Облік власних боргових зобов’язань банкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік власних боргових зобов’язань банкуБанківський вексель є цінним папером, що вільно обертається.

Основною метою випуску банківських векселів є формування оптимальної структури ресурсної бази банку за рахунок альтернативних джерел надходження коштів. Оптимізація структури ресурсної бази досягається шляхом підвищення питомої ваги строкових зобов’язань, векселів, зокрема, які є ліквідними і привабливими для інвесторів фондовими інструментами. Окрім цього, емісія банківських векселів сприяє розширенню спектру надійних фондових інструментів.

Банк, що є емітентом векселя, засвідчує безумовне грошове зобов’язання сплати після настання терміну визначеної суми грошей власнику векселя (векселедержателю). Векселі можуть бути прості та переказні. Як загалом боргові цінні папери інших емітентів, банк-емітент може продавати власні боргові зобов’язання (векселі) за номіналом зі знижкою (дисконтом) або з надбавкою (премією). Тому облік здійснюється за кожною складовою векселя окремо за такими балансовими рахунками.

№ 3300 Прості векселі, емітовані банком;

№ 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банками;

№ 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком.

Підставою для оформлення банківського векселя є:

· угода купівлі-продажу векселя

· документ, що підтверджує факт зарахування на кореспондентський

рахунок банку суми, визначеної угодою.

Аналітичний облік емітованих банком векселів ведеться в автоматизованому режимі або у спеціальному журналі.

Облік операцій, пов’язаних з емісією векселів, оформляється сукупністю таких бухгалтерських проведень.

· Оприбуткування бланків векселів:

Д-т 9820 Бланки цінних паперів

К-т 9910 Контррахунки до рахунків 96-98 групи.

· Продаж векселя за номінальною вартістю:

Д-т 1001 або 1200 або Поточний рахунок контрагента

К-т 3300 Прості векселі, емітовані банком.

· Використано бланки векселів:

Д-т 9910 Контррахунок

К-т 9820 Бланки цінних паперів.

· Продаж векселя з премією:

Д-т 1001, 1200, Поточний рахунок контрагента

К-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами

власного боргу, емітованими банком.

· Щомісячна амортизація премії:

Д-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами

власного боргу, емітованими банком.

К-т 7050 Процентні витрати за ЦП власного боргу, які емітовані

банком, крім ощадних сертифікатів.

· Продаж векселя з дисконтом:

Д-т 1001 або 1200 або Поточний рахунок клієнта

Д-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного

боргу, емітованими банком

К-т 3300 Прості векселі, емітовані банком.

В усіх випадках при реалізації векселів проводиться бухгалтерський запис щодо списання використаних бланків векселів.

Д-т 9910 Контррахунок

К-т 9820 Бланки цінних паперів.

· Щомісячна амортизація дисконту:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які

емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного

боргу, емітованими банком.

· Щомісячне нарахування процентів за векселем з обумовленим процентом:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які

емітовані банком

К-т 3308 Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу,

емітованими банками.

· Викуп векселів з метою їх подальшого перепродажу або завчасного погашення за номінальною вартістю.

Ñ На суму залишку неамортизованої премії.

Д-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами,

емітованими банком

К-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які

емітовані банком, крім ощадних сертифікатів.

Ñ На суму залишку неамортизованого дисконту:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які

емітовані банком

К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного

боргу, емітованими банком.

Ñ На суму номінальної вартості векселя:

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 1001 (1200, поточний рахунок контрагента).

· Викуп векселів з метою подальшого перепродажу або завчасного погашення за ціною, що вища від номінальної:

Ñ На суму залишку неамортизованої премії:

Д-т 3307 Неамортизована премія за цінними паперами власного боргу,

емітованими банком

К-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які

емітовані банком, крім ощадних сертифікатів.

Ñ На суму залишку неамортизованого дисконту:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які

емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

К-т 3306 Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами

власного боргу, емітованими банком.

Ñ На суму залишку номінальної вартості векселів:

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 1001, 1200, Поточний рахунок клієнта.

Ñ На суму різниці між ціною викупу векселя та його номінальною вартістю:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які

емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

К-т 1001, 1200, Поточний рахунок клієнта.

