тема № 11. Правові підстави та порядок застосуванню заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

тема № 11. Правові підстави та порядок застосуванню заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.1. Процесуальний порядок відсторонення водія від керування транспортним засобом та направлення для огляду на стан сп'яніння.

2. Правові підстави та порядок вилучення посвідчення водія та інших документів на право управління транспортним засобом.

3. Правові підстави та процесуальний порядок огляду транспортних засобів.

тема №12. Правова основа, види та порядок здійснення дисциплінарних проваджень.

1. Напрямки удосконалення процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців.

2. Відповідність порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців трудовому законодавству.

3. Оскарження рішень прийнятих в результаті провадження по притягненню до дисциплінарної відповідальності.

4. Особливості провадження щодо застосування заходів заохочення в державній службі.

5. Види заходів заохочення в дисциплінарному провадженні органів державної служби та їх характеристика.

 

Тема № 13. Правова основа, види та порядок здійснення реєстраційних проваджень

1. Порядок здійснення провадження по видачі свідоцтв на право заняття нотаріальною діяльністю.

2. Провадження по реєстрації права власності на земельну ділянку.

3. Провадження по реєстрації нерухомого майна.

4. Провадження по реєстрації транспортних засобів.

 

Тема № 14. Правова основа, види та порядок здійснення дозвільних проваджень

1. Порядок здійснення провадження по видачі свідоцтв на право заняття нотаріальною діяльністю.

2. Провадження щодо отримання дозволу на носіння та зберігання вогнепальної зброї.

3. Провадження щодо отримання дозволу на зайняття певним видом діяльності.

4. Провадження по отримання дозволу на будівництво об'єктів житлового фонду.

 

Тема № 15. Правова основа, види та порядок здійснення ліцензійних проваджень.

1. Порядок здійснення провадження по видачі ліцензії на реалізацію медичних препаратів.

2. Провадження щодо отримання ліцензії на здійснення приватної охоронної діяльності.

3. Провадження по отримання дозволу на будівництво об'єктів житлового фонду.

Тема №16. Правова основа, види та порядок здійснення контрольних проваджень.

1. Контрольні повноваження державної податкової служби України та порядок їх реалізації.

2. Контрольні провадження контрольно-ревізійної служби у сфері забезпечення законності використання бюджетних коштів.

3. Контрольні провадження у сфері дотримання санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства.

4. Суб’єкти наглядової діяльності у сфері здійснення паспортно-реєстраційної системи.

5. Особливості здійснення контрольного провадження у сфері освіти.

6. Особливості здійснення контрольного провадження у сфері охорони здоров’я.

 

Тема № 17. Правова основа , види та порядок здійснення виконавчого провадження.

1. Процесуальний статус органів державної виконавчої служби.

2. Правова основа, підстави та порядок взаємодії органів внутрішніх справ з державною виконавчою службою.

3. Гарантії захисту прав і свобод учасників виконавчого провадження.

4. Особливості виконавчого провадження щодо примусового виконання рішень матеріального характеру.

Тема № 18. Правова основа, види та порядок здійснення атестаційних проваджень.

1. Поняття та зміст атестаційної справи.

2. Особливості атестаційного провадження у вищих навчальних закладах Міносвіти України.

 

 

Методи навчання:

· інформаційно-рецептивний та репродуктивний метод;

· метод проблемного виконання, частково-пошуковий (евристичний), дослідницький;

· інформаційно-повідомляючий метод викладання і виконавчий метод учіння;

· пояснювальний метод викладання і репродуктивний метод учіння, інструктивно-практичний метод викладання і продуктивно-практичний метод учіння;

· пояснювально-спонукальний метод викладання і частково-пошуковий метод учіння, спонукальний метод навчання і пошуковий метод учіння;

· індуктивні, дедуктивні та традуктивні методи;

· аналітичні, систематичні, аналітико-синтетичні, аналогічно-індуктивні, синтетично-дедуктивні;

· ілюстративні, продуктивні, творчі, акроматичні, катехізичні (запитальні) методи;

· подаючі методи (діяльність учнів в основному зводиться до сприймання словесної або наочної інформації), методи взаємодії викладача та учнів (наприклад, бесіда, дискусія тощо), методи самостійної роботи учнів;

· емпіричні (засновані на досвіді, експерименті) і теоретичні (засновані на логічному аналізі) методи.

