ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИЕКОНОМІКА ПРАЦІ

 

ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи

 

для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання


 

 

КИЇВ - 2015


“Економіка праці та соціально-трудові відносини”: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання

 

 

Методичні рекомендації рекомендовано до друку кафедрою економіки підприємств

(протокол № 1 від 26.09.2013р.)

 

Розглянуто і схвалено методичною радою факультету обліку та аудиту НАСОА

(протокол № 5 від 1.10.2013 р.)

 

Укладач :к.е.н.,доц.Осауленко Світлана Віталіївна

 

 

Економіка праці та соціально-трудові відносини

 

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи

 

для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання

 


ЗМІСТ

 

 

Вступ...................................................................................................................................... 4

 

1. Зміст дисципліни.......................................................................................................... 6

 

1.1. Навчально-тематичний план дисципліни...................................................... 6

 

1.2. Навчальна програма.............................................................................................. 6

 

2. Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи............. 11

 

2.1.Основні вимоги щодо оформлення контрольної роботи........................ 11

 

2.2. Завдання для контрольної роботи................................................................... 12

 

2.2.1. Перелік теоретичних питань..................................................................... 12

 

2.2.2. Перелік тестових питань............................................................................. 13

 

2.2.3. Задачі................................................................................................................... 23

 

Література........................................................................................................................... 31

 

Додатки................................................................................................................................. 35

 


ВСТУП

 

В умовах переходу економіки України до ринкового господарювання найбільш суттєві зміни відбуваються у сфері соціально-трудових відносин. Питання і проблеми, що тут виникають, – надзвичайно гострі та складні, оскільки зачіпають інтереси всього населення країни.

 

Вирішення цих питань потребує підготовки спеціалістів нового типу мислення, з економічним світоглядом, які були б здатні розуміти й усвідомлювати економічні процеси і явища, що відбуваються у соціально-трудовій сфері, володіти економічними методами регулювання трудових відносин.

 

Предметом вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” є:

 

закономірності та способи формування і продуктивного використання ресурсів праці;

 

соціально-трудові відносини на макро- і мікрорівні та закономірності їх розвитку.

Головною метою вивчення дисципліниє висвітлення теоретико-

 

методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин, розуміння механізмів забезпечення зростання продуктивності праці та розвитку соціально-трудових відносин в У країні, формування у студентів відповідного економічного мислення, набуття ними практичних знань і навичок для ефективної роботи.

 

Завдання дисципліни:

 

1) надання понять про процеси, що відбуваються в соціально-трудовій сфері нашої країни: розвиток трудового потенціалу суспільства; формування системи нових соціально-трудових відносин, розвиток соціального партнерства; становлення і функціонування ринку праці; зміни в зайнятості; значення Міжнародної організації праці в регулюванні соціально-трудових відносин;

 

2) комплексне вивчення шляхів і методів наукового розв’язку практичних завдань регулювання відносин у соціально-трудовій сфері; організації та нормування праці, підвищення її продуктивності, вдосконалення організаційно-економічного механізму оплати та планування праці; організації моніторингу трудових показників та здійснення їх всебічного аналізу;

 

3) підвищення адаптованості студентів до ринку праці та системи нових соціально-трудових відносин з метою зменшення ступеня соціальної напруженості у суспільстві.

 

Урезультаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 

теоретичні засади розвитку системи соціально-трудових відносин; характеристику ринку праці й зайнятості; методологію управління продуктивністю праці; питання організації заробітної плати; теорію і методологію планування праці;

 

методичний апарат моніторингу соціально-трудової сфери.

 

Студент повинен вміти:

 

складати баланс ринку праці; обчислювати показники зайнятості, безробіття, продуктивності праці та рівня життя населення;

 

визначати заходи щодо підвищення ефективності праці; приймати рішення щодо визначення коштів на оплату праці; планувати працю.

