АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ1. Роль і значення навчальної дисципліни "Адміністративний процес" в підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця.

Навчальна дисципліна "Адміністративний процес" - це упорядкована згідно з вимогами навчальної методики система знань про адміністративно-процесуальну науку та галузь права, опанування якої є умовою здобуття вищої юридичної освіти.

2. Основні риси навчальної та науково-творчої діяльності, необхідні для успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних проблем і завдань, що сприяють формуванню цих рис.

Предмет дисципліни: врегульовані нормами адміністративно-процесуального права сукупність суспільних відносин (адміністративно-процесуальні правовідносини), які виникають з приводу реалізації уповноваженими органами публічної влади встановленого адміністративно-процесуальним законодавством порядку вирішення конкретних адміністративних справ у сфері державного управління.

Структура дисципліни"Адміністративний процес" складається із загальної та особливої частини, що включають в себе 18 тем, які поділені на два модуля.

Загальна частина включає поняття, предмет, методи, принципи та функції, систему та джерела адміністративно-процесуального права, адміністративно-процесуальні норми та правовідносини, їх зміст та юридичний статус суб'єктів адміністративного процесу, а також інші питання загальногалузевого характеру.

Особлива частина системи охоплює інформацію про функціонування окремих інститутів галузі адміністративно-процесуального права – адміністративних проваджень, включаючи норми, що регулюють відносини в сфері розгляду та вирішення адміністративних справ в позасудовому та судовому порядку: з розгляду звернень громадян, дисциплінарного провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, провадження по здійсненню контролю та нагляду, реєстраційно-дозвільних та ліцензійних проваджень, виконавчого провадження, провадження у справах адміністративного судочинства.

Міждисциплінарні зв'язки.Дисципліна «Адміністративний процес» вивчається одночасно з опануванням таких дисциплін як «Цивільний процес», «Кримінальний процес».

Вона має тісні структурно-логічні зв’язки з такими дисциплінами як «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність».

Дисципліна ґрунтуються на положеннях Конституції, законах України та підзаконних нормативно-правових актах, що містять норми адміністративно-процесуального права, якими регулюються суспільні відносини у сфері реалізації владно-управлінських функцій органами публічної влади.

Окрему увагу приділено ролі та значенню галузевих нормативно-правовим актах, позитивному досвіду діяльності підрозділів органів юстиції, міліції, прокуратури та загальнодержавним тенденціям реформування системи органів, що надають адміністративні послуги.

3. Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню під час вивчення дисципліни "Адміністративний процес".

Метою дисципліни є набуття та поглиблення знань щодо правових основ, сутності та особливостей суспільних відносин у сфері розгляду та вирішення суб'єктами владних повноважень адміністративних справ та діяльності адміністративних судів по розгляду адміністративно-правових спорів.

Складовими мети є:

- освітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого висококваліфікованого фахівця-юриста, здатного на достатньому рівні володіти знаннями у сфері розгляду та вирішення суб'єктами владних повноважень адміністративних справ та діяльності адміністративних судів по розгляду адміністративно-правових спорів;

- розвиваюча – формувати та розвивати правові знання студента, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; виробляти навички самостійного аналізу адміністративно-процесуальних явищ, умінь за­стосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками;

- виховна – формувати ціннісні орієнтири курсантів від­повідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української дер­жави; формувати в майбутніх юристів високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей.

Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню під час вивчення дисципліни, пов’язані з розумінням студентами прав і свобод громадян в адміністративно-процесуальних відносинах, їх захисту в адміністративно-правовому порядку.

4. Завдання вивчення дисципліни "Адміністративний процес". Вивчення дисципліни спрямовується на формування у студентів-правників вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства юстиції України та завданням які ставляться перед органами юстиції на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки студента, при якому він повинен:

Знати:

1) на понятійному рівні: основні категорії адміністративного процесу, особливості адміністративно-процесуальних норм та адміністративно-процесуальних відносин, принципи адміністративного процесу, порядок здійснення окремих видів проваджень: дозвільно-реєстраційних; ліцензійних; контрольно-наглядових; дисциплінарних; систему суб’єктів адміністративного процесу та їх повноваження.

2) на фундаментальному рівні: особливості змісту суспільних відносин, що виникають під час розгляду та вирішення конкретних адміністративних справ, правильного тлумачення та реалізації норм адміністративно-процесуального законодавства у практичній діяльності посадових осіб.

3) на практично-творчому рівні: процесуальний порядок розгляду та вирішення конкретної адміністративної справи; особливості організації суб'єктів владних повноважень щодо розгляду адміністративних справ у сфері державного управління; правової основи діяльності, структури та повноважень адміністративних судів України.

Вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність адміністративно-процесуальних відносин.

2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності юриста, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати необхідні адміністративно-процесуальні та інші документи.

3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань, знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час вирішення конкретної адміністративної справи.

4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність.

5. Форми організації навчання. Формування знань, вмінь та навичок забезпечується поєднанням лекційних, практичних і семінарських занять з виконанням індивідуальних завдань та завдань для самостійної підготовки.

Семінарські заняття передбачають з’ясування: останніх змін і доповнень до законодавства, що регулює адміністративно-процесуальні відносини; особливостей застосовування його норм під час розв’язання конкретних ситуацій; поглиблення знань студентів з найбільш важливих теоретичних положень курсу; змін, що стосуються завдань, функцій, структури та повноважень адміністративних судів; перевірку у курсантів одержаних знань, які сприятимуть формуванню їх високої професійної майстерності.

На практичних заняттях студенти отримують навички застосування отриманих теоретичних знань шляхом розв’язання практичних завдань, виконання імітаційних задач, участі у рольових іграх тощо.

Самостійна робота передбачає: самостійне творче осмислення змісту лекцій, вивчення нормативного матеріалу та іншого рекомендованого матеріалу (монографій, статей та навчальних посібників); підготовка до семінарських та практичних занять, а також до індивідуальних та групових консультацій тощо.

Виконання індивідуальних завдань передбачає участь у роботі наукових гуртків та написання рефератів, наукових доповідей; участь у наукових конференціях і конкурсах наукових праць; виконання інших наукових і творчих завдань.

6. Контрольні заходи щодо визначення якості вивчення навчального дисципліни "Адміністративний процес" містять поточний, модульний (рубіжний) та підсумковий контроль.

Метою поточного контролю є перевірка засвоєння знань, умінь і навичок курсантів з кожного окремого модулю дисципліни, в ході якого проводиться систематичний вимір приросту знань і їх корекція. До форм поточного контролю віднесено оцінювання: а) рівня знань під час семінарських і практичних занять; б) якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.

Рубіжний (модульний) контроль проводиться за результатами вивчення залікових модулів. Він визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного залікового модулю та виставляється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану самостійну роботу та складений модуль-контроль (позитивна оцінка якого є обов’язковою).

Підсумковий контроль виставляється як сума оцінок з усіх модулів та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових залікових модулів. Підсумковим контролем якості вивчення навчального курсу "Адміністративний процес" є складання іспиту.

Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджено з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).

 

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.008 с.)