Тема № 11 Загальна характеристика окремих галузей права України
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 11 Загальна характеристика окремих галузей права УкраїниЗ дисципліни:Правознавство

Категорія студентів: 2 курс студентів ННІПП НАВС, ОКР «Бакалавр».

Навчальна мета:опанування базової термінології по темі; застосування вивченої термінології при аналізі окремих об’єктів державно-правової дійсності.

Виховна мета: сприяння формуванню у студентів високого рівня правосвідомості, правової, етичної, естетичної культури.

Розвиваюча мета: сприяння розвитку інтелектуальних здібностей, мовлення та пам’яті, формуванню професійно-правового мислення, опануванню методами наукового пізнання.

Навчальний час: 4 години

Навчальне обладнання, ТЗН:проектор (згідно з розкладом)

Наочні засоби:схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом)

Між предметні та міждисциплінарні зв’язки: Теорія держави та права, Юридична деонтологія, Історія держави та права України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, Трудове право України, Сімейне право України, Земельне право України, Житлове право України, Муніципальне право України, Податкове право України.

Навчальні питання:Основи муніципального права України. Основи трудового права України. Правові основи соціального захисту в Україні. Основи екологічного права України. Основи земельного права України. Основи господарського права України. Основи житлового права України. Основи адміністративного права України. Основи сімейного права України. Основи фінансового права України. Основи податкового права України. Процесуальні галузі права.

Література:

1. Гришко О. М. Теорія держави і права [Текст] : практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 308 с.

2. Загальна теорія держави і права [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [М. В. Цвік та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф, акад. АПрН України О. В. Петришина ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 583 с.

3. Козюбра М. Верховенство права і українські реалії та перспективи // Право України. - 2010.- №3. - С.6-18.

4. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141

5. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2012. - 190 с.

6. Марчук В. М. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. М. Марчук, О. В. Корольков ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 415 с.

7. Письменицький А.А. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. - 242 с.

8. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності [Текст] : монографія / [Оніщенко Н. М. та ін.] ; за заг. ред. проф., Засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. - К. : Кондор, 2012. – 614 с.

9. Риндюк В. І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика [Текст] : монографія / В. І. Риндюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2012. - 271 с.

10. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Сидоренко. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 197 с.

11. Скакун О. Ф. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Правова єдність, 2011. - 520 с.

12. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / [С. К. Бостан та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 346 с.

13. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 277 с.

14. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ ; [авт.-упоряд.: Пихтін М. П. та ін. ; за заг. ред. В. В. Галунька]. - Херсон : Херсон. міськ. друк., 2011. - 262 с.

15. Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2013. - 202 с.

16. Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях [Текст] : навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк : Донбас, 2011. - 340 с.

17. Шестопалова Л. Теорія права та держави [Текст] : посібник / Людмила Шестопалова. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2012. - 255 с.

18. Юридична енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998-2001.

Методичні поради з викладання тем:особливу увагу слід приділити питанню особливостей процесуальних галузей права.

Запитання до семінару 1 (2 год.):

1. Основи адмістративного права України.

2. Основи господарсього права України.

3. Основи трудового права України.

4. Основи житлового права України.

5. Основи сімейного права України.

6. Основи муніципального права України.

7. Процесуальні галузі права.

Завдання для самостійного вивчення (4 год.):

Основи муніципального права України. Основи трудового права України. Правові основи соціального захисту в Україні. Основи екологічного права України. Основи земельного права України.

Основи господарського права України. Основи житлового права України. Основи адміністративного права України. Основи сімейного права України. Основи фінансового права України. Основи податкового права України. Процесуальні галузі права.

Підготувати наукові повідомлення та/або реферати на наступні теми:

1. Правові основи соціального захисту в Україні.

2. Основи екологічного права України.

3. Основи земельного права України.

4. Основи фінансового права України.

5. Основи податкового права України.

Багатоманітність суспільних відносин, врегульованих великою кількістю правових норм обумовлює наявність різних галузей права, серед яких слід виділити основні галузі.

Конституційне право України - є визначальною галуззю права, яка займає центральне місце в системі права держави.

Конституційне право - це система правових норм, закріпляючих та регулюючих засади економічної і політичної організації суспільства, організацію і правове положення органів державної влади і місцевого самоврядування, територіальний устрій держави, права, свободи і обов'язки людини і громадянина та механізм здійснення повновладдя народу України.

Конституційне право складається з норм Конституції України і конституційних законів, воно регулює політичні відносини і політичну діяльність у суспільстві, закладає основи формування правової системи держави і відіграє інтеграційну роль, так як властивими йому методами зводить воєдино всі галузі права, створюючи цілісне системне утворення.

Адміністративне право України - це система правових норм, регулюючих суспільні відносин, що виникають у процесі організації і здійснення виконавчої влади. Норми адміністративного права визначають статус органів управління, регламентують їхню діяльність у сфері управління, способи забезпечення законності в державному управлінні, особливості регулювання суспільних відносин в економічній, політичній, соціально-культурній та інших сферах, а також відносини, пов'язані з внутрішньою організацією діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування та застосуванням адміністративного примусу у випадках вчинення адміністративних правопорушень, реалізацією і захистом прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади.