 

Дисципліна “Економіка праці та соціально-трудові відносини” має міжгалузевий характер і тісно пов’язана з такими дисциплінами як “Економічна теорія”, “Економіка підприємства”, “Демографія”, “Ринок праці”, “Статистика праці”, “Організація та планування виробництва”, “Нормування праці”, “Соціологія праці”, “Трудове право”, “Управління людськими ресурсами”, “Управління трудовим потенціалом”, “Ергономіка”, “Безпека життєдіяльності” та ін.

 

Більшість розділів економіки праці виступають як основа для інших соціальних та економіко-трудових дисциплін. Водночас, найбільш складні та принципові проблеми цих наук стають предметом дослідження в економіці праці. Така взаємодія з іншими дисциплінами сприяє розвитку економіки праці, збагачує її інструментами проведення досліджень та забезпечує виявлення всього різноманіття соціально-економічних зв’язків.

 


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Навчально-тематичний план дисципліни

 

  Назва теми   Кількість годин    
  Лекційні   Практичні   Самостійна  
    заняття   заняття   робота  
1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни 0,5   -    
2. Населення як джерело формування трудового 0,5   -    
потенціалу            
3. Соціально-трудові відносини як система   -    
4. Соціальне партнерство   -    
5. Ринок праці в соціально-економічній системі -   -    
6. Соціально-трудові відносини зайнятості -   -    
7. Організація і нормування праці -   -    
8. Ефективність і продуктивність праці   0,5    
9. Політика доходів і оплата праці   0,5    
10. Планування трудових показників      
11. Аудит соціально-трудової сфери -   -    
12. Моніторинг ринку праці -   -    
13. Міжнародна організація праці -   -    
  ВСЬОГО:      
  ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ:          

 

Навчальна програма

 

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни

 

У цій темі розкривається суть поняття “праця”, розглядаються особливості праці як об’єкта дослідження та її основні складові. Наводяться основні ознаки праці, її кількісні та якісні характеристики.

 

Розглядаються світові наукові школи “трудового спрямування” та їх внесок у дослідження праці, напрацювання радянських, вітчизняних вчених та результати їх наукових досліджень.

 

Окреслюється предмет, мета й завдання дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”. Розглядається її зв’язок з іншими соціально-економічними дисциплінами.

 

Тема 2. Населення як джерело формування трудового потенціалу

 

Тему присвячено теоретичним та практичним аспектам аналізу населення в розрізі економіки праці. Розглядаються основні типи та режими відтворення населення, показники природного і механічного руху, структура населення за низкою ознак. Окрема увага приділена аналізу сучасного

режиму відтворення населення України, причинам і наслідкам депопуляції населення.

 

Наводяться основні положення та підходи до сучасного трактування категорій людський капітал”, трудовий потенціал”, людські ресурси”. Розглядаються концептуальні засади вивчення людського капіталу, людського розвитку та трудового потенціалу. Окрему увагу приділено практичним аспектам кількісного вимірювання людського розвитку та трудового потенціалу.

 

Тема 3. Соціально-трудові відносини як система

 

Тема містить основні положення та підходи до трактування змісту соціально-трудових відносин в умовах ринкової економіки. Розглядаються основні компоненти механізму соціально-трудових відносин: суб’єкти, предмети, типи, рівні, принципи. Розкривається сутність суспільного регулювання соціально-трудових відносин, напрями та методи регулювання. Наведені принципи та умови укладання колективних договорів, як одного з основних інструментів регулювання трудових відносин на підприємстві. Особлива увага приділена критеріям оцінки соціально-трудових відносин: рівень життя, якість трудового життя та підходам до їх оцінки.

 

Тема 10. Планування трудових показників

 

У цій темі визначаються мета та головні завдання планування праці. Наводиться структура плану з праці. Описується порядок розроблення плану персоналу та оплати праці.

 

Розглядаються різні підходи до планування продуктивності праці. Дається уявлення про персонал підприємства, його склад та структуру. Наводиться приклад розрахунку річного балансу робочого часу одного працівника. Окреслюються загальні підходи до планування чисельності персоналу. Характеризуються основні методики планування фонду заробітної плати на підприємстві.

