ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ У ПАПЦІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ У ПАПЦІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ У ПАПЦІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(з Положення про кафедру)

Навчально-методичні:

1. Навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри, що містять в собі:

1.1. Титульну сторінку.

1.2. Зміст.

1.3. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики.

1.4. Витяг з освітньо-професійної програми.

1.5. Анотацію навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками).

1.6. Пояснювальну записку до навчальної дисципліни.

1.7. Тематичний план на поточний навчальний рік.

1.8. Плани-конспекти лекційних занять.

1.9. Плани семінарських занять.

1.10. Плани практичних занять.

1.11. Плани лабораторних занять.

1.12. Завдання для самостійної підготовки.

1.13. Індивідуальні навчально-дослідні завдання.

1.14. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів.

1.15. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового (модульного) контролю.

1.16. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни.

1.17. Методичні, наочні, мультимедійні матеріали для лекцій і семінарів.

1.18. Рекомендовану літературу.

2. Навчальна програма навчальної дисципліни.

3. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни.

4. Програми навчальних практик і стажування[1].

5. Інформаційні матеріали із забезпечення навчальними підручниками (посібниками) з дисциплін кафедри бібліотекою академії.

6. Тематика курсових, дипломних і магістерських робіт.[2]

7. Тексти фондових лекцій.

8. Методичні розробки завдань і фабул для проведення практичних занять, ділових ігор, тренінгів.

9. Аудіовізуальні засоби навчання, електронні підручники, посібники, курси лекцій, тестові завдання.

10. Інструктивно-методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів.

11. Екзаменаційні білети.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВОЗНАВСТВО»

 

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

галузі знань 0301 «Соціально-політичні наук»

напряму підготовки 6.030102 «Психологія»

 

 

Автори:

Мозоль Н.І., завідувач кафедри, к.ю.н., доцент

Осауленко О.І., професор кафедри, к.ю.н., професор

Осауленко А.О., доцент кафедри,к.ю.н.

Кулик Т.О., викладач кафедри

 

Затверджено

на засіданні кафедри протокол №

від ___ ________ 2013 р.

Київ 2013

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВОЗНАВСТВО»

 

з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

галузі знань 0301 «Соціально-політичні наук»

напряму підготовки 6.030102 «Психологія»

Укладачі:

Мозоль Н.І., завідувач кафедри, к.ю.н., доцент

Осауленко О.І., професор кафедри, к.ю.н., професор

Осауленко А.О., доцент кафедри,к.ю.н.

Кулик Т.О., викладач кафедри

 

 

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС ___ _________ 2013 р. протокол №

 

 

ЗМІСТ

1. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками).

2. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни.

3. Тематичний план на поточний навчальний рік.

4. Плани-конспекти лекційних занять.

5. Плани семінарських занять.

6. Плани-конспекти семінарських занять.

7. Завдання для самостійної підготовки.

8. Індивідуальні навчально-дослідні завдання.

9. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів.

10. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового (модульного) контролю.

11. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни.

12. Методичні, наочні, мультимедійні матеріали для лекцій і семінарів.

13. Рекомендована література.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ТЕМА 3. ФОРМА ДЕРЖАВИ

Форма держави як сукупність найбільш значущих її ознак. Співвідношення форми держави і її сутності. Форма правління: поняття, суть, зміст і типологія. Загальна характеристика монархій і республік. Форма державного правління України, її розвиток у сучасних умовах. Співвідношення типу і форми держави. Різноманітність форм правління в межах одного типу держави.

Форма державного устрою, її сутність і види: унітарна, федеративна і конфедеративна. Складна і проста держава. Унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки й особливості. Співдружність і співтовариство. Роль економічних, політичних, національних та інших факторів у виборі форми держави. Державний режим як характеристика форми держави, його співвідношення з формою правління і державним устроєм. Види державних режимів. Демократичний, авторитарний, тоталітарний режими. Тиранія, деспотія, охлократія, олігархія, теократія. Демократичні і недемократичні державні режими. Теоретичні аспекти форми держави України (форма державного правління, форма державного устрою, тип державно-політичного режиму) за Конституцією України 1996 р.

