Виграти операційної діяльності
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виграти операційної діяльностіЯк видно із рисунка 20.1, собівартість реалізованої продукції містить:

1) виробничу собівартість продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду;

2) нерозподілені загальновиробничі витрати;

3) наднормативні виробничі витрати.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції, поділяються на адміністративні витра­ти, витрати на збут та інші операційні витрати.

До адміністративних витрат належать такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

1 Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на прове­дення річних зборів, представницькі витрати тощо).

2. Витрати на службові відрядження й утримання апарату управління під­приємством та іншого загальногосподарського персоналу.

3. Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необорот­них активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, комунальні послуги, охорона).

4. Винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо).

5. Витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо).

6. Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призна­чення.

7. Витрати на урегулювання спорів у судових органах.

8. Податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до ви­робничої собівартості продукції).

9. Оплата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків.

10. Інші виграти загальногосподарського призначення.

Витрати на збут включають витрати, пов'язані з реалізацією (збу­том) продукції:

1. Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції.

2. Витрати на ремонт тари.

3. Оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут.

4. Витрати на рекламу та дослідження ринку.

5. Витрати на передпродажну підготовку товарів.

6. Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом.

7. Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необорот­них активів, пов'язаних зі збутом продукції (операційна оренда, страху­вання, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона).

8. Витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції, транспорт но-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуван­ням продукції відповідно до умов договору (базису) поставки.

9. Інші витрати, пов'язані зі збутом продукції.

До інших операційних витрат включаються: 1. Витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандар­ту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

 

_________________14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів_________

2. Собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерсь­кого обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти у гро­шову одиницю, є еквівалентом, виражена у грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валю­ти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти.

3. Собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтер­ського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією.

4. Сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резер­ву сумнівних боргів.

5. Втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною дія­льністю підприємства).

6. Втрати від знецінення запасів.

7. Нестачі і втрати від псування цінностей.

8. Визнані штрафи, пені, неустойки.

9. Витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення.

10. Інші витрати операційної діяльності.

Складність процесу виробництва, його значимість у господарській ді­яльності підприємства, велика кількість різних витрат потребують викори­стання в обліку багатьох рахунків.

Рахунок 23 "Виробництво". Цей рахунок призначений для узагаль­нення інформації про витрати на виробництво продукції.

На субрахунках рахунку 23 ведеться облік витрат основних, допоміж­них і обслуговуючих виробництв. Кількість субрахунків рахунку 23 під­приємство визначає самостійно, виходячи із умов кожного підприємства.

За дебетом рахунку 23 і його субрахунків відображаються прямі мате­ріальні, трудові та інші виробничі витрати. За кредитом цих рахунків відо­бражаються суми:

- готової продукції, яка призначена для реалізації

Дт 26 "Готова продукція"

Кт 23 "Виробництво"

- напівфабрикатів, технологічно завершених продуктів, які не призначені для продажу

Дт 25 "Напівфабрикати"

Кт 23 "Виробництво"

- браку продукції, який за своєю якістю не відповідає встановленим стан­дартам і не може використовуватись за призначенням

Дт 24 "Брак у виробництві"

Кт 23 "Виробництво"

- робіт, послуг, за якими підприємство визнало дохід з виготовлення ін­струмента, який використовується протягом року та ін.

Дт 22 "Малоцінні та шкидкозношувані предмети"

Кт 23 "Виробництво"

- з виготовлення обладнання для власних виробничих потреб

Дт 15 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

Кт 23 "Виробництво"

Витрати, які формують виробничу собівартість, збираються за дебе­том 23 рахунку:

- прямі матеріальні витрати

________________ 14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів_________

Дт 23"Виробництво"

Кт 20"Запаси"

- прямі витрати на оплату праці

Дт 23"Виробництво"

Кт 66"Розрахунки з оплати праці"

- витрати на соціальне страхування

Дт 23"Виробництво"

Кт 65 "Розрахунки за страхування"

- витрати на тепло- і електроенергію, отримані зі сторони

Дт 23"Виробництво"

Кт 63"Розрахунки з постачальниками"

- загальновиробничі витрати (розподілені)

Дт 23"Виробництво"

Кт 91"Загальновиробничі витрати"

- нерозподілені загальновиробничі витрати відносяться до собівартості ре­алізованої продукції

Дт 901"Собівартість реалізованої готової продукції"

Кт 91"Загальновиробничі витрати"

Витрати на незавершене виробництво у вигляді незакінчених оброб­кою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів залишаються на дебеті рахунку 23 "Виробництво".

Інакше кажучи, дебетове сальдо за 23 рахунком "Виробництво" на кі­нець звітного періоду є величина незавершеного виробництва.

Розглянемо приклад відображення в обліку витрат на виготовлення і реалізацію продукції, реалізацію запасів, інших витрат операційної діяль­ності підприємства.

