ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Варіант 2 тестових завдань з курсу «Правознавство» 

Тест 1. Вказівка на санкцію наявна у наступній нормі Конституції України:

а) Стаття 1 Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава;

б) Стаття 7 В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування;

в) Стаття 60 Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність;

г) Стаття 2 Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою;

д) Стаття 15 Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова. Цензура заборонена. Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України;

 

Тест 2. Правовий звичай – це

а) рішення по конкретній справі, що є обов’язковим для судів тієї ж чи нижчої інстанції при вирішенні аналогічних справ або виступає зразком тлумачення закону

б) правило поведінки, що склалося внаслідок фактичного його застосування протягом тривалого часу, ніде в офіційних документах не записане, але визнане державою;

в) це угода двох чи більше сторін, в результаті якої встановлюються, змінюються чи скасовуються норми права;

г) це акт правотворчої діяльності компетентних державних органів, що встановлює, змінює чи скасовує норми права;

д) це нормативно-правові акти, що видаються законодавчими органами, мають вищу юридичну силу і регулюють найважливіші суспільні відносини;

 

Тест 3. Юридична конституція –

а) це реальний порядок організації і здійснення державної влади, фактичні відносини між державою та особою;

б) це угода двох чи більше сторін, в результаті якої встановлюються, змінюються чи скасовуються норми права;

в) це група політико-правових уявлень, концепцій, доктрин стосовно організації державного життя у суспільстві;

г) це політико-правова теорія, що обґрунтовує необхідність встановлення конституційного ладу;

д) це основний закон держави, що має вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів;

 

 

Тест 4. За формою вираження конституції класифікують на:

а) даровані, народні та договірні;

б) даровані, народні;

в) тимчасові та постійні;

г) гнучкі та жорсткі;

д) писані, неписані та змішані;

 

Тест 5. Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути внесений до Верховної Ради України:

а) Президентом України та не менш як 150 народними депутатами України;

б) Президентом України та не менш як 200 народними депутатами України;

в) Президентом України, не менш як 150 народними депутатами України та Конституційним Судом України;

г) Президентом України, не менш як 200 народними депутатами України та Конституційним Судом України;

д) Президентом України та не менш як двома третинами народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України;

 

Тест 6. Законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України

а) не раніше ніж через два роки із дня прийняття рішення щодо цього законопроекту;

б) не раніше ніж через рік із дня прийняття рішення щодо цього законопроекту;

в) не раніше ніж через п’ять років із дня прийняття рішення щодо цього законопроекту;

г) не раніше ніж через чотири роки із дня прийняття рішення щодо цього законопроекту;

д) не раніше ніж через півроку із дня прийняття рішення щодо цього законопроекту;

 

Тест 7. Конституція України не може бути змінена,

а) якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України;

б) якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на порушення територіальної цілісності України; та в умовах воєнного або надзвичайного стану;

в) якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності України; та в умовах воєнного або надзвичайного стану;

г) якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України; в умовах воєнного або надзвичайного стану;

д) якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності України;

 

Тест 8. Поняття, яким позначають систему самостійних і незалежних від держави суспільних інститутів і відносин, що забезпечують умови для реалізації приватних інтересів і потреб індивідів і колективів, для життєдіяльності соціальної і духовної сфер, їх відтворення і передачі від покоління до покоління, називається

а) державний лад

б) конституційний лад

в) громадянське суспільство

г) суспільний лад

д) держава

 

Тест 9. Спосіб організації верховної влади в державі, який характеризується структурою, порядком формування, компетенцією вищих органів державної влади, встановленим порядком взаємовідносин між ними, ступенем участі населення в їх формуванні – це

а) форма правління

б) державний устрій

в) державний режим

г) суверенітет

д) демократія

 

Тест 10. Політико-територіальна організація держави, яка характеризується статусом її територіальних одиниць, формою їхніх правових відносин між собою та з державою в цілому, називається

а) форма правління

б) державний устрій

в) державний режим

г) суверенітет

д) демократія

 

Тест 11.Виділяють такі форми держаного устрою, як

а) проста і складна;

б) республіка, монархія;

в) президентська, парламентська, змішана;

г) унітарна держава, федерація, конфедерація;

д) республіка, монархія, імперія;

 

Тест 12. Система органів, організацій та інших інститутів держави, які становлять її організаційну основу – це

а) державний устрій

б) механізм держави

в) форма держави

г) форма правління

д) державний режим

 