 

 


Завдання для контрольної роботи

 

 

Контрольна робота складається з трьох частин: теоретичного питання, тестів та задачі.

Перша частина контрольної роботи –теоретичне питання.Варіанттеоретичного питання студент обирає відповідно до двох останніх цифр у номері залікової книжки.

 

На початковому етапі роботи слід опрацювати наукову та навчально-методичну літературу, скласти бібліографію. Писати слід чіткими фразами, намагаючись якомога повніше розкрити сутність питання. В кінці необхідно зробити висновки. Обсяг першої частини контрольної роботи 5-8 сторінок друкованого тексту.

 

Задачі

 

Третя частина контрольної роботи –розрахункова.Варіант задачістудент обирає відповідно до останньої цифри у номері залікової книжки.

 

Задача 1.

 

На основі наведених статистичних даних провести розрахунки абсолютних та відносних показників природного та механічного руху населення України. Результати представити у табличній формі.

 

Задача 2.

 

За даними вибіркового обстеження з питань економічної активності населення розрахувати рівні економічної активності та неактивності, зайнятості та безробіття для всього населення та за статтю. Результати представити у вигляді таблиці. Охарактеризувати економічну активність чоловіків та жінок у 2009 році.

 

Задача 3.

 

Заповнити пусті клітини у листі спостереження та визначити структуру витрат робочого часу виконавця, на основі даних фотографії робочого дня. Результати представити у табличній формі.

 


Задача 4.

 

На підприємстві відповідно до встановленого порядку визначення коефіцієнта трудової участі (КТУ), його базова величина обчислюється, виходячи з середньої місячної тарифної ставки у бригаді. У таблиці наведено дані про місячні тарифні ставки працівників:

  Тарифна     Заробітна плата
Прізвище зарплата Базовий Скоригований з урахуванням
  за місяць, КТУ КТУ скоригованого КТУ,
  грн.     грн.
Дубіль Л.В. 1115,00      
Дорошенко Л.І. 1205,20      
Клімова А.Л. 1208,80      
Павленко Б.М. 1213,60      
Шак С.О. 1206,25      
Разом 5948,85      
         

Розрахувати та представити у табличній формі коефіцієнти трудової участі й місячну заробітну плату працівників з урахуванням скоригованого КТУ, якщо відомо, що:

 

1. Дорошенко Л.І. використовував передові методи роботи (додатна оцінка до КТУ – 0,05) та працював на новому робочому місці (додатна оцінка до КТУ – 0,03);

 

2. Дубіль Л.В. перевиконав план на 3% (додатна оцінка до КТУ – 0,05 за кожен відсоток), але створив аварійну ситуацію на робочому місці (від’ємна оцінка від КТУ – 0,2);

 

3. Клімова А.Л. двічі не виконала розпорядження керівника (від’ємна оцінка від КТУ – 0,1 за кожен випадок).

 

4. Шак С.О. перевиконав план на 5% (додатна оцінка до КТУ – 0,05 за кожен відсоток).

 

Задача 5.

 

Обчислити продуктивність праці на хлібозаводі різними методами, обґрунтовуючи їх можливість застосування для даної задачі:

 

Показники     Вироби    
  Хліб житній Батон Батон  
    формовий нарізний простий  
Кількість продукції, т    
Коефіцієнт переведення в умовний 1,4 1,5  
хліб    
         
Оптова ціна 1 т, грн.    

Середньооблікова чисельність працівників 200 осіб.

 

Задача 6.

 

Визначити планову продуктивність праці на підприємстві, застосовуючи метод розрахунку продуктивності праці за нормативною базою на початок планового періоду, якщо відомо що:

 

1) плановий випуск виробів: А – 150 тис. од., В – 200 тис. од.;

2) планова нормативна трудомісткість виробів: А – 18 нормо-годин,

 

В – 4 нормо-годин;

3) трудомісткість за нормами на початок періоду становить для виробів: А – 20 нормо-годин, В – 5 нормо-годин;

 

4) ціна виробів: А – 100 грн/од., виробів В – 50 грн/од.;

5) плановий ефективний фонд робочого часу – 1800 год;

6) базовий ефективний фонд робочого часу – 1642 год;

7) базовий коефіцієнт виконання норм – 1,3;

8) плановий коефіцієнт виконання норм – 1,33;

9) кількість інших категорій працівників станом на початок року з урахуванням зростання обсягу виробництва, але без урахування економії відповідно до заходів –1000 осіб;

 

10) економія чисельності інших категорій працівників – 20 осіб.

