ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік операцій зі сплати та погашення депозитуПроценти за депозитом можуть сплачуватись:

·при погашенні депозиту;

·періодично;

·авансом, тобто при внесенні коштів на депозит.

При сплаті процентів на дату погашення депозиту в обліку здійснюється проведення:

·на суму процентів

Д-т Рахунки нарахованих витрат за депозитами

·на суму номіналу депозиту

Д-т Рахунки депозитів

·на загальну суму депозиту

К-т Поточний рахунок депонента, каса або коррахунок в НБУ.

За таким проведенням у бухгалтерському обліку записують загальну суму нарахованих процентів за весь період дії депозитної угоди.

Розрахунки, наведені в попередньому прикладі, свідчать, що загальна сума нарахованих процентів на дату закінчення дії депозитної угоди є незмінною при застосуванні будь-якого методу – 11 051 грн. Інша річ, що застосування різних методів спричиняє не завжди рівномірне навантаження на загальні витрати банку в період строку дії депозитної угоди, через що порушується механізм дії принципів відповідності.

У разі періодичної сплати нарахованих процентів після дати нарахування в банку здійснюється проведення:

Д-т рахунка “Нараховані витрати за депозитом”

К-т поточного рахунка або кореспондентського рахунка.

Проценти за депозитом можуть сплачуватись авансом.

ПРИКЛАД. 1 липня банк залучає депозит обсягом 10 000 грн.на два місяці за ставкою 42% річних із виплатою процентів авансом. Відповідне нарахування здійснюється останнього дня місяця. Кількість днів депозитної угоди визначається за методом "30/360".

За два місяці (60 днів) має бути нараховано процентів за даною депозитною угодою 700 грн. .

Депонент вносить на депозитний рахунок 9 300 грн. (10 000-700).

Фактична процентна ставка:

%

У разі застосування фактичної процентної ставки банк відносить на витрати суми:

·1-го місяця – 343,65 грн.;

;

·2-го місяця – 356,35 грн.;

I .

Номінал депозиту відображується:

Д-т 1001,2600,1200 (каси, поточного рахунка, коррахунка) 9 300 грн.

Д-т рахунка 3500 “Витрати майбутніх періодів” 700 грн.

К-т рах.2630 “Короткострокові депозити фізичних осіб” 10 000 грн.

Сума, яка обліковується як витрати майбутніх періодів має бути амортизована протягом двох місяців дії депозитної угоди.

У разі застосування рівних частин на витрати відносять суму нарахованих процентів – 350 грн.

Д-т 7041 “Процентні витрати за строковими коштами, 350 грн.

які отримано від фізичних осіб”

К-т 3500 “Витрати майбутніх періодів” 350 грн.

У разі застосування актуарного методу виконуються такі ж проведення, але суми витрат:

·у 1-му місяці на витрати відносять 343,65 грн.;

·у 2-му – 356,35 грн.

Закономірним є питання: як банк страхує себе від витрат у разі можливих змін ставок на міжбанківських ринках?

За умови застосування плаваючої процентної ставки до залученого депозиту можна застосовувати також середньозважену ставку, з урахуванням тих, що діяли протягом періоду, за який нараховуються проценти.

За умов:

·проценти за депозитом нараховують за плаваючою ставкою, що змінюється відповідно до облікової ставки НБУ;

·облікова ставка НБУ протягом чинності депозитної угоди з 1 березня по 1 червня змінювалась таким чином:

з 01.03 – 15.03 – 41%;

з 16.03 – 05.04 – 45%;

з 06.04 – 21.04 – 49%;

з 22.04 – 17.05 – 51%;

з 18.05 – 01.06 – 44%;

Середньозважена ставка становила:

·у першому місяці – 43,07%;(15 днів - 41%, 16 днів - 45%);

·у другому місяці – 48,93% (5 днів - 45%, 16 днів - 49%. 5 - днів 51%);

·у третьому місяці – 47,84% (17 днів – 51%, 14 днів – 44%).

Таким чином за даною депозитною угодою банк щомісяця нараховує проценти за відповідною середньозваженою ставкою.

У разі погашення депозиту в обліку виконується проведення:

Д-т депозитного рахунка

К-т рахунка каси, поточного рахунка, кореспондентського рахунка.

На вимогу депонента банк може повернути депозит до закінчення строку дії депозитної угоди.

У цьому разі:

·проценти нараховуються за період із дати залучення депозиту до дати дострокового закриття депозитного рахунка за ставкою, що зазначена в угоді;

·депоненту сплачується сума процентів, але за зниженою ставкою;

·різницю між нарахованими процентами та сумами, що сплачуються депоненту за зниженою ставкою, банк відносить на зменшення процентних витрат.

В бухгалтерському обліку виконуються проведення:

Д-т рахунка “Нараховані витрати за депозитами” (на суму нарахованих процентів);

К-т рахунка каси, поточного рахунка чи кореспондентського рахунка (на суму процентів за зниженою ставкою)

К-т рахунка “Процентні витрати за депозитом” (на різницю між сумою нарахованих та сплачених процентів).

Одним із різновидів депозитів є депозити овернайт, які надаються або залучаються на термін, що не перевищує одного дня, і стосуються лише ринку міжбанківських коштів.

·Залучення депозиту:

Д-т кореспондентського рахунка

К-т 1610 “Депозит овернайт інших банків”;

·Погашення депозиту:

Д-т 7011 “Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків” (на суму процентів за депозитом)

Д-т 1610 “Депозит овернайт інших банків” (на суму депозиту)

К-т кореспондентського рахунка (на загальну суму).