· методи проблемного і програмованого навчання.


 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ:

Модуль 1
Аудиторні заняття Сам. робота, виконання індивідуальних завдань Модуль-контроль
Змістовий модуль 1
т.1 т.2 т.3 т.4
           

Аудиторні заняття Сам. робота, виконання індивідуальних завдань Модуль-контроль
Змістовий модуль 2
т.5 т.6 т.7 т.8 т.9 т.10 т.11
                 
Модуль 2
Аудиторні заняття Сам. робота, виконання індивідуальних завдань Модуль-контроль
Змістовий модуль 2
т.12 т.13 т.14 т.15 т.16 т.17 т.18
                 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Різноманітних видів навчальної роботи

(поточний контроль; письмові роботи; тестування; індивідуально-дослідні завдання; самостійні завдання; практичні завдання).

 

Види робіт Аудиторні заняття Самостійна робота, виконання індивідуальних занять Модульний контроль
  Максимум 30 балів за 1 модуль Максимум 30 балів за 1 модуль Макс. 40 бал. / 1 мод.
Види завдань та їх рейтинг у балах Відсутній без поважних причин 0 бали Підготовка словників понять з окремих тем курсу або змістовних модулів до 5 балів Здійснюється у формі контрольної роботи або тестування
Відсутній з поважних причин (наряд, хвороба, відрядження, відпустка) 0 балів Ведення конспекту що містить матеріали лекції, підготовки до семінарських занять, першоджерела, нормативні акти тощо до 5 балів Відмінно 33-40 балів
Наявність на занятті без відповіді до 1 балу Підготовка тексту реферату до 10 балів Добре 25-32 бали
Незадовільна відповідь 0 балів Підготовка тексту реферату та доповідь по ньому до 15 балів Задовільно 17-24 бали
Задовільна відповідь до 4 балів Участь у конференціях, круглих столах, підготовка доповідей та статей до 25 балів Незадовільно 0 – 16 балів
Добра відповідь   до 6 балів Виконання індивідуальних творчих завдань (за узгодженням з викладачем та відповідно до програми курсу) до 20 балів
Відмінна відповідь до 8 балів

 

Несвоєчасне надання необхідної звітності за роботу курсанта/студента (конспекти лекцій, семінарських занять, словник, реферат тощо) без поважних причин оцінюється на 1-3 бали нижче передбачених за відповідну роботу.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ УСПІХІВ

студента/слухача:

 

За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою навчального закладу
А відмінно 90–100
В добре 83–89
С 75–82
D задовільно 68–74
E 60–67
FX незадовільно 35–59
F 1–34

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Нормативні акти

 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2005. № 35-36, № 37. - Ст.446.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984, додаток до № 51. – Ст.1122 (з наступними змінами та доповненнями).

4. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 07.07.2010. // Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 2010. - № 41-42, N 43, N 44-45. - Ст.529.

5. Про звернення громадян: Закон України від 12.10.1996. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст.256.

6. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 // Відомості Верховної Ради України (ВВР) - 2011. - № 32. - Ст.314.

7. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України № 755-IV від 15.05.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 08.08.2003 - 2003 р., № 31, стаття 263.

8. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

9. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №52. – Ст.490.

10. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53 – Ст. 793.

11. Про виконавче провадження: Закон України вiд 21.04.1999 № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. - № 24. - ст. 207.

12. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 № 1775-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2000. - № 36. - ст. 299.

13. Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України: Указ Президента України від 1 жовтня 2002 р. №889/2002.

14. Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів: Указ Президента України від 16 листопада 2004 р. № 1417/2004.

15. Концепція адміністративної реформи в Україні: Схвалена Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 02 серпня.

16. Про кількість суддів Апеляційного суду України, Касаційного суду України та Вищого адміністративного суду України: Указ Президента України від 7 листопада 2002 року № 995/2002.

 

Навчально-методична література:

1. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 416 с.

2. Бевзенко В.М. Адміністративні суди України: Навчальний посібник. – К.: Алерта; КНТ, 2006. – 271 с.

3. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К., 2006. – 395 с.

4. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навчальний посібник. – Київ: Прецедент, 2007. – 613 с.

5. Адміністративна юстиція: європейський досвід та пропозиції для України / авт.-упоряд. І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. – К. : Факт, 2003. – 514 с.

6. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: Монографія / Педько Ю.С. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с.

7. Посібник з основ адміністративного судочинства (для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К., 2006. – 126.

8. Мельник Р.С. Адміністративні процедури в діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник. - Харків: НУВС, 2005. – 115 с.

9. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс: Учебник. – Харьков: Изд-во НУВД, 2001. – 352 с.

10. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комет. / Центр політико-прав. реформ ; за заг. ред. Р. О. Куйбіди. – 3-є вид. – К. : Юстиніан, 2009. – 976 с.

11. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар. Видання друге, доповнене та перероблене / За ред.. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової / Ківалов С.В., Харитонова О.І., Пасенюк О.М., Аракелян М.Р. та ін. – Х.: ТОВ "Одіссей", 2007. – 560 с.

12. Кодекс адміністративного судочинства України (із змінами і доповненнями станом на 01 серпня 2008 року): Наук.-практ. комент. / Комзюк А.Т., Конопльов В.В., Коломоєць Т.О. та ін.; За заг. ред. А.Т. Комзюка. − К.: Юстініан. – 2008. - 800 с.

13. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / [Н.О. Армаш, О.М. Бандурка, А.В. Басов та ін.]; за заг. ред. докт.юрид.наук, проф. А.Т. Комзюка. – К.: Прецедент; Істина, 2009 – 823 с.

14. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг.ред. Т.О. Коломієць, Г.Ю. Гулєвської. — К.:Істина, 2007. — 152 с.

15. Ткаченко В.І. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань: Монографія/ МВС України, Луган. Держ. Ун-т внутр. Справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 344с.

16. Г.Ю. Гулєвська. Адміністративна юстиція: Методичні вказівки для студентів ІV курсу юридичного фак-ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 60 с.

17. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О., -К.: Конус-Ю, 2006. -256 с.

18. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине.: Учебное пособие. Издание третье, переработанное и дополненное. — Х.:ООО «Одиссей, 2007. —360 с.

19. Т.О. Коломоєць, Р.В. Сінєльнік. Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення: Монографія. — К.: Істина, 2008. — 184 с.

20. Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: Навч. посіб.- К.: Прецедент, 2005.- 192 с.

21. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень: Навч. посібник / За заг. ред. Петкова В.П. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2000. – 72 с.

22. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навч. посібник / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.П.Голосніченка. – К.: ГАН, 2003. – 256 с.

23. Калаянов Д.П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел Украины. Учеб. пособие. – Одеса: АО БАХВА, 2000. – 128 с.

24. Когутич І.І., Нор В.Т., Павлишин А.А. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій./ За ред. В.Т. Нора.- К.: Атіка, 2004.- 352 с.

25. Курінний Є.В. Розгляд звернень громадян в органах внутрішніх справ України: Навч. посібник. – Д.: Наука і освіта, 2000. – 36с.

26. Куркін М.В., Понікаров В.Д. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів: Навч. посіб. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – 412 с.

27. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: Учеб. пособ.- Х.: Одиссей, 2004.- 272 с.

