Змістовий модуль 6 Цивільне право як галузь права. Цивільні правовідносини 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 6 Цивільне право як галузь права. Цивільні правовідносиниПлан

1.Поняття, предмет, метод та принципи цивільного права

2.Цивільні правовідносини, ознаки структура, види та підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин

3.Суб'єкт, об'єкт та зміст правовідносин. Громадяни як суб'єкти права.
Юридичні особи, види юридичних осіб

4.Представництво, позивна давність, право власності. Захист право
власності нормами цивільного права.

Контрольні питання

1.Визначте предмет та метод цивільного права

2.Дайте характеристику цивільних правовідносин, складу правовідносин та
підстав їх виникнення

3.Суб'єкти, об'єкти та зміст цивільних правовідносин. Громадяни та
юридичні особи як суб'єкти правовідносин.

4.Дайте визначення представництва, позовної давності та права власності

Теми реферати

1. Цивільні правовідносини, ознаки, структура та підстави виникнення

2. Захист права власності нормами цивільного права

3. Позовна давність, строки позовної давності

Література

1.Конституція України від 28 червня 1996р.

2.Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. – 2-е вид., випр. і допов. – К.,1998. – 412 с.

3.Цивільний кодекс Україны // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 40-44. – 400 с.

4.Всеобщая декларация прав человека. Права человека. Сборник документов. - М., 1990.


5.Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

6. Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

7.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

Змістовий модуль 7.Загальні положення сімейного права

План

1.Поняття предмет та метод сімейного права. Джерела сімейного права
Загальна характеристика Сімейного кодексу Україні

2.Шлюб та сім'я. Загальні засади укладення шлюбу. Шлюбний договір

3.Порядок та підстави для припинення шлюбу

4.Майнові права та обов'язки подружжя. Право спільної сумісної
власності

5.Права та обов'язки батьків та дітей. Позбавлення батьківських прав.

6.Опіка і піклування

Контрольні питання

1.Дайте визначення поняття шлюбу та сім'ї, який порядок укладення
шлюбу

2.Назвіть предмет, метод та джерела сімейного права

3.Який порядок припинення шлюбу

4.Назвіть майнові права та обов'язки подружжя

5.Які взаємні права та обов'язки батьків та дітей передбачені
трудовим законодавством

Індивідуальні завдання

1.Двадцятирічний О. є студентом ВНЗ. Батько не проживає із сім'єю і
відмовляється сплачувати аліменти на користь сина, мотивуючи це тим, що
не має на це можливості, і до того ж у нього є повнолітня дитина. Визначте права та обв’язки сторін.


2.Громадянка К. звернулася до відділу РАІДСу із заявою про розірвання
шлюбу. У заяві К. вказала на причини розлучення: чоловік останнім часом
підтримує зв'язки з іншою жінкою, веде з нею спільне господарство, не
підтримує матеріально її та сина. Далі зазначила, що спору про розподіл
майна, що є їх спільною власністю, не виникає, а щодо утримання сина між
ними досягнуто згоди. Однак відділ РАЦСу не прийняв заяву до свого
розгляду. Дайте роз'яснення ситуації?

Теми рефератів

1. Шлюб - це вільний, рівноправний сімейний союз жінки та чоловіка.

2. Майнові права та обов'язки подружжя.

3. Порядок припинення шлюбу Органами Державної реєстрації актів
цивільного стану.

4. Порядок припинення шлюбу за рішення суду.

Література

1.Конституция Украины. Принята на V сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 г. // ВВРУ.- 1996.- №30. – Ст.141.

2.Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. – 2-е вид., випр. і допов. – К.,1998. – 412 с.

3.Всеобщая декларация прав человека. Права человека. Сборник документов. - М., 1990.

4.Семейный кодекс Украины от 10.01.2002 г. // ВВР Украины. - 2002. - № 21-22. Ст. 135.

5.Об охране детства: Закон Украины от 21 июня 2001г. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №36. – Ст. 142.

6.Об общем среднем образовании: Закон Украины от 13 мая 1999г. // Відомости Верховної Ради України. – 1999. - № 28. – Ст. 230.

7.Ариванюк Т.О. та ін.. Сімейне право України: Підр. Для студ. юрид.
вузів І факультетів. К: Істина, 2002. -304с.

