ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік операцій за овердрафтомОвердрафт– короткостроковий кредит, який надається клієнту понад залишок на його поточному рахунку в банку в межах заздалегідь обумовленої суми дебетуванням його рахунку.

При виконанні цієї операції за рахунком клієнта утворюється дебетове сальдо. Інакше кажучи, овердрафт являє собою кредитну лінію (можливість негайного отримання кредиту), погоджену банком, якою контрагент може скористатися, використовуючи свій поточний рахунок. Як правило поточний рахунок клієнта має кредитовий залишок. Перевищення цього залишку при проведенні розрахункових операцій можливе у разі підписання відповідної угоди. Таким чином документально оформлюється можлива ситуація, що має назву основний (твердий) овердрафт, оскільки ядром цього його є постійна сума перевищення залишку за рахунком. В угоді зазначається ліміт овердрафту, умови його використання та проценти як оплата за такий спосіб кредитування. Сума процентів за овердрафтом підраховується , виходячи з неоплаченого денного залишку за рахунком та затвердженої ставки процентів що, як правило, перевищує процентну ставку, застосовувану банком за кредитними ресурсами. За способом надання овердрафт підлягає сплаті за запитанням.

На практиці банк не потребує від контрагента погашення овердрафту за умови додержання визначеного ліміту. При обґрунтуванні причини перевищення ліміту банк допускає таку ситуацію, застосовуючи підвищену плату щодо суми перевищення ліміту.

Наприкінці операційного дня за фактом овердрафту сума дебетового залишку переноситься на відповідні рахунки:

№ 1520 Овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків

№ 1620 Овердрафт за кореспондентськими рахунками, які відкриті в інших банках

№ 2000 Рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом

№ 2200 Рахунки за овердрафтом фізичних осіб.

В банку виконується таке проведення:

Д-т Рахунки за овердрафтом

К-т Кореспондентський рахунок банку або поточний рахунок контрагента.

У разі поповнення коштів на рахунку, що приведе до кредитового сальдо відповідна сума спрямовується на погашення овердрафту, що в обліку супроводжується проведенням:

Д-т Кореспондентський рахунок банку (поточний рахунок контрагента)

К-т Рахунки за овердрафтом.

Проценти за овердрафтом нараховуються щоденно або щомісячно відповідно до облікової політики, прийнятої у банку. Для розрахунку процентів при щомісячному їх нарахуванні може застосовуватись метод процентного числа або звичайний метод. Сплачуються проценти з поточного рахунку контрагента у терміни, що передбачаються угодою.

НАПРИКЛАД. З 11 червня по 17 червня за поточним рахунком контрагента обліковувалось дебетове сальдо – 20 000 грн., а з 18.06 по 02.07. – 8 000 грн. Процентна ставка, визначена угодою за овердрафтом – 54%. Нарахування процентів здійснюються в останній день місяця, а сплата – у перший день наступного місяця.

У розрахунку кількість днів визначається методом “30/360”.

11.06. при виникненні дебетового сальдо за поточним рахунком контрагента банк здійснює проведення:

Д-т 2000 20 000 грн.

К-т 2600 20 000 грн.

18.06. в обліку здійснюється проведення на зменшення суми овердрафту:

Д-т 2600 12 000 грн.

К-т 2000 12 000 грн.

Застосовуючи метод процентного числа, розрахуємо проценти за овердрафтом контрагента за червень:

Сума овердрафту Кількість днів овердрафту Сума коштів за овердрафтом за вказаний період
20 000 8 000   140 000 104 000 244 000

Цей метод використовується для розрахунку процентів при постійній процентній ставці та змінному номіналі фінансового інструмента.

Суть даного методу полягає в тому, що спочатку множенням номіналу на кількість днів визначається число, до якого потім застосується процентна ставка. Як правило, отриманий результат є сумою процентного доходу.

У даному прикладі нарахована сума процентного доходу дорівнює ( ) = 366 грн.

Наприкінці місяця банк виконує бухгалтерське проведення:

Д-т 2008 “Нараховані доходи за овердрафтом” 366 грн.

К-т 6020 “Процентні доходи за рахунками

суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом” 366 грн.

При своєчасній оплаті контрагентом процентів за овердрафтом у банку виконується проведення

Д-т 2600 366 грн.

К-т 2008 366 грн.

У разі несвоєчасної оплати процентів за овердрафтом, нарахована сума переноситься на відповідний рахунок овердрафту, про що в обліку складається проведення:

Д-т 2000 366 грн.

К-т 2008 366 грн.

Погашення овердрафтом проходить з поточного рахунку у сумі овердрафту та процентів за ним:

Д-т 2600 8366 грн.

К-т 2000 8366 грн.

