Облік операцій з оперативного лізингуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік операцій з оперативного лізингуВідображення операцій лізингодавцем.

Облік основних засобів, переданих в оперативний лізинг, ведеться лізингодавцем на окремому субрахунку «Оперативний лізинг» балансового рахунку № 4400 «Операційні основні засоби».

При цьому здійснюється запис:

Д-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Оперативний

лізинг»;

К-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні

засоби»;

К-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Власні основні

засоби».

Лізингодавець впродовж терміну лізингу нараховує амортизацію основних засобів, переданих в оперативний лізинг.

Д-т 7423 Амортизація, субрахунок «Оперативний лізинг».

К-т 4409 Знос операційних основних засобів, субрахунок

«Оперативний лізинг».

Лізингодавцем здійснюється також нарахування лізингових платежів, які обліковуються за рахунком 3578 «Інші нараховані доходи»:

Д-т 3578 Інші нараховані доходи;

К-т 6395 Доходи від оперативного лізингу.

На суму отриманих нарахованих лізингових платежів лізингодавець здійснює проведення:

Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок

клієнта, рахунок готівкових коштів;

К-т 3578 Інші нараховані доходи.

Основні засоби, повернені лізингоодержувачем, лізингодавець відображає записом:

Д-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні

засоби»;

Д-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Власні основні

засоби»;

К-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Оперативний лізинг».

Відображення операцій лізингоодержувачем.

Прийняті в оперативний лізинг основні засоби на підставі акта приймання-передавання обліковуються лізингоодержувачем за позабалансовим рахунком № 9840 «Орендовані основні засоби» за балансовою вартістю лізингодавця, що зазначається у договорі оперативного лізингу. При цьому здійснюється запис:

Д-т 9840 Орендовані основні засоби;

К-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96-98.

До акта приймання-передавання орендованих основних засобів додається копія інвентарної картки цих основних засобів. Отримані картки зберігаються бухгалтерією лізингоодержувача окремо. Прийняті в оперативний лізинг основні засоби лізингоодержувач обліковує за інвентарними номерами лізингодавця.

Прийняті в оперативний лізинг не цілі об’єкти основних засобів, а їхні частини (наприклад, частина приміщення) оприбутковуються на рахунок № 9840 «Орендовані основні засоби» за сумою пропорційною до частки орендованої площі. При зміні лізингових платежів (якщо це передбачено угодою) сума за рахунком № 9840 не змінюється.

Зобов’язання щодо сплати лізингових платежів обліковуються за позабалансовим рахунком 9819 «Інші цінності і документи», субрахунок «Зобов’язання за основними засобами, що використовуються на правах оперативного лізингу» за сумою, вказаною в договорі.

Лізингоодержувач нараховує лізингові платежі, які обліковуються на рахунку № 3678 «Інші нараховані витрати» проведенням:

Д-т 7395 Витрати на оперативний лізинг;

К-т 3678 Інші нараховані витрати;

На суму сплачених лізингових платежів лізингоодержувач виконує запис:

Д-т 3678 інші нараховані витрати;

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок

готівкових коштів;

Одночасно:

Д-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96-98;

К-т 9819 Інші цінності і документи.

Якщо лізингоодержувач здійснює добудову, дообладнання, реконструкцію чи капітальний ремонт об’єкта лізингу, то такі витрати враховуються ним як капітальні вкладення за рахунками № 4432 «Незавершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг», № 4532 «Незавершені капітальні вкладення за не операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг» і після закінчення робіт протягом періоду лізингу враховуються на рахунках № 4438 «Завершені капітальні вкладення за не операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг», № 4538 «завершені капітальні вкладення за не операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг». На завершені капітальні вкладення основних засобів лізингоодержувач нараховує амортизацію, що супроводжується записом:

Д-т 7423 Амортизація, субрахунок «Капітальні вкладення за

основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг»;

К-т 4438 «Завершені капітальні вкладення за операційними

основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг».

К-т 4538 «Завершені капітальні вкладення за не операційними

основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг».

На підставі акта приймання-передавання, що засвідчує повернення основних засобів лізингодавця, лізингоодержувач списує основні засоби з позабалансового рахунка № 9840 «Орендовані основні засоби», вилучає з картотеки відповідну картку і зберігає разом з актом.

Розглянемо приклад.

Лізингоодержувач уклав договір з оперативного лізингу будинку на 3 роки.

Вартість будівлі 65 433 грн.

Строк корисного використання будівлі 20 років

Визначена ліквідаційна вартість 5000 грн.

Щорічна лізингова плата 24 000 грн.

Лізингодавець застосовує рівномірний метод нарахування амортизації.

Умовами договору передбачено, що лізингоодержувач здійснює капітальні вкладення в орендований будинок. Лізингодавець витрати не враховує.

Щомісячна плата становить:

24 000 грн. : 12 = 2 000 грн.

Річна сума амортизаційних відрахувань становить:

(65 433 грн. – 5 000 грн.) : 20 = 3021,65 грн.

Щомісячна сума амортизаційних відрахувань:

3021,65 : 12 = 251,80 грн.

