ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відображення спорудження основних фондів власними силами.Приклад.При спорудженні основних фондів господарським спосо­бом матеріальні витрати підприємства для будівництва склали 12000 грн., виграти на оплату праці виробничих робітників - 1600 грн., послуги сто­ронніх організацій - 1400 грн., витрати на страхування - 500 грн. Собівартість виготовлення з урахуванням усіх витрат буде становити:

Матеріальні витрати 12000

Витрати на оплату праці виробничих робітників 1600

Нарахування на заробітну плату 600

Послуги сторонніх організацій 1400

Витрати на страхування 500

Всього 16100

Покажемо, як буде відображено в обліку надходження основних засобів,

створених власними силами:

1.Відображено вартість матеріалів

Дт 151"Капітальне будівництво" - 12000

Кт 205"Будівельні матеріали" - 12000

2.Оплата праці виробничих працівників

Дт 151"Капітальне будівництво" - 1600

Кт 661"Розрахунок за оплатою праці" - 1600

3. Нарахування на заробітну плату працівників

Дт 151"Капітальне будівництво" - 600

 

_______________ / / Облік необоротних активів_____________________

 

Кї 65"Розрахунки за страхуванням" -- 600

4. Вартість послуг сторонніх організацій

Дт 151"Капітальне будівництво" - 1400

Кт 631"Розрахунок з вітчизняними постачальниками" - 1400

5. Вартість страхування

Дт 151"Капітальне будівництво" - 500

Кт 655"Розрахунок за страхуванням майна" - 500

6. Відображено введення об'єкта основних засобів в експлуатацію

Дт 103"Будинки і споруди" - 16100

Кт 151"Капітальне будівництво" 16100

 

Облік надходження споруджених підрядним способом основних засо­бів аналогічний обліку придбання основних засобів за грошові кошти.

Придбання основних засобів в результаті обміну.Основні засоби можуть бути придбані і в результаті обмінної операції. Відображення в об­ліку "надходження таких об'єктів буде залежати від того, чи обмінювалися подібні чи неподібні активи. Подібні активи - це активи, що однакові за функціональним призначенням і мають подібну справедливу вартість.

 

На схемі зображено способи визначення оцінки основних засобів,придбаних

в результаті обміну

 

Отже, якщо мас місце обмін подібними активами, то вартість при­дбання буде відображатися на рівні балансової вартості переданого активу. Фінансовий результат від здійсненої операції не визначається. Проте, якщо справедлива вартість переданого активу менша за його залишкову, то пер­вісною вартістю придбаного активу буде менша справедлива, а сума пере­вищення залишкової (балансової) над справедливою буде визнана як ви­трати звітного періоду.

Якщо проводиться обмін неподібними активами, то собівартістю при­дбаного об'єкта основних засобів є справедлива вартість переданого акти­ву, збільшена або зменшена на суму відповідно сплачених або одержаних при обміні грошових коштів, що є ніщо інше, як справедлива вартість отриманого активу.

 

_________________________ 11Облік необоротних активів_____________

Різниця між справедливою та балансовою вартістю переданого об'єкта основних засобів буде визначати фінансовий результат проведеної операції.

Розглянемо на прикладі, як відобразиться в обліку обмін неподібними ак­тивами.

Приклад.Підприємство "Альфа", виробник меблів, придбало в під­приємства "Бета" автомобіль (балансова вартість 14000 грн., справедлива -12500 грн.) в обмін на власні товари (балансова вартість - 9400 грн., спра­ведлива вартість - 10000 грн). Крім того, перерахувало постачальнику ав­томобіля грошову компенсацію у вигляді доплати в сумі 2500 грн.

Таблиця 11.1- Розрахунок результатів обмінної операції

     
  У сторони, що отримує автомобіль, передає меблі У сторони, що отримує меблі, пе­редає автомобіль
  Первісна в артість
  автомобіля меблів
  справедлива вартість переданих меблів + грошова компенсація 10000+2500=12500 справедлива вартість переданого автомобіля - грошова компенсація 12500-2500=10000
  Фінансовий результат від обмінної one рацп, а саме від передачі
  меблів автомобіля
  справедлива вартість меблів - балан­сова вартість меблів 10000-9400=600 грн. (прибуток) справедлива вартість автомобіля -балансова вартість автомобіля 12500-14000=-! 500грн (збиток)
     

Як бачимо, активи, що обмінюються, є неподібними не тільки за різ­ними виконуваними функціями, а й за їх справедливою вартістю. Розраху­нок первісної вартості отриманих об'єктів і фінансових результатів від об­мінної операції наведено у таблиці (11.1). Слід зауважити, що меблі, пере­дані підприємством "Альфа" як вироблена продукція, для підприємства "Бета" будуть основними засобами.

Розглянемо, як будуть відображені в обліку операції обміну неподіб­ними активами.

У покупця автомобіля:

1. Дохід від реалізації продукції

Дт 361"Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 10000

Кт 701"Дохід від реалізації готової продукції" - 10000

2. Списано собівартість реалізованої продукції

Дт 901"Собівартість реалізованої готової продукції" - 9400 Кт 26"Готова продукція" - 9400

3. Фінансовий результат від обмінної операції

Дт 701"Дохід від реалізації готової продукції" - 10000

Кт 791"Фінансовий результат основної діяльності" - 10000 Дт 791"Фінансовий результат основної діяльності" - 9400 Кт 901"Собівартість реалізованої готової продукції" - 9400

4. Відображено вартість придбаного автомобіля

Дт 152"Придбання (виготовлення) основних засобів" - 12500 Кт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 12500

__________________________11 Облік необоротних активів_______________

 