· Викуп векселів з метою подальшого перепродажу за ціною, що нижча від номінальної:

Ñ На суму неамортизованої премії:

Д-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами

власного боргу, емітованими банком

К-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які

емітовані банком, крім ощадних сертифікатів.

Ñ На суму залишку неамортизованого дисконту:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які

емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

К-т 3306 Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами

власного боргу, емітованими банком.

Ñ На суму векселя за ціною викупу:

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 1001, 1200, Поточний рахунок клієнта.

Ñ На різницю між номінальною вартістю векселів і ціною їх викупу:

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які

емітовані банком, крім ощадних сертифікатів.

При подальшому розгляді бухгалтерських записів за операціями з векселями можна обмежитися лише кодовим позначенням балансових рахунків, оскільки за попередніми записами їх назви вже запам’яталися.

· Погашення векселя у терміни, визначені умовами емісії, проводиться на суму номінальної вартості:

Д-т 3300

К-т 1001, 1200, Поточний рахунок клієнта.

· Виплата процентів за векселями, які випущені з обумовленою процентною ставкою:

Д-т 3308

К-т 1001, 1200, Поточний рахунок клієнта.

· Знищення бланків погашених векселів:

Д-т 9910

К-т 9812 Погашені цінності.

· Видача вексельного кредиту:

Д-т Рахунки видних кредитів

К-т 3300

· Погашення вексельного кредиту:

Д-т 1200 (поточний рахунок клієнта)

К-т Рахунки виданих кредитів

· На суму процентів за кредит:

Д-т 1200

К-т 6026 Процентні доходи за іншими кредитами суб’єктам

господарської діяльності в поточну діяльність.

· Погашення банком векселів, виданих в процесі вексельного кредитування:

Д-т 3300

К-т 1001 (1200 або поточний рахунок клієнта)

Одночасно

Д-т 9812

К-т 9910

До власних боргових цінних паперів банків належать також ощадні (депозитні) сертифікати. Вони можуть випускатися як строкові (під певний договірний процент на визначений термін) або до запитання. Ощадні сертифікати бувають іменні та на пред’явника.

Дохід за ощадними сертифікатами виплачується за умови пред’явлення їх для оплати у банк, що є їх емітентом.

У разі, якщо власник сертифіката вимагає повернення депонованих коштів за строковим сертифікатом раніше зазначеного в ньому строку, то йому виплачується знижений процент, рівень якого визначається на договірних умовах при внесенні депозиту.

Облік ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих банком здійснюється за балансовим рахунком № 3320 «Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком».

Нарахування витрат проводиться щомісячно з відображенням сум за рахунком № 3328 «Нараховані витрати за ощадними (депозитні) сертифікати, емітовані банком».

З 1 січня 1999 року в діючий План рахунків введено рахунки № 3326 «Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком» та № 3327 «Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком».

Ці зміни означають, що облік за даним видом боргових цінних паперів здійснюється в розрізі складових, тобто номіналу, дисконту, премії. Такий порядок, як уже зазначалося, характерний для обліку інших типів цінних паперів, що придбані банком у портфель на продаж та на інвестиції.

Література: [3], [8], [9], [11], [16], [22].

Контрольні питання:

1. Чому відповідає первісна вартість придбаних акцій у майбутньому періоді?

2. Чим є відрахування до резервів під знецінення цінних паперів?

3. За рахунок чого формується портфель цінних паперів банку на продаж?

4. Які чинники враховуються при віднесенні цінних паперів до портфелю банку на продаж?

5. Що таке дисконт та премія?

6. Яким чином обліковують боргові цінні папери банку?

7. Яким чином в бухгалтерському обліку в банках обліковується амортизація дисконту та премії?

8. Який метод є обов’язковою нормою облікової політики банку щодо обліку довгострокових інвестицій?

9. Що є основною метою випуску банком векселів?

 

ТЕМА 9ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Мета: розкрити зміст поняття валютна операція та класифікацію валютних операцій, визначити характеристику рахунків для запису валютної позиції банку, розглянути відображення в обліку операцій з іноземною валютою за дорученням клієнтів та міжбанківських валютних операцій.

9.1 Поняття та класифікація валютних операцій банку.

9.2 Характеристика рахунків для запису валютної позиції.

9.3 Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються з дорученням клієнтів банку.

9.4 Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.011 с.)