Облік операцій репо.

Економічна суть операцій репополягає в тому, що є кредитна операція, здійснювана під заставу цінних паперів. Оскільки купівлі (продажу) цінних паперів не проводиться, операція репо обліковується як наданий (отриманий) кредит, а не як актив у вигляді цінних паперів.

За операціями репо фінансові ризики та вигоди від володіння цінними паперами залишаються у продавця, а не переходять до банку, що дістає цінні папери з умовою їх зворотного продажу.

При здійсненні операцій репо банк – покупець отримує винагороду у вигляді обумовленого процента або різниці від продажу цінних паперів за ціною вищою ніж ціна купівлі. Розрізняють два типи операцій репо:

- операція прямого репо – продаж цінних паперів банку з умовою їх викупу в покупця;

- операція зворотного репо – купівля комерційним банком цінних паперів з умовою їх подальшого продажу продавцеві.

За термінами здійснення операції репо поділяються на безстрокові (до запитання), строкові та овернайт.

Цінні папери, які придбані за операціями зворотного репо, обліковуються на дату здійснення платежу в сумі в сумі фактично наданих коштів за відповідними рахунками балансу:

№ 1311 (П) Кошти, які отримані від НБУ за операціями репо.

№ 1522 (А) Кошти, які надані іншим банкам за операціями репо.

№ 1622 (П) Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо.

№ 2010 (А) Кошти, які надані суб'єктам господарської діяльності за операціями репо.

№ 2611 (П) Кошти, отримані від суб'єктів господарської діяльності за операціями репо.

Балансові рахунки, за якими обліковуються кошти, отримані банком за операціями репо є пасивними, отже за кредитом цих рахунків проводяться кошти, отримані банком в обмін на цінні папери.

За дебетом активних рахунків обліковуються суми коштів, які надані в обмін на цінні папери, що є предметом операцій репо.

При підписанні угоди до дати розрахунку зобов'язання за операціями зворотного репо обліковуються на позабалансових рахунках:

№ 9100 (А) Зобов'язання з кредитування, які надані банками;

№ 9110 (П) Зобов'язання з кредитування, які отримані від банків.

№ 9129 (А) Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам.

У кореспонденції з контррахунком № 9900.

При зниженні ринкової вартості цінних паперів банк може:

- вимагати від продавця надати у забезпечення додаткову кількість цінних паперів; це дозволить компенсувати різницю між вартістю цінних паперів, що початково були передані за операціями зворотного репо та їх ринковою вартістю;

- підвищити процентну ставку за користування кредитом, наданого за операцією репо;

- зменшити початкову суму кредиту поверненням різниці, що виникла внаслідок зниження вартості цінних паперів;

- завершити операцію зворотного репо з проведенням повного розрахунку за нею.

Процентна плата за проведення операції зворотного репо визначається з огляду на процентну ставку (що встановлена при укладені угоди) за фактично надані кошти.

НАПРИКЛАД. 12.08. банк придбав у клієнта цінні папери до запитання на суму 100 000 грн. з умовою зворотного продажу. Процентна ставка – 36%. Додатково банк виплачує 300 грн. комісії брокеру. Нарахування процентів проводиться щомісячно. Кількість днів у розрахунках визначається за методом “факт/360”.

У день придбання цінних паперів цінних паперів виконуються записи:

Д-т 2010 Кошти, які надані суб'єктам господарської

діяльності за операціями репо 100 000 грн.

Д-т 7103 Комісійні витрати за операціями

з цінними паперами 300 грн.

К-т 1001, 2600, 1200 (каса, поточний рахунок або

коррахунок банку) 100 300 грн.

31.08. банк нараховує проценти за проведення операції репо в сумі 2 000 грн. ( ) і нараховану суму проводить за рахунками бухгалтерського обліку:

Д-т 2018 Нараховані проценти за коштами, які надані

суб'єктам господарської діяльності за операціями репо. 2 000 грн.

К-т 6021 Процентні доходи за коштами, які надані

суб'єктам господарської діяльності за операціями репо. 2 000 грн.

12.09. банк виконує операцію зворотного репо, тобто продає цінні папери, попередньо нарахувавши 1 100 грн. Процентного доходу за період 1.09. – 12.19. (11 днів) ( )

На суму нарахованого доходу за операцією репо здійснюється проведення:

Д-т 2018 1 100 грн.

К-т 6021 1 100 грн.

За операцією репо загально сума нарахованого доходу 3 100 грн.

(2 000 + 1 100).

Продаж цінних паперів за операцією репо відображається проведенням:

Д-т 1001 (1200) 103 100 грн.

К-т 2010 100 000 грн.

К-т 2018 3 100 грн.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.01 с.)