Тест 13. Національний банк України випустити в обіг банкноти вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень та розмінну монету номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок і припинив емісію українських карбованців

а) з 2 вересня 1996 року

б) з 16 вересня 1996 року

в) з 28 червня 1996 року

г) з 24 серпня 1994 року

д) з 24 серпня 1996 року

 

Тест 14. Натуралізація – це

а) надання органами державної влади країни громадянства зацікавленій особі на її вимогу;

б) стійкий правовий взаємозв’язок між особою і державою, де обидва суб’єкти мають взаємні права та обов’язки;

в) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх 5 років;

г) поновлення у громадянстві України;

д) надання органами державної влади країни громадянства зацікавленій особі на її прохання;

 

Тест 15. Під конституційними правами та свободами людини і громадянина розуміють

а) гарантовану Конституцією та державою міру можливої поведінки або діяльності особи (колективу осіб) у політичній, економічній, соціальній, культурній (духовній) та інших сферах суспільного життя;

б) конституційно визначену міру можливої політичної поведінки особи, насамперед, участі у безпосередньому народовладді, здійсненні державної влади і місцевого самоврядування, в яких особа виступає, перш за все, як громадянин України, учасник суспільно владних відносин;

в) систему умов і засобів, юридичних механізмів забезпечення належної реалізації визначених Конституцією України свобод та інтересів людини і громадянина;

г) гарантовану Конституцією та державою міру можливої поведінки або діяльності особи (колективу осіб) з метою задоволення свої потреб та інтересів у політичній, економічній, соціальній, культурній (духовній) та інших сферах суспільного життя;

д) визначену нормами Конституції та законів України міру обов’язкової, належної поведінки та діяльності у політичній, економічній, соціальній, культурній (духовній) та інших сферах суспільного життя;

 

Тест 16. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини може бути призначено

а) громадянина України, який на день обрання досяг 40 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх п'яти років проживає в Україні;

б) громадянина України, який на день обрання досяг 35 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх п'яти років проживає в Україні;

в) громадянина України, який на день обрання досяг 45 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності є чесною людиною та протягом останніх п'яти років проживає в Україні;

г) громадянина України, який на день обрання досяг 45 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх п'яти років проживає в Україні;

д) громадянина України, який на день обрання досяг 25 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості та протягом останніх п'яти років проживає в Україні;

 

Тест 17. Члени сім'ї біженця

а) чоловік (дружина), діти, яким не виповнилося вісімнадцять років, непрацездатні батьки та інші особи, які перебувають під опікою чи піклуванням біженця;

б) чоловік (дружина), діти, непрацездатні батьки та інші особи, які перебувають під опікою чи піклуванням біженця;

в) чоловік (дружина), діти, яким не виповнилося вісімнадцять років, непрацездатні батьки, які перебувають під опікою чи піклуванням біженця;

г) чоловік (дружина), діти, яким виповнилося 3 роки, непрацездатні батьки та інші особи, які перебувають під опікою чи піклуванням біженця;

д) батьки, усиновителі, дід чи баба, повнолітні брат чи сестра, опікуни чи піклувальники, призначені такими до прибуття в Україну, інші повнолітні особи, які до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження біженця взяли на себе відповідальність за виховання дітей;

 

Тест 18. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу

а) не менш як 2,5 млн. громадян України;

б) не більш як 3 млн. громадян України;

в) не менш як 4 млн. громадян України;

г) не менш як 3 млн. громадян України;

д) не менш як 3,5 млн. громадян України;

 

Тест 19. Всеукраїнський референдум призначається

а) Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їх повноважень, встановлених Конституцією України;

б) Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим або Президентом України відповідно до їх повноважень, встановлених Конституцією України;

в) Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Головою сільської, селищної, міської ради або Президентом України відповідно до їх повноважень, встановлених Конституцією України;

г) Верховною Радою України, якщо за це проголосує 2/3 від її конституційного складу;

д) Президентом України за народною ініціативою;

 

Тест 20. Вибори до органів державної влади і органів місцевого самоврядування відбуваються на основі

а) загального, рівного і прямого виборчого права, шляхом відкритого голосування;

б) загального, рівного і прямого виборчого права, шляхом таємного голосування;

в) загального, рівного і прямого виборчого права, шляхом поіменного голосування;

г) загального, прямого виборчого права, шляхом відкритого голосування;

д) загального, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування;

ПИТАННЯ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ТЕМАМИ

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.009 с.)