Задача 7.

 

На підприємстві зайняті працівники з різною тривалістю робочого тижня. Для адміністративно-управлінського персоналу вона становить 40 год. на тиждень, для працівників на виробництві зі шкідливими умовами праці – 36 год., для працівників охорони встановлено підсумований облік робочого часу за квартал – 480 год. В обліковому складі є працівник молодший 18 років. Крім того, на підприємстві 10 числа поточного місяця з 5 особами укладено цивільно-правові угоди на виконання робіт терміном на 2 місяці. У поточному місяці – 30 календарних днів, з них: робочих – 22.

 

Загальна кількість людино-годин робочого часу, за який була нарахована заробітна плата становить:

 

адміністративно-управлінський персонал – 10000 людино-годин, у т.ч. 400 людино-години понаднормових робіт;

 

працівники, зайняті на виробництві зі шкідливими умовами праці – 60200 людино-годин;

 

охоронці – 2700 людино-годин; молодь до 18 років – 158,4 людино-годин.

 

Розрахувати середню кількість штатних працівників в еквіваленті повної зайнятості. Результати представити у табличній формі.

 

Категорії Норма Оплачений У тому числі час Оплачений Кількість
працівників за тривалості робочий час, понаднормових робочий час працівників
нормою тривалості робочого часу людино-годин робіт для в
робочого часу на одного     розрахунку еквіваленті
    працівника     кількості повної
    (табельний фонд     працівників зайнятості
    робочого часу),     в  
    годин на місяць     еквіваленті  
          повної  
          зайнятості  
Зайняті:            
на виробництві зі          
шкідливими          
умовами праці          
адміністративно-          
управлінський          
персонал          
охоронці          
молодь до 18 років        
всього штатних          
працівників        
працівники, що          
виконували роботи          
за договорами          
цивільно-правового          
характеру   Х Х Х Х  
Всього   Х Х Х Х  

 

Задача 8.

 

На підприємстві у плановому році кількість робітників, які мають різну тривалість відпусток, розподіляється таким чином: 194 особи мають відпустку 24 календарні дні, 176 осіб – 26 днів, 75 осіб – 28 днів, 43 особи – 30 днів.

На важких роботах і в шкідливих умовах у плановому році працювало 185 і 30 осіб відповідно. За чинним законодавством, зайнятим на важких роботах надається додаткова відпустка тривалістю 2 дні, а в шкідливих умовах – 4.

Підприємство має намір здійснити низку заходів щодо покращання умов праці, які дозволять зменшити на 30% випадки захворювань серед робітників у плановому році.

 

Скласти баланс робочого часу одного робітника на плановий рік, використовуючи дані таблиці.

 

Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника на плановий рік

 

  Показники ІV кв. Плановий  
  минулого  
    року рік  
       
         
1. Календарний фонд робочого часу, дні  
         
2. Вихідні та свята, дні  
         
3. Номінальний фонд робочого часу, дні      
         
4. Неявки на роботу, дні 12,1    
у тому числі:      
       
чергові і додаткові відпустки    
       
відпустки на навчання 0,4    
       
відпустки з вагітністю і пологами 0,1    
       
по хворобі 3,1    
       
з дозволу адміністрації 1,5    
         
5. Явочний фонд часу, дні      
         
6. Серед тривалість робочого дня, год.  
         
7. Втрати часу в зв’язку із скороченням робочого 0,32 0,32  
         
8. Розрахункова тривалість робочого дня, год.      
         
9. Корисний фонд робочого часу, год.      
         

