Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи 

для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання


 

 

КИЇВ - 2015


“Економіка праці та соціально-трудові відносини”: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання

 

 

Методичні рекомендації рекомендовано до друку кафедрою економіки підприємств

(протокол № 1 від 26.09.2013р.)

 

Розглянуто і схвалено методичною радою факультету обліку та аудиту НАСОА

(протокол № 5 від 1.10.2013 р.)

 

Укладач :к.е.н.,доц.Осауленко Світлана Віталіївна

 

 

Економіка праці та соціально-трудові відносини

 

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи

 

для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання

 


ЗМІСТ

 

 

Вступ...................................................................................................................................... 4

 

1. Зміст дисципліни.......................................................................................................... 6

 

1.1. Навчально-тематичний план дисципліни...................................................... 6

 

1.2. Навчальна програма.............................................................................................. 6

 

2. Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи............. 11

 

2.1.Основні вимоги щодо оформлення контрольної роботи........................ 11

 

2.2. Завдання для контрольної роботи................................................................... 12

 

2.2.1. Перелік теоретичних питань..................................................................... 12

 

2.2.2. Перелік тестових питань............................................................................. 13

 

2.2.3. Задачі................................................................................................................... 23

 

Література........................................................................................................................... 31

 

Додатки................................................................................................................................. 35

 


ВСТУП

 

В умовах переходу економіки України до ринкового господарювання найбільш суттєві зміни відбуваються у сфері соціально-трудових відносин. Питання і проблеми, що тут виникають, – надзвичайно гострі та складні, оскільки зачіпають інтереси всього населення країни.

 

Вирішення цих питань потребує підготовки спеціалістів нового типу мислення, з економічним світоглядом, які були б здатні розуміти й усвідомлювати економічні процеси і явища, що відбуваються у соціально-трудовій сфері, володіти економічними методами регулювання трудових відносин.

 

Предметом вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” є:

 

закономірності та способи формування і продуктивного використання ресурсів праці;

 

соціально-трудові відносини на макро- і мікрорівні та закономірності їх розвитку.

Головною метою вивчення дисципліниє висвітлення теоретико-

 

методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин, розуміння механізмів забезпечення зростання продуктивності праці та розвитку соціально-трудових відносин в У країні, формування у студентів відповідного економічного мислення, набуття ними практичних знань і навичок для ефективної роботи.

 

Завдання дисципліни:

 

1) надання понять про процеси, що відбуваються в соціально-трудовій сфері нашої країни: розвиток трудового потенціалу суспільства; формування системи нових соціально-трудових відносин, розвиток соціального партнерства; становлення і функціонування ринку праці; зміни в зайнятості; значення Міжнародної організації праці в регулюванні соціально-трудових відносин;

 

2) комплексне вивчення шляхів і методів наукового розв’язку практичних завдань регулювання відносин у соціально-трудовій сфері; організації та нормування праці, підвищення її продуктивності, вдосконалення організаційно-економічного механізму оплати та планування праці; організації моніторингу трудових показників та здійснення їх всебічного аналізу;

 

3) підвищення адаптованості студентів до ринку праці та системи нових соціально-трудових відносин з метою зменшення ступеня соціальної напруженості у суспільстві.

 

Урезультаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 

теоретичні засади розвитку системи соціально-трудових відносин; характеристику ринку праці й зайнятості; методологію управління продуктивністю праці; питання організації заробітної плати; теорію і методологію планування праці;

 

методичний апарат моніторингу соціально-трудової сфери.

 

Студент повинен вміти:

 

складати баланс ринку праці; обчислювати показники зайнятості, безробіття, продуктивності праці та рівня життя населення;

 

визначати заходи щодо підвищення ефективності праці; приймати рішення щодо визначення коштів на оплату праці; планувати працю.

 

Дисципліна “Економіка праці та соціально-трудові відносини” має міжгалузевий характер і тісно пов’язана з такими дисциплінами як “Економічна теорія”, “Економіка підприємства”, “Демографія”, “Ринок праці”, “Статистика праці”, “Організація та планування виробництва”, “Нормування праці”, “Соціологія праці”, “Трудове право”, “Управління людськими ресурсами”, “Управління трудовим потенціалом”, “Ергономіка”, “Безпека життєдіяльності” та ін.

 

Більшість розділів економіки праці виступають як основа для інших соціальних та економіко-трудових дисциплін. Водночас, найбільш складні та принципові проблеми цих наук стають предметом дослідження в економіці праці. Така взаємодія з іншими дисциплінами сприяє розвитку економіки праці, збагачує її інструментами проведення досліджень та забезпечує виявлення всього різноманіття соціально-економічних зв’язків.

 


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Навчально-тематичний план дисципліни

 

  Назва теми   Кількість годин    
  Лекційні   Практичні   Самостійна  
    заняття   заняття   робота  
1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни 0,5   -    
2. Населення як джерело формування трудового 0,5   -    
потенціалу            
3. Соціально-трудові відносини як система   -    
4. Соціальне партнерство   -    
5. Ринок праці в соціально-економічній системі -   -    
6. Соціально-трудові відносини зайнятості -   -    
7. Організація і нормування праці -   -    
8. Ефективність і продуктивність праці   0,5    
9. Політика доходів і оплата праці   0,5    
10. Планування трудових показників      
11. Аудит соціально-трудової сфери -   -    
12. Моніторинг ринку праці -   -    
13. Міжнародна організація праці -   -    
  ВСЬОГО:      
  ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ:          

 

Навчальна програма

 

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни

 

У цій темі розкривається суть поняття “праця”, розглядаються особливості праці як об’єкта дослідження та її основні складові. Наводяться основні ознаки праці, її кількісні та якісні характеристики.

 

Розглядаються світові наукові школи “трудового спрямування” та їх внесок у дослідження праці, напрацювання радянських, вітчизняних вчених та результати їх наукових досліджень.

 

Окреслюється предмет, мета й завдання дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”. Розглядається її зв’язок з іншими соціально-економічними дисциплінами.

 

Тема 2. Населення як джерело формування трудового потенціалу

 

Тему присвячено теоретичним та практичним аспектам аналізу населення в розрізі економіки праці. Розглядаються основні типи та режими відтворення населення, показники природного і механічного руху, структура населення за низкою ознак. Окрема увага приділена аналізу сучасного

режиму відтворення населення України, причинам і наслідкам депопуляції населення.

 

Наводяться основні положення та підходи до сучасного трактування категорій людський капітал”, трудовий потенціал”, людські ресурси”. Розглядаються концептуальні засади вивчення людського капіталу, людського розвитку та трудового потенціалу. Окрему увагу приділено практичним аспектам кількісного вимірювання людського розвитку та трудового потенціалу.

 

Тема 3. Соціально-трудові відносини як система

 

Тема містить основні положення та підходи до трактування змісту соціально-трудових відносин в умовах ринкової економіки. Розглядаються основні компоненти механізму соціально-трудових відносин: суб’єкти, предмети, типи, рівні, принципи. Розкривається сутність суспільного регулювання соціально-трудових відносин, напрями та методи регулювання. Наведені принципи та умови укладання колективних договорів, як одного з основних інструментів регулювання трудових відносин на підприємстві. Особлива увага приділена критеріям оцінки соціально-трудових відносин: рівень життя, якість трудового життя та підходам до їх оцінки.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.014 с.)