Лізингодавець виконає такі записи:

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума (грн.)
Дебет Кредит
На суму переданого в лізинг майна 4400/2* 4400/1** 65 433,00
На суму нарахованої амортизації 251,80
На суму нарахованих лізингових платежів 2000,00
На суму отриманих лізингових платежів кор. рах. 2000,00

 

У лізингоодержувача записи будуть такими:

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума (грн.)
Дебет Кредит
На суму отриманого в лізинг майна 65 433
На суму зобов’язання щодо сплати лізингових платежів (24 000 × 3 = 72 000) 72 000
На суму нарахованої лізингової плати 2000,00
На суму щомісячної лізингової плати кор. рах. 2000,00 2000,00

* Операційні основні засоби, субрахунок «Оперативний лізинг».

** Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби».

Через рік лізингоодержувач здійснив добудову – гараж вартістю 9000 грн. За умовами договору всі витрати, пов’язані з капітальними вкладеннями, несе лізингоодержувач. У зв’язку з цим лізингова плата (залишок на позабалансовому рахунку № 9819) лізингодавцем не переглядається.

Витрати, понесені лізингоодержувачем через таку добудову, визначаються поточними у відповідних облікових періодах протягом визначеного строку корисної служби гаража чи решти строку лізингу (залежно від того, який з цих періодів коротший) і відноситься на витрати шляхом нарахування амортизації.

Лізингоодержувач визначив строк корисного використання капітальних вкладень (гаража) 10 років. Визначена ліквідаційна вартість гаража – 500 грн. Оскільки строк корисного використання більший ніж решта строку лізингу, то витрати будуть розподілені на 2 роки. В обліку виконують такі записи.

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума (грн.)
Дебет Кредит
Передоплата робіт кор. рах. 9000,00
Прийняті виконані роботи 9000,00
На суму завершеної добудови 9000,00
Щорічна сума амортизаційних відрахувань: (9000 – 500) : 2 = 4250 Щомісячна сума: 4250 : 12 = 354,17      
На суму зносу ( в кожному місяці) 354,17
Після закінчення строку лізингу 65 433,0
У лізингодавця будуть такі проведення:      
1. На суму поверненої будівлі 4400/1* 4400/2

* «Операційні основні засоби», субрахунок «Власні основні засоби».

Література: [1], [3], [8], [9].

 

Контрольні питання:

1. Що таке лізинг?

2. Які види лізингу Ви знаєте?

3. Що є терміном лізингу?

4. Яким чином в обліку відображається різниця між вартістю лізингу та балансовою вартістю основного засобу, якщо вартість лізингу є більшою?

5. Як розраховується сума зобов’язань по лізингу?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. № 2121 – ІІІ. - Урядовий кур’єр. – 2001. - № 8. – 17 січня.

2. Кіндрацька Л. М. “Бухгалтерський облік у банках України”.: Підручник. – К.: МОІН КНЕУ, 2001, - 636 с.

3. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000, - 404 с.

4. Кочетков В. М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. Пособие. – К.: МАУП, 1998. 72 с.

5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Пер. з англ. За ред. С. Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. – 736 с.

 

Додаткова

1. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 19. 02 2001 за № 72. - Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 25 (571), 21 березня 2001. – С. 3 –18.

2. Інструкція “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ від 29. 03. 2001 р. № 135. – Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 54 (600) 8.06.2001р. – С. 10 – 31.

3. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25. 09. 97. За № 316. – Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 1997.- Вип. 11. – С. 25 – 33. Зі змінами, внесеними постановою Правління НБУ від 07.12. 2000 р. за № 472.

4. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520). – Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 1999. – Вип. 1, ч. 1. – С. 15 – 36.

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520). – Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 1999. – Вип. 1, ч. 1. – С. 26 – 39.

6. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 30.12.97. за № 466. – Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 1998. – Вип. 2. – С. 5 –35.

7. Інструкція “Про відкриття банками рахунків в національній валюті та іноземній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527. - Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. - 1999. – Вип. 2. – С. 4.

8. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затверджене постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566. – Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 1999. – Вип. 3. – С. 14.

9. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000р. №91.

10. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Затверджено Постановою Кабінета Міністрів України від 3 квітня 1993 р. №250.

11. Постанова Правління Національного банку України №355 від 20.08.2003 «інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України»

12. Международный стандарт финансовой отчетности МСФО 25 "Инвестиции", International Accounting Standards Committee Website; Pricewaterhouse Coopers, 2001.

13. Международный стандарт финансовой отчетности МСФО 32 «Финансовые инструменты раскрытие и представление информации» International Accounting Standards Committee Website; Pricewaterhouse Coopers, 2001.

14. Международный стандарт финансовой отчетности МСФО 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка", International Accounting Standards Committee Website; Pricewaterhouse Coopers, 2001.

15. Интерпретация МСФО 25 "Учет прочих инвестиций", International Accounting Standards Committee Website; Pricewaterhouse Coopers, 2001.

16. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 22 червня 1999 року № 703/99

17. Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. затвердженого Указом Президента України від 25 вересня 2002 року № 861/2002

18. Пономаренко О.М. Облік цінних паперів та паїв в аграрному секторі економіки: (В питаннях та відповідях). – К.: Знання, 2000. – 152с.: табл.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.027 с.)