Бухгалтерський облік власних основних засобівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерський облік власних основних засобівОсновні засоби відображаються в обліку за первісною вартістю. Витрати, які здійснені установою банку при придбанні та підготовці до експлуатації основних засобів, відображуються за рахунками 4430 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами», № 4530 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію не операційними основними засобами».

Придбання основних засобів за національну валюту в обліку супроводжується записами

· попередня оплата

Д-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів;

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок

готівкових коштів;

· отримання основних засобів

Д-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не

введеними в експлуатацію операційними основними

засобами;

Д-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не

введеними в експлуатацію не операційними основними

засобами;

К-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних

активів та основних засобів;

одночасно:

Д-т 4400 Операційні основні засоби;

Д-т 4500 Не операційні основні засоби;

К-т 4430 капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не

введеними в експлуатацію операційними основними

засобами;

К-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не

введеними в експлуатацію не операційними основними

засобами;

Розглянемо приклад.

Установа банку придбала комп’ютер. У документах постачальника

значиться:

відпускна ціна 5000 грн.

витрати на доставку 100 грн.

До сплати 5100 грн.

 

Комп’ютер використовується в операційній діяльності банку.

В обліку виконують такі записи:

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн
Дебет Кредит
1. Оплата рахунків постачальника кор. рах, пот. рах, рах. гот. коштів
2. Відображення затрат за отриманим комп’ютером
3. Оприбуткування комп’ютера

 

У період підготовки даного посібника операція з придбання основних засобів за іноземну валюту відображалася такими проведеннями:

· попередня плата

Д-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних

активів та основних засобів;

К-т 1500 Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках.

· відображення капітальних затрат (за курсом на дату оформлення

митної декларації):

Д-т 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів;

К-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних

активів та основних засобів;

одночасно:

Д-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не

введеними в експлуатацію операційним основними

засобами;

Д-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не

введеними в експлуатацію не операційними основними

засобами;

К-т 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та

банківських металів;

· оприбуткування основних засобів:

Д-т 4400 Операційні основні засоби;

К-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не

введеними в експлуатацію операційними основними

засобами;

Д-т 4500 Не операційні основні засоби;

К-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не

введеними в експлуатацію не операційними основними

засобами.

У процесі експлуатації основні засоби потребують капітального та поточного ремонту.

Метою капітального ремонту основних засобів є підвищення їх ефективності або збільшення строку їх корисного використання. Суть капітального ремонту полягає у загальній перебудові або повному відновленні об’єкта.

Облік капітального ремонту основних засобів відбивають такі записи:

· попередня оплата

Д-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних

активів та основних засобів;

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок

готівкових коштів;

· вартість виконаних робіт за документами:

Д-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не

введеними в експлуатацію операційними основними

засобами;

Д-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не

введеними в експлуатацію не операційними основними

засобами;

К-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних

активів та основних засобів;

· віднесення вартості витрат при завершенні капітального ремонту на

збільшення вартості об’єкта:

Д-т 4400 Операційні основні засоби;

К-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не

введеними в експлуатацію операційними основними

засобами;

Д-т 4500 Не операційні основні засоби;

К-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не

введеними в експлуатацію не операційними основними

засобами;

Облік операцій з будівництва основних засобів здійснюється аналогічно операціям капітального ремонту.

Поточний ремонт здійснюється для підтримки основних засобів у належному стані. Ці витрати є досить постійними, вони становлять невеликі суми та не залежать від строку експлуатації основних засобів.

Витрати на поточний ремонт основних засобів відносяться до поточних небанківських операційних витрат і відображаються по мірі їх здійснення.

При проведенні поточного ремонту виконуються проведення:

· передоплата:

Д-т 3519 Інша дебіторська заборгованість за господарською

діяльністю банку, субрахунок Поточний ремонт;

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок

готівкових коштів;

· виконані роботи;

Д-т 7420 Витрати на утримання власних основних засобів та

нематеріальних активів.

К-т 3519 Інша дебіторська заборгованість за господарською

діяльністю банку, субрахунок Поточний ремонт.