8.Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

9.Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

10.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

Змістовий модуль 8. Основи трудового права України

План

1.Предмет, метод, принципи та джерела трудового права. Загальна
характеристика Кодексу законів про працю України

2.Трудові правовідносини. Суб'єкти, об'єкти і зміст трудових
правовідносин

3.Поняття та зміст Колективного договору

4.Трудовий договір, поняття, зміст, строк і форма трудового договору,
порядок укладання

5.Підстави та порядок припинення трудового договору

6.Матеріальна відповідальність робітників та її види.

7. Дисципліна праці. Види дисциплінарних стягнень.

Контрольні питання

1.Визначте предмет, метод, принципи та джерела трудового права

2.Дайте характеристику трудових правовідносин

3.Розкрийте поняття колективного договору, який порядок укладення
колективних договорів

4.Сформулюйте поняття та зміст трудового договору, особливості
контрактної форми договору. Порядок укладення трудового
договору

5.Назвіть підстави припинення трудового договору

6.Дайте поняття і назвіть підстави матеріальної відповідальності
робітників. Який порядок відшкодування заподіяної шкоди

7.Сформуйте поняття трудової дисципліни. Які міри стягнень
передбачені трудовим законодавством

Література

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної ради України 28
червня 1996р.//ВВРУ.-1996.-№30.

2. Кодекс законів про працю України -X: "Одіссей", 1997.

3. Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

4. Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

5.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

Змістовий модуль 9.

Основи природоохоронного законодавства

План

1. Поняття, предмет та метод екологічного права

2. Джерела екологічного права. Загальна характеристика законодавства
України з охорони навколишнього природного середовища.

3. Правові засобі захисту атмосферного повітря, водних ресурсів,
тваринного світу та надр

4. Екологічні права і обов'язки громадян

5. Поняття та предмет земельного права. Види земель та їх правовий
статус

6. Право власності на землю

Контрольні питання

1. Визначте предмет та метод екологічного права

2. Назвіть джерела екологічного права

3. Перерахуйте правові засоби захисту атмосферного повітря, водних
ресурсів, тваринного світу та надр

4. Назвіть основні екологічні права та обов'язки громадян

Індивідуальні завдання

 

Задача 1.

Целюлозно-паперова фабрика здійснювала скидання стічних вод через очисні споруди, будівництво яких повністю не було завершене. У зв'язку з цим стало неможливим використання річки для ведення рибного господарства та питного водопостачання. Начальник державного управління екологічної безпеки області звернувся до прокурора області з проханням про притягнення до відповідальності винних осіб за порушення чинного законодавства.

Чи має місце порушення? Назвати види відповідальності та умови скидання зворотних вод у водні об'єкти.

Задача 2.

Громадянин І. звернувся з клопотанням до міської ради про надання йому в користування на умовах оренди водоймища (ставка) для риборозведення та інших цілей. Міська рада уклала із гр-ном 1. договір оренди водоймища для зазначених потреб. Прокурор міста звернувся до суду з позовом про визнання договору оренди недійсним, вважаючи, що він не відповідає законодавству. Чи підлягає позов задоволенню? Назвати підстави виникнення права водокористування водними об'єктами на умовах оренди, а також права та обов'язки водокористувачів.

Задача 3.

Громадянин К. видобував на присадибній ділянці глину та пісок і використовував їх для будівництва жилого будинку. Частину добутого піску він продав сусідові для теплиці. Органи державного гірничого нагляду заборонили гр-ну К. видобування корисних копалин і притягли його до відповідальності за незаконне видобування. Громадянин К. звернувся зі скаргою до районного прокурора, бо вважав, що він як власник землі має право видобувати корисні копалини для своїх потреб. Вирішити дане питання. Який порядок видобування корисних копалин власниками землі? Яку відповідальність установлено за незаконне видобування корисних копалин?

 

Теми рефератів

1. Екологічні права і обов'язки громадян

2. Джерела екологічного права

Література

1. Конституція України, 1996р.

2. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25 червня 1991р.

3. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992р.

4. Земельний кодекс України, від 15 листопада 2001р.

5. Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

6. Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

7. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Найсуттєвішою формою пошуку необхідного і додаткового матеріалу за дисципліною «Правознавство» з метою доопрацювання знань, отриманих під час лекцій, є самостійна робота студентів. Саме опанування та з`ясування студентом рекомендованої літератури створює широкі можливості детального засвоєння даної дисципліни.