Професійна складова.Розуміння сутності поняття форми держави, з’ясування змісту основних форм державного правління, форм державного устрою та видів політичних режимів. Виокремлення прикладного значення зазначених теоретичних положень.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НА ПОТОЧНИЙ 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ з/п Назва тем Всього годин Всього годин з викладачем З них:
з них Самостійна робота
Лекцій Семінарських занять Практичних занять Модульний контроль
  Змістовий модуль І.
Тема 1. Поняття, ознаки, та виникнення держави    
Тема 2.Функції та механізм держави    
3. Тема 3.Форма держави    
4. Тема 4.Поняття, ознаки, принципи та функції права    
5. Тема 5.Норми права. Їх тлумачення та реалізація  
  Змістовий модуль ІІ.
6. Тема 6.Конституція – Основний Закон держави    
7. Тема 7.Конституційні засади державно-правового ладу в Україні    
8. Тема 8.Основи правового статусу людини і громадянина в Україні  
  Змістовний модуль ІІІ.
9. Тема 9.Цивільно-правове регулювання суспільних відносин    
10. Тема 10.Система кримінального законодавства України    
11. Тема 11.Загальна характеристика окремих галузей права України  
  РАЗОМ ПО ДИСЦИПЛІНІ:
  Підсумковий контроль:   ЗАЛІК

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

загальноправових дисциплін

ННІПП НАВС

____________Н.І. Мозоль

__ _________2013 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

загальноправових дисциплін

ННІПП НАВС

____________Н.І. Мозоль

__ _________2013 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

загальноправових дисциплін

ННІПП НАВС

____________Н.І. Мозоль

__ _________2013 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема № 3 Форма держави

З дисципліни:Правознавство

Категорія студентів: 2 курс студентів ННІПП НАВС, ОКР «Бакалавр».

Навчальна мета:опанування базової термінології по темі; застосування вивченої термінології при аналізі окремих об’єктів державно-правової дійсності.

Виховна мета: сприяння формуванню у студентів високого рівня правосвідомості, правової, етичної, естетичної культури.

Розвиваюча мета: сприяння розвитку інтелектуальних здібностей, мовлення та пам’яті, формуванню професійно-правового мислення, опануванню методами наукового пізнання.

Навчальний час: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН:проектор (згідно з розкладом)

Наочні засоби:схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом)

Між предметні та міждисциплінарні зв’язки: Теорія держави та права, Юридична деонтологія, Історія держави та права України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право.

Навчальні питання:Поняття форми держави та її елементи. Форма правління. Форма національно-державного та адміністративно-територіального устрою. Політичний та державний режим: поняття та види. Особливості елементів форми Української держави.

Література:

1. Гришко О. М. Теорія держави і права [Текст] : практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 308 с.

2. Загальна теорія держави і права [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [М. В. Цвік та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф, акад. АПрН України О. В. Петришина ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 583 с.

3. Козюбра М. Верховенство права і українські реалії та перспективи // Право України. - 2010.- №3. - С.6-18.

4. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141

5. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2012. - 190 с.

6. Марчук В. М. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. М. Марчук, О. В. Корольков ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 415 с.

7. Письменицький А.А. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. - 242 с.

8. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності [Текст] : монографія / [Оніщенко Н. М. та ін.] ; за заг. ред. проф., Засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. - К. : Кондор, 2012. – 614 с.

9. Риндюк В. І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика [Текст] : монографія / В. І. Риндюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2012. - 271 с.

10. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Сидоренко. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 197 с.

11. Скакун О. Ф. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Правова єдність, 2011. - 520 с.

12. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / [С. К. Бостан та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 346 с.

13. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 277 с.

14. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ ; [авт.-упоряд.: Пихтін М. П. та ін. ; за заг. ред. В. В. Галунька]. - Херсон : Херсон. міськ. друк., 2011. - 262 с.

15. Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2013. - 202 с.

16. Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях [Текст] : навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк : Донбас, 2011. - 340 с.

17. Шестопалова Л. Теорія права та держави [Текст] : посібник / Людмила Шестопалова. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2012. - 255 с.

18. Юридична енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998-2001.

Методичні поради з викладання тем:особливу увагу слід приділити питанню особливостей елементів форми Української держави.

Запитання до семінару 1 (2 год.):

1. Поняття форми держави та її елементи.

2. Форма правління.

3. Форма національно-державного та адміністративно-територіального устрою.

4. Політичний та державний режим: поняття та види.

5. Особливості елементів форми Української держави.

