Тема 2 Облік капіталу комерційного банку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2 Облік капіталу комерційного банку.Характеристика капіталу банку. Структура балансових рахунків класу 5 Плану рахунків. Порядок обліку операцій під час формування статутного фонду до реєстрації комерційного банку за тимчасовим рахунком у регіональному управлінні Національного банку. Бухгалтерський облік емісійних різниць у процесі первинного розміщення акцій. Облік операцій з викупу банком акцій власної емісії та їх подальшої реалізації. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаний із нарахуванням дивідендів та розрахунками з акціонерами. Відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку фінансового результату поточного року та його розподілу. Облік операцій формування фондів комерційного банку за рахунок нерозподіленого прибутку.

Тема 3 Облік доходів та витрат комерційного банку.

Структура класів 6 і 7 (“Доходи” і “Витрати”) Плану рахунків. Економічна характеристика банківських та небанківських доходів (витрат) банку. Бухгалтерський облік процентних та комісійних доходів і витрат банку за принципами міжнародних стандартів обліку. Методи визначення кількості днів для розрахунку процентних доходів (витрат). Облік операцій за рахунками “Доходи майбутніх періодів” (3600) та “Витрати майбутніх періодів” (3500). Правила обліку доходів та витрат за методом нарахування та відображення результатів у системі фінансового обліку та у фінансової звітності. Зміст податкового обліку. Способи ведення обліку валових доходів та валових витрат: позасистемно; на балансових рахунках; на позабалансових рахунках. Порядок закриття рахунків доходів та витрат та підрахунок фінансових результатів поточного року, облік нарахування, сплати податку на прибуток та розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість. Відображення зазначених результатів у системі фінансового та податкового обліку.

Тема 4 Облік касових операцій в комерційних банках.

Основні нормативні документи, що регулюють організацію емісійно-касової роботи в установах банків. Порядок здійснення касових операцій у прибуткових і видаткових касах. Облік операцій, що проводяться вечірніми касами та касами перерахунку. Порядок роботи кас банків при підприємствах та організаціях. Організація резервних фондів Національного банку України. Порядок підкріплення операційних кас установ комерційного банку під час роботи через консолідований кореспондентський рахунок. Інкасація грошової виручки. Облік даних операцій. Порядок заключення операційної каси комерційних банків. Загальна схема документообігу під час виконання касових операцій установами банків.

Тема 5 Облік операцій комерційного банку за безготівковими розрахунками

Форми розрахункових документів для проведення безготівкових розрахунків у господарському обороті України, порядок оформлення та приймання установами банків до виконання. Проведення розрахунків у системі електронних платежів “клієнт-банк”. Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень. Розрахунки гарантованими дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами. Порядок здійснення розрахунків векселями. Розрахунки в разі заліку взаємної заборгованості. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне списання коштів. Предмет угоди між банком та клієнтом на здійснення розрахунково-касового обслуговування. Особливості обліку безготівкових розрахунків у системі електронних міжбанківських розрахунків (СЕП). Бухгалтерські операції, що здійснюються під час обліку та контролю міжбанківських розрахунків.

Тема 6 Облік кредитних операцій.

Характеристика кредитних операцій. Позабалансові кредитні операції та порядок визначення кредиту балансовим активом. Принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій. Облік номіналу кредиту. Облік нарахованих доходів. Структурна побудова Плану рахунків щодо рахунків, за якими обліковуються кредитні операції комерційного банку. Облік гарантій за кредитами. Облік операцій зворотного репо. Принципи обліку субординованих кредитів. Облік кредитів з пільговою процентною ставкою. Облік операцій застави: надання та отримання. Облік сумнівних кредитів та резервів під кредитні ризики.

Тема 7 Облік депозитних операцій установ комерційних банків

Характеристика груп балансових та позабалансових рахунків для фінансового обліку залучення депозитів, сплати витрат та отримання доходу за ними. Класифікація депозитів за економічним змістом та строками використання коштів. Активні і пасивні депозитні операції та відображення результатів їх проведення у фінансовій звітності. Облік номіналу депозиту. Вплив методу виплати процентів на облік номіналу депозиту. Облік процентних витрат. Розрахунок нарахованих процентів за простою (номінальною) або (фактичною) процентною ставкою. Зміст облікової політики банку щодо використання методу нарахування процентів за депозитними операціями. Облік операцій з погашення депозиту. Організація внутрішнього бухгалтерського контролю за проведенням депозитних операцій.

Тема 8 Облік операцій банків з цінними паперами.

Загальні положення Інструкції бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами, установ комерційних банків України (затверджена Постановою Правління НБУ 30.12.97. за №466). Класифікація цінних паперів за видами сплати доходу: цінні папери з визначеним прибутком та цінні папери з невизначеним прибутком. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком для їх подальшого продажу. Облік операцій коригування балансової вартості портфеля акцій на продаж за правилом нижчої вартості та створення спеціального резерву під знецінення цінних паперів. Особливості обліку операцій з довгострокових вкладень банку в акції. Облік вкладення в асоційовані та дочірні компанії. Облік вкладень банку в боргові цінні папери з метою продажу та інвестиції. Облік амортизації дисконту (премії) за борговими цінними паперами. Облік операцій реалізації інвестиційних цінних паперів у цінні папери на продаж. Облік операцій з випуску та реалізації власних боргових зобов’язань банку у вигляді векселів та ощадних сертифікатів. Облік нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами: процентних, комісійних торговельних та інших.

Тема 9 Облік операцій в іноземній валюті.

Характеристика валютних операцій, здійснюваних комерційними банками та їх типи. Взаємозв’язок між валютними операціями і рахунками ностро. Валютна позиція банку за окремими видами валют та її врахування в системі бухгалтерського обліку при здійсненні обмінних операцій в іноземній валюті. Бухгалтерський облік готівкових обмінних операцій в іноземній валюті. Особливості обліку операцій купівлі іноземної валюти за іншу іноземну валюту. Облік доходів (видатків) за операціями, що здійснені в іноземній валюті. Облік результатів за обмінними операціями. Коригування статей балансу при зміні валютних курсів. Відображення результатів коригування в системі рахунків бухгалтерського обліку. Правила випуску та обігу валютних деривативів. Принципи та рахунки, що використовуються для обліку ф’ючерсних контрактів. Зв’язок між операціями в іноземній та національній валюті через рахунки 3800 та 3801 та порядок їх згортання при складанні фінансової звітності.

Тема 10 Облік операцій з основними засобами.

Економічна характеристика основних засобів банку. Їх класифікація за функціональним призначенням. Структура витрат, що формують первісну вартість ОЗ. Характеристика рахунків з обліку операцій за основними засобами. Облік капітальних вкладень в операційні та не операційні основні засоби. Облік операцій з оприбуткування, реалізації, ліквідації та безоплатної передачі основних засобів. Порядок і облік нарахування амортизації.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.250.137 (0.007 с.)