Господарське право України - це система правових норм, регулюючих відносини між суб'єктами господарювання, які виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності, яка здійснюється професійно щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, заняття торгівлею з метою їх реалізації. Норми господарського права регулюють державний, колективний, приватний сектори економіки, а також відносини щодо державного регулювання економіки.

Екологічне право України - це система правових норм, регулюючих суспільні відносини щодо приналежності, використання і відтворення природних об'єктів та охорони навколишнього природного середовища з метою задоволення екологічних та інших інтересів фізичних осіб, юридичних осіб, суспільства і держави, а також забезпечення екологічної безпеки.

Житлове право України - система правових норм, регулюючих суспільні відносини щодо забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на житло, належного використання і схоронності житлового фонду, його експлуатації і ремонту, вирішення житлових спорів, відповідальності за порушення житлового законодавства, а також зміцнення законності в галузі житлових відносин.

Земельне право України - це система правових норм, регулюючих суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею з метою забезпечення раціонального використання земель, охорони їх від негативного впливу, захисту прав фізичних і юридичних осіб на земельні ділянки та додержання вимог законодавства в галузі земельних відносин.

Кримінальне право України - це система правових норм, що міститься в єдиному нормативному акті - Кримінальному кодексі України, яка визначає загальні принципи, підстави і умови кримінальної відповідальності, діяння, що є суспільно-небезпечними, тобто злочинними, види і розміри покарань за скоєння злочину, а також підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності та покарання.

Сімейне право України - це система правових норм, які визначають і регулюють засади шлюбу, особисті немайнові та майнові відносини подружжя, батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів з метою:

- зміцнення сім'ї як соціального інституту і як союзу окремих осіб;

- утвердження почуття обов'язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім'ї;

- побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги та підтримки;

- забезпечення кожної дитини сімейним виховання, можливістю духовного та фізичного розвитку.

Трудове право України - це система правових норм, що регулюють трудові відносини, які виникають із застосування працівниками здібностей до праці, та інші відносини тісно пов'язані з трудовими:

- організаційно-управлінські в сфері застосування найманої праці;

- щодо працевлаштування;

- соціально-партнерські;

- по дотриманню трудового законодавства та охорони праці;

- вирішенню трудових спорів та інші.

Фінансове право України - це система правових норм, які регулюють суспільні відносин, які виникають у процесі фінансової діяльності держави і пов'язані з:

- процесом збирання, розподілу, перерозподілу і використання централізованих фондів грошовий коштів, необхідних для реалізації завдань і функцій держави та її адміністративно-територіальних одиниць;

- встановленням бюджетної системи, розподілом доходів і видатків між її ланками;

- встановленням, зміною, відміною, збиранням додатків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і позабюджетних цільових фондів;

- фінансуванням та кредитуванням;

- державними позичками та організацією ощадної справи;

- регулюванням діяльності Національного банку України та комерційних банків;

- регулюванням грошово-кредитної і валютної системи;

- обов'язковим державним страхуванням та інше. Цивільне право України - це система правових норм, які регулюють особисті немайнові, майнові відносини та відносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності і базуються на юридичній рівності, майновій самостійності та вільному волевиявленню їх суб'єктів з метою задоволення їхніх різноманітних матеріальних і духовних потреб та інтересів.

Крім вище визначених галузей права в правовій системі України представлені процесуальні галузі права, які являють собою системи правових норм, що регулюють діяльність компетентних органів держави з метою захисту конституційних прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Конституційне процесуальне право України - це система правових норм, які визначають порядок роботи та прийняття рішень органами державної влади, реалізації матеріальних конституційних норм. Норми цього права регламентують діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, виборчий процес, законодавчу процедуру, порядок діяльності Конституційного Суду України тощо.

Адміністративне процесуальне право України - це система правових норм, що регулюють порядок здійснення державного управління, вони визначають порядок прийому, розгляду, вирішення конкретних справ, скарг, заяв, порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, порядок реалізації суб'єктивних прав у юридичних обов'язків, встановлених в матеріальних адміністративних нормах.

Господарське процесуальне право України - це система правових норм, що регулюють порядок досудового регулювання господарських спорів та розгляд цих спорів господарськими судами України у порядку позовного провадження, а також справ про банкрутство господарюючих суб'єктів - юридичних осіб.

Кримінальне-процесуальне право України - це система правових норм, що регулюють порядок порушення кримінальної справи, досудове слідство, попередній розгляд справи суддею, судовий розгляд, провадження в апеляційній інстанції, виконання вироку, ухвали, постанови суду, а також провадження в касаційній інстанції і перегляду судових рішень у порядку виключного провадження.

Цивільне процесуальне право України - це система правових норм, регулюючих порядок дій суду та інших учасників процесу при здійсненні розгляду і вирішенні цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових та інших справ.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС__ _______ 2013 р., протокол № __.

________________________ ________________________

(посада НПП) (підпис, ПІБ)

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Змістовий модуль 1.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.011 с.)