Семінарське заняття з теми 7.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття з теми 7.КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ЛАДУ А УКРАЇНІ

 

/Семінарськезаняття2 год./

Особливу увагу при підготовці до вказаного семінарського заняття викладачу слід звернути на наступні питання:

1. Гарантії конституційного ладу України.

2. Державний лад України: поняття та принципи.

3. Механізм та функції Української держави.

4. Суспільний лад України: поняття, система, принципи.

Окремо слід запропонувати студентам підготовку рефератів з нижче вказаних тем за умови обов’язкового публічного захисту основних положень і висновків реферативного дослідження протягом семінарського заняття.

Теми рефератів

1. Конституційне закріплення принципу народного суверенітету та форми здійснення народовладдя.

2. Гарантії конституційного ладу України.

Доцільно наприкінці семінарського заняття запропонувати студентам виконати письмову роботу у вигляді юридичного диктанту основних понять та термінів, а саме:

Конституційний лад, державний лад, суспільний лад, принципи конституційного ладу, гарантії конституційного ладу, механізм держави, функції держави.

Література:

[2, 3, 4, 7, 8, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 57]

 

Семінарське заняття з теми 8.

ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

 

/Семінарськезаняття2 год./

Особливу увагу при підготовці до вказаного семінарського заняття викладачу слід звернути на наступні питання:

1. Правосуб’єктність та принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні.

2. Громадянство: поняття, суть, принципи.

3. Підстави набуття та припинення громадянства України.

4. Органи, що беруть участь у вирішенні питання громадянства України.

5. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців.

Окремо слід запропонувати студентам підготовку рефератів з нижче вказаних тем за умови обов’язкового публічного захисту основних положень і висновків реферативного дослідження протягом семінарського заняття.

Теми рефератів

1. Компетенція та роль Президента України та комісії при Президентові України з питань громадянства у вирішенні питань громадянства.

2. Компетенція та роль МВС України у вирішенні питань громадянства.

3. Принципи громадянства України.

4. Визнання, набуття та припинення громадянства України.

Доцільно наприкінці семінарського заняття запропонувати студентам виконати письмову роботу у вигляді юридичного диктанту основних понять та термінів, а саме:

Конституційно-правовий статус людини, конституційно-правовий статус громадянина, громадянство, громадянин, правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, іноземці, апатриди, біпатриди.

Література:

[2, 3, 4, 7, 8, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 57]

Змістовий модуль 3.

Семінарське заняття з теми 9.

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

/Семінарськезаняття2 год./

Особливу увагу при підготовці до вказаного семінарського заняття викладачу слід звернути на наступні питання:

1. Цивільно-правові відносини, їх виникнення, зміна і припинення.

2. Суб’єкти цивільно-правових відносин.

3. Об’єкти цивільно-правових відносин.

4. Здійснення цивільних прав і виконання юридичних обов’язків.

5. Захист цивільних прав.

Окремо слід запропонувати студентам підготовку рефератів з нижче вказаних тем за умови обов’язкового публічного захисту основних положень і висновків реферативного дослідження протягом семінарського заняття.

Теми рефератів

1. Цивільно-правові договори: поняття і види.

2. Загальна характеристика окремих видів цивільно-правових договорів.

3. Цивільно-правова відповідальність.

4. Спадкування за законом та заповітом.

Доцільно наприкінці семінарського заняття запропонувати студентам виконати письмову роботу у вигляді юридичного диктанту основних понять та термінів, а саме:

Цивільне право, метод цивільно-правового регулювання, предмет цивільного права, цивільно-правові відносини, суб’єкт цивільно-правових відносин, об’єкт цивільно-правових відносин, цивільне право, цивільний обов’язок, цивільно-правовий договір, цивільно-правова відповідальність, спадкування, спадщина.

Література:

[2, 3, 4, 7, 8, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 57, 84, 85, 86]

Семінарське заняття з теми 10.

СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 

/Семінарськезаняття2 год./

Особливу увагу при підготовці до вказаного семінарського заняття викладачу слід звернути на наступні питання:

1. Кримінальна відповідальність та її підстави.

2. Поняття злочину та його ознаки.

3. Поняття складу злочину.

4. Кримінальне покарання. Поняття та ознаки.

5. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Окремо слід запропонувати студентам підготовку рефератів з нижче вказаних тем за умови обов’язкового публічного захисту основних положень і висновків реферативного дослідження протягом семінарського заняття.

Теми рефератів

1. Порівняльна характеристика Кримінального кодексу 1961 року та Кримінального кодексу України.

2. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Доцільно наприкінці семінарського заняття запропонувати студентам виконати письмову роботу у вигляді юридичного диктанту основних понять та термінів, а саме:

Кримінальне право, метод кримінально-правового регулювання, предмет кримінального права, кримінальна відповідальність, злочин, об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона.

Література:

[1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 57]

Семінарське заняття з теми 11.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА УКРАЇНИ

 

/Семінарськезаняття2 год./

Особливу увагу при підготовці до вказаного семінарського заняття викладачу слід звернути на наступні питання:

1. Основи адмістративного права України.

2. Основи господарсього права України.

3. Основи трудового права України.

4. Основи житлового права України.

5. Основи сімейного права України.

6. Основи муніципального права України.

7. Процесуальні галузі права.

Окремо слід запропонувати студентам підготовку рефератів з нижче вказаних тем за умови обов’язкового публічного захисту основних положень і висновків реферативного дослідження протягом семінарського заняття.

Теми рефератів

1. Правові основи соціального захисту в Україні.

2. Основи екологічного права України.

3. Основи земельного права України.

4. Основи фінансового права України.

5. Основи податкового права України.

Доцільно наприкінці семінарського заняття запропонувати студентам виконати письмову роботу у вигляді юридичного диктанту основних понять та термінів, а саме:

Адміністративне право, трудове право, господарське право, житлове право, сімейне право, муніципальне право, сімейне право, екологічне право, земельне право, фінансове право, податкове право.

Література:

[1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 17, 25, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 57]

 

Поради із підготовки до поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю

 

Підготовка до поточного контролю передбачає оволодіння основними теоретичними питаннями, що виносяться на семінарське заняття. Для цього необхідно опрацювати теоретичний матеріал, що був викладений під час лекції, опрацювати рекомендовану літературу та виконати завдання до самостійної роботи.

Підготовка до проміжного (модульного контролю) передбачає оволодіння студентом теоретичного матеріалу, що розглядався під час семінарських занять та опрацьовувався самостійно під час виконання самостійної роботи. Під час підготовки до проміжного контролю необхідно особливу увагу звернути на норми законодавство яке стосується теми.

Підсумковий контроль знань передбачає оволодіння теоретичного та практичного матеріалу під час семінарських занять, ліквідація академічних заборгованостей.

 

ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Поточний контроль– проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей, тематичні та індивідуальні консультації.

Рубіжний контроль– проводиться по закінченню вивчення модуля, виконання самостійної роботи з тем, що входять до складу модуля, рубіжне письмово-усне опитування, виконання тестових завдань.

Підсумковий контроль– виконання та захист індивідуально-дослідної роботи, семестровий залік.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

“Відмінно” (високий рівень знань)– у випадках, коли студент глибоко й впевнено засвоїв весь матеріал, послідовно, логічно вірно його відтворює. Може пов’язати теоретичні та практичні сторони дисципліни (особливо у контексті діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування), вільно відповідає на нестандартні запитання, показує знання теоретичного матеріалу з питання, вірно обґрунтовує наукові поняття , володіє навичками обґрунтування проблеми, виявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал, не допускає при цьому помилки.

“Добре” (достатній рівень знань)– у випадках, коли студент знає програмний матеріал, не допускає суттєвих недоліків у відповіді, може вірно використовувати теоретичні положення та наводити приклади їх практичної реалізації.

“Задовільно” (середній рівень знань)– у випадках, коли студент засвоїв лише основний матеріал, але погано орієнтується в окремих положеннях, припускається помилок або неточностей у формулюваннях, порушує логіку та послідовність у викладенні програмного матеріалу та має складнощі теоретичний матерал порівнювати з практичною реальністю.

“Незадовільно” (початковий рівень знань) –у випадках, коли студент не володіє знаннями щодо значної частини програмного матеріалу , припускається суттєвих помилок, не знає основних положень законодавства.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.017 с.)