Завдання для самостійного вивчення (2 год.):

Форма держави як сукупність найбільш значущих її ознак. Співвідношення форми держави і її сутності. Форма правління: поняття, суть, зміст і типологія. Загальна характеристика монархій і республік. Форма державного правління України, її розвиток у сучасних умовах. Співвідношення типу і форми держави. Різноманітність форм правління в межах одного типу держави.

Форма державного устрою, її сутність і види: унітарна, федеративна і конфедеративна. Складна і проста держава. Унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки й особливості. Співдружність і співтовариство. Роль економічних, політичних, національних та інших факторів у виборі форми держави. Державний режим як характеристика форми держави, його співвідношення з формою правління і державним устроєм. Види державних режимів. Демократичний, авторитарний, тоталітарний режими. Тиранія, деспотія, охлократія, олігархія, теократія. Демократичні і недемократичні державні режими. Теоретичні аспекти форми держави України (форма державного правління, форма державного устрою, тип державно-політичного режиму) за Конституцією України 1996 р.

Підготувати наукові повідомлення та/або реферати на наступні теми:

1. Співвідношення типу та форми держави.

2. Особливості елементів форми української держави

3. Сучасні держави з монархічною формою правління та їх статус на міжнародній арені.

4. Територіальна та національна федерація: спільні та відмінні риси.

5. Сутність, основні риси та принципи демократії.

6. Авторитарний політичний режим. Відмінність авторитарного режиму від тоталітарного.

Форма держави визначається національним складом населення, територіальними розмірами країни, історичними і культурними традиціями народу та іншими факторами.

Форма держави не є раз і назавжди встановленою, вона постійно змінюється і розвивається. Також постійно змінюється і розвивається і уявлення про неї. У юридичній літературі не існує єдиного підходу щодо визначення поняття та змісту форми держави. Згідно з одними, зміст форми держави зводиться лише до характеристики форми правління. Інші під формою держави розуміють тільки сукупність форми правління та територіальної організації влади без урахування державного режиму, оскільки він характеризує не стільки форму, скільки суть держави.

Отже, форма держави є складним соціальним явищем, що дає змогу визначити, як і в яких напрямах існує та розвивається держава. При цьому вирішальне значення на неї здійснює як сутність так і історичний тип держави.

Традиційно під формою держави розуміють порядок (спосіб) організації і здійснення державної влади в країні, взяту в єдності взаємозалежних трьох елементів: форми державного правління, форми державного устрою, форми державного режиму.

Таке розуміння форми держави найбільшою мірою дозволяє дослідити ту або іншу державу, виявити її змістовні сторони і сутнісні аспекти.

Слід зазначити, що поняття форми держави як певної структури не означає довільної сукупності її елементів. Воно відображає єдність, взаємозалежність об'єднаних в ній елементів, у результаті чого виникає нова якість, яка не властива жодному з цих окремо взятих елементів.

Форма держави складається з трьох елементів:

1) форма державного правління — це елемент форми держави, який характеризує структурну організацію влади, порядок утворення і повноваження вищих органів державної влади, їх взає­мовідносини між собою, з іншими органами держави, з політичними партіями і соціальними групами та населенням в цілому. Форма державного правління має такі ознаки:

характеризує порядок формування, структуру та терміни повноважень вищих органів державної влади;

визначає зміст принципу розподілу влади між вищими органами держави;

характеризує компетенцію вищих державних органів у процесі здійснення ними владних повноважень та їх взаємодію між собою, з іншими центральним і місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями, населенням;

2) форма державного устрою — це елемент форми держави, який характеризує територіальну організацію влади, спосіб (порядок) поділу території держави на певні складові частини та співвід­ношення між ними.

Форма державного устрою має такі ознаки:

визначає принципи розподілу території держави на складові частини;

характеризує управлінську діяльність держави та організацію населення на її території ;

дає можливість реалізації прав і законних інтересів національних меншин щодо самовизначення шляхом надання тій території, де вони проживають, певних пільг на самоврядування;

характеризує взаємодію між центральними, регіональними та місцевими органами влади;

3) форма державного режиму — це елемент форми держави, який характеризує політичну організацію влади, сукупність способів, прийомів, методів здійснення державної влади у суспільстві. Форма державного режиму має такі ознаки:

характеризує можливість участі громадян в реалізації державновладних повноважень;

забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина у процесі здійснення органами державної влади своїх повноважень;

характеризує співвідношення правових і організаційних (неправових) способів здійснення владних функцій;

визначає відношення між владою і населенням;

характеризує стан законності і правопорядку в державі.