Система внутрішнього контролю здійснення депозитних операцій передбачає такі перевірки:

- відповідність залучення й розміщення депозитів у межах термінів і лімітів, установлених Правлінням банку;

- залучення всіх депозитів за процентною ставкою, визначеною угодою, і нарахування процентів методом, передбаченим наказом щодо облікової політики на даний фінансовий рік;

- визначення системою бухгалтерського обліку механізму реєстрації депозитів для забезпечення достовірного й своєчасного запису:

Ø сум депозитів;

Ø термінів нарахування та сплати процентів;

Ø термінів погашення депозитів;

Ø процентних ставок.

Банк інформує клієнтів про рух коштів на депозитному рахунку та про залишки коштів на цих рахунках. Форма й періодичність надання клієнтам виписок і повідомлень зазначається банком в угоді, підписаній з депонентом.

З метою забезпечення захисту інтересів фізичних осіб – вкладників банків, створення фінансових можливостей для відшкодування їм коштів у разі невиконання банками вимог вкладників Указом Президента України від 10.09.98 № 996/98 затверджено “Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів”.

Збори до Фонду сплачують банки – юридичні особи, зареєстровані в книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ Національного банку України, що мають ліцензію НБУ на здійснення операцій із залучення вкладів фізичних осіб.

Початковий збір до Фонду в розмірі 1% зареєстрованого статутного фонду діючі банки мали переказати протягом 30 днів із дня затвердження Положення про Фонд. Заново створювані банки сплачують збір протягом 30 днів з дня отримання від НБУ ліцензії на здійснення банківських операцій із залучення коштів фізичних осіб. Нарахування регулярного збору до Фонду проводиться раз на рік у розмірі 0,5% від загальної суми вкладів, включаючи проценти за вкладами, станом 31 грудня року, що передує звітному.

Для проведення нарахування регулярного збору за вкладами в іноземній валюті сума вкладів перераховуються в гривні за офіційним курсом на визначену дату нарахування.

Сума нарахованого збору переказуються до Фонду банками рівними частинами до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Відповідно до згадуваного Указу постановою Правління НБУ від 11.01.01 за №8 затверджено “Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, коштів вкладникам банків у разі їх ліквідації”. Фонд гарантує кожному вкладникові банку, який сплачує збори до Фонду, належне відшкодування, включаючи проценти, у розмірі вкладу, але не більше 500 грн. за станом на день, коли вклад став недоступним.

Недоступність вкладів – це ситуація, за якої банк не може виконати вимог вкладників щодо повернення коштів. У такому разі з рішення арбітражного суду або Національного банку України призначається ліквідаційна комісія.

Відшкодування вкладів відбувається в готівковій чи безготівковій формах.

Після отримання Фондом копії постанови Правління НБУ про ліквідацію банку, що сплачував збори до Фонду, виконавча дирекція Фонду (за погодженням з НБУ) визначає одного чи кількох банків-агентів, уповноважених проводити виплату відшкодувань фізичним особам – вкладникам банку.

Після отримання від ліквідаційної комісії списку вкладників, виконавча дирекція у двотижневий строк:

- укладає з банком агентом угоду про виплату відшкодувань;

- перевіряє поданий ліквідатором список і розрахунки сум вкладів, що підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Фонду, безпосередньо на місці роботи ліквідаційної комісії;

- складає реєстр одержувачів відшкодувань за рахунок коштів Фонду за вкладами, що розміщені в банках, та приймає рішення про відшкодування коштів вкладникам.

У місячний строк із дня настання недоступності вкладів Фонд:

- відкриває в банку-агенті відповідний рахунок у національній валюті України для зарахування сум коштів Фонду, які банк має сплатити одержувачам відшкодувань відповідно до списку;

- подає до банку-агента затверджені списки у двох примірниках їз супровідним листом і копію платіжного доручення на переказ коштів.

Фонд набуває право кредитора щодо банку, що сплачував збори до Фонду, на всю суму, яка підлягає відшкодуванню, з дня її виплати.

Вимоги Фонду як кредитора до банку, що сплачував збори до Фонду, мають бути заявлені протягом одного місяця від дня першої публікації повідомлення про ліквідацію банку в офіційному друкованому органі.

Протягом трьох років з дня настання недоступності вкладів Фонд розглядає звернення громадян, які не одержали відшкодувань за вкладами протягом встановленого тримісячного строку, та приймає відповідні рішення щодо кожної заяви.

Література: [3], [8], [9], [21].

Контрольні питання:

1. Як враховується депозит залежно від методу виплати процентів?

2. Яким чином розраховуються відсотки за депозитом?

3. За якими потоками відображається депозитна операція?

4. Які процентні ставки використовуються банком для розрахунку суми нарахованих процентів?

5. Яким чином можуть сплачуватися проценти по депозитам?

6. Що таке депозити овернайт?

7. Який фонд створюється банком з метою забезпечення захисту інтересів вкладників?

ТЕМА 8ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Мета: розкрити методику обліку вкладень в цінні папери з нефіксованим прибутком та боргові цінні папери банку з метою продажу та інвестицій, облік амортизації дисконту (премії) боргових цінних паперів в портфелі банку на інвестиції.

ПЛАН:

8.1 Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком з метою продажу.

8.2 Облік вкладень банку в боргові цінні папери з метою продажу.

8.3 Облік вкладень банку в боргові цінні папери на інвестиції.

8.4 Облік власних боргових зобов’язань банку.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.008 с.)