Тема № 4 Поняття, ознаки, принципи та функції праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 4 Поняття, ознаки, принципи та функції праваЗ дисципліни:Правознавство

Категорія студентів: 2 курс студентів ННІПП НАВС, ОКР «Бакалавр».

Навчальна мета:опанування базової термінології по темі; застосування вивченої термінології при аналізі окремих об’єктів державно-правової дійсності.

Виховна мета: сприяння формуванню у студентів високого рівня правосвідомості, правової, етичної, естетичної культури.

Розвиваюча мета: сприяння розвитку інтелектуальних здібностей, мовлення та пам’яті, формуванню професійно-правового мислення, опануванню методами наукового пізнання.

Навчальний час: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН:проектор (згідно з розкладом)

Наочні засоби:схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом)

Між предметні та міждисциплінарні зв’язки: Теорія держави та права, Юридична деонтологія, Історія держави та права України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право.

Навчальні питання:Поняття, ознаки та походження права. Ознаки та основні юридичні джерела формування права у різних народів світу. Сутність та принципи права Функції права. Співвідношення права і закону. Сучасні концепції праворозуміння.

Література:

1. Гришко О. М. Теорія держави і права [Текст] : практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 308 с.

2. Загальна теорія держави і права [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [М. В. Цвік та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф, акад. АПрН України О. В. Петришина ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 583 с.

3. Козюбра М. Верховенство права і українські реалії та перспективи // Право України. - 2010.- №3. - С.6-18.

4. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141

5. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2012. - 190 с.

6. Марчук В. М. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. М. Марчук, О. В. Корольков ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 415 с.

7. Письменицький А.А. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. - 242 с.

8. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності [Текст] : монографія / [Оніщенко Н. М. та ін.] ; за заг. ред. проф., Засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. - К. : Кондор, 2012. – 614 с.

9. Риндюк В. І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика [Текст] : монографія / В. І. Риндюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2012. - 271 с.

10. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Сидоренко. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 197 с.

11. Скакун О. Ф. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Правова єдність, 2011. - 520 с.

12. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / [С. К. Бостан та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 346 с.

13. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 277 с.

14. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ ; [авт.-упоряд.: Пихтін М. П. та ін. ; за заг. ред. В. В. Галунька]. - Херсон : Херсон. міськ. друк., 2011. - 262 с.

15. Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2013. - 202 с.

16. Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях [Текст] : навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк : Донбас, 2011. - 340 с.

17. Шестопалова Л. Теорія права та держави [Текст] : посібник / Людмила Шестопалова. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2012. - 255 с.

18. Юридична енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998-2001.

Методичні поради з викладання тем:особливу увагу слід приділити питанню співвідношення права і закону.

Запитання до семінару 1 (2 год.):

1. Поняття, ознаки та походження права.

2. Ознаки та основні юридичні джерела формування права у різних народів світу.

3. Сутність та принципи права.

4. Функції права.

5. Співвідношення права і закону.

6. Сучасні концепції праворозуміння.

Завдання для самостійного вивчення (2 год.):

Проблеми походження права. Регулювання суспільних відносин у період первісно общинного ладу. Обряди, ритуали, табу, звичаї. Причини, умови та закономірності виникнення права. Методологічні основи визначення сутності права. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки в первісному суспільстві. Етнокультурний зміст права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу. Поняття і ознаки права. Властивості права, Співвідношення права і закону. Юридичне об’єктивне право. Юридичне суб’єктивне право. Функції права.

Загальні питання праворозуміння і його значення для практичної діяльності. Поняття право-розуміння. Суб'єкт, об'єкт і зміст праворозуміння. Розуміння права у світовій і вітчизняній юриспруденції. Теорія юридичного позитивізму. Нормативістська теорія права. Соціологічна теорія права. Психологічна теорія права. Теорія природного права. Теорія широкого розуміння права. Інтегративний підхід до розуміння сутності права. Поняття типу права. Історичні типи права: рабовласницьке, феодальне, буржуазне, соціалістичне.