28. Негодченко О.В. Основи діяльності органів внутрішніх справ України щодо забезпечення прав і свобод людини: Навч. посіб.- Дн-вськ: ЮА МВС, 2005.- 164 с.

29. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. – Чернівці: Рута, 2001. – 316 с.

30. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник./ За ред. П.М.Каркача, І.Є. Марочкіна.- Х.: Одіссей, 2005.- 240 с.

31. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М., 1998. – 798 с.

32. Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2003. – 240 с.

33. Чабан В.П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – 144 с.

34. Проект кодексу адміністративних процедур в Україні. — К., 2002.

35. Стефанюк В.С. Основні напрямки розвитку і реформування адміністративного судочинства в Україні // Українське адміністративне право. - С. 39-40.

36. Стефанюк В.С. Судова система України та судова реформа. - К., 2001.

37. Стефанюк В.С. Адміністративний процесуальний кодекс України. Яким йому бути? // Право України, 1999, №12.

38. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії. – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – 236 с.

39. Кампо В.М., Нижник Н.Р., Шльоер Б.П. Становлення нового адміністративного права України: Нуково-популярний нарис / За заг. ред. В.М. Кампо. – К.: Юридична книга, 2000. – 60 с.

40. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія.- Запоріжжя: Поліграф, 2004.- 404 с.

41. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 336с.

42. Тищенко Н.М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования. – Харьков: Право, 1998. – 268 с.

43. Миронюк Р.В. Органи внутрішніх справ як суб’єкти виконавчого провадження в справах про адміністративні правопорушення: Дис…. к.ю.н: 12.00.07./ НАВСУ.- К., 2003.- 199 с.

44. Миронюк Р.В., Зелінська І.С. Окремі питання створення та діяльності системи адміністративних судів України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. - №1. – С.219-224.

45. Миронюк Р.В. Деякі повноваження органів внутрішніх справ щодо виконавчого провадження в справах про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. – №2. – С. 216-224.

46. Зброя: придбання, зберігання, використання: Зб. нормативних актів/ Уклад.: Мацко А.С., Бойко І.В. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 304 с.

47. Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: Монографія.—Одеса: Юридична література, 2006. — 336 с.

48. Дослідження особливостей провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів / М. Смокович, С. Кальченко // Вісник Вищого адміністративного суду України : Офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України : Юрінком Інтер. - 2008. - № 2. - C. 16-37.

49. Константий О. Окремі питання оскарження правових актів у порядку адміністративного судочинства / О.Константий // Право України. - К. : Мінюст України. - 2008. - № 11. - C. 27-34.

50. Правове регулювання провадження щодо оскарження нормативно-правових актів / Я.Рябченко // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2009. - № 2. - C. 24-27.

51. Деякі проблеми забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні адміністративного судочинства в Україні / О.О.Небрат // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2008. - Вип. 41. - C. 256-261.

52. Сергейчук О.А. Проблеми вдосконалення законодавчих основ захисту прав людини і громадянина органами адміністративної юстиції / О.А.Сергейчук // Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2009. - № 2. - 31-42.

53. Константий О. Окремі питання оскарження правових актів у порядку адміністративного судочинства / О.Константий // Право України. - К. : Мінюст України. - 2008. - № 11. - C. 27-34.

54. Черепій, Петро. Юрисдикція адміністративних судів: до постановки проблеми / П. Черепій // Вісник Вищого адміністративного суду України : Юрінком Інтер. - 2010. - № 3. - C. 23-28.

55. Борко А.В. Щодо компетенції адміністративних судів України / А.В.Борко // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Одеська національна юридична академія : ТОВ "Митна газета". - 2007. - № 5. - C. 68-72.

56. Кравчук В. Роль адміністративних судів у забезпеченні законності владно-розпорядчої діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування / В.Кравчук // Вісник Вищого адміністративного суду України : Офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України : Юрінком Інтер. - 2008. - № 1. - C. 95-101.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 193; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.006 с.)