5. Перераховано грошову компенсацію

Дт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 2500

Кт 311"Поточні рахунки в національній валюті" - 2500

6. Відображено взаєморозрахунок

Дт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 10000

Кт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 10000

7. Передано в експлуатацію автомобіль

Дт 105"Транспортні засоби" - 12500

Кт 152"Придбання (виготовлення) основних засобів" - 12500

У сторони, що придбала меблі, передала автомобіль:

1 .Дохід від реалізації автомобіля

Дт 361"Розрахунки з вітчизняними покупцями" -12500

Кт 742"Дохід від реалізації необоротних активів" - 12500

2. Списано залишкову вартість автомобіля

Дт 972"Собівартість реалізованих необоротних активів" - 14000

Кт 105"Транспортні засоби" - 14000

3.Фінансовий результат від реалізації автомобіля

Дт 793"Результат іншої діяльності" - 14000

Кт 972"Собівартість реалізованих необоротних активів" – 14000

Дт 742"Дохід від реалізації необоротних активів" - 12500

Кт 793"Результат іншої діяльності" - 12500

4. Відображено вартість придбаних меблів

Дт 152"Придбання (виготовлення) основних засобів" - 10000

Кт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 10000

5. Отримано грошові кошти у вигляді доплати

Дт 311"Поточні рахунки в національній валюті" - 2500

Кт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 2500

6. Відображено взаєморозрахунок

Дт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 12500

Кт 361"Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 12500

7. Передано меблі в експлуатацію

Дт 106"Інші основні засоби" - 10000

Кт 152"Придбання (виготовлення) основних засобів" - 10000

Внесок до статутного капіталу основними засобами і безоплатне одержання основних засобів.Основні засоби можуть бути одержані безо­платно від іншої сторони або як внесок до статутного капіталу. Собівар­тість придбаного активу у цьому випадку визначається на рівні справедли­вої вартості на дату прийняття на баланс. В регістрах обліку здійснювані операції відображаються записами:

1. Відображення вартості безоплатно одержаних основних засобів

Дт 10"Основні засоби"

Кт 424"Безоплатно одержані необоротні активи"

2. Одержано основні засоби як внесок до статутного капіталу

Дт 10"Основні засоби"

Кт 46"Неоплачений капітал"

 

________________________ 11 Облік необоротних актинів_______________

Ремонт основних засобів

 

Після надходження основних засобів на підриємство очікуються ви­трати, пов'язані з утриманням і поліпшенням активів. Від того, як впли­нуть зазначені витрати на майбутні економічні вигоди, очікувані від вико­ристання даних необоротних матеріальних засобів, буде залежати, визнати їх як витрати звітного періоду чи капіталізувати, тобто включити до балан­сової вартості активу. Якщо здійснені витрати спрямовані на відновлення об'єкта основних засобів або підтримання його на попередньому рівні і при цьому не очікується зростання економічних вигод від використання такого активу, то незалежно від величини цих витрат вони включаються до витрат підприємства на момент їх виникнення (витрат періоду).

В іншому випадку, якщо в результаті подальших витрат, що пов'язані з об'єктом основних засобів, передбачається зростання економічних вигод від його використання, то їх сума збільшує балансову вартість даного ак­тиву. Такими витратами є витрати на модернізацію, реконструкцію, моди­фікацію, впровадження нових технологічних процесів, в результаті яких продовжується строк корисної експлуатації, збільшується виробнича по­тужність, покращується якість продукції, зменшуються операційні витра­ти, пов'язані з обслуговуванням обладнання тощо.

Слід зауважити, що згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 року №283/97- ВР (надалі Закон про податок на прибуток) витрати, пов'язані з поліпшенням основних засобів, включаються у валові витрати підприємства у межах, що не перевищує 5% від балансової вартості трун основних засобів на початок звітного року. Витрати, що перевищують зазначену суму, збільшують балансову вартість груп.

Як бачимо, між податковим законодавством і Положенням бухгалтер­ського обліку існує суттєва відмінність. Якщо в основі визнання витрат на поліпшення основних засобів згідно із законом лежить вартісне обмеження незалежно від впливу на майбутні економічні вигоди,то згідно з Поло­женням (стандартом) - вплив результату витрат на майбутні економічні вигоди незалежно від величини цих витрат.

Розглянемо на прикладі відображення в обліку витрат на поліпшення основних фондів.

Приклад.Витрати підприємства на ремонт службового легкового ав­томобіля становили 9000 грн., з них 5000 грн. - вартість заміни карбюра­торного двигуна на дизельний, що дозволить використовувати дешевше пальне, а значить, зменшити витрати на обслуговування автомобіля, 4000 грн. - вартість заміни кузова. Отже, заміна двигуна сприятиме збільшенню майбутніх вигод від його використання, заміна кузова спрямована на по­ліпшення технічного стану автомобіля, рівень надходжень економічних вигод залишиться на початково визначеному.

Кореспонденція рахунків для відображення в обліку зазначених опе­рацій слідуюча: 1.Оприбутковано кузов, двигун

Дт 207"Запасні частини" - 9000

Кт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 9000

2.Списано на адміністративні витрати вартість ремонту кузова

 

 

 

 

__________________________11 Облік необоротних активів_______________

Дт 92"Адміністративні витрати" - 4000

Кт 207"Запасні частини" - 4000

3. Відображено витрати на ремонт двигуна

Дт 152"Придбання (виготовлення) основних засобів" - 5000

Кт 207"Запасні частини" - 5000

4. Зараховано витрати на ремонт двигуна на збільшення балансової вартос­ті автомобіля

Дт 105"Транспортні засоби" - 5000

Кт 152"Придбання (виготовлення) основних засобів" - 5000

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.011 с.)