Підготувати наукові повідомлення та/або реферати на наступні теми:

1. Характеристика основних типів праворозуміння.

2. Передумови виникнення та етапи формування права.

3. Типологія права: цивілізаційний та інформаційний підходи.

4. Право і мораль.

5. Вплив економічних чинників на формування і функціонування права.

6. Основні школи та напрями розвитку права.

7. Приватне та публічне право України.

Право в об’єктивному значенні – це система спрямованих на врегулювання суспільних відносин загальнообов’язкових формально-визначених юридичних норм, що встановлюються (санкціонуються) державою та забезпечуються засобами державного впливу

Ознаки права:

нормативність – право складається із норм, спрямованих на врегулювання суспільних відносин;

системність – право має свою внутрішню структуру, поділяється на галузі, інститути, норми, пов’язані між собою;

загальнообов’язковість – всі інші соціальні норми обов’язкові лише для певних груп людей, в той час як норми права обов’язкові для усіх осіб, що знаходяться на території держави;

формальна визначеність – норми права офіційно закріплюються в законах та інших нормативних актах, що підлягають чіткому і однозначному виконанню;

право встановлюється (санкціонується) державою і забезпечується засобами державного впливу. Лише держава може видавати норми права, і лише право виражає державну волю.

Право у суб’єктивному значенні – це міра юридично можливої поведінки особи, спрямованої на забезпечення її власних інтересів і потреб

Функції права – це основні напрями впливу права на суспільні відносини, що забезпечують їх стабільність і упорядкованість

Функції права умовно поділяються на загально-соціальні та спеціально-юридичні. До загально-соціальних функцій права належать:

економічна – закріплення форм власності, упорядкування виробничих відносин і т.д.;

політична – регулювання політичних відносин та діяльності суб’єктів політичної системи;

виховна – відображення державної та правової ідеології, формування правової культури населення;

комунікативна – встановлення зв’язків між суб’єктом управління (органом влади) та об’єктом управління (підвладними особами).

Спеціально-юридичними функціями є:

регулятивно-статична – полягає у закріпленні (фіксації) та стабілізації суспільних відносин. Найчіткішими проявами цієї функції є закріплення прав людини, визначення державного устрою, компетенції державних органів тощо;

регулятивно-динамічна – полягає у визначенні майбутньої необхідної чи можливої поведінки людей;

охоронна – забезпечення охорони і захисту існуючих суспільних відносин від протиправних посягань;

оцінна – право виступає як критерій оцінки правомірності чи неправомірності діяльності фізичних та юридичних осіб.

Принципи права – це основоположні ідеї, що характеризують зміст права, його сутність і призначення в суспільстві

Принципи права поділяються на загальноправові, галузеві та міжгалузеві.

Загальноправові принципи притаманні праву в цілому. Серед них виділяються такі принципи:

принцип справедливості – втілює компроміс між особою, державою і суспільством, забезпечує відповідність між діями людини та їх соціальними наслідками;

принцип поваги прав людини закріплює, що права та свободи людини є найвищою цінністю;

принцип законності передбачає, що конституція має найвищу силу, усі закони та підзаконні акти мають їй відповідати, а всі органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадяни повинні дотримуватися вимог конституції та законів держави;

принцип правосуддя означає гарантованість звернення будь-якої особи до суду за захистом її порушених прав чи законних інтересів.

Галузеві принципи властиві окремим галузям права. Зокрема, це такі принципи, як принцип індивідуалізації покарання (кримінальне право), принцип презумпції винуватості (цивільне право) тощо.

Міжгалузеві принципи спільні для декількох галузей права. Наприклад, принцип презумпції невинуватості властивий кримінальному та адміністративному праву, принцип змагальності сторін – кримінальному, цивільному та господарському процесу.

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС__ _______ 2013 р., протокол № __.

________________________ ________________________

(посада НПП) (підпис, ПІБ)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.024 с.)