Приклад.Підприємство на початок звітного періоду не мало залиш­ків сировини і незавершеного виробництва. Протягом звітного періоду підприємство придбало 350 кг сировини:

250 кг за ціною 3,2 грн. за 1 кг без ПДВ,

100 кг за ціною 6,8 грн. за 1 кг без ПДВ.

З неї витрачено на виробництво 250 кг. Реалізовано як непотрібне 10 кг.

Вартість вантажно-розвантажувальних робіт склала 180 грн. з ПДВ. Витрати на інформаційні послуги з придбання сировини склали 30 грн. з ПДВ.

У звітному періоді оприбутковано на склад готової продукції 980 од. Незавершене виробництво складає 20 од. Загальна сума адміністративних витрат 270 грн. витрат на збут - 115 грн.

З оприбуткованої на склад готової продукції реалізовано 800 од.

Витрати на утримання дитячого табору, який належить підприємству, за звітний період склали 4500 грн. Зробити відповідні записи у бухгалтерському обліку.

/. Витрати на придбання сировини.

1. Оприбуткована сировина

Дт 201"Сировина і матеріали" - 1480

Кт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 1480

2. Визначимо податковий кредит з ПДВ

Дт 641"Розрахунки за податками" - 296

 

 

_________________14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів_________

Кт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 296

3. Відображено вартість вантажно-розвантажувальних робіт

Дт 201"Сировина і матеріали" -150

Кт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 150

Визначимо податковий кредит з ПДВ

4. Дт 641"Розрахунки за податками" - 30

Кт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 30

5. Відображено витрати на відрядження експедитора з придбання сировини

Дт201 "Сировина і матеріали" -15

Кт 372 "Розрахункиз підзвітними особами" -15

6. Відображені витрати на інформаційні послуги з придбання сировини

Дт 91 "Загальновиробничі витрати" - 25

Кт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 25

7. Визначимо податковий кредит з ПДВ

Дт 641"Розрахунки за податками" - 5

Кт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 5

//. Витрати на виготовлення продукції.

На виготовлення продукції використано 250 кг сировини вартістю 1175 гри [(1480 і 150 + 15) : 350 -250-1175 грн.]

1.Собівартість сировини на виготовлення продукції.

Дт 23"Виробництво" - 1175

Кт 201"Сировина і матеріали" -1175

2. Витрати на оплату праці працівників, які виготовляють продукцію.

Дт 23"Виробництво" - 1100

Кт 661"Розрахунки за заробітною платою" - 1100

3. Витрати за розрахунками за страхування.

Дт 23"Виробництво" -412

Кт 65 "Розрахунки за страхуванням" - 412

4. Витрати на амортизацію загальновиробничих основних засобів.

Дт 91"Загальновиробничі витрати" - 375

Кт 131"Знос основних засобів" - 375

5. Списання розподілених загальновиробничих витрат (згідно з розрахун­ками) на виробничу собівартість.

Дт 23"Виробництво" - 180

Кт 91"Загальновиробничі витрати" - 180

6. Списання загальновиробничих витрат на собівартість реалізованої про­дукції.

Дт 901"Собівартість реалізованої готової продукції" - 220

Кт 91"Загальновиробничі витрати" - 220

7. Оприбуткована на склад готова продукція

(1175+ 1100 + 412 + 180): 1000 од. х 980 од.)

Дт 26"Готова продукція" -2810

Кт 23"Виробництво" - 2810

111. Витрати на реалізацію продукції. 1. Списана собівартість реалізованої продукції (2810:980 од. х 800 од.)

.Дт 901"Собівартість реалізованої готової продукції" - 2294

Кт 26"Готова продукція" - 2294

 

 

 

_________________14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів_________

2. Реалізовано 10 кг сировини, непотрібної для виробництва (1175 х 350 кг

х 10 кг.)

Дт 943"Собівартість реалізованих виробничих запасів" – 34

Кт 201"Сировина і матеріали" - 34

IV. Витрати періоду

1. Відображені суми витрат на збут.

Дт 93"Витрати на збут" - 115

Кт 66"Розрахунки з оплати праці"

Кт 65"Розрахунки за страхування"

Кт 37"Розрахунки з різними дебіторами" І

Кт 63"Розрахунки з постачальниками і підрядниками" 115

Кт 20"Виробничі запаси

" Кт 13"Знос необоротних активів"

2. Відображені адміністративні витрати.

Дт 92"Адміністративні витрати" - 270

Кт 66"Розрахунки з оплати праці"

Кт 65"Розрахунки за страхування"

Кт 37"Розрахунки з різними дебіторами"

Кт 63"Розрахунки з постачальниками і підрядниками" 270

Кт 13"Знос необоротних активів"

Кт 22"Малоцінні та швидкозношувані матеріали"

Кт 64"Розрахунки за податками і платежами"

3. Інші операційні витрати на утримання дитячого табору

Дт 94"Інші витрати операційної діяльності" -4500

Кт 66"Розрахунки з оплати праці"

Кт 65"Розрахунки за страхування"

Кт 37"Розрахунки з різними дебіторами" 4500

Кт 63"Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

Кт 13"Знос необоротних активів"

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.015 с.)