 

Задача 9.

 

За даними таблиці розрахувати планову чисельність персоналу підприємства. Результати представити у табличній формі.

 

Показники ІV квартал І квартал  
плановог  
  минулого о  
  року  
  року  
     
1.Виробнича програма, од.:      
виріб А  
виріб В  
виріб С  
2.Ціна одиниці виробу, грн.:      
виріб А  
виріб В  
виріб С  
3.Товарна продукція, тис. грн.      
4.Трудомісткість одиниці виробу, нормо-годин:      
виріб А 10,8  
виріб В 13,1  
виріб С 9,7 9,5  
5.Трудомісткість виробничої програми, нормо-годин      
6.Корисний фонд робочого часу одного працівника, год.  
7.Коефіцієнт виконання норм виробітку 1,15 1,2  
8. Обсяг робіт з обслуговування та ремонту  
устаткування, ум. од.  
     
9. Норма обслуговування на одного допоміжного  
робітника,ум.од.      
10. Кількість робочих змін  
11.Площа виробничих приміщень, м2  
12.Норма прибирання площі на одну прибиральницю, м2  
8.Чисельність робітників-відрядників, осіб      
9.Чисельність інших категорій персоналу, осіб      
10.Чисельність промислово-виробничого персоналу,      
11. Середньорічний виробіток одного працівника,      
грн./особу      

 

Задача 10.

 

Планова облікова кількість робітників підприємства – 200 осіб, годинний фонд заробітної плати – 5000 тис.грн. За плановим балансом робочого часу середня тривалість чергових і додаткових відпусток дорівнює 26 днів, а відпусток на навчання 1,6 дня, явочний фонд одного робітника – 215 днів, розрахункова тривалість робочого дня – 7,68 год.

 

У плановому році на підприємстві передбачається робота 5 матерів, які годують немовлят та 20 підлітків віком 16-18 років, зокрема 16 – осіб ІІ розряду (годинна тарифна ставка 4,98 грн.) і 4 осіб ІІІ розряду (годинна тарифна ставка 5,24 грн.). Інші доплати плануються в розмірі 30500 грн.

 

Розрахувати плановий місячний фонд заробітної плати робітників підприємства.

 


Література:

 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=o1y1996&find=1&typ=100. — (База даних “Законодавство України”).

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV: за станом на 5 серпня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21. — (База даних “Законодавство України”).

 

3. Кодекс законів про працю України вiд 10 грудня 1971 р. № 322-VIII: за станом на 11 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21. — (База даних “Законодавство України”).

 

4. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 року № 2017-III : за станом на 22 травня 2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2017-14.

 

— (База даних “Законодавство України”).

 

5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» : за станом на 6 лип. 2007 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2007. — 48 с. — (Серія «Закони України»).

 

6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» : за станом на 18 лист. 2008 р. [Електронний ресурс] : Законодательная база Украины «Юрист+ЗАКОН». — К. : Центр компютерных технологий, 2007. – 1 електрон. опт.диск. (СD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 98, 2000, XP ; MS Word 97–2000.

 

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» : за станом на 3 лист. 2006 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 35 с. — (Серія «Закони України»).

8. Закон України «Про зайнятість населення» від 01 березня 1991 р. № 803-ХІ : за станом на 13 січня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12. — (База даних “Законодавство України”).

 

9. Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03 липня 1991 р. № 1282-XII : за станом на 22 травня 2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1282-12. — (База даних “Законодавство України”).

 

10. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01 липня 1993 р. № 3356-XII : за станом на 12 січня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3356-12. — (База даних “Законодавство України”).

 

11. Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет» від 03 липня 1991 р. № 1284-XII : остання редакція від 28 жовтня 1994 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1284-12. — (База даних “Законодавство України”).

 

12. Закон України «Про межу малозабезпеченості» від 4 жовтня 1994 року № 190/94-ВР : остання редакція від 01 січня 1995 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=190%2F94-%E2%F0. — (База даних

 

“Законодавство України”).

