Робітників промислово-виробничого персоналу?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робітників промислово-виробничого персоналу?а) робітники їдальні й підсобного господарства;

 

б) робітники інструментального цеху, складу і транспортного цеху;

в) робітники виробничого цеху;

г) працівники дитячого садка й бази відпочинку.

 

55. До облікової кількості штатних працівників не включають осіб, які:

а) фактично працювали на підприємстві;

б) не з’явились на роботу через хворобу;

в) проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві;

г) не з’явились на роботу у зв’язку з виконанням державних обов’язків;

д) перебувають у відпустках без збереження заробітної плати;

56. Показник середньої кількості усіх працівників, що характеризує умовну кількість працівників (робочих місць), що відпрацювали повний робочий день, яка необхідна для виконання встановленого (визначеного) підприємством обсягу робіт (послуг) – це:

а) середньооблікова кількість штатних працівників;

б) середня кількість зовнішніх сумісників;

в) середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості; г) середня кількість усіх працюючих; д) середньоявочна кількість працюючих.

57. Співвідношення кількості працівників, які перебували в обліковому складі весь звітний рік, до середньооблікової кількості працівників за рік визначає:

а) коефіцієнт загального обороту; б) коефіцієнт вибуття;

в) коефіцієнт постійності кадрів;

г) коефіцієнт відновлення працівників; д) коефіцієнт прийому.

58. Максимальна кількість робочих днів, яка може бути відпрацьована робітником протягом планового періоду – це:

а) ефективний фонд робочого часу;

б) номінальний фонд робочого часу;

в) календарний фонд робочого часу.

59. Метод планування фонду оплати праці, за яким цей фонд визначають на основі планового обсягу випуску товарної (валової) продукції у вартісному (трудовому) вираженні і планового нормативу заробітної плати на одну гривню (нормо-годину) обсягу продукції – це:

а) метод коригування базового фонду оплати праці; б) метод розрахунку за середньою зарплатою;

в) прирістний нормативний метод;

г) рівневий нормативний метод;

д) метод прямого розрахунку.

60. Плановий годинний фонд оплати праці робітників не включає:

 

а) премії;

б) прямий фонд заробітної плати робітників-відрядників;

 

в) доплати підліткам.

 

г) фонд тарифної зарплати робітників-погодинників; д) доплати зароботу в нічний час;

61. Аудит соціально-трудової сфери – це система заходів щодо збирання інформації, що характеризує …

а) відповідність структурного та кадрового потенціалу підприємства його меті та стратегії розвитку;

 

б) встановлений порядок обліку персоналу та роботи з управління ним;

в) дотримання законодавства у сфері праці її оцінки та аналіз, узагальнення та

 

розроблення практичних рекомендацій стосовно підвищення ефективності діяльності підприємства у напрямі регулювання соціально-трудових відносин;

г) якість кадрової системи підприємства (організації), ефективність ведення кадрової політики та послідовність розвитку системи управління людськими ресурсами.

 

62. До об’єктів аудиту у соціально-трудовій сфері не належать:

а) людські ресурси підприємства та його діяльність;

б) служба управління людськими ресурсами; в) фінансові результати і використання прибутку;

г) оплата праці та розрахунки з соціальними фондами.

63. До основних джерел інформації, яку використовують при проведенні аудиту в соціально-трудовій сфері не належать:

а) закони та інструкції;

б) документація та звітність;

в) анкетування та інтерв’ю працівників; г) дані офіційної статистики;

д) показники праці.

64. Аудит людських ресурсів – це система контролю за …

 

а) діяльністю підприємства у сфері регулювання соціально-трудових відносин;

б) дотриманням встановленого порядку обліку персоналу та роботи з управління

 

ним;

 

в) існуючим порядком обліку персоналу і роботи з управління ним;

г) ефективністю ведення бухгалтерської та фінансової звітності підприємства.