Усі елементи форми держави тісно пов'язаних між собою: будь — яка зміна державного режиму призводить до зміни форми держави і, навпаки, зміна форми державного устрою та правління держави сприяє зміни державного режиму.

У сучасних умовах розвитку Української держави питання щодо форми держави набуває особливого значення. Адже тільки правильне розуміння положень теорії держави і права та їх застосування відповідно до конкретних історичних умов і національних традицій сприятиме створенню життєздатної форми молодої суверенної держави.

 

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС__ _______ 2013 р., протокол № __.

________________________ ________________________

(посада НПП) (підпис, ПІБ)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

загальноправових дисциплін

ННІПП НАВС

____________Н.І. Мозоль

__ _________2013 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

загальноправових дисциплін

ННІПП НАВС

____________Н.І. Мозоль

__ _________2013 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

загальноправових дисциплін

ННІПП НАВС

____________Н.І. Мозоль

__ _________2013 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

загальноправових дисциплін

ННІПП НАВС

____________Н.І. Мозоль

__ _________2013 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

загальноправових дисциплін

ННІПП НАВС

____________Н.І. Мозоль

__ _________2013 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

загальноправових дисциплін

ННІПП НАВС

____________Н.І. Мозоль

__ _________2013 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

загальноправових дисциплін

ННІПП НАВС

____________Н.І. Мозоль

__ _________2013 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

загальноправових дисциплін

ННІПП НАВС

____________Н.І. Мозоль

__ _________2013 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Змістовий модуль 1.

 

План

1. Осовні закономірності виникнення держави та формування держави у різних народів світу.

2. Основні наукові теорії походження держави.

3. Поняття та ознаки держави. Сутність держави.

4. Типологія держав. Загальна характеристика основнх історичних типів держав.

5. Поняття та структура політичної ситеми суспільства. Держава в політичній системі суспільства.

Реферати

1. Державна влада як основа сутності держави.

2. Співвідношення класового і загальнолюдського в сутності держави.

3. Еволюція сутності і соціального призначення держави.

4. Розуміння держави в субстанційному, атрибутивному, інституційному і міжнародному аспектах.

5. Основні ознаки держави, що відрізняють її від первісного суспільства та інших суспільних організацій (наявність території, публічної (державної) влади, всеохоплюючий, офіційний, універсальний характер, суверенітет, нерозривний зв'я­зок з правом).

6. Методи здійснення державної влади (переконання і примус).

 

Основні поняття та терміни

Держава, озники держави, типологія держав, суспільство, політична система суспільства, державна влада.

Література:

[1, 5, 7, 16, 18, 21, 30, 32, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54]

 

План

1. Поняття, зміст та класифікація функцій держави.

2. Внутрішні та зовнішні функції держави.

3. Поняття механізму держави, його структура та співвідношення з апаратом держави, засади діяльності.

4. Органи держави їх знаки.

5. Класифікація органів держави.

6. Апарат держави, принципи його організації та діяльності.

Реферати

1. Механізм держави як система державних організацій.

2. Принцип розподілу влади та його історичні витоки.

3. Співвідношення форми та механізму держави.

4. Органи державної влади України.

5. Критерії диференціації органів держави.

6. Принцип демократизму як засада діяльності державного механізму.

 

Основні поняття та терміни

Функції держави, внутрішні функції держави, зовнішні функції держави, механізм держави, апарат держави, органи ждержавної влади.

 

Література:

[2, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37]

 

ТЕМА 3. ФОРМА ДЕРЖАВИ

 

/Семінарське заняття 2 год/.

План

1. Поняття форми держави та її елементи.

2. Форма правління.

3. Форма національно-державного та адміністративно-територіального устрою.

4. Політичний та державний режим: поняття та види.

5. Особливості елементів форми Української держави.

 

Реферати

1. Співвідношення типу та форми держави.

2. Особливості елементів форми Української держави.

3. Сучасні держви з монархічною формою правління та їх статус на міжнародній арені.

4. Територіальна та національна федерація: спільні та відмінні риси.

5. Сутність, основні риси та принципи демократії.

6. Авторитарний політичний режим. Відмінність авторитарного режиму від тоталітарного.

Основні поняття та терміни

Форма держави, форма правління, форма державного устрою, державно-політичний режим, республіка, монархія, унітарна держава, федерація, конфедерація, авторитарний режим, тоталітарний режим, демократичний режим, ліберальний режим, антидемократичний режим.

