Розподіл дисциплін на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл дисциплін на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю  Найменування змістових модулів всього У т. ч Форма контроля
            лекції
семінар.
д/н з/н      

 

ІЗ СРС   контролю
д/н з/н д/н з/н д/н з/н
 
        Заліковий модуль1. Загальні положення теорії держави та конституційного права Змістовий модуль. Поняття права та правових явищ. Змістовий модуль. Поняття, ознаки і форми держави. Правова держава. Змістовий модуль. Конституційне право - головна галузь національного права України.                                                                     Усне опитува-ння, тести, рішення ситуа-ційних задач
Всього по 1 модулю           Модульна кон-трольна робота
      Заліковий модуль 2. Загальні та спеціальні положення основних галузей права   Змістовий модуль Основи адміністративного права.     Змістовий модуль Основи кримінального права.                                             Усне опиту-вання, тести, рішення ситуа-ційних задач    
      Змістовий модуль Цивільне право як галузь права. Цивільні правовідносини.   Змістовий модуль Загальні положення сімейного права                                                        
        Змістовий модуль Основи трудового права   Змістовий модуль Основи природоохоронного законо-давства                                                  
  Всього по 2 модулю           Модульна кон-трольна робота
  Всього з кредиту           екзамен
                                 

Бальна шкала рейтингової оцінки дисципліни


 


 

 

Критерії оцінювання знань студентів з кожного модуля

 

 

Сума балів за змістовий модуль Змістовий модуль № Моду-льний конт- роль     Змістовий модуль № Модуль-ний конт- роль ІНДЗ   Сума балів за дис-цип-ліну Семе-стро- вий конт-роль - залік
                 
Кількість балів за видами робіт:                  
Лекції
Семінар-ські/ практичні заняття
Індивідуальні завдання
СРС
ІНДЗ  
Всього балів
                                       

 


 


Мета та завдання курсу

Побудова правової держави в Україні, формування правової культури, правової свідомості громадян, які відповідають вимогам правової держави, веде к зростанню ролі викладання навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів неюридичних вузів.

Головним завданням викладання «Правознавство» є вивчення основ чинного законодавства України, сутності правової держави, напрямів його побудови в нашій країні, вивчення основного змісту цивільної, трудової, адміністративної та інших галузей права, вивчення основних нормативних актів, які регулюють господарську діяльність підприємств. Завданнями викладання курсу є визначення ролі права в побудові в нашій країні сучасної ринкової економіки, створення необхідних умов для заняття підприємницькою діяльністю.

Поряд з теоретичними знаннями студенти університету повинна також оволодіти практичними навичками застосування чинного законодавства у реальних виробничих ситуаціях. Одним з важливих завдань викладання основ права є також виховання у студентів високої правової культури і правосвідомості, поваги до законів, необхідності їх безумовного виконання.

 


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1. Основні теорії походження держави та права.

2. Поняття та ознаки держави.

3. Фоми державного правління, устрою і державного режиму.

4. Форми і механізм (апарат) держави.

5. Внутрішні і зовнішні функції держави.

6. Правова держава та її ознаки. Шляхи формування правової держави на
Україні.

7. Методи здійснення державної влади.

8. Державна влада та ідеологія.

9. Види функцій держави.

10. Законодавство та законодавчий процес.

11. Поняття та ознаки права. Роль права у регулюванні ринкових відносин.

12. Принципи і функції права.

13. Джерела права. Систематизація

14. Норми права . Поняття, структура норм права. Види правових норм.

15. Правовідносини. Поняття, види, структура правовідносин.

16. Юридична відповідальність. Поняття, види структура правовідносин.

17. Правопорушення, склад, види.

18. Поняття, ознаки та функції права.

19. Право та інші соціальні норми

20. Предмет і метод конституційного права.

21. Конституції України (1996р.) — основний закон держави.

22. Народовладдя в Україні, форми його здійснення.

23. Права і свободи людини і громадянина.

24.Державна влада і самоврядування в Україні.

25.Референдум - важлива форма народовладдя в Україні. Система державних органів.

26.Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

27.Верховна Рада України - вищий законодавчий орган держави.

28.Правовий статус і структура вищих органів державної влади України.

29.Президент України і його повноваження.

30.Кабінет Міністрів України і його компетенція.

31.Організація місцевих органів влади і самоврядування в Україні.

32.Структура судових органів. Принцип правосуддя. Конституційний суд.

33.Поняття, предмет, метод адміністративного права.

34.Адміністративно-територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні.

35.Правові акти державного управління

36.Адміністративно-правова відповідальність. Види адміністративних
стягнень. Порядок і терміни притягнення до адміністративної
відповідальності.

37.Поняття, предмет та метод цивільного права. Роль цивільного законодавства
в регулюванні ринкових відносин.

38.Цивільні правовідносини. Підстави їх виникнення. Юридичні факти і їх
класифікація.

39.Громадянин як суб'єкт цивільного права.

40.Юридичні особи , ознаки юридичних осіб. Спеціальна правоздатність та
органи юридичних осіб. Види юридичних осіб.

41.Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.

42.Представництво і його види.

43.Поняття, значення та терміни позовної давності.

44.Поняття та зміст права власності. Види і форми права власності.

45.Цивільно-правові засоби захисту права власності.

46.Правовий режим землекористування.

47.Правова охорона природи. Відповідальність за порушення земельного
законодавства про охорону природи.

48.Суб’єкти, об’єкти та зміст цивільних правовідносин.

49.Види цивільних правовідносин.

50.Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків. Захист цивільних прав.

51.Загальна характеристика сімейного права. Сімейний кодекс України.

52.Особисті та майнові права подружжя.

53.Взаємні права та обов’язки батьків та дітей.

54.Позбавлення батьківських прав. Опіка та піклування.

55.Сім’я за сімейним законодавством. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладання.

56.Підстави та порядок розірвання шлюбу.

57.Правові підстави визнання шлюбу недійсним.

58.Поняття, предмет та метод кримінального права.

59.Загальна характеристика Кримінального кодексу України.

60.Функції та принципи кримінального права. Загальна характеристика
кримінального права.

61.Кримінальна відповідальність та її підстави.

62.Поняття злочину, склад, ознаки злочину.

63.Стадії скоєння злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

64.Співучасть в скоєнні злочину.

65.Поняття, мета та види кримінальних покарань.

66.Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

67.Правові аспекти призначення покарання.

68.Підстави звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності.

69.Предмет і метод трудового права.

70.Трудові правовідносини.

71.Принципи та джерела трудового права.

72.Трудовий договір зміст, форма, строки та порядок укладення. Припинення
трудового договору.

73.Робочий час, час відпочинку.

74.Трудова дисципліна. Види дисциплінарних стягнень.

75.Матеріальна відповідальність робітників.

76.Охорона праці.

77.Трудові спори.

78.Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

79.Суб’єкти, об’єкти та зміст трудових правовідносин. Колективний договір.

80.Види земель за чинним законодавством України, їх правовий статус.

81.Екологічні права та обов’язки громадян України.

 

 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Заліковий модуль 1.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.021 с.)