Враховуючи той факт, що вивчення дисципліни передбачає кропітку роботу та змістовне обговорення питань на семінарських заняттях, саме під час самостійної роботи студент поглиблює розуміння проблем, активізує самостійний пошук, систематизує накопичений досвід аналітико-синтетичної роботи, закладає підстави якісної підготовки доповідей, повідомлень як за власними інтересами, так і за завданням викладача.

Самостійна робота студентів переважно полягає в підготовці до семінарських занять: повторення лекційного матеріалу, складання оглядів і публікацій, надрукованих в різноманітних засобах масової інформації та спеціалізованих виданнях.

Стосовно проблематики і особливостей змісту навчальної дисципліни «Правознавство» студентам рекомендуються наступні види самостійної роботи:

♦ самостійне вивчення й поглиблене опрацювання окремих питань змістових модулів дисципліни, довідкових матеріалів до залікових модулів;

♦ вивчення найскладніших питань навчальної дисципліни за конспектами, підручниками і спеціальною літературою;

♦ підготовка до відпрацювання тестових завдань за окремий заліковий модуль;

♦ підготовка з питань семінарських занять;

на вибір студента:

♦ підготовка кросворда з теми;

♦ підготовка структурно-логічних схем з теми;

♦ розкриття матеріалу у редакторі комп’ютерних презентацій.

Для якісної підготовки до семінарських занять за кожний змістовий модуль студентові потрібно:

1. Засвоїти теоретичний матеріал.

2. Ознайомитися з планом семінару та рекомендованою літературою до нього.

3. При необхідності отримати консультації викладача з питань, що стосуються доповідей та рефератів.

4. Використовувати навчально-науковий потенціал бібліотек ДонДУУ та інших наукових установ.

При самостійній роботі найбільші затрати праці припадають на читання і конспектування першоджерел. Процес вивчення першоджерел, як, зокрема, і іншої літератури, здійснюється поетапно: сприйняття-усвідомлення-осмислення-запам’ятання-узагальнення.

Сприйняття. При первісному ознайомленні з першоджерелом необхідно отримати загальне уявлення про нього (авторський замисел, основні ідеї, стиль викладення), навести окремі довідки, ознайомитись з примітками і вказівками до першоджерела. Все це є безумовно важливим для раціонального розподілу сил, можливостей і часу у процесі подальшої роботи.

У результаті усвідомлення повинно бути сформоване загальне уявлення про зміст предмету, як системно-структурного цілого, чітке уявлення його провідної ідеї, розуміння його значення для теорії і практики. Результатом усвідомлення повинно виступати своєрідною підготовкою до безпосереднього процесу осмислення.

Осмислення. Процес осмислення представляє собою складний, багатоступеневий перехід від незнання до знання. Цей процес відбувається через застосування розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння тощо. Однак набуті знання потрібно закріпити і узагальнити.

Процес запам’ятання спирається на пам’ять, знання її законів. У цьому значним чином може допомогти використання «письмової пам’яті». Однією з форм організації такої «пам’яті» є робочий зошит, у якому оформлюються результати самостійної роботи студента. Робочий зошит не можна плутати з конспектом лекцій. Якщо в конспекті лекцій фіксуються тези матеріалу поданого лектором, то в робочому зошиті – визначення, цитати, положення відібрані студентом під час самостійної роботи для розкриття питань семінару, ілюстрування тієї чи іншої точки зору, розв’язки задач, опорні схеми, порівняльні таблиці, плани, тези чи конспекти джерел. Робочий зошит за своєю сутністю є індивідуальним довідником знань студента з тієї чи іншої дисципліни. Він містить інформацію, яка може бути використана в подальшому при виконанні індивідуальних завдань: написанні рефератів, курсових робіт, наукових доповідей, вивчений матеріал тексту першоджерела – значить зуміти його опрацювати у своїй свідомості. Практично опрацювання тексту відбувається шляхом постановки самому собі контрольних запитань. Робочий зошит повинен вестися охайно, у ньому обов’язково повинна вказуватися тема семінарського заняття, питання які опрацьовуються, використані джерела.

Протягом часу відведеного для вивчення даної дисципліни робочий зошит перевіряється і оцінюється викладачем. Систематичне ведення робочого зошита сприятиме закріпленню знань, допоможе при підготовці до екзамену, дасть навички конспектування літератури та роботи з нормативними матеріалами.

Узагальнення представляє собою мислене виділення основних властивостей, які належать певному класу предметів; перехід від одиничного до загального, в результаті чого у студентів складається загальна, повна картина теми (предмета), що вивчається.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 101; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.210.25 (0.015 с.)