Література:[1, 5, 8, 23, 25, 26, 28, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45]

 

План

1. Поняття, ознаки та походження права.

2. Ознаки та основні юридичні джерела формування права у різних народів світу.

3. Сутність та принципи права.

4. Функції права.

5. Співвідношення права і закону.

6. Сучасні концепції правоврозуміння.

 

Реферати

1. Характеристика основних типів праворозуміння.

2. Передумови виникнення та етапи формування права.

3. Типологія права: цивілізаційний та інформаційний підходи.

4. Право і мораль.

5. Вплив економічних чинників на формування та функціонування права.

6. Основні школи та напрями розвитку права.

7. Приватне та публічне право України.

 

 

Основні поняття та терміни

Право, праворозуміння, ознаки права, нормативність, формальне значення права, системність права, сутність права, класовій підхід до сутності права, загально соціальний підхід до сутності права, об’єктивне право, суб’єктивне право, закон, концепція природного права, позитивізм, історична школа права, реалістична школа права, соціологічна школа права, психологічна школа права, нормативістська теорія права, марксистська теорія права, принципи права, загально правові, міжгалузеві, галузеві принципи права, функції права, класифікація функцій права.

Література:[1, 3, 5, 7, 8, 27, 28, 35, 37, 44, 45]

 

План

1. Соціальні норми та їхні види.

2. Поняття та ознаки правової норми.

3. Структура правової норми.

4. Види правових норм.

5. Поняття, види та ознаки правомірної поведінки.

6. Поняття та форми реалізації юридичних норм: використання, викнання, дотримання.

 

Реферати

1. Спосіб викладення правових норм у правових актах.

2. Поняття і причини необхідності тлумачення правових норм.

3. Способи тлумачення правових норм.

4. Види тлумачення правових норм.

5. Акти тлумачення правових норм.

 

Основні поняття та терміни

Норма права, правовий акт, нормативно-парвовий акт, тлумачення норм права, офіційне тлумачення, неофіційне тлумачення, буквальне тлумачення, обмежувальне тлумачення, розширювальне тлумачення.

Література:[1, 3, 4, 5, 8, 23, 25, 26, 28, 35, 37]

Модульний контроль – 2 год.

Змістовий модуль 2.

 

ТЕМА 6. КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВНИЙ ЗАКОН ДЕРЖАВИ

 

/Семінарське заняття 2 год./

План

1. Поняття, сутність та функції Кнституції України.

2. Види Конституцій.

3. Основні положення теорії Конституції.

4. Юридичні властивості Конституції України.

5. Конституція і конституціоналізм.

6. Порядок внесення змін до Конституції України.

 

Реферати

1. Перша Конституція незалежної Української держави – Конституція УНР від 29 квітня 1918 року.

2. Конституції радянської України 1919, 1929, 1937, 1978 років.

3. Конституція П.Орлика. Конституційні проекти Г.Андруського, М.Драгоманова, М.Міхновського, М.Грушевського (1905 р.), Конституційне законодавство УНР та ЗУНР. Конституції УРСР.

4. Роль Конституційного Суду України щодо охорони Конституції України.

 

Основні поняття та терміни

Конституція, конституціоналізм, юридична конституція, фактична конституція, писана конституція, неписана конституція, октруйована конституція, сутність конституції, юридичні властивості конституції.

 

Література:

[1, 2, 5, 10, 22, 23, 28, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 51]

 

ТЕМА 7. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ЛАДУ А УКРАЇНІ

 

/Семінарськезаняття2 год./

План

1. Поняття та ознаки конституційного ладу України.

2. Принципи конституційного ладу України.

3. Гарантії конституційного ладу України.

4. Державний лад України: поняття та принципи.

5. Механізм та функції Української держави.

6. Суспільний лад України: поняття, система, принципи.

 

Реферати

1. Конституційне закріплення принципу народного суверенітету та форми здійснення народовладдя.

2. Гарантії конституційного ладу України.

 

Основні поняття та терміни

Конституційний лад, державний лад, суспільний лад, принципи конституційного ладу, гарантії конституційного ладу, механізм держави, функції держави.

Література:

[2, 3, 4, 7, 8, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 57]

 

 

ТЕМА 8. ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

 

/Семінарськезаняття2 год./

План

1. Поняття та види конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні.

2. Правосуб’єктність та принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні.

3. Громадянство: поняття, суть, принципи.