 

65. Під моніторингом ринку праці розуміють:

 

а) багаторівневу систему спостереження, збирання, оброблення, передавання, збереження і аналізу інформації про соціальні та економічні процеси певної території;

 

б) безперервний процес системного статистичного спостереження стану ринку праці та його інститутів;

в) процес поточного спостереження, контролю, оцінювання, аналізу і прогнозування соціально-економічних процесів у суспільстві на базі статистичних даних.

 

66. До інформаційної бази моніторингу ринку праці в Україні не входять:

 

а) матеріали державної централізованої та галузевої статистичної звітності; б) дані щодо розвитку фінансового ринку; в) дані базових підприємств, не охоплених державною статистикою;

 

г) дані вибіркових одноразових обстежень підприємств, груп населення, домогосподарств;

д) дані спеціальних соціологічних опитувань населення, трудових колективів та експертів.

67. До основних завдань МОП у сфері моніторингу ринку праці не належить...

 

а) розробка міжнародних норм зі статистики праці;

б) контроль за використанням цих норм державами-членами МОП при підготовці

 

національних статистичних даних про працю; в) організація моніторингу національних ринків праці;

 

г) надання користувачам в усьому світі найважливіших узагальнених статистичних даних про працю.

68. Міжнародна стандартна класифікація всіх видів економічної діяльності:

 

а) упорядковує підприємства за сферами економічної діяльності, враховуючи різновиди продукції або характер наданих послуг;

 

б) групує професії за чотирма рівнями та спеціалізацією;

в) передбачає групування зайнятого населення за окремими категоріями; г) немає жодної вірної відповіді.

69. Вищим органом Міжнародної організації праці є:

 

а) Комітет експертів з питань застосування конвенцій та рекомендацій; б) Міжнародне бюро праці;

в) Генеральна Конференція представників Членів Організації;

г) Адміністративна рада.

 

70. Кожна держава-член Міжнародної організації п має право послати на Генеральну Конференцію представників Членів Організації своїх делегатів у кількості:

а) один від уряду і по одному від працівників та роботодавців;

б) два від уряду і два від працівників; в) два від уряду і по одному від працівників та роботодавців;

 

г) один від уряду і по два від працівників та роботодавців.

 

Задачі

 

Третя частина контрольної роботи –розрахункова.Варіант задачістудент обирає відповідно до останньої цифри у номері залікової книжки.

 

Задача 1.

 

На основі наведених статистичних даних провести розрахунки абсолютних та відносних показників природного та механічного руху населення України. Результати представити у табличній формі.

 

Природний і механічний рух населення

                                                  осіб  
      Все наявне населенняна1.01.2006 р. Середньорічна чисельністьза2005рік   Чисельність народжених     Чисельністьпомерлих   зареєстрованихшлюбів   Кількістьзареєстрованихрозлучень   Міжрегіональна  
            Кількість     міграція населення  
Регіон                      
              Число Число  
                 
                прибулих вибулих  
                       
                                                     
Автономна                
Республіка                
Крим                                                    
                                        Розрахункова таблиця  
Регіон Природнийприріст (скорочення)   Механічнийприріст(скорочення) Валоваміграція   Коефіцієнтнароджуваності   Коефіцієнтсмертності   Коефіцієнтприродногоприросту   Коефіцієнтшлюбності   Коефіцієнтрозлучуваності Коефіцієнтінтенсивностіприбуття   Коефіцієнтінтенсивностівибуття   Коефіцієнтінтенсивностізміничисельностінаселеннязарахунокміграції   Коефіцієнтінтенсивностімехаічногообороту  
                     
                                                   
          осіб                       на 1000 населення          
                                                     
Автоном                                                    
на                                                    
Республі                                                    
ка Крим                                                    

 

Задача 2.

 

За даними вибіркового обстеження з питань економічної активності населення розрахувати рівні економічної активності та неактивності, зайнятості та безробіття для всього населення та за статтю. Результати представити у вигляді таблиці. Охарактеризувати економічну активність чоловіків та жінок у 2009 році.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.007 с.)