Тема № 1 Поняття, ознаки та виникнення держави
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 1 Поняття, ознаки та виникнення державиЗ дисципліни:Правознавство

Категорія студентів: 2 курс студентів ННІПП НАВС, ОКР «Бакалавр».

Навчальна мета:опанування базової термінології по темі; застосування вивченої термінології при аналізі окремих об’єктів державно-правової дійсності.

Виховна мета: сприяння формуванню у студентів високого рівня правосвідомості, правової, етичної, естетичної культури.

Розвиваюча мета: сприяння розвитку інтелектуальних здібностей, мовлення та пам’яті, формуванню професійно-правового мислення, опануванню методами наукового пізнання.

Навчальний час: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН:проектор (згідно з розкладом)

Наочні засоби:схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом)

Між предметні та міждисциплінарні зв’язки: Теорія держави та права, Юридична деонтологія, Історія держави та права України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право.

Навчальні питання:Причини виникнення держави. Характеристика основних теорій виникнення держави та права. Характеристика влади та соціальних норм первісного суспільства, їх відмінність від державної організації права.

Література:

1. Гришко О. М. Теорія держави і права [Текст] : практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 308 с.

2. Загальна теорія держави і права [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [М. В. Цвік та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф, акад. АПрН України О. В. Петришина ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 583 с.

3. Козюбра М. Верховенство права і українські реалії та перспективи // Право України. - 2010.- №3. - С.6-18.

4. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141

5. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2012. - 190 с.

6. Марчук В. М. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. М. Марчук, О. В. Корольков ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 415 с.

7. Письменицький А.А. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. - 242 с.

8. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності [Текст] : монографія / [Оніщенко Н. М. та ін.] ; за заг. ред. проф., Засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. - К. : Кондор, 2012. – 614 с.

9. Риндюк В. І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика [Текст] : монографія / В. І. Риндюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2012. - 271 с.

10. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Сидоренко. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 197 с.

11. Скакун О. Ф. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Правова єдність, 2011. - 520 с.

12. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / [С. К. Бостан та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 346 с.

13. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 277 с.

14. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ ; [авт.-упоряд.: Пихтін М. П. та ін. ; за заг. ред. В. В. Галунька]. - Херсон : Херсон. міськ. друк., 2011. - 262 с.

15. Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2013. - 202 с.

16. Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях [Текст] : навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк : Донбас, 2011. - 340 с.

17. Шестопалова Л. Теорія права та держави [Текст] : посібник / Людмила Шестопалова. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2012. - 255 с.

18. Юридична енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998-2001.

Методичні поради з викладання тем:особливу увагу слід приділити питанню передумов виникнення держави та становлення і особливостей правового стаусу держави в сучасному світі

Запитання до семінару 1 (2 год.):

1. Основні закономірності виникнення держави та формування держави у різних народів світу.

2. Основні наукові теорії походження держави.

3. Поняття та ознаки держави. Сутність держави.

4. Типологія держав. Загальна характеристика основних історичних типів держав.

5. Поняття та структура політичної системи суспільства. Держава в політичній системі суспільства.

Завдання для самостійного вивчення (4 год.):

Первісне і похідне виникнення держави. Державність. Загальна характеристика існуючих теорій виникнення держави і права: підстави і причини різноманітності підходів. Основні теорії походження держави і права: теологічна, патріархальна, патримоніальна, органічна, теорія насильства, психологічна, договірна, історико-матеріалістична, іригаційна. Загальна характеристика первісного суспільства: економіка, організація, регулювання. Суспільна влада та соціальні норми у докласовому суспільстві. Причини й умови виникнення держави і права. Східний (азіатський) і західний шляхи виникнення держави. Загальні закономірності виникнення держави. Держава — складне та історично обумовлене суспільно-політичне явище. Основні підходи до розуміння сутності держави, плюралізм у розумінні і визначенні держави.

Підготувати наукові повідомлення та/або реферати на наступні теми:

1. Державна влада як основа сутності держави.

2. Співвідношення класового і загальнолюдського в сутності держави.

3. Еволюція сутності і соціального призначення держави.

4. Розуміння держави в субстанційному, атрибутивному, інституційному і міжнародному аспектах.

5. Основні ознаки держави, що відрізняють її від первісного суспільства та інших суспільних організацій (наявність території, публічної (державної) влади, всеохоплюючий, офіційний, універсальний характер, суверенітет, нерозривний зв'я­зок з правом).

6. Методи здійснення державної влади (переконання і примус).

Організація і проведення дослідження з окремої теми.

Основні етапи

I. Усвідомлення дослідником поставленого завдання.

II. Збір необхідного нормативно-правового матеріала, літератури, статистичних даних, у тому числі міжнародно-правових документів, матеріалів зарубіжного досвіду регулювання визначених питань.

III. Обробка і аналіз зібраного матеріала:

1. Перевірка достовірності і повноти зібраних матеріалів:

а) перевірка точності текстів нормативно-правових документів (їх відповідності контрольним примірникам або офіційним виданням);

б) перевірка точності і повноти відображення в них внесених до них змін і доповнень;

в) перевірка наявності нормативно-правових актів відсилання до яких є в текстах вивчаємих нормативно-правових актів;

2. Розподіл зібраного матеріала по основним питанням теми.

IV. Проведення власно порівняльно-правового дослідження:

1. Порівняння нормативно-правових рішень з подібних (однакових, схожих) питань, з”ясування їх загальних і відмінних ріс за кількісними характеристиками. Складання таблиць (при необхідності), які відбивають ці кількісні характеристики.

2. Якісна оцінка нормативно-правових рішень, що порівнюються, з точки зору їх відповідності існуючим потребам практики, забезпеченості фінансово-матеріальними засобами і співставлення цих рішень з наявними найбільш вдалими рішеннями однотипних питань.

3. Оцінка нормативно-правових рішень, що порівнюються, з точки зору їх конституційності, законності, відповідності нормам міжнародного права.

V. Підготовка та оформлення результатів дослідження.

1. Підготовка та офіормлення підсумкових документів, які містять результати дослідження.

2. Розробка (при необхідності) рекомендацій зацікавленим органам з метою удосконалення правовим нормам, які регулюють дану сферу суспільних відносин.

3. Обговорення (при необхідності) підготовлених підсумкових документів і рекомендацій у зацікавлених органах і установах.

4. Визначення переліку зацікавлених органів і установ, які необхідно познайомити з результатами досліджень і направлення до них відповідних матеріалів.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС__ _______ 2013 р., протокол № __.

________________________ ________________________

(посада НПП) (підпис, ПІБ)

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.017 с.)