Оприбуткування основних засобів здійснюється на підставі затверджених активів приймання-передачі.

Складання акта на кілька об’єктів основних засобів допускається у разі, якщо ці об’єкти однотипні, мають однакову вартість, приймаються одночасно і під відповідальність однієї і тієї ж особи.

Акт є єдиним первинним бухгалтерським документом, в якому вказується склад комісії, детальна характеристика об’єкта, рік побудови чи випуску заводом, дата введення в експлуатацію, коротка технічна характеристика, відповідність технічним умовам, висновок комісії. Зазначається також, хто прийняв основні засоби та необхідні відомості для нарахування амортизації.

Акт затверджується керівником установи і разом з технічною документацією передається на зберігання матеріально відповідальній особі.

На підставі цих документів відкривається інвентарна картка, об’єкту присвоюється порядковий номер, який проставляється в акті приймання-передачі.

Приймання завершених робіт з добудови, капітального ремонту і дообладнання об’єкта, що здійснюється шляхом капітальних вкладень і збільшують його балансову вартість, оформлюється актом приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів.

Основні засоби можуть вибувати внаслідок реалізації, ліквідації, передачі. При реалізації основних засобів визначається різниця між ціною реалізації та їх балансовою вартістю.

Сума перевищення балансової вартості об’єкта над виручкою від реалізації відображується за дебетом рахунку № 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів», а сума перевищення виручки над балансовою вартістю – за кредитом рахунку № 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів».

Реалізація основних засобів відображається записами:

· у разі перевищення балансової вартості об’єкта щодо виручки від

реалізації:

Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок

готівкових коштів;

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів;

Д-т 4509 Знос не операційних основних засобів;

Д-т 7490 Негативний результат від продажу основних засобів;

К-т 4400 Операційні основні засоби;

К-т 4500 Не операційні основні засоби;

· у разі перевищення виручки від реалізації понад балансову вартість

об’єкта:

Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок

готівкових коштів;

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів;

Д-т 4509 Знос не операційних основних засобів;

К-т 4400 Операційні основні засоби;

К-т 4500 Не операційні основні засоби;

К-т 6490 Позитивний результат від продажу основних засобів.

Розглянемо приклад.

1. Установа банку реалізує будівлю за ціною 120 000 грн.

2. Первісна вартість будівлі 150 000 грн.

3. Знос, нарахований з початку експлуатації 50 000 грн.

Будівля використовується в операційній діяльності банку.

Розраховуємо залишкову вартість будівлі на момент реалізації.

150 000 – 50 000 = 100 000 грн.

В обліку мають бути зроблені такі проведення:

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Списання з балансу будівлі: - на суму зносу - на балансову вартість   кор. рах.     50 000 100 000
2. Результат від реалізації будівлі -"- 20 000

 

Основні засоби, непридатні до роботи в результаті зносу чи старіння, підлягають списанню.

Для списання з балансу основних засобів створюється постійно діюча комісія у складі: заступника керівника (голови комісії), головного бухгалтера або його заступника, завідувача господарством та інших осіб.

Постійно діюча комісія:

· здійснює безпосередній огляд основних засобів, що підлягають списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (паспорт) та інше, а також дані бухгалтерського обліку, і визначає можливість їх подальшої експлуатації.

· встановлює конкретні причини списання основних засобів. Якщо втрата майна виявилась наслідком безгосподарності, комісія вносить пропозиції щодо притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законом;

· визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів від демонтажу об’єкта, що списується, і здійснює їх оцінку;

· складає акт на списання.

В актах на списання наводять основні дані, що характеризують об’єкт: рік виготовлення чи побудови, дата його надходження в установу банку, період (час) введення в експлуатацію, первісна вартість об’єкта (для переоцінених – відновлена), сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених ремонтів та інші дані. Докладно висвітлюються також причини списання об’єкта основних засобів, стан його основних частин, деталей, вузлів.

При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається технічна характеристика основних агрегатів і деталей, можливість їх подальшого використання.