4. Підстави набуття та припинення громадянства України.

5. Органи, що беруть участь у вирішенні питання громадянства України. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців.

 

Реферати

1. Компетенція та роль Президента України та комісії при Президентові України з питань громадянства у вирішенні питань громадянства.

2. Компетенція та роль МВС України у вирішенні питань громадянства.

3. Принципи громадянства України.

4. Визнання, набуття та припинення громадянства України.

 

Основні поняття та терміни

Конституційно-правовий статус людини, конституційно-правовий статус громадянина, громадянство, громадянин, правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, іноземці, апатриди, біпатриди.

Література:

[2, 3, 4, 7, 8, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 57]

Змістовий модуль 3.

ТЕМА 9. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

/Семінарськезаняття2 год./

План

1. Цивільне право України: поняття і система.

2. Загальна характеристика цивільного законодавства України.

3. Цивільний кодекс України.

4. Цивільно-правові відносини, їх виникнення, зміна і припинення.

5. Суб’єкти цивільно-правових відносин.

6. Об’єкти цивільно-правових відносин.

7. Здійснення цивільних прав і виконання юридичних обов’язків.

8. Захист цивільних прав.

 

Реферати

1. Цивільно-правові договори: поняття і види.

2. Загальна характеристика окремих видів цивільно-правових договорів.

3. Цивільно-правова відповідальність.

4. Спадкування за законом та заповітом.

 

Основні поняття та терміни

Цивільне право, метод цивільно-правового регулювання, предмет цивільного права, цивільно-правові відносини, суб’єкт цивільно-правових відносин, об’єкт цивільно-правових відносин, цивільне право, цивільний обов’язок, цивільно-правовий договір, цивільно-правова відповідальність, спадкування, спадщина.

Література:

[2, 3, 4, 7, 8, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 57, 84, 85, 86]

ТЕМА 10. СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 

/Семінарськезаняття2 год./

План

1. Основні поняття і система кримінального права України.

2. Характеристика Кримінального кодексу України.

3. Кримінальна відповідальність та її підстави.

4. Поняття злочину та його ознаки.

5. Поняття складу злочину.

6. Кримінальне покарання. Поняття та ознаки.

7. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

 

Реферати

1. Порівняльна характеристика Кримінального кодексу 1961 року та Кримінального кодексу України.

2. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Основні поняття та терміни

Кримінальне право, метод кримінально-правового регулювання, предмет кримінального права, кримінальна відповідальність, злочин, об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона.

Література:

[1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 57]

ТЕМА 11. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА УКРАЇНИ

 

/Семінарськезаняття2 год./

План

8. Основи адмістративного права України.

9. Основи господарсього права України.

10. Основи трудового права України.

11. Основи житлового права України.

12. Основи сімейного права України.

13. Основи муніципального права України.

14. Процесуальні галузі права.

 

Реферати

1. Правові основи соціального захисту в Україні.

2. Основи екологічного права України.

3. Основи земельного права України.

4. Основи фінансового права України.

5. Основи податкового права України.

 

Основні поняття та терміни

Адміністративне право, трудове право, господарське право, житлове право, сімейне право, муніципальне право, сімейне право, екологічне право, земельне право, фінансове право, податкове право.

Література:

[1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 17, 25, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 57]

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

загальноправових дисциплін

ННІПП НАВС

____________Н.І. Мозоль

__ _________2013 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

загальноправових дисциплін

ННІПП НАВС

____________Н.І. Мозоль

__ _________2013 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

загальноправових дисциплін

ННІПП НАВС

____________Н.І. Мозоль

__ _________2013 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема № 3 Форма держави

З дисципліни:Правознавство

Категорія студентів: 2 курс студентів ННІПП НАВС, ОКР «Бакалавр».

Навчальна мета:опанування базової термінології по темі; застосування вивченої термінології при аналізі окремих об’єктів державно-правової дійсності.

Виховна мета: сприяння формуванню у студентів високого рівня правосвідомості, правової, етичної, естетичної культури.

Розвиваюча мета: сприяння розвитку інтелектуальних здібностей, мовлення та пам’яті, формуванню професійно-правового мислення, опануванню методами наукового пізнання.

Навчальний час: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН:проектор (згідно з розкладом)

Наочні засоби:схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом)

Між предметні та міждисциплінарні зв’язки: Теорія держави та права, Юридична деонтологія, Історія держави та права УкПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.011 с.)