 

13. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР : за станом на 01 січня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95-%E2%F0. — (База даних “Законодавство України”).

14. Закон України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 р. № 2436-III : за станом на 12 січня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2436-14. — (База даних “Законодавство України”).

 

15. Закон України «Про особисте селянське господарство» від 15.05.2003 р. № 742-IV. –– Відомості Верховної Ради України. - 2003. –– № 29. –– С.232.

 

16. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03 березня 1998 р. № 137/98-ВР : за станом на 12 січня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до сайту Верховної Ради України: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=137%2F98-%E2%F0. — (База даних “Законодавство України”).

 

17. Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 р. № 966-XIV : за станом на 22 травня 2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=966-14. — (База даних “Законодавство України”).

 

18. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV : за станом на 12 січня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1045-14. — (База даних

 

“Законодавство України”).

 

19. Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. №1298 : за станом на 19 лютого 2009р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1298-2002-%EF. — (База даних “Законодавство України”).

 

20. Постанова КМУ «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01 серпня 1992 р. №442 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=442-92-%EF. — (База даних “Законодавство України”).

 

21. Указ Президента України «Про розвиток соціального діалогу в Україні» від 29 грудня 2005 р. № 1871/2005 : за станом на 12 січня 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Верховної Ради України :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1871%2F2005. — (База даних

 

“Законодавство України”).

 

22. Інструкція зі статистики заробітної плати : затверджена наказом Держкомстату України від 13 січня 2004 р. № 5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до офіційного веб-сайту Державного комітету статистики України :http://www.ukrstat.gov.ua/.

 

23. Iнструкція зі статистики кількості працівників : затверджена наказом Державного Комітету статистики України від 28 вересня 2005 р. № 286 : зі змінами від 05 жовтня 2006 р. [Електронний ресурс]. — 1 електрон. опт.диск (CD-ROM); 24 см. — Систем. требования: Pentium-100, RAM 32Mb, SVGA 1 Mb, CD-ROM 4x, русифицированная ОС Windows 98, ME, 2000, XP, 1300 Mb на HDD. — Назва з контейнера. — (Информационно-правовая библиотека ЭКСПЕРТ–ЮРИСТ).

 

24. Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття : затверджена наказом Мінпраці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. №339, зі змінами і доповненнями. [Електронний ресурс] : Законодательная база Украины «Юрист+ЗАКОН». — К. : Центр компютерных технологий, 2007. – 1

 

електрон. опт.диск. (СD-ROM) ; 12 см. — Систем.вимоги: Pentium ; 32 MbRAM ; Windows 98, 2000, XP ; MSWord 97–2000.

25. Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства : затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики від 31 березня 1999 р. № 44 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://www.bs-portal.com.ua/ids_kd/zakon_ukr/4.2.%20oplata_truda/mpsp_1999_03_31_44.html.

 

26. Тимчасові методичні рекомендації розрахунку продуктивності праці в цілому в економіці та за видами економічної діяльності : затверджено наказом Міністерства економіки України від 26 грудня 2008 р.

№ 916 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://me.kmu.gov.ua/file/link/126733/file/Metodika.doc.

 

27. Методика визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення : затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України від 17 травня 2000 р. № 109/95/157 : остання редакція від 11 жовтня 2005 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1027.296.2&nobreak=1.

 

28. Методологічні положення зі статистики / [за ред. Осауленка О.Г.] — К. : ЗАТ «Август», 2002. —

 

Вип. 1. — 551 с.

 

29. Методологічні положення зі статистики: у 2-х т. / [за ред. Осауленка О.Г.] — К. : ІВЦ ДКСУ, 2006. — Т.2. — Вип. 2. — 568 с.

30. Устав Международной Организации Труда от 28 июня 1919 г. : по состоянию на 30 августа 2006

 

г. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://pravo.levonevsky.org/bazaby/mdogov/megd4975.htm.

 

31. Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці : ухвалена Міжнародною конференцією праці 18 червня 1998 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_260. (База даних “Загальне законодавство”).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.044 с.)