї, стиль викладення), навести окремі довідки, ознайомитись з примітками і вказівками до першоджерела. Все це є безумовно важливим для раціонального розподілу сил, можливостей і часу у процесі подальшої роботи.

У результаті усвідомлення повинно бути сформоване загальне уявлення про зміст предмету, як системно-структурного цілого, чітке уявлення його провідної ідеї, розуміння його значення для теорії і практики. Результатом усвідомлення повинно виступати своєрідною підготовкою до безпосереднього процесу осмислення.

Осмислення. Процес осмислення представляє собою складний, багатоступеневий перехід від незнання до знання. Цей процес відбувається через застосування розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння тощо. Однак набуті знання потрібно закріпити і узагальнити.

Процес запам’ятання спирається на пам’ять, знання її законів. У цьому значним чином може допомогти використання «письмової пам’яті». Однією з форм організації такої «пам’яті» є робочий зошит, у якому оформлюються результати самостійної роботи студента. Робочий зошит не можна плутати з конспектом лекцій. Якщо в конспекті лекцій фіксуються тези матеріалу поданого лектором, то в робочому зошиті – визначення, цитати, положення відібрані студентом під час самостійної роботи для розкриття питань семінару, ілюстрування тієї чи іншої точки зору, розв’язки задач, опорні схеми, порівняльні таблиці, плани, тези чи конспекти джерел. Робочий зошит за своєю сутністю є індивідуальним довідником знань студента з тієї чи іншої дисципліни. Він містить інформацію, яка може бути використана в подальшому при виконанні індивідуальних завдань: написанні рефератів, курсових робіт, наукових доповідей, вивчений матеріал тексту першоджерела – значить зуміти його опрацювати у своїй свідомості. Практично опрацювання тексту відбувається шляхом постановки самому собі контрольних запитань. Робочий зошит повинен вестися охайно, у ньому обов’язково повинна вказуватися тема семінарського заняття, питання які опрацьовуються, використані джерела.

Протягом часу відведеного для вивчення даної дисципліни робочий зошит перевіряється і оцінюється викладачем. Систематичне ведення робочого зошита сприятиме закріпленню знань, допоможе при підготовці до екзамену, дасть навички конспектування літератури та роботи з нормативними матеріалами.

Узагальнення представляє собою мислене виділення основних властивостей, які належать певному класу предметів; перехід від одиничного до загального, в результаті чого у студентів складається загальна, повна картина теми (предмета), що вивчається.

Правова держава.

Питання для самовивчення

1. Поняття держави, її ознаки та функції.

2.Історичні типи держави.

3.Форми держави.

4. Правова держава.

Література

1.Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

2.Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

3.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

 

Робоча навчальна програма

 

 

З дисципліни – «Правознавство»

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування"

Освітньо-кваліфікаційний рівень - (бакалавр)

Форма навчання денна

Курс 2

 

Затверджена

на засіданні кафедри теорії та

історії держави і права

Протокол № 1 від 28.08.12

 

 

Донецьк 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни “Правознавство” (для студентів денної – форми навчання 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування)

Укладач: Чеботарьова Ю.А. - Донецьк, 2012. – 34 с.

 

Вміщує робочу навчальну програму, методичні рекомендації до проведення семінарських занять, методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу, перелік питань до підсумкового контролю знань студентів, перелік нормативних актів і літератури.

 

 

Укладач Ю.А. Чеботарьова, к.ю.н.

 

 

Голова ПМК Ю.А. Чеботарьова, к.ю.н.

 

Зав. кафедри

Теорії та історії держави

і права В.С. Шестак, к.ю.н.,доц.

 

 

Дисципліна Правознавство
Семестр
Курс
Тип дисципліни Цикл гуманітарної підготовки
Кількість кредитів: 1,5
- змістовихмодулів;
- заліковихмодулів
Форма та методинавчання Лекції, семінари, індивідуальні заняття, самостійна робота.
Загальна кількість годин

Форми та засоби контролю знань Модульний контроль, підсумковий контроль

(екзамен)

Технологія їх проведення – бальна рейтингова шкала 100 бал.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 238; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.055 с.)