При списанні з балансу основних засобів, що вибули внаслідок аварій, до акта про списання додається копія акта про аварію, а також зазначаються причини, внаслідок яких сталася аварія, і вказуються заходи, вжиті щодо винних осіб.

Складені постійно діючою комісією акти на списання основних засобів затверджуються керівником установи чи його заступником. При списанні з балансу основних засобів здійснюються записи

· на суму зносу:

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів;

Д-т 4509 Знос не операційних основних засобів;

К-т 4400 Операційні основні засоби;

К-т 4500 Не операційні основні засоби.

· на балансову вартість:

Д-т 7490 Негативний результат від продажу основних засобів;

Д-т 3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку;

К-т 4400 Операційні основні засоби;

К-т 4500 Не операційні основні засоби.

Непридатні деталі машин, повністю непридатні машини й інші предмети інвентарю, отримані при розбиранні будівель і споруд, устаткування, обчислювальної техніки, списаних з балансу за непридатністю, якщо вони можуть бути використані як утиль, брухт, паливо тощо рекомендується враховувати позасистемно. При цьому в книзі позасистемного обліку зазначають інвентарний номер, балансову вартість списаних предметів, вартість предметів за цінами можливого використання, суму, отриману від реалізації утилю. Особа, якій доручено зберігання майна, списаного з балансу (комірник чи механік), розписується в акті про його приймання. Після використання чи реалізації предметів, врахованих позасистемно, їх списують в установленому порядку.

Списання з балансу автомобілів здійснюється після зняття їх з обліку в місцевому органі Державтоінспекції.

При знищенні списаних основних засобів складається акт про їх знищення.

У разі заміни одного об’єкта основних засобів на інший, вартість об’єкта, що оприбутковується, має дорівнювати балансовій вартості обмінюваного об’єкта з врахуванням суми, яка сплачена або отримана в процесі обміну. Датою оприбуткування нового об’єкта вважається дата передачі права власності.

Безоплатна передача основних засобів здійснюється аналогічно реалізації основних засобів (крім передачі підвідомчим установам).

При безоплатній передачі основних засобів іншій організації здійснюються записи

· на суму зносу:

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів;

Д-т 4509 Знос не операційних основних засобів;

К-т 4400 Операційні основні засоби;

К-т 4500 Не операційні основні засоби;

· на балансову вартість:

Д-т 7490 Негативний результат від продажу основних засобів

(якщо балансова вартість об’єкта недоамортизована);

К-т 4400 Операційні основні засоби;

К-т 4500 Не операційні основні засоби.

При безоплатному отриманні основних засобів від іншої організації

здійснюються записи:

Д-т 4400 Операційні основні засоби;

Д-т 4500 Не операційні основні засоби;

К-т 6490 Позитивний результат від продажу основних засобів.

Безоплатна передача (оприбуткування) основних засобів між підвідомчими установами відображається за активним рахунком № 3902 «Розрахунки за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні» та за пасивним рахунком № 3903 «Розрахунки за коштами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні».

· Передача основних засобів відображається записами:

Д-т 3902 Розрахунки за коштами, наданими установам банку, які

розташовані в Україні;

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів;

Д-т 4509 Знос не операційних основних засобів;

К-т 4400 Операційні основні засоби;

К-т 4500 Не операційні основні засоби.

· Оприбуткування основних засобів

Д-т 4400 Операційні основні засоби;

Д-т 4500 Не операційні основні засоби;

К-т 3903 Розрахунки за коштами, отриманими від установ банків, які

розташовані в Україні;

К-т 4409 Знос операційних основних засобів;

К-т 4509 Знос не операційних основних засобів.

Розглянемо приклад.

Головний банк передає безоплатно підвідомчій установі комп’ютер (комп’ютер використовується в операційній діяльності банку).

Первісна вартість комп’ютера – 1800 грн.

Сума нарахованого зносу – 500 грн.

В обліку мають бути зроблені такі записи:

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Списання з балансу комп’ютера: - на первісну вартість - на суму зносу      
2. Оприбуткування комп’ютера: - на первісну вартість - на суму зносу      

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.01 с.)